Updated translations. 5_1_x

Mon, 05 Sep 2011 19:13:56 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Mon, 05 Sep 2011 19:13:56 +0200
branch
5_1_x
changeset 1288
dd0727c0eecf
parent 1287
4d9677164a06
child 1291
d6ad28f5d85c

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Mon Sep 05 19:13:36 2011 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Mon Sep 05 19:13:56 2011 +0200
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="cs_CZ">
+<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="cs_CZ" sourcelanguage="">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -170,42 +169,42 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="211"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="213"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="293"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="285"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="307"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="314"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="203"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="211"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="213"/>
     <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation>Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="264"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="268"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="307"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="314"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
@@ -1571,8 +1570,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Otevřít nový &amp;Tab	</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="145"/>
@@ -1622,8 +1621,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="72"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Otevřít nový &amp;Tab		</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1735,72 +1734,72 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="66"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="67"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="84"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="85"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="200"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="201"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="179"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="239"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="240"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="212"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="213"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="215"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="216"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="223"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="224"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="416"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="417"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="227"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="244"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="245"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="188"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="189"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="229"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="230"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="220"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Obnovit složku</translation>
   </message>
@@ -2653,12 +2652,12 @@
     <translation>Plugin Manažer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="291"/>
     <source>Printer</source>
     <translation>Tiskárna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="291"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="168"/>
     <source>Python</source>
     <translation>Python</translation>
   </message>
@@ -3449,42 +3448,42 @@
     <translation>&amp;Filtr pro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="395"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="403"/>
     <source>Code Generation</source>
     <translation>Generování kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="261"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="269"/>
     <source>uic error</source>
     <translation>uic chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="97"/>
     <source>Create Dialog Code</source>
     <translation>Vytvořit Dialog Code</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="97"/>
     <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
     <translation>Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="261"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="269"/>
     <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="303"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="311"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="336"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="344"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="395"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="403"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3504,22 +3503,22 @@
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="596"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1256"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1280"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1270"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1294"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1124"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1148"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3528,7 +3527,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3536,648 +3535,648 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1570"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1571"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="166"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="168"/>
-    <source>Run the current Script</source>
-    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="169"/>
+    <source>Run the current Script</source>
+    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="170"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1583"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1584"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="181"/>
-    <source>Run the current Project</source>
-    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="182"/>
+    <source>Run the current Project</source>
+    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="183"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="192"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="192"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="195"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="196"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="197"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="198"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="206"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="206"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="209"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="210"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="211"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="212"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Profilovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="224"/>
-    <source>Profile the current Script</source>
-    <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="225"/>
+    <source>Profile the current Script</source>
+    <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="226"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="234"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="234"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="236"/>
-    <source>Profile the current Project</source>
-    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="237"/>
+    <source>Profile the current Project</source>
+    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="238"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1680"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1681"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="247"/>
     <source>&amp;Debug Script...</source>
     <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="249"/>
-    <source>Debug the current Script</source>
-    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="250"/>
+    <source>Debug the current Script</source>
+    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="251"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1693"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1694"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="263"/>
-    <source>Debug the current Project</source>
-    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="264"/>
+    <source>Debug the current Project</source>
+    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="265"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="275"/>
     <source>Restart Script</source>
     <translation>Restartovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="277"/>
-    <source>Restart the last debugged script</source>
-    <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="278"/>
+    <source>Restart the last debugged script</source>
+    <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="279"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="305"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="306"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="307"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="308"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="316"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="316"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="319"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="321"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="322"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="333"/>
-    <source>Execute a single Python statement</source>
-    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="334"/>
+    <source>Execute a single Python statement</source>
+    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="348"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="349"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="350"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="351"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="364"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="365"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="366"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="367"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="380"/>
-    <source>Stop debugging</source>
-    <translation>Stop debugování</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="381"/>
+    <source>Stop debugging</source>
+    <translation>Stop debugování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="382"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1942"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="391"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="393"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="394"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1972"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="403"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Vykon&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="406"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="407"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="408"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="409"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="417"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="417"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="419"/>
-    <source>Configure variables type filter</source>
-    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="420"/>
+    <source>Configure variables type filter</source>
+    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="421"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="429"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="430"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="429"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="430"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
-    <source>Configure exceptions filter</source>
-    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="432"/>
+    <source>Configure exceptions filter</source>
+    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="433"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="462"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="463"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="464"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="476"/>
-    <source>Edit Breakpoint</source>
-    <translation>Editovat breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="471"/>
-    <source>Edit Breakpoint...</source>
-    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="477"/>
+    <source>Edit Breakpoint</source>
+    <translation>Editovat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
+    <source>Edit Breakpoint...</source>
+    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="478"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="490"/>
-    <source>Next Breakpoint</source>
-    <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="485"/>
-    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
-    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="491"/>
+    <source>Next Breakpoint</source>
+    <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
+    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
+    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="492"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="503"/>
-    <source>Previous Breakpoint</source>
-    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="498"/>
-    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
-    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="504"/>
+    <source>Previous Breakpoint</source>
+    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
+    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
+    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="505"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="515"/>
-    <source>Clear Breakpoints</source>
-    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
-    <source>Ctrl+Shift+C</source>
-    <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="516"/>
+    <source>Clear Breakpoints</source>
+    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <source>Ctrl+Shift+C</source>
+    <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="517"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="544"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="545"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="546"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="547"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="548"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="591"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="592"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="605"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="606"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="982"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="983"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1005"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1006"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1075"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1076"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1144"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1145"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1367"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1368"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1357"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1358"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1583"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1584"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1474"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1475"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1463"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1464"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1693"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1694"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1942"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1972"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
     <source>Stop Script</source>
     <translation>Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="291"/>
-    <source>Stop the running script.</source>
-    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="292"/>
+    <source>Stop the running script.</source>
+    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="293"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="394"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="395"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1175"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1176"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1210"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1211"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="443"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="443"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
-    <source>Configure ignored exceptions</source>
-    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="446"/>
+    <source>Configure ignored exceptions</source>
+    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="447"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="457"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="471"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="949"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="950"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="953"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="954"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1030"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1031"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1041"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1042"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1144"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1145"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1175"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1176"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1202"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1206"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1207"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="960"/>
     <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="963"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="964"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -5196,67 +5195,67 @@
 <context>
   <name>DiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Differences</source>
     <translation>Odlišnosti v souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="21"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Soubor &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>Zadání jména prvního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="72"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
     <source>Select to generate a unified diff</source>
     <translation>Zapnout generování sjednoceného diffu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
     <source>&amp;Unified Diff</source>
     <translation>&amp;Sjednocený Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="93"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
     <source>Alt+U</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
     <source>Select to generate a context diff</source>
     <translation>Zapnout generování diffu kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
     <source>Co&amp;ntext Diff</source>
     <translation>Ko&amp;ntext Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
     <source>Alt+N</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -5474,6 +5473,8 @@
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
@@ -5482,6 +5483,8 @@
 Do you want to quit anyway?</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -5534,6 +5537,8 @@
     <source>Downloading %n file(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -5544,6 +5549,8 @@
     <source>%n seconds remaining</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -5571,6 +5578,8 @@
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -6085,42 +6094,42 @@
 <context>
   <name>E5RequestModel</name>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="213"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="214"/>
     <source>Method</source>
     <translation>Metoda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="214"/>
-    <source>Address</source>
-    <translation>Adresa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="215"/>
-    <source>Response</source>
-    <translation>Odpověď</translation>
+    <source>Address</source>
+    <translation>Adresa</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="216"/>
-    <source>Length</source>
-    <translation>Délka</translation>
+    <source>Response</source>
+    <translation>Odpověď</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="217"/>
-    <source>Content Type</source>
-    <translation>Typ obsahu</translation>
+    <source>Length</source>
+    <translation>Délka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="218"/>
+    <source>Content Type</source>
+    <translation>Typ obsahu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="219"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="289"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="288"/>
     <source>Redirect: {0}</source>
     <translation>Přesměrování: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="322"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="321"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
@@ -6430,797 +6439,797 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2335"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2332"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="570"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="566"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="573"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="569"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="572"/>
+    <source>Revert to last saved state</source>
+    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="576"/>
-    <source>Revert to last saved state</source>
-    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="580"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="583"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="579"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="581"/>
+    <source>Paste</source>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="585"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="589"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="591"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="587"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="594"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="590"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="597"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="593"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="600"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="596"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Proudový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="599"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Obdélníkový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="606"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="602"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Vybrat až po závorku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="604"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="609"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="605"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="618"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="630"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="635"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="631"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="647"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="664"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="660"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Nový pohled</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="661"/>
+    <source>New view (with new split)</source>
+    <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
-    <source>New view (with new split)</source>
-    <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="669"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="673"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="671"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="678"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="697"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="693"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="703"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="709"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="705"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="727"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation>Zobrazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="729"/>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Metrika kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="731"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation>Zobrazit</translation>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="733"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Metrika kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="735"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="737"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="740"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="736"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="739"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="751"/>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="753"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramy</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="755"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="757"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagram balíčku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="759"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="762"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="758"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="773"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="769"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="985"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="981"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="988"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="984"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="991"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="987"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="990"/>
+    <source>Clear all bookmarks</source>
+    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="994"/>
-    <source>Clear all bookmarks</source>
-    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="998"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1001"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="997"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1000"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1021"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1017"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1024"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1020"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1027"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1023"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4024"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1033"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1029"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1036"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1032"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1035"/>
+    <source>Clear all breakpoints</source>
+    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
-    <source>Clear all breakpoints</source>
-    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1043"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
+    <source>Previous uncovered line</source>
+    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1046"/>
-    <source>Previous uncovered line</source>
-    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1050"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
+    <source>Previous task</source>
+    <translation>Předchozí úloha</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1053"/>
-    <source>Previous task</source>
-    <translation>Předchozí úloha</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1057"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB přepínač záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1062"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1058"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1530"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1527"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1530"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1527"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2111"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2131"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2128"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2130"/>
+    <source>Error while printing</source>
+    <translation>Chyba během tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2133"/>
-    <source>Error while printing</source>
-    <translation>Chyba během tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2136"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2484"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2485"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2287"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2284"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3561"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3566"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3561"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3566"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4027"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4032"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4315"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4315"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4356"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4361"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4352"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4357"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4356"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4361"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4448"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4453"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4448"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4453"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4566"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4571"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4566"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4571"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4790"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4795"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4790"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4795"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4818"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4823"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4858"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4863"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4839"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4844"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4858"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4863"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4875"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4880"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4890"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4895"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4901"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4906"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4901"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4906"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4926"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4931"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4926"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4931"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5053"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5244"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5249"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5262"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5267"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5264"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5269"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5266"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5271"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5268"/>
-    <source>Add aliased file...</source>
-    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5270"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5273"/>
+    <source>Add aliased file...</source>
+    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5275"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5278"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5291"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5296"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5307"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5334"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5395"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5400"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5395"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5400"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5429"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5429"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="866"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="862"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1095"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1091"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1095"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1091"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5412"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5412"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="696"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dynamický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="713"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="709"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="680"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="676"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="339"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="636"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="831"/>
+    <source>End-of-Line Type</source>
+    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="835"/>
-    <source>End-of-Line Type</source>
-    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="839"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="845"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
     <source>Windows</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="851"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="847"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="813"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="809"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="795"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="791"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1108"/>
-    <source>Alternatives</source>
-    <translation>Alternativy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1123"/>
-    <source>Pygments Lexer</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1123"/>
-    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
-    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5656"/>
-    <source>Check spelling...</source>
-    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
-    <source>Check spelling of selection...</source>
-    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5658"/>
-    <source>Add to dictionary</source>
-    <translation>Přidat do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5660"/>
-    <source>Ignore All</source>
-    <translation>Ignorovat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="619"/>
-    <source>Remove from dictionary</source>
-    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="287"/>
-    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
-    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1104"/>
+    <source>Alternatives</source>
+    <translation>Alternativy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1119"/>
+    <source>Pygments Lexer</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1119"/>
+    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
+    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5661"/>
+    <source>Check spelling...</source>
+    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
+    <source>Check spelling of selection...</source>
+    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5663"/>
+    <source>Add to dictionary</source>
+    <translation>Přidat do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5665"/>
+    <source>Ignore All</source>
+    <translation>Ignorovat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
+    <source>Remove from dictionary</source>
+    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="283"/>
+    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1085"/>
+    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1100"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2287"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2284"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2335"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2332"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2436"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2433"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4832"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4837"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4839"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4844"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4890"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4895"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5039"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5127"/>
-    <source>{0} (ro)</source>
-    <translation>{0} (ro)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5244"/>
-    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5334"/>
-    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1008"/>
-    <source>Next warning</source>
-    <translation>Následující varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1011"/>
-    <source>Previous warning</source>
-    <translation>Předchozí varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1014"/>
-    <source>Show warning message</source>
-    <translation>Zobrazit varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1017"/>
-    <source>Clear warnings</source>
-    <translation>Vyčistit varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4692"/>
-    <source>py3flakes Warning</source>
-    <translation>py3flakes varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4692"/>
-    <source>No py3flakes warning message available.</source>
-    <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2484"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4875"/>
-    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4735"/>
-    <source>Warning: {0}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4741"/>
-    <source>Error: {0}</source>
-    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5044"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5132"/>
+    <source>{0} (ro)</source>
+    <translation>{0} (ro)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5249"/>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
+    <source>Next warning</source>
+    <translation>Následující varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1007"/>
+    <source>Previous warning</source>
+    <translation>Předchozí varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1010"/>
+    <source>Show warning message</source>
+    <translation>Zobrazit varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1013"/>
+    <source>Clear warnings</source>
+    <translation>Vyčistit varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4697"/>
+    <source>py3flakes Warning</source>
+    <translation>py3flakes varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4697"/>
+    <source>No py3flakes warning message available.</source>
+    <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2485"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4880"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4740"/>
+    <source>Warning: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4746"/>
+    <source>Error: {0}</source>
+    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5049"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
@@ -7263,7 +7272,7 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu instalovaných API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="170"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Přidat z instalovaných API</translation>
   </message>
@@ -7273,7 +7282,7 @@
     <translation>Stiskněte pro kompilování vybrané API definici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="220"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="223"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Kompilovat API</translation>
   </message>
@@ -7323,12 +7332,12 @@
     <translation>API soubor (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="170"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation>Výběr ze seznamu instalovaných API souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="235"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="238"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation>Zrušit kompilaci</translation>
   </message>
@@ -7343,12 +7352,12 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu API souborů instalovaných z pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="192"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Přidat z API pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="192"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation>Vybrat ze seznamu API souborů instalovaných pluginy</translation>
   </message>
@@ -9828,7 +9837,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="302"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="314"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Odeslat hlášení o chybách</translation>
   </message>
@@ -9908,7 +9917,7 @@
     <translation>Zadejte heslo vašeho mail serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="318"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="330"/>
     <source>Attach file</source>
     <translation>Připojit soubor</translation>
   </message>
@@ -9938,12 +9947,12 @@
     <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="291"/>
     <source>&lt;p&gt;Authentication failed.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Autentizace selhala.&lt;br&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="302"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="314"/>
     <source>&lt;p&gt;Message could not be sent.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zprávu nelze odeslat.&lt;br&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11596,7 +11605,7 @@
     <translation>Otevřít vybraný soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="189"/>
     <source>Select search directory</source>
     <translation>Vybrat hledaný adresář</translation>
   </message>
@@ -11842,8 +11851,8 @@
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="782"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně	Ctrl+LMB</translation>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="394"/>
@@ -12412,55 +12421,57 @@
     <translation type="unfinished">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="507"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="507"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="565"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="579"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation type="unfinished">Načítám...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="582"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="596"/>
     <source>Finished loading</source>
     <translation type="unfinished">Načteno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="584"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="598"/>
     <source>Failed to load</source>
     <translation type="unfinished">Načtení selhalo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="634"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="634"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?
 You have %n tab(s) open.</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="627"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="641"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="630"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="644"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="632"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="646"/>
     <source>C&amp;lose Current Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14441,32 +14452,32 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="172"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="173"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>hg proces skončil s exit kódem {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="175"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="176"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="177"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="178"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="203"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="204"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation>Vytvořit repozitář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="203"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="204"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="230"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="231"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation>
   </message>
@@ -14591,7 +14602,7 @@
     <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1851"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1860"/>
     <source>Shall the working directory be updated?</source>
     <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation>
   </message>
@@ -14601,27 +14612,27 @@
     <translation>Zobrazení aktuální větve</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1763"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1769"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1862"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1872"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1876"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1889"/>
     <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
     <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1903"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1916"/>
     <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
     <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1815"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1821"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
@@ -14631,47 +14642,47 @@
     <translation>Rozpoznat složku projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1680"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1686"/>
     <source>Create .hgignore file</source>
     <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1680"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1686"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1935"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1948"/>
     <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
     <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1724"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1730"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1845"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1854"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1825"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1831"/>
     <source>Identifying changegroup file</source>
     <translation>Rozpoznat soubor skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1984"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1997"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1964"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1977"/>
     <source>No revision given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1741"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1747"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15230,52 +15241,52 @@
     <translation>Odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial Diff&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg diff command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mercurial Diff&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje se výstup z hg příkazu diff.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="60"/>
     <source>Errors</source>
     <translation>Chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="85"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="82"/>
     <source>Input</source>
     <translation>Vstup</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="104"/>
+    <source>Press to send the input to the hg process</source>
+    <translation>Stisknutím odeslat vstup do hg procesu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="107"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Stisknutím odeslat vstup do hg procesu</translation>
+    <source>&amp;Send</source>
+    <translation>Ode&amp;slat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="110"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation>Ode&amp;slat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="113"/>
     <source>Alt+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="117"/>
     <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
     <translation>Zadejte data, která se odešlou do hg procesu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="124"/>
+    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
+    <translation>Vybrat pro přepnutí vstupního pole do režimu hesla</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="127"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Vybrat pro přepnutí vstupního pole do režimu hesla</translation>
+    <source>&amp;Password Mode</source>
+    <translation>Ty&amp;p heslo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="130"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Ty&amp;p heslo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.ui" line="133"/>
     <source>Alt+P</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -15348,12 +15359,12 @@
     <translation>Vybrat pole pro filtrování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="976"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="974"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="973"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="971"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -16789,7 +16800,7 @@
     <translation>Vytvořit soubor s skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="654"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1040"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
@@ -16804,7 +16815,7 @@
     <translation>Použít soubory s jednou nebo více skupinami změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="779"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
     <source>Changegroup Management</source>
     <translation>Správa skupin změn</translation>
   </message>
@@ -16894,7 +16905,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje bisect vyhledávání v datech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
     <source>Bisect</source>
     <translation>Bisect</translation>
   </message>
@@ -17019,17 +17030,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="775"/>
     <source>Specials</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="886"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="890"/>
     <source>Pull</source>
     <translation type="unfinished">Stáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="886"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1040"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished">Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
   </message>
@@ -17752,22 +17763,22 @@
 <context>
   <name>HistoryMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="272"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="273"/>
     <source>Show All History...</source>
     <translation>Zobrazit celou historii...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="275"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="276"/>
     <source>Clear History...</source>
     <translation>Vyčistit historii...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="304"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="305"/>
     <source>Clear History</source>
     <translation>Vyčistit historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="304"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="305"/>
     <source>Do you want to clear the history?</source>
     <translation>Chcete vyčistit historii?</translation>
   </message>
@@ -21976,52 +21987,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="239"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Certifikáty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="168"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="169"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="171"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="172"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro {0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby pro &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="239"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Certifikáty:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Chcete akceptovat všechny certifikáty?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="293"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Vydatavel: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="295"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="297"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="283"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="285"/>
     <source>Name: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="287"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="289"/>
     <source>&lt;br/&gt;Organization: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22653,7 +22664,7 @@
 <context>
   <name>OpenSearchEngineModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/OpenSearch/OpenSearchEngineModel.py" line="134"/>
+    <location filename="Helpviewer/OpenSearch/OpenSearchEngineModel.py" line="135"/>
     <source>&lt;strong&gt;Provides contextual suggestions&lt;/strong&gt;</source>
     <translation>&lt;strong&gt;Poskytuje kontextové návrhy&lt;/strong&gt;</translation>
   </message>
@@ -23000,12 +23011,12 @@
     <translation type="unfinished">Stisknout pro zobrazení všech souborů, které obsahují problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="353"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="366"/>
     <source>No issues found.</source>
     <translation type="unfinished">Žádné problémy nenalezeny.</translation>
   </message>
@@ -23085,7 +23096,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="328"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="335"/>
     <source>Fix: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23103,76 +23114,80 @@
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="170"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="171"/>
     <source>Tab converted to 4 spaces.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="185"/>
     <source>Whitespace stripped from end of line.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="197"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="198"/>
     <source>newline added to end of file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="216"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="217"/>
     <source>Superfluous trailing blank lines removed from end of file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="230"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="231"/>
     <source>&apos;&lt;&gt;&apos; replaced by &apos;!=&apos;.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="255"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="256"/>
     <source>Superfluous blank lines after function decorator removed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="280"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="281"/>
     <source>Superfluous blank lines removed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="298"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="299"/>
     <source>One blank line inserted.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="332"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="333"/>
     <source>%n blank line(s) inserted.</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="334"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="335"/>
     <source>%n superfluous lines removed</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="377"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="378"/>
     <source>Superfluous whitespace removed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="479"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="480"/>
     <source>Missing whitespace added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="456"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="457"/>
     <source>Extraneous whitespace removed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="503"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="504"/>
     <source>Whitespace after inline comment sign corrected.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23185,7 +23200,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Checker.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Checker.py" line="201"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 15s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23217,6 +23232,8 @@
     <source>%n issue(s) found</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
@@ -23224,6 +23241,8 @@
     <source>%n file(s) checked</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
@@ -23231,6 +23250,8 @@
     <source>%n file(s) with issues found</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
@@ -23238,6 +23259,8 @@
     <source>%n issue(s) fixed</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -23299,7 +23322,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být zobrazen. Tento formát není podporován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="311"/>
+    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="318"/>
     <source>Diagram: {0}</source>
     <translation>Diagram: {0}</translation>
   </message>
@@ -23916,37 +23939,37 @@
 <context>
   <name>PluginUninstallWidget</name>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="47"/>
     <source>User plugins directory</source>
     <translation>Uživatelský adresář s pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="52"/>
     <source>Global plugins directory</source>
     <translation>Globální adresář s pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="147"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="149"/>
     <source>Plugin Uninstallation</source>
     <translation>Odinstalace pluginu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="92"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="94"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be unloaded. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být nenačten. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="104"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has no &apos;packageName&apos; attribute. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pluginu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; chybí atribut &apos;packageName&apos;. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="140"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="142"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be removed. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin balíček &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze odebrat. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="147"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginUninstallDialog.py" line="149"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was uninstalled successfully from {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně odinstalován z {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23985,7 +24008,7 @@
 <context>
   <name>Printer</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Printer.py" line="53"/>
+    <location filename="QScintilla/Printer.py" line="60"/>
     <source>{0} - Printed on {1}, {2} - Page {3}</source>
     <translation>{0} - tištěn na {1}, {2} - Strana {3}</translation>
   </message>
@@ -24254,7 +24277,7 @@
     <translation>Načíst relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="945"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="943"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
@@ -24264,157 +24287,157 @@
     <translation>Uložit relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="828"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="827"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Smazat relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="853"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="852"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="871"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="870"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="904"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="903"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Načíst nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="933"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="932"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="957"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="955"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1041"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1048"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Přidat jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1150"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1157"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Smazat překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1289"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1296"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Přidat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1400"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1403"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1410"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation>Přidat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1403"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1410"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1523"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1530"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1546"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1553"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1722"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1738"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Smazat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1745"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1761"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Smazat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1821"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1840"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2269"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2289"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1876"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1895"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1981"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2000"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2873"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1953"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1955"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1974"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2385"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2408"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2920"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2400"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2423"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2460"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2460"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2597"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2597"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -24423,602 +24446,602 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2873"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2849"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2850"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2878"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2862"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2890"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Otevřít existující projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2863"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2891"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2898"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2898"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2873"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2901"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2874"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2902"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2881"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Uložit projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2885"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2895"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2896"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2909"/>
-    <source>Add files to the current project</source>
-    <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2910"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář...</translation>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Uložit projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3063"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2912"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2913"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2920"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2923"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2924"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2937"/>
-    <source>Add a translation to the current project</source>
-    <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Add files to the current project</source>
+    <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2938"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2950"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Natavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2963"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2973"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
-    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
+    <source>Add a directory to the current project</source>
+    <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2953"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2961"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2961"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2965"/>
+    <source>Add a translation to the current project</source>
+    <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2967"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2975"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2975"/>
-    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
-    <source>Filetype Associations</source>
-    <translation>Asociace typů souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
-    <source>Filetype Associations...</source>
-    <translation>Asociace typů souborů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2985"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2978"/>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2979"/>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2987"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2987"/>
-    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation>Nastavení debugeru</translation>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Natavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2990"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2991"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2998"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2998"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3001"/>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3003"/>
+    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3010"/>
+    <source>Filetype Associations</source>
+    <translation>Asociace typů souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3010"/>
+    <source>Filetype Associations...</source>
+    <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3015"/>
+    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3041"/>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation>Nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3041"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3016"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3044"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3045"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3052"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3052"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3027"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3055"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3028"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3056"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3063"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3066"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3039"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>Sma&amp;zat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3049"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reset</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3061"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3062"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3071"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Načíst relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3074"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3074"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>Sma&amp;zat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3078"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reset</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3090"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3099"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3102"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3088"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3116"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3092"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3120"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Smazat relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3108"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Metriky kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3133"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profilovat data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Smazat relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3136"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3137"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3148"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Diagram aplikace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3155"/>
-    <source>&amp;Application Diagram...</source>
-    <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Metriky kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3149"/>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3151"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3158"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3158"/>
-    <source>Show a diagram of the project.</source>
-    <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3160"/>
-    <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3237"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3239"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3240"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3241"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3244"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
-    <source>Pac&amp;kagers</source>
-    <translation>Balíč&amp;ky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3347"/>
-    <source>Project</source>
-    <translation>Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
-    <source>&amp;Clear</source>
-    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
-    <source>Search New Files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
-    <source>There were no new files found to be added.</source>
-    <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
-    <source>Version Control System</source>
-    <translation>Version Control System</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
-    <source>Coverage Data</source>
-    <translation>Datové pokrytí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3794"/>
-    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
-    <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
-    <source>Code Coverage</source>
-    <translation>Pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
-    <source>Please select a coverage file</source>
-    <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
-    <source>Please select a profile file</source>
-    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
-    <source>Include module names?</source>
-    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
-    <source>Create Package List</source>
-    <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
-    <source>Create &amp;Package List</source>
-    <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
-    <source>Create Plugin Archive</source>
-    <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3161"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3163"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3843"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profilovat data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3171"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3174"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3176"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3896"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3183"/>
+    <source>&amp;Application Diagram...</source>
+    <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3186"/>
+    <source>Show a diagram of the project.</source>
+    <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3188"/>
+    <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3261"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3262"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3265"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3267"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3268"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3269"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3270"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3273"/>
+    <source>Pac&amp;kagers</source>
+    <translation>Balíč&amp;ky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Project</source>
+    <translation>Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3436"/>
+    <source>&amp;Clear</source>
+    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3546"/>
+    <source>Search New Files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3546"/>
+    <source>There were no new files found to be added.</source>
+    <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3684"/>
+    <source>Version Control System</source>
+    <translation>Version Control System</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3776"/>
+    <source>Coverage Data</source>
+    <translation>Datové pokrytí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3822"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
+    <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3797"/>
+    <source>Code Coverage</source>
+    <translation>Pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3797"/>
+    <source>Please select a coverage file</source>
+    <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3843"/>
+    <source>Please select a profile file</source>
+    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3896"/>
+    <source>Include module names?</source>
+    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4027"/>
+    <source>Create Package List</source>
+    <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
+    <source>Create &amp;Package List</source>
+    <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4187"/>
+    <source>Create Plugin Archive</source>
+    <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4000"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4016"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4044"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4024"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4052"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1318"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1325"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2269"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2289"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1961"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1980"/>
     <source>None</source>
     <translation>None</translation>
   </message>
@@ -25028,47 +25051,47 @@
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3226"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3226"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1041"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1048"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2049"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2068"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Vzor překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2049"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2068"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3025"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3025"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3000"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3028"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3002"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25128,147 +25151,147 @@
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="828"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="827"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="853"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="852"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="871"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="870"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="904"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="903"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="933"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="932"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="957"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="955"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1150"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1157"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor s překladem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1344"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1351"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2400"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2423"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1546"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1553"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1722"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1738"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1745"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1761"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1821"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1840"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3173"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3201"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3175"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3203"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3187"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3215"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Vytvořit soubor eric5 plugin archivu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3217"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3202"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3204"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3675"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4027"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4036"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4064"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4050"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4075"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4070"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4095"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4187"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1287"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přidat do &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1328"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1335"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25478,127 +25501,127 @@
 <context>
   <name>ProjectFormsBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="69"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="66"/>
     <source>Forms</source>
     <translation>Formuláře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="71"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="68"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Forms Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all forms contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč formulářů projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny formuláře aktuálního projektu. Několik akcí lze provést i přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="84"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="81"/>
     <source>Dialog</source>
     <translation>Dialog</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="85"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="82"/>
     <source>Widget</source>
     <translation>Widget</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="89"/>
-    <source>Dialog with Buttons (Bottom)</source>
-    <translation>Dialog s tlačítky (dole)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="91"/>
-    <source>Dialog with Buttons (Right)</source>
-    <translation>Dialog s tlačítky (vpravo)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="86"/>
-    <source>Main Window</source>
-    <translation>Hlavní okno aplikace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="87"/>
-    <source>Dialog with Buttonbox (Bottom)</source>
-    <translation>Dialog s boxem s tlačítky (dole)</translation>
+    <source>Dialog with Buttons (Bottom)</source>
+    <translation>Dialog s tlačítky (dole)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="88"/>
+    <source>Dialog with Buttons (Right)</source>
+    <translation>Dialog s tlačítky (vpravo)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="83"/>
+    <source>Main Window</source>
+    <translation>Hlavní okno aplikace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="84"/>
+    <source>Dialog with Buttonbox (Bottom)</source>
+    <translation>Dialog s boxem s tlačítky (dole)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="85"/>
     <source>Dialog with Buttonbox (Right)</source>
     <translation>Dialog s boxem s tlačítky (vpravo)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="90"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="87"/>
     <source>Dialog with Buttons (Bottom-Center)</source>
     <translation>Dialog s tlačítky (dole uprostřed)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="122"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="119"/>
     <source>Compile form</source>
     <translation>Kompilovat formulář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="271"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="268"/>
     <source>Compile all forms</source>
     <translation>Kompilovat všechny formuláře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="199"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="196"/>
     <source>Open in Qt-Designer</source>
     <translation>Otevřít v Qt-Designeru</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="198"/>
+    <source>Open in Editor</source>
+    <translation>Otevřít v editoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="115"/>
+    <source>Preview form</source>
+    <translation>Náhled formuláře</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="201"/>
-    <source>Open in Editor</source>
-    <translation>Otevřít v editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="118"/>
-    <source>Preview form</source>
-    <translation>Náhled formuláře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="204"/>
     <source>Preview translations</source>
     <translation>Náhled překladů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="141"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="138"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="240"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="237"/>
     <source>Remove from project</source>
     <translation>Odebrat z projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="218"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="215"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="247"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="244"/>
     <source>New form...</source>
     <translation>Nový formulář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="276"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="273"/>
     <source>Add forms...</source>
     <translation>Přidat formuláře...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="275"/>
+    <source>Add forms directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář s formuláři...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="278"/>
-    <source>Add forms directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář s formuláři...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="281"/>
     <source>Expand all directories</source>
     <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="283"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="280"/>
     <source>Collapse all directories</source>
     <translation>Složit všechny adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="208"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="205"/>
     <source>Compile forms</source>
     <translation>Kompilovat formuláře</translation>
   </message>
@@ -25643,37 +25666,37 @@
     <translation>Kompilace souboru s formulářem selhala.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="701"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="698"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="789"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="786"/>
     <source>Compiling forms...</source>
     <translation>Kompilovat formuláře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="789"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="786"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="824"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="821"/>
     <source>Determining changed forms...</source>
     <translation>Určení změněných formulářů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="851"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="848"/>
     <source>Compiling changed forms...</source>
     <translation>Kompilování změněných formulářů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="131"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="128"/>
     <source>Generate Dialog Code...</source>
     <translation>Generovat kód Dialog...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="213"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="210"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
@@ -25683,12 +25706,12 @@
     <translation>Qt User-Interface soubory (*.ui);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="286"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="283"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="254"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="251"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
@@ -25703,7 +25726,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Kompilace formuláře se nepodařila.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="701"/>
+    <location filename="Project/ProjectFormsBrowser.py" line="698"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>Nelze spustit {0}.&lt;br&gt;Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -25711,127 +25734,127 @@
 <context>
   <name>ProjectInterfacesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="69"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="67"/>
     <source>Interfaces (IDL)</source>
     <translation>Interfaces (IDL)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="71"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="69"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Interfaces Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all interfaces (CORBA IDL files) contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč Interfaces projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny interface (CORBA IDL soubory) nacházející se v aktuálním projektu. Několik akcí je možné provést přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="124"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="122"/>
     <source>Compile interface</source>
     <translation>Kompilovat interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="206"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="204"/>
     <source>Compile all interfaces</source>
     <translation>Kompilovat všechny interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="165"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="98"/>
-    <source>Rename file</source>
-    <translation>Přejmenovat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="186"/>
-    <source>Remove from project</source>
-    <translation>Odebrat z projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="170"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="209"/>
-    <source>Add interfaces...</source>
-    <translation>Přidat interfaces...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="211"/>
-    <source>Add interfaces directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář s interaces...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="214"/>
-    <source>Expand all directories</source>
-    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="216"/>
-    <source>Collapse all directories</source>
-    <translation>Složit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="163"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="96"/>
+    <source>Rename file</source>
+    <translation>Přejmenovat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="184"/>
+    <source>Remove from project</source>
+    <translation>Odebrat z projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="168"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="207"/>
+    <source>Add interfaces...</source>
+    <translation>Přidat interfaces...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="209"/>
+    <source>Add interfaces directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář s interaces...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="212"/>
+    <source>Expand all directories</source>
+    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="214"/>
+    <source>Collapse all directories</source>
+    <translation>Složit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="161"/>
     <source>Compile interfaces</source>
     <translation>Kompilovat interfaces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="389"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="387"/>
     <source>Delete interfaces</source>
     <translation>Smazat interfaces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="389"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="387"/>
     <source>Do you really want to delete these interfaces from the project?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto interfaces z projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="459"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="457"/>
     <source>Interface Compilation</source>
     <translation>Kompilace interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="454"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="452"/>
     <source>The compilation of the interface file was successful.</source>
     <translation>Kompilace souboru interface byla úspěšná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="459"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="457"/>
     <source>The compilation of the interface file failed.</source>
     <translation>Kompliace interface souboru selhala.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="498"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="496"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="554"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="552"/>
     <source>Compiling interfaces...</source>
     <translation>Kompilovat interfaces...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="554"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="552"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="219"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="217"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="220"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="218"/>
     <source>Configure CORBA...</source>
     <translation>Konfigurovat CORBA...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="193"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="191"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="498"/>
+    <location filename="Project/ProjectInterfacesBrowser.py" line="496"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit {0}.&lt;br&gt;Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25839,77 +25862,77 @@
 <context>
   <name>ProjectOthersBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="55"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="50"/>
     <source>Others</source>
     <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="57"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="52"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Others Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all other files and directories contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu. The entry which is registered in the project is shown in a different colour.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč Ostatní projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny adresáře nacházející se v aktuálním projektu. Několik akcí je možné provést přes kontextové menu. Položky, které jsou registrovány v projektu, jsou zobrazeny odlišnou barvou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="78"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="73"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="116"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="111"/>
     <source>Remove from project</source>
     <translation>Odebrat z projektu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="114"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="97"/>
+    <source>Add files...</source>
+    <translation>Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="99"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="84"/>
+    <source>Refresh</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="117"/>
+    <source>Expand all directories</source>
+    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="119"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="102"/>
-    <source>Add files...</source>
-    <translation>Přidat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="104"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="89"/>
-    <source>Refresh</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
+    <source>Collapse all directories</source>
+    <translation>Složit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="285"/>
+    <source>Delete files/directories</source>
+    <translation>Smazat soubory/adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="285"/>
+    <source>Do you really want to delete these entries from the project?</source>
+    <translation>Opravdu chcete odebrat tyto položky z projektu?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="122"/>
-    <source>Expand all directories</source>
-    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="124"/>
-    <source>Collapse all directories</source>
-    <translation>Složit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="290"/>
-    <source>Delete files/directories</source>
-    <translation>Smazat soubory/adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="290"/>
-    <source>Do you really want to delete these entries from the project?</source>
-    <translation>Opravdu chcete odebrat tyto položky z projektu?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="127"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="75"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="70"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="91"/>
+    <location filename="Project/ProjectOthersBrowser.py" line="86"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
@@ -26085,162 +26108,162 @@
 <context>
   <name>ProjectResourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="60"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="58"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Resources</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="62"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="60"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Resources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all resources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč Resources projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny Resources aktuálního projektu. Několik akcí lze provést i přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="88"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="86"/>
     <source>Compile resource</source>
     <translation>Kompilovat Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="225"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="223"/>
     <source>Compile all resources</source>
     <translation>Kompilovat všechny Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="173"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="171"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="102"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="100"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="200"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="198"/>
     <source>Remove from project</source>
     <translation>Odebrat z projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="178"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="176"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="203"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="201"/>
     <source>New resource...</source>
     <translation>Nový Resource...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="228"/>
+    <source>Add resources...</source>
+    <translation>Přidat resources...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="230"/>
-    <source>Add resources...</source>
-    <translation>Přidat resources...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="232"/>
     <source>Add resources directory...</source>
     <translation>Přidat adresář se zdroji...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="233"/>
+    <source>Expand all directories</source>
+    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="235"/>
-    <source>Expand all directories</source>
-    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="237"/>
     <source>Collapse all directories</source>
     <translation>Složit všechny adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="168"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="166"/>
     <source>Compile resources</source>
     <translation>Kompilovat Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="429"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="430"/>
     <source>New Resource</source>
     <translation>Nový Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="389"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="390"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Qt Resource soubory (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="408"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="409"/>
     <source>The file already exists! Overwrite it?</source>
     <translation>Soubor již existuje! Přepsat jej?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="453"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="454"/>
     <source>Delete resources</source>
     <translation>Smazat Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="453"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="454"/>
     <source>Do you really want to delete these resources from the project?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto Resource z projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="534"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="535"/>
     <source>Resource Compilation</source>
     <translation>Kompilovat Resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="522"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="523"/>
     <source>The compilation of the resource file was successful.</source>
     <translation>Kompilace souboru Resource byla úspěšná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="534"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="535"/>
     <source>The compilation of the resource file failed.</source>
     <translation>Kompliace Resource souboru selhala.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="607"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="610"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="669"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="672"/>
     <source>Compiling resources...</source>
     <translation>Kompilovat resources...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="669"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="672"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="734"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="737"/>
     <source>Determining changed resources...</source>
     <translation>Určení změněných resources...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="770"/>
     <source>Compiling changed resources...</source>
     <translation>Kompilování změněných resources...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="240"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="238"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="208"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="206"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="429"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="430"/>
     <source>&lt;p&gt;The new resource file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br&gt;Problem: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nový soubor s resource &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nepodařilo vytvořit..&lt;br&gt;Problém: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="528"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="529"/>
     <source>&lt;p&gt;The compilation of the resource file failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Kompilace Resource se nepodařila.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="607"/>
+    <location filename="Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="610"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>Nelze spustit {0}.&lt;br&gt;Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -26248,197 +26271,197 @@
 <context>
   <name>ProjectSourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="67"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="65"/>
     <source>Sources</source>
     <translation>Zdrojové kódy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="69"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="67"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Sources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all sources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč zdrojových kódů projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny zdrojové soubory aktuálního projektu. Několik akcí lze provést i přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="121"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="119"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="122"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation>Zobrazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="123"/>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Metrika kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="124"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation>Zobrazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="125"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Metrika kódu...</translation>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="126"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="128"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="265"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="263"/>
     <source>Diagrams</source>
     <translation>Diagramy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="264"/>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="266"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagram třídy...</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagram balíčku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="135"/>
+    <source>Imports Diagram...</source>
+    <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="268"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagram balíčku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="137"/>
-    <source>Imports Diagram...</source>
-    <translation>Diagram importů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="270"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="143"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="141"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="274"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="337"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="335"/>
     <source>Remove from project</source>
     <translation>Odebrat z projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="326"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="324"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="338"/>
     <source>Add source files...</source>
     <translation>Přidat zdrojové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="341"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="339"/>
     <source>Add source directory...</source>
     <translation>Přidat adresář se zdrojovými soubory...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="352"/>
+    <source>Expand all directories</source>
+    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="354"/>
-    <source>Expand all directories</source>
-    <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="356"/>
     <source>Collapse all directories</source>
     <translation>Složit všechny adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="650"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="648"/>
     <source>Delete files</source>
     <translation>Smazat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="650"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="648"/>
     <source>Do you really want to delete these files from the project?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory z projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="721"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="719"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="721"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="719"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="774"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="772"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="774"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="772"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="810"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="808"/>
     <source>Class Diagram</source>
     <translation>Diagram třídy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="842"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="842"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="855"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="853"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="855"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="853"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225"/>
     <source>New package...</source>
     <translation>Nový balíček...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="593"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="591"/>
     <source>Add new Python package</source>
     <translation>Přidat nový Python balíček</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="827"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="825"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="827"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="825"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="359"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="357"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="236"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="234"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="580"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="578"/>
     <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář balíčku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="593"/>
+    <location filename="Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="591"/>
     <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor balíčku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -26446,187 +26469,187 @@
 <context>
   <name>ProjectTranslationsBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="68"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="64"/>
     <source>Translations</source>
     <translation>Překlady</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="70"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="66"/>
     <source>&lt;b&gt;Project Translations Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all translations contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč jazykových překladů projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny překlady aktuálního projektu. Několik akcí lze provést i přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="156"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="152"/>
     <source>Generate translation</source>
     <translation>Generovat překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="163"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="159"/>
     <source>Generate translation (with obsolete)</source>
     <translation>Generovat překlad (původní)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="362"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="359"/>
     <source>Generate all translations</source>
     <translation>Generovat všechny překlady</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="368"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="365"/>
     <source>Generate all translations (with obsolete)</source>
     <translation>Generovat všechny překlady (původní)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="279"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="276"/>
     <source>Open in Qt-Linguist</source>
     <translation>Otevřít v Qt-Linguist</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="317"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="314"/>
     <source>Open in Editor</source>
     <translation>Otevřít v editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="187"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="183"/>
     <source>Release translation</source>
     <translation>Zveřejnit překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="374"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="371"/>
     <source>Release all translations</source>
     <translation>Zveřejnit všechny překlady</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="141"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="137"/>
     <source>Preview translation</source>
     <translation>Náhled překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="351"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="348"/>
     <source>Preview all translations</source>
     <translation>Náhled všech překladů</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="326"/>
+    <source>Remove from project</source>
+    <translation>Odebrat z projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="329"/>
-    <source>Remove from project</source>
-    <translation>Odebrat z projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="332"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="380"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="377"/>
     <source>Add translation...</source>
     <translation>Přidat překlad...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="379"/>
+    <source>Add translation files...</source>
+    <translation>Přidat soubory s překladem...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="300"/>
+    <source>Generate translations</source>
+    <translation>Generovat překlady</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="307"/>
+    <source>Generate translations (with obsolete)</source>
+    <translation>Generovat překlady (původní)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="319"/>
+    <source>Release translations</source>
+    <translation>Zveřejnit překlady</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="288"/>
+    <source>Preview translations</source>
+    <translation>Náhled překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="604"/>
+    <source>Delete translation files</source>
+    <translation>Smazat soubory s překlady</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="604"/>
+    <source>Do you really want to delete these translation files from the project?</source>
+    <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory s překlady z projektu?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="736"/>
+    <source>Write temporary project file</source>
+    <translation>Zapsat dočasný soubor projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="709"/>
+    <source>No translation files (*.ts) selected.</source>
+    <translation>Nebyly vybrány žádné soubory s překlady (*.ts).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="840"/>
+    <source>Translation file generation</source>
+    <translation>Generování souboru s překladem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="835"/>
+    <source>The generation of the translation files (*.ts) was successful.</source>
+    <translation>Generování souboru s překladem (*.ts) bylo úspěšné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="840"/>
+    <source>The generation of the translation files (*.ts) has failed.</source>
+    <translation>Generování souboru s překladem (*.ts) selhalo.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="1054"/>
+    <source>Process Generation Error</source>
+    <translation>Chyba v procesu generování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="988"/>
+    <source>Translation file release</source>
+    <translation>Zveřejnění souboru s překladem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="974"/>
+    <source>The release of the translation files (*.qm) was successful.</source>
+    <translation>Zveřejnění souboru s překladem (*.qm) bylo úspěšné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="988"/>
+    <source>The release of the translation files (*.qm) has failed.</source>
+    <translation>Zveřejnění souboru s překladem (*.qm) selhalo.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="385"/>
+    <source>Configure...</source>
+    <translation>Konfigurovat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="352"/>
+    <source>Extract messages</source>
+    <translation>Extrahovat zprávy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="382"/>
-    <source>Add translation files...</source>
-    <translation>Přidat soubory s překladem...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="303"/>
-    <source>Generate translations</source>
-    <translation>Generovat překlady</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="310"/>
-    <source>Generate translations (with obsolete)</source>
-    <translation>Generovat překlady (původní)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="322"/>
-    <source>Release translations</source>
-    <translation>Zveřejnit překlady</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="291"/>
-    <source>Preview translations</source>
-    <translation>Náhled překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="603"/>
-    <source>Delete translation files</source>
-    <translation>Smazat soubory s překlady</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="603"/>
-    <source>Do you really want to delete these translation files from the project?</source>
-    <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory s překlady z projektu?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="735"/>
-    <source>Write temporary project file</source>
-    <translation>Zapsat dočasný soubor projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="708"/>
-    <source>No translation files (*.ts) selected.</source>
-    <translation>Nebyly vybrány žádné soubory s překlady (*.ts).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="839"/>
-    <source>Translation file generation</source>
-    <translation>Generování souboru s překladem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="834"/>
-    <source>The generation of the translation files (*.ts) was successful.</source>
-    <translation>Generování souboru s překladem (*.ts) bylo úspěšné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="839"/>
-    <source>The generation of the translation files (*.ts) has failed.</source>
-    <translation>Generování souboru s překladem (*.ts) selhalo.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="1053"/>
-    <source>Process Generation Error</source>
-    <translation>Chyba v procesu generování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="987"/>
-    <source>Translation file release</source>
-    <translation>Zveřejnění souboru s překladem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="973"/>
-    <source>The release of the translation files (*.qm) was successful.</source>
-    <translation>Zveřejnění souboru s překladem (*.qm) bylo úspěšné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="987"/>
-    <source>The release of the translation files (*.qm) has failed.</source>
-    <translation>Zveřejnění souboru s překladem (*.qm) selhalo.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="388"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation>Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="355"/>
-    <source>Extract messages</source>
-    <translation>Extrahovat zprávy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="385"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="735"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="736"/>
     <source>&lt;p&gt;The temporary project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do dočasného souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="924"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="925"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>Nelze spustit {0}.&lt;br&gt;Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="1053"/>
+    <location filename="Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="1054"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start lrelease.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit zveřejnění.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -28930,17 +28953,17 @@
 <context>
   <name>SearchReplaceWidget</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="475"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="477"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; nebyl nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="547"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="549"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation>Nahrazeno {0} výskytů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="551"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="553"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>Nebylo nic nahrazeno, protože &apos;{0}&apos; nebyl nalezen.</translation>
   </message>
@@ -28954,6 +28977,65 @@
     <source>Find Prev</source>
     <translation>Najít předchozí</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="50"/>
+    <source>
+&lt;b&gt;Find and Replace&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;This dialog is used to find some text and replace it with another text. 
+By checking the various checkboxes, the search can be made more specific. The search 
+string might be a regular expression. In a regular expression, special characters 
+interpreted are:&lt;/p&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="60"/>
+    <source>
+&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;This dialog is used to find some text. By checking the various checkboxes, the search 
+can be made more specific. The search string might be a regular expression. In a regular 
+expression, special characters interpreted are:&lt;/p&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="71"/>
+    <source>
+&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;.&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Matches any character&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;(&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;This marks the start of a region for tagging a match.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;)&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;This marks the end of a tagged region.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;\n&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;Where &lt;code&gt;n&lt;/code&gt; is 1 through 9 refers to the first through ninth tagged region
+when replacing. For example, if the search string was &lt;code&gt;Fred([1-9])XXX&lt;/code&gt; and
+the replace string was &lt;code&gt;Sam<byte value="x1"/>YYY&lt;/code&gt;, when applied to &lt;code&gt;Fred2XXX&lt;/code&gt; this
+would generate &lt;code&gt;Sam2YYY&lt;/code&gt;.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;&amp;lt;&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This matches the start of a word using Scintilla&apos;s definitions of words.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;&amp;gt;&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This matches the end of a word using Scintilla&apos;s definition of words.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;\x&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This allows you to use a character x that would otherwise have a special meaning. For
+example, \[ would be interpreted as [ and not as the start of a character set.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;[...]&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This indicates a set of characters, for example, [abc] means any of the characters a,
+b or c. You can also use ranges, for example [a-z] for any lower case character.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;[^...]&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;The complement of the characters in the set. For example, [^A-Za-z] means any
+character except an alphabetic character.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;^&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This matches the start of a line (unless used inside a set, see above).&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;$&lt;/code&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;This matches the end of a line.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;*&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This matches 0 or more times. For example, &lt;code&gt;Sa*m&lt;/code&gt; matches &lt;code&gt;Sm&lt;/code&gt;,
+&lt;code&gt;Sam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saaam&lt;/code&gt; and so on.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;code&gt;+&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
+&lt;td&gt;This matches 1 or more times. For example, &lt;code&gt;Sa+m&lt;/code&gt; matches
+&lt;code&gt;Sam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saaam&lt;/code&gt; and so on.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+&lt;/table&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SearchWidget</name>
@@ -29066,12 +29148,12 @@
     <translation>Reset a vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="528"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="530"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Č.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1361"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1363"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
@@ -29081,7 +29163,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Okno Shellu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je jednoduchý interpretr běžící v okně. Interpretr běží nezávisle na programu, který je debugován. To znamená, že můžete spustit jakýkoliv příkaz i během debugování.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Během vkládání příkazu můžete použít kurzorové klávesy. Je zde také historie příkazů, která se aktivuje klávesami up a down. Stisknutím up nebo down klávesy po textu, který byl zadán se spustí inkrementální vyhledávání.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shell má několik speciálních příkazů. &apos;reset&apos; zabije shell a spustí nový. &apos;clear&apos; vyčistí obsah shell okna.&apos;start&apos; se používá pro přepnutí shell jazyka a musí za ním následovat jméno podporovaného jazyka. Podporované jazyky jsou zobrazeny v seznamu, který vrací příkaz &apos;languages&apos;. Tyto příkazy (kromě &apos;languages&apos;) jsou také dostupné přes kontextové menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stisknutím tab klávesy po nějakém vloženém textu se zobrazí seznam s nabídkou možných zakončení výrazu. Odpovídající zadání pak může být vybráno z tohoto listu. Pokud je existuje jen jedna možnost, je vložena automaticky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dokud se program neukončí, je shell v pasivním módu dostupný jen pokud se debugovaný program připojil k IDE. To je oznámeno odlišným promptem a dále v názvu titulku okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="525"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="527"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Pasivní debug mód</translation>
   </message>
@@ -29101,17 +29183,17 @@
     <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="476"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="478"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Vybrat historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="476"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="478"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Vybrat vstup historie pro vykonání (nejaktuálnější zobrazen poslední).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="526"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="528"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>Nepřipojen</translation>
@@ -29127,28 +29209,28 @@
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="530"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="532"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} na {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="591"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="593"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="599"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="601"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1091"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1093"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Shell jazyk &quot;{0}&quot; není podporován.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1361"/>
+    <location filename="QScintilla/Shell.py" line="1363"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30998,182 +31080,182 @@
 <context>
   <name>Subversion</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="215"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="216"/>
     <source>Create project in repository</source>
     <translation>Vytvořit projekt v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="215"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="216"/>
     <source>The project could not be created in the repository. Maybe the given repository doesn&apos;t exist or the repository server is down.</source>
     <translation>Projekt nemůže být v repozitáři vytvořen. Buďto daný repozitář neexistuje nebo se nelze připojit k serveru s repozitářem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="237"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="238"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="237"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="238"/>
     <source>The project could not be checked out of the repository.&lt;br /&gt;Restoring the original contents.</source>
     <translation>Projekt se nepodařilo stáhnout (checkout) z repozitáře. &lt;br /&gt;Obnovuji původní obsah.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="308"/>
     <source>Importing project into Subversion repository</source>
     <translation>Importovat projekt do Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="357"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="358"/>
     <source>Subversion Checkout</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="419"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="420"/>
     <source>The tag must be a normal tag (tags) or a branch tag (branches). Please select from the list.</source>
     <translation>Tag musí být normální tag (tagy) nebo tag větve (větví). Prosím vyberte ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="378"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="379"/>
     <source>Checking project out of Subversion repository</source>
     <translation>Checkout projektu ze Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="419"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="420"/>
     <source>Subversion Export</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="439"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="440"/>
     <source>Exporting project from Subversion repository</source>
     <translation>Exportuje projekt z Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="523"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="524"/>
     <source>Commiting changes to Subversion repository</source>
     <translation>Commit změn do Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="579"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="580"/>
     <source>Synchronizing with the Subversion repository</source>
     <translation>Synchronizovat se Subversion repozitářem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="653"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="654"/>
     <source>Adding files/directories to the Subversion repository</source>
     <translation>Přidat soubory/adresáře do Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="726"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="727"/>
     <source>Adding directory trees to the Subversion repository</source>
     <translation>Přidat strom adresářů do Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="761"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="762"/>
     <source>Removing files/directories from the Subversion repository</source>
     <translation>Odebrat soubory/adresáře ze Subversion repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1058"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1059"/>
     <source>Subversion Error</source>
     <translation>Subversion chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="921"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="922"/>
     <source>The URL of the project repository could not be retrieved from the working copy. The tag operation will be aborted</source>
     <translation>Z pracovní kopie nelze získat URL repozitáře projektu. Operace tagování bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="945"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="946"/>
     <source>The URL of the project repository has an invalid format. The tag operation will be aborted</source>
     <translation>URL repozitáře projektu má neplatný formát. Operace tagování bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1009"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1010"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation>Navrácení změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1034"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1035"/>
     <source>The URL of the project repository could not be retrieved from the working copy. The switch operation will be aborted</source>
     <translation>Z pracovní kopie nelze získat URL repozitáře projektu. Operace přepínání bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1058"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1059"/>
     <source>The URL of the project repository has an invalid format. The switch operation will be aborted</source>
     <translation>URL repozitáře projektu má neplatný formát. Operace přepínání bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1335"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1336"/>
     <source>Subversion command</source>
     <translation>Subversion příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1442"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1443"/>
     <source>Resolving conficts</source>
     <translation>Řešení konfliktů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1548"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1549"/>
     <source>Subversion Set Property</source>
     <translation>Nastavit Subversion vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1581"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1582"/>
     <source>You have to supply a property name. Aborting.</source>
     <translation>Musíte doplnit jméno vlastnosti. Zrušeno.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1599"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1600"/>
     <source>Subversion Delete Property</source>
     <translation>Smazat Subversion vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="1421"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="1431"/>
     <source>Enter property name</source>
     <translation>Zadejte jméno vlastnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1732"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1733"/>
     <source>Subversion Log</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1732"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1733"/>
     <source>Select number of entries to show.</source>
     <translation>Vyberte počet položek, které se mají zobrazit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1783"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1784"/>
     <source>Locking in the Subversion repository</source>
     <translation>Zamknout v Subversion repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1821"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1822"/>
     <source>Unlocking in the Subversion repository</source>
     <translation>Odemknout v Subversion repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1564"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1565"/>
     <source>Property set.</source>
     <translation>Vlastnost nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1614"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1615"/>
     <source>Property deleted.</source>
     <translation>Vlastnost smazána.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1763"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1764"/>
     <source>Subversion Lock</source>
     <translation>Subversion zámek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1763"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1764"/>
     <source>Enter lock comment</source>
     <translation>Zadejte komentář zámku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1866"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1867"/>
     <source>Relocating</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -31328,37 +31410,37 @@
     <translation>mimo verzi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="179"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="189"/>
     <source>The svn process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Proces svn neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="181"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="191"/>
     <source>Could not start the svn executable.</source>
     <translation>Nelze spustit svn proces.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1892"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1893"/>
     <source>Repository Browser</source>
     <translation>Prohlížeč repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1892"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1893"/>
     <source>Enter the repository URL.</source>
     <translation>Zadejte URL repozitáře.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1916"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1917"/>
     <source>Remove from changelist</source>
     <translation>Odebrat ze seznamu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1952"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1953"/>
     <source>Add to changelist</source>
     <translation>Přidat do seznamu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1942"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1943"/>
     <source>Enter name of the changelist:</source>
     <translation>Zadejte název seznamu změn:</translation>
   </message>
@@ -31378,53 +31460,53 @@
     <translation>Seznam změn byl přesunut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="176"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="186"/>
     <source>The svn process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>Proces svn skončil exit kódem {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="823"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="824"/>
     <source>Moving {0}</source>
     <translation>Přesun {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="980"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="981"/>
     <source>Tagging {0} in the Subversion repository</source>
     <translation>Tagování {0} v Subversion repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1080"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1081"/>
     <source>Switching to {0}</source>
     <translation>Přepínání do {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1179"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1180"/>
     <source>Merging {0}</source>
     <translation>Sloučení {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1299"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1300"/>
     <source>Cleaning up {0}</source>
     <translation>Vyčištění {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1481"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1482"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation>Kopírování {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="324"/>
     <source>Imported revision {0}.
 </source>
     <translation>Inportovaná revize {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="548"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="549"/>
     <source>Committed revision {0}.</source>
     <translation>Zapsaná revize {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1087"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1088"/>
     <source>Revision {0}.
 </source>
     <translation>Revize {0}.</translation>
@@ -31541,7 +31623,7 @@
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="283"/>
+    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="290"/>
     <source>Diagram: {0}</source>
     <translation>Diagram: {0}</translation>
   </message>
@@ -31614,12 +31696,12 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnBlameDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnBlameDialog.py" line="97"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnBlameDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnBlameDialog.py" line="97"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -31970,57 +32052,57 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="26"/>
     <source>Difference</source>
     <translation>Odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Diff&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn diff command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Subversion Diff&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje se výstup ze svn příkazu diff.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.ui" line="60"/>
     <source>Errors</source>
     <translation>Chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="82"/>
     <source>Input</source>
     <translation>Vstup</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="104"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
     <translation>Stisknout pro odeslání vstupu do procesu subversion</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="107"/>
     <source>&amp;Send</source>
     <translation>Ode&amp;slat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="112"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="110"/>
     <source>Alt+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="119"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="117"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
     <translation>Zadejte data, která mají být do procesu subversion odeslána</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="124"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
     <translation>Výběr přepnutí vstupního pole na mód zadání hesla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="129"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="127"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
     <translation>Mód ve&amp;psání hesla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="132"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="130"/>
     <source>Alt+P</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -32222,12 +32304,12 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="554"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="550"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="551"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="547"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -34585,7 +34667,7 @@
     <translation>URL repozitáře je prázdný. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnTagBranchListDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnTagBranchListDialog.py" line="148"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
@@ -34595,7 +34677,7 @@
     <translation>Instalovaná verze PySvn by měla být 1.4.0 nebo vyšší.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnTagBranchListDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnTagBranchListDialog.py" line="148"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -34736,22 +34818,22 @@
     <translation>Jen přehled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="64"/>
     <source>Subversion Error</source>
     <translation>Subversion chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="52"/>
     <source>The URL of the project repository could not be retrieved from the working copy. The operation will be aborted</source>
     <translation>Z pracovní kopie nelze získat URL repozitáře projektu. Operace bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnUrlSelectionDialog.py" line="64"/>
     <source>The URL of the project repository has an invalid format. The operation will be aborted</source>
     <translation>URL repozitáře projektu má neplatný formát. Operace bude zrušena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnUrlSelectionDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnUrlSelectionDialog.py" line="63"/>
     <source>The URL of the project repository has an invalid format. The list operation will be aborted</source>
     <translation>URL repozitáře projektu má neplatný formát. Sestavení seznamu bude zrušeno</translation>
   </message>
@@ -36155,82 +36237,82 @@
     <translation>Řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="399"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="400"/>
     <source>&amp;New Task...</source>
     <translation>&amp;Nová úloha...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="374"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="375"/>
     <source>&amp;Go To</source>
     <translation>&amp;Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="376"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="377"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="405"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="406"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="378"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="379"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="380"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="381"/>
     <source>&amp;Mark Completed</source>
     <translation>Značka &amp;Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="408"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="409"/>
     <source>Delete Completed &amp;Tasks</source>
     <translation>Smaza&amp;t hotové úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="385"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="386"/>
     <source>P&amp;roperties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="412"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="413"/>
     <source>&amp;Filtered display</source>
     <translation>&amp;Filtrovaný výstup</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="416"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="417"/>
     <source>Filter c&amp;onfiguration...</source>
     <translation>Konfigura&amp;ce filtru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="419"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="420"/>
     <source>Resi&amp;ze columns</source>
     <translation>&amp;Změnit šířky sloupců</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="715"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="716"/>
     <source>Activate task filter</source>
     <translation>Aktivovat filtr úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="715"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="716"/>
     <source>The task filter doesn&apos;t have any active filters. Do you want to configure the filter settings?</source>
     <translation>Filtr úloh nemá žádný aktivní. Chcete konfigurovat nastavení filtru?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="402"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="403"/>
     <source>&amp;Regenerate project tasks</source>
     <translation>Znovu vygene&amp;rovat úlohy projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="752"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="753"/>
     <source>Extracting project tasks...</source>
     <translation>Extrahovat úlohy projektu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="752"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="753"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
@@ -36240,12 +36322,12 @@
     <translation>Souhrn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="421"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="422"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="758"/>
+    <location filename="Tasks/TaskViewer.py" line="759"/>
     <source>Extracting project tasks...
 {0}</source>
     <translation>Extrahování úloh projektu....{0}</translation>
@@ -38246,7 +38328,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="310"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="314"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -38456,12 +38538,12 @@
     <translation>Příprava soupravy testu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="369"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="373"/>
     <source>Running</source>
     <translation>Běží</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="473"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="477"/>
     <source>Show Source</source>
     <translation>Zobrazit zdroj</translation>
   </message>
@@ -38476,27 +38558,27 @@
     <translation>Python3 soubory ({1});;Python2 soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="310"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="314"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to run test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="391"/>
     <source>Ran {0} test in {1:.3f}s</source>
     <translation>Doběhl {0} test za {1:.3f}s</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="390"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="394"/>
     <source>Ran {0} tests in {1:.3f}s</source>
     <translation>Doběhlo {0} testů za {1:.3f}s</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="407"/>
     <source>Failure: {0}</source>
     <translation>Selhalo: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="415"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="419"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Chyby: {0}</translation>
   </message>
@@ -38509,7 +38591,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="157"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
   </message>
@@ -39201,7 +39283,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4991"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4995"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
@@ -39221,7 +39303,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5018"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
@@ -39366,7 +39448,7 @@
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4206"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4204"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
@@ -39381,7 +39463,7 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5608"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5614"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -39411,62 +39493,62 @@
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4314"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4312"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4447"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4445"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4206"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4204"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4237"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4235"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4797"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4795"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4782"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4780"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4689"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5137"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5155"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5159"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5311"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5315"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5574"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5580"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5561"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5567"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -39481,17 +39563,17 @@
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5574"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5580"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5455"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5459"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5648"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5654"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -39586,17 +39668,17 @@
     <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5497"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Chyba v souboru stahování verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5497"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5595"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5601"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -39686,7 +39768,7 @@
     <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4393"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
@@ -39721,12 +39803,12 @@
     <translation>Proh&amp;lížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5170"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5174"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5193"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5197"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -39741,7 +39823,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5629"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
@@ -40091,7 +40173,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;PySide dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PySide dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4782"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4780"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40171,7 +40253,7 @@
     <translation>Qt v.3 není podporováno v eric5.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4314"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4312"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40191,111 +40273,111 @@
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4218"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4216"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4277"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4275"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4320"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4341"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4339"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4389"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4387"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>V externím nástroji &apos;{0}&apos; ve skupině &apos;{1}&apos; nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4393"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Skupina nástrojů &apos;{0}&apos; nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4429"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Spouštím proces &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4447"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4445"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4524"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4522"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Proces &apos;{0}&apos; byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4797"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4795"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5137"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5155"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5159"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5170"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5174"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5193"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5197"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5311"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5315"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5460"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5464"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5561"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5567"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5570"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5576"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation>Eric5 je aktuální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5570"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5576"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation>Používáte poslední verzi eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5629"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5648"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5654"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog.</translation>
   </message>
@@ -40390,7 +40472,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5018"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -40434,6 +40516,16 @@
     <source>&lt;b&gt;Python 2 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Python 2 documentation. If no documentation directory is configured, the location of the Python 2 documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the configured Python 2 executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html/python-docs-html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHON2DOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4877"/>
+    <source>Open Browser</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4877"/>
+    <source>Could not start a web browser</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>UserPropertiesDialog</name>
@@ -40487,17 +40579,17 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="960"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="982"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1132"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1154"/>
     <source>Python2 interpreter not configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1177"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1200"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41037,77 +41129,77 @@
     <translation>&lt;b&gt;Přidat do repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá (importuje) lokální projekt do VCS repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="158"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="162"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="323"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="171"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="175"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="250"/>
     <source>New project from repository</source>
     <translation>Nový projekt z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="196"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="200"/>
     <source>Select a project file to open.</source>
     <translation>Výběr souboru s projektem pro otevření.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="238"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="242"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Může být soubor projektu přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="250"/>
     <source>The project could not be retrieved from the repository.</source>
     <translation>Z repozitáře není možné získat soubor s projektem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="323"/>
     <source>Import Project</source>
     <translation>Importovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="368"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="376"/>
     <source>Remove project from repository</source>
     <translation>Odebrat projekt z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="368"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="376"/>
     <source>Dou you really want to remove this project from the repository (and disk)?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tento projekt z repozitáře (a z disku)?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="344"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="352"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="344"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="352"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation>Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="171"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="175"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="211"/>
+    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="215"/>
     <source>The project retrieved from the repository does not contain an eric project file (*.e4p). Create it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41200,805 +41292,805 @@
 <context>
   <name>ViewManager</name>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="475"/>
     <source>New</source>
     <translation>Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="475"/>
     <source>&amp;New</source>
     <translation>&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="475"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="481"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="480"/>
     <source>Open an empty editor window</source>
     <translation>Otevřít prázdné editační okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="483"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="482"/>
     <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;An empty editor window will be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bude otevřeno prázdné editační okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="489"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="489"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="489"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="495"/>
+    <source>Open a file</source>
+    <translation>Otevřít soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="496"/>
-    <source>Open a file</source>
-    <translation>Otevřít soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="497"/>
     <source>&lt;b&gt;Open a file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;You will be asked for the name of a file to be opened in an editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Budete dotázáni na jméno souboru, který se má otevřít do editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="506"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="506"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="506"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="513"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="512"/>
     <source>Close the current window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="515"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="514"/>
     <source>&lt;b&gt;Close Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close the current window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít okno&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít aktuální okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="522"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="521"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="522"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="521"/>
     <source>Clos&amp;e All</source>
     <translation>Zavřít vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="525"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="524"/>
     <source>Close all editor windows</source>
     <translation>Zavřít všechny editační okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="527"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="526"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All Windows&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít všechna okna&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít všechna editační okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="537"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="537"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="537"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="544"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="543"/>
     <source>Save the current file</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="546"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="545"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="552"/>
     <source>Save as</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="552"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>U&amp;ložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="552"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="559"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="558"/>
     <source>Save the current file to a new one</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor do nového</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="561"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="560"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window to a new file. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor jako&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do nového souboru. Název souboru bude zadán v dialogu výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="569"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="568"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="569"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="568"/>
     <source>Save a&amp;ll...</source>
     <translation>Uložit &amp;vše...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="573"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="572"/>
     <source>Save all files</source>
     <translation>Uložit všechny soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="575"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="574"/>
     <source>&lt;b&gt;Save All Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit všechny soubory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah všech editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="583"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="583"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="583"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="590"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="589"/>
     <source>Print the current file</source>
     <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="592"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="591"/>
     <source>&lt;b&gt;Print File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk souboru&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tisk obsahu aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>Search File</source>
     <translation>Najít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>Search &amp;File...</source>
     <translation>N&amp;ajít soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>Alt+Ctrl+F</source>
     <comment>File|Search File</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="621"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="620"/>
     <source>Search for a file</source>
     <translation>Vyhledat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="623"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="622"/>
     <source>&lt;b&gt;Search File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Najít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledání souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="635"/>
+    <source>&amp;File</source>
+    <translation>S&amp;oubor</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="636"/>
-    <source>&amp;File</source>
-    <translation>S&amp;oubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="637"/>
     <source>Open &amp;Recent Files</source>
     <translation>Otevřít poslední soubo&amp;ry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="639"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="638"/>
     <source>Open &amp;Bookmarked Files</source>
     <translation>Otevřít sou&amp;bory ze záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="682"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="681"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="723"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Undo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="723"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="723"/>
     <source>Ctrl+Z</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="723"/>
     <source>Alt+Backspace</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="732"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="731"/>
     <source>Undo the last change</source>
     <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="734"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="733"/>
     <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vrátit poslední změnu v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="740"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Redo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="740"/>
     <source>&amp;Redo</source>
     <translation>&amp;Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="740"/>
     <source>Ctrl+Shift+Z</source>
     <comment>Edit|Redo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="747"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="746"/>
     <source>Redo the last change</source>
     <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="749"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="748"/>
     <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Znovu použít poslení změnu, která byla provedena v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="763"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="762"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="756"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="755"/>
     <source>Re&amp;vert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k &amp;poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="756"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="755"/>
     <source>Ctrl+Y</source>
     <comment>Edit|Revert</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="765"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="764"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert to last saved state&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo all changes up to the last saved state of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit poslwední uložený stav&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší všechny změny, které byly provedeny od posledního uložení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="774"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="774"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="774"/>
     <source>Ctrl+X</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="774"/>
     <source>Shift+Del</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="782"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="781"/>
     <source>Cut the selection</source>
     <translation>Vyjmout výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="784"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="783"/>
     <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vyjme vybraný text z aktuálního editačního okna a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="790"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="790"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="790"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="790"/>
     <source>Ctrl+Ins</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="799"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="798"/>
     <source>Copy the selection</source>
     <translation>Kopírovat výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="801"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="800"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkopíruje vybraný text v aktuálním editačním okně a uloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="807"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="807"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="807"/>
     <source>Ctrl+V</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="807"/>
     <source>Shift+Ins</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="816"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="815"/>
     <source>Paste the last cut/copied text</source>
     <translation>Vložit text ze schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="818"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="817"/>
     <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the last cut/copied text from the clipboard to the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vloží text, který byl uložen do schránky při předchozím kroku Vyjmout nebo Kopírovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="826"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="825"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="826"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="825"/>
     <source>Cl&amp;ear</source>
     <translation>Vyči&amp;stit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="826"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="825"/>
     <source>Alt+Shift+C</source>
     <comment>Edit|Clear</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="833"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="832"/>
     <source>Clear all text</source>
     <translation>Vyčistit všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="835"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="834"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Smazat všechnen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="856"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="856"/>
     <source>&amp;Indent</source>
     <translation>Odsad&amp;it</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="856"/>
     <source>Ctrl+I</source>
     <comment>Edit|Indent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="863"/>
+    <source>Indent line</source>
+    <translation>Odsadit řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="864"/>
-    <source>Indent line</source>
-    <translation>Odsadit řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="865"/>
     <source>&lt;b&gt;Indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odsadit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo vybrané řádky o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="872"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="872"/>
     <source>U&amp;nindent</source>
     <translation>Zrušit odsaze&amp;ní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="872"/>
     <source>Ctrl+Shift+I</source>
     <comment>Edit|Unindent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="880"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="879"/>
     <source>Unindent line</source>
     <translation>Zrušit odsazení řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="882"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="881"/>
     <source>&lt;b&gt;Unindent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Unindents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší odsazení akruálního řádku nebo vybraných řádků o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="890"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="889"/>
     <source>Smart indent</source>
     <translation>Chytré odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="890"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="889"/>
     <source>Ctrl+Alt+I</source>
     <comment>Edit|Smart indent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="898"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="897"/>
     <source>Smart indent Line or Selection</source>
     <translation>Chytré odsazení řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="900"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="899"/>
     <source>&lt;b&gt;Smart indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the current selection smartly.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Chytré odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo výběr podle významu předchozího kódu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="907"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit Komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="907"/>
     <source>C&amp;omment</source>
     <translation>Vytvořit K&amp;omentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="907"/>
     <source>Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Comment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="915"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="914"/>
     <source>Comment Line or Selection</source>
     <translation>Vytvořit z řádky nebo výběru komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="916"/>
     <source>&lt;b&gt;Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Z aktuální řádky nebo vybraných řádků vytvoří komentář.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="924"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="924"/>
     <source>Unco&amp;mment</source>
     <translation>Zrušit ko&amp;mentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="924"/>
     <source>Alt+Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Uncomment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="932"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="931"/>
     <source>Uncomment Line or Selection</source>
     <translation>Zrušit komentář na řádce nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="934"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="933"/>
     <source>&lt;b&gt;Uncomment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uncomments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší komentář na aktuálním řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="942"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="941"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Stream komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="946"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="945"/>
     <source>Stream Comment Line or Selection</source>
     <translation>Steram komentář řádky nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="948"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="947"/>
     <source>&lt;b&gt;Stream Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stream comments the current line or the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stream komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Stream zakomentuje aktuální řádku nebo výběr.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="955"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="954"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Box komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="959"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="958"/>
     <source>Box Comment Line or Selection</source>
     <translation>Box komentář řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="961"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="960"/>
     <source>&lt;b&gt;Box Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Box comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Box komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bok komentář vytvoří komnetář z aktuálního řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="968"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Vybrat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="968"/>
     <source>Select to &amp;brace</source>
     <translation>Vy&amp;brat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="968"/>
     <source>Ctrl+E</source>
     <comment>Edit|Select to brace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="975"/>
     <source>Select text to the matching brace</source>
     <translation>Výběr textu, který je mezi závorkami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="984"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="984"/>
     <source>&amp;Select all</source>
     <translation>Vybrat vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="984"/>
     <source>Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Select all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="991"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="990"/>
     <source>Select all text</source>
     <translation>Vybrat všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="999"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="999"/>
     <source>&amp;Deselect all</source>
     <translation>Z&amp;rušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="999"/>
     <source>Alt+Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Deselect all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1007"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1006"/>
     <source>Deselect all text</source>
     <translation>Zrušit výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1020"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1019"/>
     <source>Convert Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1015"/>
     <source>Convert &amp;Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řá&amp;dků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1022"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1021"/>
     <source>&lt;b&gt;Convert Line End Characters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Convert the line end characters to the currently set type.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konvertovet znaky konce řádků&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Konvertuje znaky konců řádků na aktuální nastavený typ.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1033"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1032"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1035"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1034"/>
     <source>&lt;b&gt;Shorten empty lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shorten lines consisting solely of whitespace characters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zkrátit prázné řádky&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkrátí řádky, které obsabují jen prázdné znaky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1042"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1041"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1817"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1816"/>
     <source>&amp;Autocomplete</source>
     <translation>&amp;Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1042"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1041"/>
     <source>Ctrl+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1049"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1048"/>
     <source>Autocomplete current word</source>
     <translation>Automaticky doplní aktuální slovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1051"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1050"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provádí automatické doplňování slova, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1058"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1057"/>
     <source>Autocomplete from Document</source>
     <translation>Autodoplňování z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1058"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1057"/>
     <source>Ctrl+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from Document</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1064"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1063"/>
     <source>Autocomplete current word from Document</source>
     <translation>Autodoplnit aktuální slovo z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1066"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1065"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from Document&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from document of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplnit z dokumentu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z dokumentu na slově, ve kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1074"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1073"/>
     <source>Autocomplete from APIs</source>
     <translation>Autodopňování z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1074"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1073"/>
     <source>Ctrl+Alt+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from APIs</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1080"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1079"/>
     <source>Autocomplete current word from APIs</source>
     <translation>Autodoplňování aktuálního slova z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1082"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1081"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování z AIP&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z AIP na slově, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1089"/>
     <source>Autocomplete from Document and APIs</source>
     <translation>Autodopňování z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1089"/>
     <source>Alt+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from Document and APIs</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1098"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1097"/>
     <source>Autocomplete current word from Document and APIs</source>
     <translation>Autodoplnit aktuální slovo z dokumentu a z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1100"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1099"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from Document and APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from document and APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování z dokumentu a z API&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z dokumentu a z API na slově, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -42674,17 +42766,17 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1827"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1826"/>
     <source>&amp;Search</source>
     <translation>V&amp;yhledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1841"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1840"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1887"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1886"/>
     <source>Edit</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -42775,726 +42867,726 @@
 &lt;p&gt;Vyhledá va ktuálním editoru text a nahradí jej. Je zobrazeno dialogové okno, kde se zadá text, který se má nahradit, nový text a nastavení pro vyhledávání a nahrazení.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewM