Updated Russian translations.

Mon, 30 Mar 2020 19:00:48 +0200

author
Alexander Barkoff
date
Mon, 30 Mar 2020 19:00:48 +0200
changeset 7481
f378ff92d624
parent 7480
bb8fff725e2d
child 7482
11b79ec79b6f

Updated Russian translations.

eric6/i18n/eric6_ru.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
Binary file eric6/i18n/eric6_ru.qm has changed
--- a/eric6/i18n/eric6_ru.ts	Sun Mar 29 19:17:24 2020 +0200
+++ b/eric6/i18n/eric6_ru.ts	Mon Mar 30 19:00:48 2020 +0200
@@ -1399,7 +1399,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="139"/>
     <source>Load Crash Session</source>
-    <translation>Crash-сессия</translation>
+    <translation>Загрузить crash-сессию</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
@@ -15280,7 +15280,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1999"/>
     <source>Background:</source>
-    <translation>Фон контура:</translation>
+    <translation>Фона:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2012"/>
@@ -21049,22 +21049,22 @@
     <translation>Поле для фильтрации/поиска</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="107"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Автор</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="108"/>
     <source>Committer</source>
     <translation>Коммиттер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1792"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1796"/>
     <source>Branch</source>
     <translation>Ветвь</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="104"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="109"/>
     <source>Subject</source>
     <translation>Сообщение</translation>
   </message>
@@ -21134,178 +21134,178 @@
     <translation>Выберите действие из меню</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="88"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="93"/>
     <source>&amp;Refresh</source>
     <translation>&amp;Освежить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="95"/>
     <source>Press to refresh the list of commits</source>
     <translation>Освежить список коммитов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="197"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="205"/>
     <source>Added</source>
     <translation>Добавлен</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="206"/>
     <source>Deleted</source>
     <translation>Удален</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="207"/>
     <source>Modified</source>
     <translation>Модифицирован</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="200"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="208"/>
     <source>Copied</source>
     <translation>Скопирован</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="201"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="209"/>
     <source>Renamed</source>
     <translation>Переименован</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="202"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="210"/>
     <source>Type changed</source>
     <translation>Изменен тип</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="203"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="211"/>
     <source>Unmerged</source>
     <translation>Не слито</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="212"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Неизвестно</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="250"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="258"/>
     <source>Show Author Columns</source>
     <translation>Показать колонки автора</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="252"/>
-    <source>Press to show the author columns</source>
-    <translation>Показать колонки автора</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="260"/>
+    <source>Press to show the author columns</source>
+    <translation>Показать колонки автора</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="268"/>
     <source>Show Committer Columns</source>
     <translation>Показать колонки коммиттера</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="262"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="270"/>
     <source>Press to show the committer columns</source>
     <translation>Показать колонки коммиттера</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="317"/>
     <source>Copy Commits</source>
     <translation>Копировать коммиты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="319"/>
     <source>Cherry-pick the selected commits to the current branch</source>
     <translation>Скопировать выборку коммитов в текущую ветвь</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="316"/>
-    <source>Tag</source>
-    <translation>Тег</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="318"/>
-    <source>Tag the selected commit</source>
-    <translation>Тег выбранного коммита</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="322"/>
-    <source>Create a new branch at the selected commit.</source>
-    <translation>Ветвь на выбранном коммите.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="324"/>
-    <source>Branch &amp;&amp; Switch</source>
-    <translation>Создать ветвь &amp;&amp; Переключиться</translation>
+    <source>Tag</source>
+    <translation>Тег</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="326"/>
-    <source>Create a new branch at the selected commit and switch the work tree to it.</source>
-    <translation>Создать новую ветвь на выбранном коммите и переключиться на нее.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1844"/>
-    <source>Switch</source>
-    <translation>Переключиться</translation>
+    <source>Tag the selected commit</source>
+    <translation>Тег выбранного коммита</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="330"/>
+    <source>Create a new branch at the selected commit.</source>
+    <translation>Ветвь на выбранном коммите.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="332"/>
+    <source>Branch &amp;&amp; Switch</source>
+    <translation>Создать ветвь &amp;&amp; Переключиться</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="334"/>
+    <source>Create a new branch at the selected commit and switch the work tree to it.</source>
+    <translation>Создать новую ветвь на выбранном коммите и переключиться на нее.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1848"/>
+    <source>Switch</source>
+    <translation>Переключиться</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="340"/>
     <source>Switch the working directory to the selected commit</source>
     <translation>Переключить рабочую директорию на выбранный коммит</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1870"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1874"/>
     <source>Show Short Log</source>
     <translation>Показать краткую сводку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="338"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="346"/>
     <source>Show a dialog with a log output for release notes</source>
     <translation>Показать краткую сводку примечаний для релиза</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="349"/>
     <source>Describe</source>
     <translation>Генерация номера релиза</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="343"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="351"/>
     <source>Show the most recent tag reachable from a commit</source>
     <translation>Показать имя ближайшего тега, дополненное данными из коммита</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="632"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="636"/>
     <source>The git process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Процесс Git не завершился в течении 30 сек.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="635"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="639"/>
     <source>Could not start the git executable.</source>
     <translation>Невозможно запустить Git.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="638"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="642"/>
     <source>Git Error</source>
     <translation>Ошибка Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="754"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="758"/>
     <source>{0} ({1}%)</source>
     <comment>action, confidence</comment>
     <translation>{0} ({1}%)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="820"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="824"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Ошибка при запуске процесса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="820"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="824"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Невозможно запустить процесс {0}. Убедитесь, что он находится в путях поиска.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1706"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1710"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Копировать набор изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1844"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1848"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation>Проект должен быть перепрочитан. Сделать это сейчас?</translation>
   </message>
@@ -21315,17 +21315,17 @@
     <translation>Ветви</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1870"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1874"/>
     <source>Select a branch</source>
     <translation>Выберите ветвь</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1823"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1827"/>
     <source>Select a default branch</source>
     <translation>Выберите ветвь по умолчанию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1823"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1827"/>
     <source>Branch &amp; Switch</source>
     <translation>Создать ветвь &amp;&amp; Переключиться на нее</translation>
   </message>
@@ -21345,37 +21345,37 @@
     <translation>Перейти к следующему вхождению</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="106"/>
     <source>Commit ID</source>
     <translation>ID коммита</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="103"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Поиск</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="104"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Фильтр</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="148"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Ветви&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="143"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="151"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Теги&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2052"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2056"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; не найдено.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2052"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2056"/>
     <source>Find Commit</source>
     <translation>Поиск коммита</translation>
   </message>
@@ -21385,7 +21385,7 @@
     <translation>Введите регулярное выражение для фильтрации или поиска</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="110"/>
     <source>File</source>
     <translation>Файл</translation>
   </message>
@@ -21410,7 +21410,7 @@
     <translation>Удалений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2098"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2102"/>
     <source>Differences</source>
     <translation>Различия</translation>
   </message>
@@ -21420,97 +21420,97 @@
     <translation>&lt;a href=&quot;save:me&quot;&gt;Сохранить&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="130"/>
     <source>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Commit ID&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2} &amp;lt;{3}&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Commit Date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{4}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committer&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5} &amp;lt;{6}&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{7}&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Subject&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{8}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{9}&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;ID коммита&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Дата&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2} &amp;lt;{3}&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Дата подачи&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{4}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Коммиттер&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5} &amp;lt;{6}&amp;gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{7}&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Сообщение&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{8}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{9}&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="142"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Предки&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="137"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="145"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Children&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Потомки&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="154"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Message&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Сообщения&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1265"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1269"/>
     <source>Side-by-Side Diff to Parent {0}</source>
     <translation>Построчные различия с предком {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1277"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="1281"/>
     <source>&lt;a href=&quot;sbsdiff:{0}_{1}&quot;&gt;Side-by-Side Compare&lt;/a&gt;</source>
     <translation>&lt;a href=&quot;sbsdiff:{0}_{1}&quot;&gt;Построчное сравнение&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2112"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2116"/>
     <source>Differences to Parent {0}</source>
     <translation>Различия с предком {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2127"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2131"/>
     <source>Diff to Parent {0}</source>
     <translation>Различия с предком {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2153"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2157"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Различий нет.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2316"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2320"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Сохранить различия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2282"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2286"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Файлы патчей (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2299"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2303"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Файл патча &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; уже существует. Переписать?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2316"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="2320"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно сохранить файл патча &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="240"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="248"/>
     <source>Show Commit ID Column</source>
     <translation>Показать колонку ID коммита</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="242"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="250"/>
     <source>Press to show the commit ID column</source>
     <translation>Показать колонку ID коммита</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="270"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="278"/>
     <source>Show Branches Column</source>
     <translation>Показать колонку ветвей</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="272"/>
-    <source>Press to show the branches column</source>
-    <translation>Показать колонку ветвей</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="280"/>
+    <source>Press to show the branches column</source>
+    <translation>Показать колонку ветвей</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="288"/>
     <source>Show Tags Column</source>
     <translation>Показать колонку тегов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitLogBrowserDialog.py" line="290"/>
     <source>Press to show the Tags column</source>
     <translation>Показать колонку тегов</translation>
   </message>
@@ -29442,52 +29442,42 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="73"/>
     <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished">Ввод</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="95"/>
-    <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation type="obsolete">Отправить данные процессу subversion</translation>
+    <translation>Ввод</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="98"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Отправить</translation>
+    <translation>&amp;Отправить</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="101"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation type="obsolete">Введите данные для отправки процессу subversion</translation>
+    <translation>Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="115"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished">Задать режим ввода пароля для поля ввода пароля</translation>
+    <translation>Задать режим ввода пароля для поля ввода пароля</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="118"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Парольный режим</translation>
+    <translation>&amp;Парольный режим</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="121"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
+    <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="95"/>
     <source>Press to send the input to the Mercurial process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Отправить данные процессу Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDialog.ui" line="108"/>
     <source>Enter data to be sent to the Mercurial process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Введите данные для отправки процессу Mercurial</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -30357,7 +30347,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="92"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="98"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation>Mercurial: Журнал истории</translation>
   </message>
@@ -30397,17 +30387,17 @@
     <translation>Поле для фильтрации/поиска</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="128"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Ревизия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="123"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="129"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Автор</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="130"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Сообщение</translation>
   </message>
@@ -30482,84 +30472,84 @@
     <translation>&lt;b&gt;Mercurial: Журнал ошибок&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображение возможных ошибок команды hg log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="200"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="206"/>
     <source>Added</source>
     <translation>Добавлен</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="201"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="207"/>
     <source>Deleted</source>
     <translation>Удален</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="202"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="208"/>
     <source>Modified</source>
     <translation>Модифицирован</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="182"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="188"/>
     <source>All</source>
     <translation>Все</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="840"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="847"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial: Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="100"/>
     <source>Mercurial Log (Incoming)</source>
     <translation>Mercurial: Журнал (входящие)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="96"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
     <source>Mercurial Log (Outgoing)</source>
     <translation>Mercurial: Журнал (исходящие)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="223"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Закладки</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="117"/>
     <source>Press to refresh the list of changesets</source>
     <translation>Освежить список изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="109"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="115"/>
     <source>&amp;Refresh</source>
     <translation>&amp;Освежить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="132"/>
     <source>Phase</source>
     <translation>Фаза</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="268"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="277"/>
     <source>Change the phase of the selected revisions</source>
     <translation>Изменить фазу выбранных ревизий</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="270"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="279"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This changes the phase of the selected revisions. The selected revisions have to have the same current phase.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Изменить фазу&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Изменение фазы выбранных ревизий. Выбранные ревизии должны иметь одинаковую фазу.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="266"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="275"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation>Изменить фазу</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2000"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2007"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Копировать набор изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2343"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2350"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation>Проект должен быть перепрочитан. Сделать это сейчас?</translation>
   </message>
@@ -30569,42 +30559,42 @@
     <translation>Выберите действие из меню</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="257"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="266"/>
     <source>Copy the selected changesets to the current branch</source>
     <translation>Копировать выбранные наборы изменения в текущую ветвь</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="284"/>
     <source>Tag</source>
     <translation>Тег</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="287"/>
     <source>Tag the selected revision</source>
     <translation>Тег выбранной ревизии</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2072"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2079"/>
     <source>Switch</source>
     <translation>Переключиться</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="288"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="297"/>
     <source>Switch the working directory to the selected revision</source>
     <translation>Переключить рабочую директорию в выбранную ревизию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="320"/>
     <source>Pull Large Files</source>
     <translation>Загрузить большие файлы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="322"/>
     <source>Pull large files for selected revisions</source>
     <translation>Загрузить (затянуть) большие файлы для выбранных ревизий</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1130"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1137"/>
     <source>{0} (large file)</source>
     <translation>{0} большой файл</translation>
   </message>
@@ -30629,147 +30619,147 @@
     <translation>Перейти к следующему вхождению</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="125"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Поиск</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="126"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Фильтр</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="164"/>
-    <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
-    <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Теги&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="170"/>
+    <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
+    <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Теги&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="176"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Закладки&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2485"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2492"/>
     <source>Find Commit</source>
     <translation>Поиск фиксации</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2485"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2492"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; не найдено.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="131"/>
     <source>File</source>
     <translation>Файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="206"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="212"/>
     <source>Draft</source>
     <translation>Draft</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="207"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="213"/>
     <source>Public</source>
     <translation>Public</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="208"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="214"/>
     <source>Secret</source>
     <translation>Secret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2205"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2212"/>
     <source>Pull Changes</source>
     <translation>Затянуть изменения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="318"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Затянуть изменения из удалённого репозитория</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="322"/>
-    <source>Push Selected Changes</source>
-    <translation>Протолкнуть выбранные изменения</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="325"/>
-    <source>Push changes of the selected changeset and its ancestors to a remote repository</source>
-    <translation>Протолкнуть выбранные наборы изменений и их предков в удаленный репозиторий</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="328"/>
-    <source>Push All Changes</source>
-    <translation>Протолкнуть все изменения</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="331"/>
+    <source>Push Selected Changes</source>
+    <translation>Протолкнуть выбранные изменения</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="334"/>
+    <source>Push changes of the selected changeset and its ancestors to a remote repository</source>
+    <translation>Протолкнуть выбранные наборы изменений и их предков в удаленный репозиторий</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="337"/>
+    <source>Push All Changes</source>
+    <translation>Протолкнуть все изменения</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="340"/>
     <source>Push all changes to a remote repository</source>
     <translation>Протолкнуть все изменения в удаленный репозиторий</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2170"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2177"/>
     <source>Fetch Changes</source>
     <translation>Получить изменения (fetch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2251"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2258"/>
     <source>Strip Changesets</source>
     <translation>Срезать наборы изменений (strip)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="326"/>
     <source>Fetch changes from a remote repository</source>
     <translation>Получить изменения из удалённого репозитория</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="374"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="383"/>
     <source>Strip changesets from a repository</source>
     <translation>Срезать наборы изменений из репозитория</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="302"/>
     <source>Define Bookmark...</source>
     <translation>Определить закладку...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="296"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="305"/>
     <source>Bookmark the selected revision</source>
     <translation>Закладка для выбранной ревизии</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="298"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="307"/>
     <source>Move Bookmark...</source>
     <translation>Переместить закладку...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="301"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="310"/>
     <source>Move bookmark to the selected revision</source>
     <translation>Переместить закладку в выбранную ревизию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2102"/>
     <source>Define Bookmark</source>
     <translation>Определить закладку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2102"/>
     <source>Enter bookmark name for changeset &quot;{0}&quot;:</source>
     <translation>Введите имя закладки для набора изменений &quot;{0}&quot;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2126"/>
     <source>Move Bookmark</source>
     <translation>Переместить закладку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2126"/>
     <source>Select the bookmark to be moved to changeset &quot;{0}&quot;:</source>
     <translation>Выберите закладку для перемещения в набор изменений &quot;{0}&quot;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2058"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2065"/>
     <source>Select bookmark to switch to (leave empty to use revision):</source>
     <translation>Выберите закладку для переключения (оставьте поле пустым для использования ревизии):</translation>
   </message>
@@ -30784,149 +30774,149 @@
     <translation>Перейти ниже в списке сообщений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="173"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Latest Tag&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Последний тег&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="154"/>
     <source>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Revision&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branch&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{3}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{4}&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Message&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Ревизия&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Дата&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Автор&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Ветвь&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{3}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;{4}&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Сообщение&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="164"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Предки&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="161"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="167"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Children&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Потомки&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="260"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="269"/>
     <source>Merge with Changeset</source>
     <translation>Слить с набором изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="263"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="272"/>
     <source>Merge the working directory with the selected changeset</source>
     <translation>Слияние рабочей директории с выбранными наборами изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="336"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="345"/>
     <source>Create Changegroup</source>
     <translation>Создать группу изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="339"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="348"/>
     <source>Create a changegroup file containing the selected changesets</source>
     <translation>Создать файл группы изменений, содержащий выбранные наборы изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="350"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Changegroup&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This creates a changegroup file containing the selected revisions. If no revisions are selected, all changesets will be bundled. If one revision is selected, it will be interpreted as the base revision. Otherwise the lowest revision will be used as the base revision and all other revision will be bundled. If the dialog is showing outgoing changesets, all selected changesets will be bundled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Создать группу изменений&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Создание файла группы изменений, содержащего выбранные ревизии. Если не выбрано ни одного изменения, будут скомплектованы все наборы изменений. Если выбрана одна ревизия, то она будет интерпретирована как базовая ревизия. В противном случае самая младшая ревизия будет использована как базовая ревизия а все остальные изменения будут скомплектованы. Если диалог отображает исходящие наборы изменений, все помеченные наборы изменений будут собраны в комплект.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2343"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2350"/>
     <source>Apply Changegroup</source>
     <translation>Применить группу изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="353"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="362"/>
     <source>Apply the currently viewed changegroup file</source>
     <translation>Применить просматриваемый в настоящее время файл группы изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="367"/>
     <source>Sign Revisions</source>
     <translation>Подписать ревизию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="361"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="370"/>
     <source>Add a signature for the selected revisions</source>
     <translation>Добавить подпись для выбранной ревизии</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="363"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="372"/>
     <source>Verify Signatures</source>
     <translation>Проверить подписи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="366"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="375"/>
     <source>Verify all signatures there may be for the selected revision</source>
     <translation>Проверить все подписи, которые могут быть для отмеченных ревизий</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="379"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="388"/>
     <source>Select All Entries</source>
     <translation>Выбрать все записи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="381"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="390"/>
     <source>Deselect All Entries</source>
     <translation>Снять выделение всех записей</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1369"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1376"/>
     <source>Side-by-Side Diff to Parent {0}</source>
     <translation>Построчные различия с предком {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1380"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1387"/>
     <source>&lt;a href=&quot;sbsdiff:{0}_{1}&quot;&gt;Side-by-Side Compare&lt;/a&gt;</source>
     <translation>&lt;a href=&quot;sbsdiff:{0}_{1}&quot;&gt;Построчное сравнение&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1521"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1528"/>
     <source>Pull Selected Changes</source>
     <translation>Затянуть помеченные изменения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1522"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1529"/>
     <source>Fetch Selected Changes</source>
     <translation>Получить помеченные изменения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2529"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2536"/>
     <source>Differences</source>
     <translation>Различия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2539"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2546"/>
     <source>Differences to Parent {0}</source>
     <translation>Различия с предком {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2555"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2562"/>
     <source>Diff to Parent {0}{1}</source>
     <translation>Различия с предком {0}{1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2580"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2587"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Различий нет.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2723"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2730"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Сохранить различия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2690"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2697"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Файлы патчей (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2714"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Файл патча &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; уже существует. Переписать?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2723"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2730"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно сохранить файл патча &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30936,22 +30926,22 @@
     <translation>&lt;a href=&quot;save:me&quot;&gt;Сохранить&lt;/a&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2528"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="2535"/>
     <source>Generating differences ...</source>
     <translation>Генерация различий...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="104"/>
     <source>Mercurial Full Log</source>
     <translation>Mercurial: Полный журнал</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="280"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="289"/>
     <source>Close Heads</source>
     <translation>Закрыть головные ревизии</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="292"/>
     <source>Close the selected heads</source>
     <translation>Закрыть выбранные головные ревизии</translation>
   </message>
@@ -39717,7 +39707,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/IrcPage.ui" line="834"/>
     <source>Marker Background:</source>
-    <translation>Фоновый цвет маркера:</translation>
+    <translation>Фон маркера:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/IrcPage.ui" line="847"/>
@@ -47983,7 +47973,7 @@
     <translation>Получение списка обновленных пакетов...</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="635"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="645"/>
     <source>%n package(s) found.</source>
     <translation>
       <numerusform>Найден %n пакет.</numerusform>
@@ -47992,102 +47982,102 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="888"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="898"/>
     <source>Search PyPI</source>
     <translation>Поиск в PyPI</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="673"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="683"/>
     <source>&lt;p&gt;The package search did not return anything.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Поиск пакета не дал никаких результатов.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="710"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="720"/>
     <source>&lt;p&gt;The package search failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Сбой поиска пакетов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="715"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="725"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Ошибка: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="848"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="858"/>
     <source>Show Package Details</source>
     <translation>Подробная информация о пакете</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="848"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="858"/>
     <source>Select the package version:</source>
     <translation>Выберите версию пакета:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="888"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="898"/>
     <source>&lt;p&gt;No package details info for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; available.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Недоступна подробная информация о пакете &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="904"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="914"/>
     <source>Install Pip</source>
     <translation>Инсталировать Pip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="907"/>
-    <source>Install Pip to User-Site</source>
-    <translation>Инсталировать Pip в User-Site</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="910"/>
-    <source>Repair Pip</source>
-    <translation>Восстановить Pip</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1005"/>
-    <source>Install Packages</source>
-    <translation>Установить пакеты</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="917"/>
-    <source>Install Local Package</source>
-    <translation>Установить локальный пакет</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="921"/>
-    <source>Install Requirements</source>
-    <translation>Установить зависимости</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="924"/>
-    <source>Uninstall Requirements</source>
-    <translation>Деинсталировать зависимости</translation>
+    <source>Install Pip to User-Site</source>
+    <translation>Инсталировать Pip в User-Site</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="920"/>
+    <source>Repair Pip</source>
+    <translation>Восстановить Pip</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1015"/>
+    <source>Install Packages</source>
+    <translation>Установить пакеты</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="927"/>
+    <source>Install Local Package</source>
+    <translation>Установить локальный пакет</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="931"/>
+    <source>Install Requirements</source>
+    <translation>Установить зависимости</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="934"/>
+    <source>Uninstall Requirements</source>
+    <translation>Деинсталировать зависимости</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="937"/>
     <source>Generate Requirements...</source>
     <translation>Генерация зависимостей...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="932"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="942"/>
     <source>Edit User Configuration...</source>
     <translation>Правка конфигурации пользователя...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="935"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="945"/>
     <source>Edit Environment Configuration...</source>
     <translation>Правка конфигурации среды окружения...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="940"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="950"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Настроить...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1118"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1128"/>
     <source>Edit Configuration</source>
     <translation>Правка конфигурации</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1118"/>
+    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1128"/>
     <source>No valid configuration path determined. Aborting</source>
     <translation>Не определен допустимый путь конфигурации. Прерывание</translation>
   </message>
@@ -51729,11 +51719,6 @@
     <source>Configure uic Compiler</source>
     <translation>Настройка компилятора uic</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/ProjectFormsBrowser.py" line="1102"/>
-    <source>No project specific uic compiler flags are supported for PySide or PySide2.</source>
-    <translation type="obsolete">Не поддерживаются определенные флаги компилятора uic для проектов PySide или PySide2.</translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectInterfacesBrowser</name>
@@ -58605,11 +58590,6 @@
     <translation>Задайте постфикс для инструментов Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="242"/>
-    <source>pyuic / pyside-uic Options</source>
-    <translation type="obsolete">Параметры pyuic / pyside-uic</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="226"/>
     <source>Indent Width:</source>
     <translation>Ширина отступа:</translation>
@@ -58635,11 +58615,6 @@
     <translation>Задайте путь к директории инструментов Qt, если они не найдены.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="178"/>
-    <source>PyQt Tools</source>
-    <translation type="obsolete">Инструменты PyQt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="211"/>
     <source>Enter the path of the PyQt tools directory, if they are not found.</source>
     <translation>Задайте путь к директории инструментов PyQT, если они не найдены.</translation>
@@ -58652,42 +58627,42 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="312"/>
     <source>Enter the path of the PySide2 tools directory, if they are not found.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Задайте путь к директории инструментов PySide2, если они не найдены.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="37"/>
     <source>Qt</source>
-    <translation type="unfinished">Qt</translation>
+    <translation>Qt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="187"/>
     <source>PyQt</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>PyQt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="220"/>
     <source>pyuic Options</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Опции pyuic</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="272"/>
     <source>Select to generate extra code to test and display the form</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Разрешить генерировать дополнительный код для тестирования и отображения формы</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="275"/>
     <source>Generate Extra Test Code</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Генерировать дополнительный тестовый код</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="288"/>
     <source>PySide2</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>PySide2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="321"/>
     <source>pyside2-uic Options</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Опции pyside2-uic</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -60723,7 +60698,7 @@
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Session/SessionManagerDialog.ui" line="14"/>
     <source>Session Manager</source>
-    <translation>Менеджер сессии</translation>
+    <translation>Менеджер сессий</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Session/SessionManagerDialog.ui" line="23"/>
@@ -75136,7 +75111,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Горячие клавиши&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Определите горячие клавиши приложения согласно вашим предпочтениям.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6329"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6327"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Экспорт горячих клавиш</translation>
   </message>
@@ -75157,7 +75132,7 @@
 &lt;p&gt;Экспортировать горячие клавиши приложения.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6353"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6351"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Импорт горячих клавиш</translation>
   </message>
@@ -75454,7 +75429,7 @@
     <translation>Внешние инструменты/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7326"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7324"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -75623,92 +75598,92 @@
     <translation>&lt;p&gt;Стартовый каталог документации PyQt4 не найден.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6353"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6351"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation>Файл горячих клавиш (*.e4k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6523"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6521"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Сохранить задачи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6523"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6521"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно сохранить файл с задачами: &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6552"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6550"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Прочитать задачи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6552"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6550"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно прочитать файл задач: &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6648"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6646"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Сохранить сессию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6586"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6584"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно записать файл сессии &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6632"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6630"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Загрузить сессию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6632"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6630"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно прочитать файл сессии &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6916"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6914"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Ошибка Drag&amp;&amp;Drop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6916"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6914"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; не является файлом&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7101"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7099"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>От&amp;мена</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7110"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7108"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Подключение к хосту {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7268"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7266"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Обновления доступны</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7287"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7285"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Ошибка при проверке обновлений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7287"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7285"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Невозможно запустить проверку обновлений.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7311"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7309"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Доступные версии&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7363"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7361"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Первое использование</translation>
   </message>
@@ -75748,27 +75723,27 @@
     <translation>&lt;b&gt;Документация Python 2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показать документацию Python 2. Если местонахождение документации не было настроено, то искать в директории &lt;i&gt;doc&lt;/i&gt; каталога где находится исполняемый файл Python 2 под Windows и в директории &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html/python-docs-html&lt;/i&gt; под UNIX. Местонахождение документации можно задать с помощью переменной среды окружения PYTHON2DOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7176"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7174"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation>Ошибка при получении информации о версии</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7169"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7167"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation>Невозможно загрузить информацию о версии. Пожалуйста попробуйте ещё раз.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6121"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6119"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation>Открыть браузер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6121"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6119"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation>Невозможно запустить web-браузер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7176"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7174"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation>Невозможно загрузить информацию о версии в течении последних 7 дней. Пожалуйста попробуйте ещё раз.</translation>
   </message>
@@ -75859,7 +75834,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно запустить программу для создания снимка экрана.&lt;br&gt;Убедитесь что она установлена как &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7382"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7380"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation>Выбор директории рабочей области</translation>
   </message>
@@ -76234,7 +76209,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Документация Python 3&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показать документацию Python 3. Если местонахождение документации не было настроено, то искать в директории &lt;i&gt;doc&lt;/i&gt; каталога где находится исполняемый файл Python 3 под Windows и в директории &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html/python-docs-html&lt;/i&gt; под UNIX. Местонахождение документации можно задать с помощью переменной среды окружения PYTHON3DOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7101"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7099"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation>%v/%m</translation>
   </message>
@@ -76254,7 +76229,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Показать журнал ошибок...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показать журнал ошибок.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7105"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7103"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation>Проверка версии</translation>
   </message>
@@ -76329,22 +76304,22 @@
     <translation>eric6 не поддерживает Qt3.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7268"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7266"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric6 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>На сайте &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; доступно обновление eric6 до версии &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Загрузить?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7280"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7278"/>
     <source>Eric6 is up to date</source>
     <translation>Eric6 не требует обновлений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7280"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7278"/>
     <source>You are using the latest version of eric6</source>
     <translation>Вы используете самую последнюю версию eric6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7363"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7361"/>
     <source>eric6 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>Настройка eric6 ещё не выполнена. Сейчас будет запущен диалог конфигурации.</translation>
   </message>
@@ -76364,7 +76339,7 @@
     <translation>Инструменты пользователя не сконфигурированы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7121"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7119"/>
     <source>The versions information cannot not be downloaded because you are &lt;b&gt;offline&lt;/b&gt;. Please go online and try again.</source>
     <translation>Невозможно загрузить информацию о версии потому что вы &lt;b&gt;не в сети&lt;/b&gt;. Пожалуйста, подключитесь к интернету и повторите попытку.</translation>
   </message>
@@ -76409,7 +76384,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Сохранить сессию...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Позволяет сохранить текущую сессию на диск. Открывается диалог для выбора имени файла.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6670"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6668"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Загрузить сессию</translation>
   </message>
@@ -76424,17 +76399,17 @@
     <translation>&lt;b&gt;Загрузить сессию...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Позволяет загрузить сессию, ранее сохраненную на диске. Открывается диалог для выбора имени файла.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6670"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6668"/>
     <source>eric6 Session Files (*.e5s)</source>
     <translation>Файлы сессии eric6 (*.e5s)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6721"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6719"/>
     <source>Crash Session found!</source>
     <translation>Обнаружена crash-сессия!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6721"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6719"/>
     <source>A session file of a crashed session was found. Shall this session be restored?</source>
     <translation>Найден файл crashed-сессии. Должна ли эта сессия быть восстановлена?</translation>
   </message>
@@ -76449,18 +76424,18 @@
     <translation>Инициализация плагинов...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7256"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7254"/>
     <source>Update Check</source>
     <translation>Проверка обновлений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7256"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7254"/>
     <source>You installed eric directly from the source code. There is no possibility to check for the availability of an update.</source>
     <translation>Eric установлен непосредственно из исходного кода.
 Невозможно проверить наличие обновлений.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7246"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7244"/>
     <source>You are using a snapshot release of eric6. A more up-to-date stable release might be available.</source>
     <translation>Вы используете промежуточный релиз eric6. Возможно на сайте доступна и более свежий стабильный релиз.</translation>
   </message>
@@ -86263,22 +86238,22 @@
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1835"/>
     <source>Session Manager</source>
-    <translation>Менеджер сессии</translation>
+    <translation>Менеджер сессий</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1835"/>
     <source>Session Manager...</source>
-    <translation>Менеджер сессии...</translation>
+    <translation>Менеджер сессий...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1839"/>
     <source>Shows the session manager window</source>
-    <translation>Отображение окна менеджера сессии</translation>
+    <translation>Отображение окна менеджера сессий</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1841"/>
     <source>&lt;b&gt;Session Manager&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the session manager window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Менеджер сессии&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображение окна менеджера сессии.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation>&lt;b&gt;Менеджер сессий&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображение окна менеджера сессий.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2174"/>

eric ide

mercurial