Updated to Pygments 1.6.

Sun, 17 Feb 2013 19:07:15 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 17 Feb 2013 19:07:15 +0100
changeset 2426
da76c71624de
parent 2425
ace8a08028f3
child 2427
46481fe988d2

Updated to Pygments 1.6.

ThirdParty/Pygments/pygments/AUTHORS file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/CHANGES file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/LICENSE file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/PKG-INFO file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/__init__.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/cmdline.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/console.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/filter.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/filters/__init__.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatter.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/__init__.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/_mapping.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/bbcode.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/html.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/img.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/latex.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/other.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/rtf.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/svg.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal256.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexer.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/__init__.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_asybuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_clbuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_lassobuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_luabuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_mapping.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_openedgebuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_phpbuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_postgres_builtins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_robotframeworklexer.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_scilab_builtins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_sourcemodbuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_stan_builtins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_vimbuiltins.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/agile.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/asm.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/compiled.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/dalvik.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/dotnet.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/foxpro.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/functional.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/hdl.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/jvm.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/math.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/other.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/parsers.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/shell.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/special.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/sql.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/templates.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/text.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/web.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/plugin.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/scanner.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/style.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/__init__.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/autumn.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/borland.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/bw.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/colorful.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/default.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/emacs.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/friendly.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/fruity.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/manni.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/monokai.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/murphy.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/native.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/pastie.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/perldoc.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/rrt.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/tango.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/trac.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/vim.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/styles/vs.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/token.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/unistring.py file | annotate | diff | comparison | revisions
ThirdParty/Pygments/pygments/util.py file | annotate | diff | comparison | revisions
changelog file | annotate | diff | comparison | revisions
eric5.e4p file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/AUTHORS	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/AUTHORS	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -9,6 +9,8 @@
 * Kumar Appaiah -- Debian control lexer
 * Ali Afshar -- image formatter
 * Andreas Amann -- AppleScript lexer
+* Timothy Armstrong -- Dart lexer fixes
+* Jeffrey Arnold -- R/S, Rd, BUGS, Jags, and Stan lexers
 * Jeremy Ashkenas -- CoffeeScript lexer
 * Stefan Matthias Aust -- Smalltalk lexer
 * Ben Bangert -- Mako lexers
@@ -22,57 +24,77 @@
 * Frits van Bommel -- assembler lexers
 * Pierre Bourdon -- bugfixes
 * Hiram Chirino -- Scaml and Jade lexers
+* Ian Cooper -- VGL lexer
 * Leaf Corcoran -- MoonScript lexer
+* Christian Jann -- ShellSession lexer
 * Christopher Creutzig -- MuPAD lexer
 * Pete Curry -- bugfixes
 * Owen Durni -- haXe lexer
 * Nick Efford -- Python 3 lexer
+* Sven Efftinge -- Xtend lexer
 * Artem Egorkine -- terminal256 formatter
 * James H. Fisher -- PostScript lexer
 * Carlos Galdino -- Elixir and Elixir Console lexers
+* Michael Galloy -- IDL lexer
 * Naveen Garg -- Autohotkey lexer
 * Laurent Gautier -- R/S lexer
 * Alex Gaynor -- PyPy log lexer
+* Alain Gilbert -- TypeScript lexer
 * Bertrand Goetzmann -- Groovy lexer
 * Krzysiek Goj -- Scala lexer
 * Matt Good -- Genshi, Cheetah lexers
 * Patrick Gotthardt -- PHP namespaces support
 * Olivier Guibe -- Asymptote lexer
+* Jordi Gutiérrez Hermoso -- Octave lexer
 * Martin Harriman -- SNOBOL lexer
 * Matthew Harrison -- SVG formatter
 * Steven Hazel -- Tcl lexer
 * Aslak Hellesøy -- Gherkin lexer
-* Jordi Gutiérrez Hermoso -- Octave lexer
+* Greg Hendershott -- Racket lexer
 * David Hess, Fish Software, Inc. -- Objective-J lexer
 * Varun Hiremath -- Debian control lexer
+* Doug Hogan -- Mscgen lexer
 * Ben Hollis -- Mason lexer
+* Dustin Howett -- Logos lexer
+* Alastair Houghton -- Lexer inheritance facility
 * Tim Howard -- BlitzMax lexer
 * Ivan Inozemtsev -- Fantom lexer
 * Brian R. Jackson -- Tea lexer
 * Dennis Kaarsemaker -- sources.list lexer
 * Igor Kalnitsky -- vhdl lexer
+* Pekka Klärck -- Robot Framework lexer
+* Eric Knibbe -- Lasso lexer
 * Adam Koprowski -- Opa lexer
 * Benjamin Kowarsch -- Modula-2 lexer
+* Alexander Kriegisch -- Kconfig and AspectJ lexers
 * Marek Kubica -- Scheme lexer
 * Jochen Kupperschmidt -- Markdown processor
 * Gerd Kurzbach -- Modelica lexer
+* Jon Larimer, Google Inc. -- Smali lexer
 * Olov Lassus -- Dart lexer
 * Sylvestre Ledru -- Scilab lexer
 * Mark Lee -- Vala lexer
 * Ben Mabey -- Gherkin lexer
+* Angus MacArthur -- QML lexer
 * Simone Margaritelli -- Hybris lexer
 * Kirk McDonald -- D lexer
 * Gordon McGregor -- SystemVerilog lexer
 * Stephen McKamey -- Duel/JBST lexer
 * Brian McKenna -- F# lexer
+* Charles McLaughlin -- Puppet lexer
 * Lukas Meuser -- BBCode formatter, Lua lexer
+* Paul Miller -- LiveScript lexer
 * Hong Minhee -- HTTP lexer
 * Michael Mior -- Awk lexer
+* Bruce Mitchener -- Dylan lexer rewrite
+* Reuben Morais -- SourcePawn lexer
+* Jon Morton -- Rust lexer
 * Paulo Moura -- Logtalk lexer
 * Mher Movsisyan -- DTD lexer
 * Ana Nelson -- Ragel, ANTLR, R console lexers
 * Nam T. Nguyen -- Monokai style
 * Jesper Noehr -- HTML formatter "anchorlinenos"
+* Mike Nolta -- Julia lexer
 * Jonas Obrist -- BBCode lexer
 * David Oliva -- Rebol lexer
 * Jon Parise -- Protocol buffers lexer
@@ -80,6 +102,7 @@
 * Benjamin Peterson -- Test suite refactoring
 * Dominik Picheta -- Nimrod lexer
 * Clément Prévost -- UrbiScript lexer
+* Kashif Rasul -- CUDA lexer
 * Justin Reidy -- MXML lexer
 * Norman Richards -- JSON lexer
 * Lubomir Rintel -- GoodData MAQL and CL lexers
@@ -91,17 +114,22 @@
 * Joe Schafer -- Ada lexer
 * Ken Schutte -- Matlab lexers
 * Tassilo Schweyer -- Io, MOOCode lexers
+* Ted Shaw -- AutoIt lexer
 * Joerg Sieker -- ABAP lexer
 * Robert Simmons -- Standard ML lexer
 * Kirill Simonov -- YAML lexer
+* Alexander Smishlajev -- Visual FoxPro lexer
 * Steve Spigarelli -- XQuery lexer
 * Jerome St-Louis -- eC lexer
 * James Strachan -- Kotlin lexer
+* Tom Stuart -- Treetop lexer
 * Tiberius Teng -- default style overhaul
 * Jeremy Thurgood -- Erlang, Squid config lexers
+* Brian Tiffin -- OpenCOBOL lexer
 * Erick Tryzelaar -- Felix lexer
 * Daniele Varrazzo -- PostgreSQL lexers
 * Abe Voelker -- OpenEdge ABL lexer
+* Pepijn de Vos -- HTML formatter CTags support
 * Whitney Young -- ObjectiveC lexer
 * Matthias Vallentin -- Bro lexer
 * Nathan Weizenbaum -- Haml and Sass lexers
@@ -109,6 +137,7 @@
 * Nils Winter -- Smalltalk lexer
 * Davy Wybiral -- Clojure lexer
 * Diego Zamboni -- CFengine3 lexer
+* Enrique Zamudio -- Ceylon lexer
 * Alex Zimin -- Nemerle lexer
 
 Many thanks for all contributions!
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/CHANGES	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/CHANGES	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -2,7 +2,95 @@
 ==================
 
 Issue numbers refer to the tracker at
-http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/issues.
+<http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/issues>,
+pull request numbers to the requests at
+<http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/pull-requests/merged>.
+
+Version 1.6
+-----------
+(released Feb 3, 2013)
+
+- Lexers added:
+
+ * Dylan console (PR#149)
+ * Logos (PR#150)
+ * Shell sessions (PR#158)
+
+- Fix guessed lexers not receiving lexer options (#838).
+
+- Fix unquoted HTML attribute lexing in Opa (#841).
+
+- Fixes to the Dart lexer (PR#160).
+
+
+Version 1.6rc1
+--------------
+(released Jan 9, 2013)
+
+- Lexers added:
+
+ * AspectJ (PR#90)
+ * AutoIt (PR#122)
+ * BUGS-like languages (PR#89)
+ * Ceylon (PR#86)
+ * Croc (new name for MiniD)
+ * CUDA (PR#75)
+ * Dg (PR#116)
+ * IDL (PR#115)
+ * Jags (PR#89)
+ * Julia (PR#61)
+ * Kconfig (#711)
+ * Lasso (PR#95, PR#113)
+ * LiveScript (PR#84)
+ * Monkey (PR#117)
+ * Mscgen (PR#80)
+ * NSIS scripts (PR#136)
+ * OpenCOBOL (PR#72)
+ * QML (PR#123)
+ * Puppet (PR#133)
+ * Racket (PR#94)
+ * Rdoc (PR#99)
+ * Robot Framework (PR#137)
+ * RPM spec files (PR#124)
+ * Rust (PR#67)
+ * Smali (Dalvik assembly)
+ * SourcePawn (PR#39)
+ * Stan (PR#89)
+ * Treetop (PR#125)
+ * TypeScript (PR#114)
+ * VGL (PR#12)
+ * Visual FoxPro (#762)
+ * Windows Registry (#819)
+ * Xtend (PR#68)
+
+- The HTML formatter now supports linking to tags using CTags files, when the
+ python-ctags package is installed (PR#87).
+
+- The HTML formatter now has a "linespans" option that wraps every line in a
+ <span> tag with a specific id (PR#82).
+
+- When deriving a lexer from another lexer with token definitions, definitions
+ for states not in the child lexer are now inherited. If you override a state
+ in the child lexer, an "inherit" keyword has been added to insert the base
+ state at that position (PR#141).
+
+- The C family lexers now inherit token definitions from a common base class,
+ removing code duplication (PR#141).
+
+- Use "colorama" on Windows for console color output (PR#142).
+
+- Fix Template Haskell highlighting (PR#63).
+
+- Fix some S/R lexer errors (PR#91).
+
+- Fix a bug in the Prolog lexer with names that start with 'is' (#810).
+
+- Rewrite Dylan lexer, add Dylan LID lexer (PR#147).
+
+- Add a Java quickstart document (PR#146).
+
+- Add a "external/autopygmentize" file that can be used as .lessfilter (#802).
+
 
 Version 1.5
 -----------
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/LICENSE	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/LICENSE	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -1,4 +1,4 @@
-Copyright (c) 2006-2011 by the respective authors (see AUTHORS file).
+Copyright (c) 2006-2013 by the respective authors (see AUTHORS file).
 All rights reserved.
 
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/PKG-INFO	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/PKG-INFO	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 1.1
 Name: Pygments
-Version: 1.5
+Version: 1.6
 Summary: Pygments is a syntax highlighting package written in Python.
 Home-page: http://pygments.org/
 Author: Georg Brandl
@@ -26,9 +26,9 @@
       The `Pygments tip`_ is installable with ``easy_install Pygments==dev``.
     
       .. _Pygments tip:
-        http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/get/tip.zip#egg=Pygments-dev
+        http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/get/default.zip#egg=Pygments-dev
     
-      :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+      :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
       :license: BSD, see LICENSE for details.
     
 Keywords: syntax highlighting
@@ -37,8 +37,10 @@
 Classifier: Intended Audience :: Developers
 Classifier: Intended Audience :: End Users/Desktop
 Classifier: Intended Audience :: System Administrators
-Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
+Classifier: Development Status :: 6 - Mature
 Classifier: Programming Language :: Python
 Classifier: Programming Language :: Python :: 2
 Classifier: Programming Language :: Python :: 3
 Classifier: Operating System :: OS Independent
+Classifier: Topic :: Text Processing :: Filters
+Classifier: Topic :: Utilities
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/__init__.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/__init__.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -22,11 +22,11 @@
   .. _Pygments tip:
    http://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/get/tip.zip#egg=Pygments-dev
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
-__version__ = '1.5'
+__version__ = '1.6'
 __docformat__ = 'restructuredtext'
 
 __all__ = ['lex', 'format', 'highlight']
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/cmdline.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/cmdline.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Command line interface.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 import sys
@@ -192,6 +192,14 @@
 
   usage = USAGE % ((args[0],) * 6)
 
+  if sys.platform in ['win32', 'cygwin']:
+    try:
+      # Provide coloring under Windows, if possible
+      import colorama
+      colorama.init()
+    except ImportError:
+      pass
+
   try:
     popts, args = getopt.getopt(args[1:], "l:f:F:o:O:P:LS:a:N:hVHg")
   except getopt.GetoptError as err:
@@ -219,7 +227,7 @@
     return 0
 
   if opts.pop('-V', None) is not None:
-    print('Pygments version %s, (c) 2006-2011 by Georg Brandl.' % __version__)
+    print('Pygments version %s, (c) 2006-2013 by Georg Brandl.' % __version__)
     return 0
 
   # handle ``pygmentize -L``
@@ -370,9 +378,9 @@
       except ClassNotFound as err:
         if '-g' in opts:
           try:
-            lexer = guess_lexer(code)
+            lexer = guess_lexer(code, **parsed_opts)
           except ClassNotFound:
-            lexer = TextLexer()
+            lexer = TextLexer(**parsed_opts)
         else:
           print('Error:', err, file=sys.stderr)
           return 1
@@ -384,9 +392,9 @@
     if '-g' in opts:
       code = sys.stdin.read()
       try:
-        lexer = guess_lexer(code)
+        lexer = guess_lexer(code, **parsed_opts)
       except ClassNotFound:
-        lexer = TextLexer()
+        lexer = TextLexer(**parsed_opts)
     elif not lexer:
       print('Error: no lexer name given and reading ' + \
                 'from stdin (try using -g or -l <lexer>)', file=sys.stderr)
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/console.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/console.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Format colored console output.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/filter.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/filter.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Module that implements the default filter.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/filters/__init__.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/filters/__init__.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
   Module containing filter lookup functions and default
   filters.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -331,7 +331,6 @@
     Filter.__init__(self, **options)
 
   def filter(self, lexer, stream):
-    output = []
     current_type = None
     current_value = None
     for ttype, value in stream:
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatter.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatter.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Base formatter class.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/__init__.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/__init__.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Pygments formatters.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 import os.path
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/_mapping.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/_mapping.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -9,12 +9,10 @@
 
   Do not alter the FORMATTERS dictionary by hand.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
-from pygments.util import docstring_headline
-
 # start
 from pygments.formatters.bbcode import BBCodeFormatter
 from pygments.formatters.html import HtmlFormatter
@@ -54,6 +52,8 @@
   found_formatters = []
   imports = []
   sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', '..'))
+  from pygments.util import docstring_headline
+
   for filename in os.listdir('.'):
     if filename.endswith('.py') and not filename.startswith('_'):
       module_name = 'pygments.formatters.%s' % filename[:-3]
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/bbcode.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/bbcode.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   BBcode formatter.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/html.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/html.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,18 +5,23 @@
 
   Formatter for HTML output.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
 import os
 import sys
+import os.path
 import io
 
 from pygments.formatter import Formatter
 from pygments.token import Token, Text, STANDARD_TYPES
 from pygments.util import get_bool_opt, get_int_opt, get_list_opt, bytes
 
+try:
+  import ctags
+except ImportError:
+  ctags = None
 
 __all__ = ['HtmlFormatter']
 
@@ -141,6 +146,12 @@
   the style definitions inside a ``<style>`` tag, or in a separate file if
   the `cssfile` option is given.
 
+  When `tagsfile` is set to the path of a ctags index file, it is used to
+  generate hyperlinks from names to their definition. You must enable
+  `anchorlines` and run ctags with the `-n` option for this to work. The
+  `python-ctags` module from PyPI must be installed to use this feature;
+  otherwise a `RuntimeError` will be raised.
+
   The `get_style_defs(arg='')` method of a `HtmlFormatter` returns a string
   containing CSS rules for the CSS classes used by the formatter. The
   argument `arg` can be used to specify additional CSS selectors that
@@ -282,10 +293,27 @@
     output line in an anchor tag with a ``name`` of ``foo-linenumber``.
     This allows easy linking to certain lines. *New in Pygments 0.9.*
 
+  `linespans`
+    If set to a nonempty string, e.g. ``foo``, the formatter will wrap each
+    output line in a span tag with an ``id`` of ``foo-linenumber``.
+    This allows easy access to lines via javascript. *New in Pygments 1.6.*
+
   `anchorlinenos`
     If set to `True`, will wrap line numbers in <a> tags. Used in
     combination with `linenos` and `lineanchors`.
 
+  `tagsfile`
+    If set to the path of a ctags file, wrap names in anchor tags that
+    link to their definitions. `lineanchors` should be used, and the
+    tags file should specify line numbers (see the `-n` option to ctags).
+    *New in Pygments 1.6.*
+
+  `tagurlformat`
+    A string formatting pattern used to generate links to ctags definitions.
+    Available variables are `%(path)s`, `%(fname)s` and `%(fext)s`.
+    Defaults to an empty string, resulting in just `#prefix-number` links.
+    *New in Pygments 1.6.*
+
 
   **Subclassing the HTML formatter**
 
@@ -351,6 +379,14 @@
     self.prestyles = self._decodeifneeded(options.get('prestyles', ''))
     self.cssfile = self._decodeifneeded(options.get('cssfile', ''))
     self.noclobber_cssfile = get_bool_opt(options, 'noclobber_cssfile', False)
+    self.tagsfile = self._decodeifneeded(options.get('tagsfile', ''))
+    self.tagurlformat = self._decodeifneeded(options.get('tagurlformat', ''))
+
+    if self.tagsfile:
+      if not ctags:
+        raise RuntimeError('The "ctags" package must to be installed '
+                  'to be able to use the "tagsfile" feature.')
+      self._ctags = ctags.CTags(self.tagsfile)
 
     linenos = options.get('linenos', False)
     if linenos == 'inline':
@@ -366,6 +402,7 @@
     self.nobackground = get_bool_opt(options, 'nobackground', False)
     self.lineseparator = options.get('lineseparator', '\n')
     self.lineanchors = options.get('lineanchors', '')
+    self.linespans = options.get('linespans', '')
     self.anchorlinenos = options.get('anchorlinenos', False)
     self.hl_lines = set()
     for lineno in get_list_opt(options, 'hl_lines', []):
@@ -596,7 +633,8 @@
 
   def _wrap_lineanchors(self, inner):
     s = self.lineanchors
-    i = self.linenostart - 1 # subtract 1 since we have to increment i *before* yielding
+    i = self.linenostart - 1 # subtract 1 since we have to increment i
+                 # *before* yielding
     for t, line in inner:
       if t:
         i += 1
@@ -604,6 +642,16 @@
       else:
         yield 0, line
 
+  def _wrap_linespans(self, inner):
+    s = self.linespans
+    i = self.linenostart - 1
+    for t, line in inner:
+      if t:
+        i += 1
+        yield 1, '<span id="%s-%d">%s</span>' % (s, i, line)
+      else:
+        yield 0, line
+
   def _wrap_div(self, inner):
     style = []
     if (self.noclasses and not self.nobackground and
@@ -643,6 +691,7 @@
     getcls = self.ttype2class.get
     c2s = self.class2style
     escape_table = _escape_html_table
+    tagsfile = self.tagsfile
 
     lspan = ''
     line = ''
@@ -659,6 +708,19 @@
 
       parts = value.translate(escape_table).split('\n')
 
+      if tagsfile and ttype in Token.Name:
+        filename, linenumber = self._lookup_ctag(value)
+        if linenumber:
+          base, filename = os.path.split(filename)
+          if base:
+            base += '/'
+          filename, extension = os.path.splitext(filename)
+          url = self.tagurlformat % {'path': base, 'fname': filename,
+                        'fext': extension}
+          parts[0] = "<a href=\"%s#%s-%d\">%s" % \
+            (url, self.lineanchors, linenumber, parts[0])
+          parts[-1] = parts[-1] + "</a>"
+
       # for all but the last line
       for part in parts[:-1]:
         if line:
@@ -688,6 +750,13 @@
     if line:
       yield 1, line + (lspan and '</span>') + lsep
 
+  def _lookup_ctag(self, token):
+    entry = ctags.TagEntry()
+    if self._ctags.find(entry, token, 0):
+      return entry['file'], entry['lineNumber']
+    else:
+      return None, None
+
   def _highlight_lines(self, tokensource):
     """
     Highlighted the lines specified in the `hl_lines` option by
@@ -740,6 +809,8 @@
         source = self._wrap_inlinelinenos(source)
       if self.lineanchors:
         source = self._wrap_lineanchors(source)
+      if self.linespans:
+        source = self._wrap_linespans(source)
       source = self.wrap(source, outfile)
       if self.linenos == 1:
         source = self._wrap_tablelinenos(source)
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/img.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/img.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,12 +5,11 @@
 
   Formatter for Pixmap output.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
 import sys
-from subprocess import getstatusoutput
 
 from pygments.formatter import Formatter
 from pygments.util import get_bool_opt, get_int_opt, \
@@ -73,6 +72,7 @@
       self._create_nix()
 
   def _get_nix_font_path(self, name, style):
+    from subprocess import getstatusoutput
     exit, out = getstatusoutput('fc-list "%s:style=%s" file' %
                   (name, style))
     if not exit:
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/latex.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/latex.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Formatter for LaTeX fancyvrb output.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -32,6 +32,9 @@
         replace('#', r'\%sZsh{}' % commandprefix). \
         replace('%', r'\%sZpc{}' % commandprefix). \
         replace('$', r'\%sZdl{}' % commandprefix). \
+        replace('-', r'\%sZhy{}' % commandprefix). \
+        replace("'", r'\%sZsq{}' % commandprefix). \
+        replace('"', r'\%sZdq{}' % commandprefix). \
         replace('~', r'\%sZti{}' % commandprefix)
 
 
@@ -115,6 +118,9 @@
 \def\%(cp)sZsh{\char`\#}
 \def\%(cp)sZpc{\char`\%%}
 \def\%(cp)sZdl{\char`\$}
+\def\%(cp)sZhy{\char`\-}
+\def\%(cp)sZsq{\char`\'}
+\def\%(cp)sZdq{\char`\"}
 \def\%(cp)sZti{\char`\~}
 %% for compatibility with earlier versions
 \def\%(cp)sZat{@}
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/other.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/other.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Other formatters: NullFormatter, RawTokenFormatter.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -102,8 +102,6 @@
         outfile.write(text.encode())
       flush = outfile.flush
 
-    lasttype = None
-    lastval = ''
     if self.error_color:
       for ttype, value in tokensource:
         line = "%s\t%r\n" % (ttype, value)
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/rtf.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/rtf.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   A formatter that generates RTF files.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/svg.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/svg.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Formatter for SVG output.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Formatter for terminal output with ANSI sequences.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal256.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/formatters/terminal256.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -11,7 +11,7 @@
 
   Formatter version 1.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexer.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexer.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,10 +5,10 @@
 
   Base lexer classes.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
-import re
+import re, itertools
 
 from pygments.filter import apply_filters, Filter
 from pygments.filters import get_filter_by_name
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 
 __all__ = ['Lexer', 'RegexLexer', 'ExtendedRegexLexer', 'DelegatingLexer',
-      'LexerContext', 'include', 'bygroups', 'using', 'this']
+      'LexerContext', 'include', 'inherit', 'bygroups', 'using', 'this']
 
 
 _encoding_map = [('\xef\xbb\xbf', 'utf-8'),
@@ -73,15 +73,18 @@
   #: Shortcuts for the lexer
   aliases = []
 
-  #: fn match rules
+  #: File name globs
   filenames = []
 
-  #: fn alias filenames
+  #: Secondary file name globs
   alias_filenames = []
 
-  #: mime types
+  #: MIME types
   mimetypes = []
 
+  #: Priority, should multiple lexers match and no content is provided
+  priority = 0
+
   def __init__(self, **options):
     self.options = options
     self.stripnl = get_bool_opt(options, 'stripnl', True)
@@ -162,6 +165,10 @@
         text = decoded
       else:
         text = text.decode(self.encoding)
+    else:
+      if text.startswith('\ufeff'):
+        text = text[len('\ufeff'):]
+
     # text now *is* a unicode string
     text = text.replace('\r\n', '\n')
     text = text.replace('\r', '\n')
@@ -237,6 +244,16 @@
   pass
 
 
+class _inherit(object):
+  """
+  Indicates the a state should inherit from its superclass.
+  """
+  def __repr__(self):
+    return 'inherit'
+
+inherit = _inherit()
+
+
 class combined(tuple):
   """
   Indicates a state combined from multiple states.
@@ -427,6 +444,9 @@
         tokens.extend(cls._process_state(unprocessed, processed,
                         str(tdef)))
         continue
+      if isinstance(tdef, _inherit):
+        # processed already
+        continue
 
       assert type(tdef) is tuple, "wrong rule def %r" % tdef
 
@@ -455,6 +475,49 @@
       cls._process_state(tokendefs, processed, state)
     return processed
 
+  def get_tokendefs(cls):
+    """
+    Merge tokens from superclasses in MRO order, returning a single tokendef
+    dictionary.
+
+    Any state that is not defined by a subclass will be inherited
+    automatically. States that *are* defined by subclasses will, by
+    default, override that state in the superclass. If a subclass wishes to
+    inherit definitions from a superclass, it can use the special value
+    "inherit", which will cause the superclass' state definition to be
+    included at that point in the state.
+    """
+    tokens = {}
+    inheritable = {}
+    for c in itertools.chain((cls,), cls.__mro__):
+      toks = c.__dict__.get('tokens', {})
+
+      for state, items in toks.items():
+        curitems = tokens.get(state)
+        if curitems is None:
+          tokens[state] = items
+          try:
+            inherit_ndx = items.index(inherit)
+          except ValueError:
+            continue
+          inheritable[state] = inherit_ndx
+          continue
+
+        inherit_ndx = inheritable.pop(state, None)
+        if inherit_ndx is None:
+          continue
+
+        # Replace the "inherit" value with the items
+        curitems[inherit_ndx:inherit_ndx+1] = items
+        try:
+          new_inh_ndx = items.index(inherit)
+        except ValueError:
+          pass
+        else:
+          inheritable[state] = inherit_ndx + new_inh_ndx
+
+    return tokens
+
   def __call__(cls, *args, **kwds):
     """Instantiate cls after preprocessing its token definitions."""
     if '_tokens' not in cls.__dict__:
@@ -464,7 +527,7 @@
         # don't process yet
         pass
       else:
-        cls._tokens = cls.process_tokendef('', cls.tokens)
+        cls._tokens = cls.process_tokendef('', cls.get_tokendefs())
 
     return type.__call__(cls, *args, **kwds)
 
@@ -542,10 +605,10 @@
         try:
           if text[pos] == '\n':
             # at EOL, reset state to "root"
-            pos += 1
             statestack = ['root']
             statetokens = tokendefs['root']
             yield pos, Text, '\n'
+            pos += 1
             continue
           yield pos, Error, text[pos]
           pos += 1
@@ -604,7 +667,13 @@
           if new_state is not None:
             # state transition
             if isinstance(new_state, tuple):
-              ctx.stack.extend(new_state)
+              for state in new_state:
+                if state == '#pop':
+                  ctx.stack.pop()
+                elif state == '#push':
+                  ctx.stack.append(statestack[-1])
+                else:
+                  ctx.stack.append(state)
             elif isinstance(new_state, int):
               # pop
               del ctx.stack[new_state:]
@@ -620,10 +689,10 @@
             break
           if text[ctx.pos] == '\n':
             # at EOL, reset state to "root"
-            ctx.pos += 1
             ctx.stack = ['root']
             statetokens = tokendefs['root']
             yield ctx.pos, Text, '\n'
+            ctx.pos += 1
             continue
           yield ctx.pos, Error, text[ctx.pos]
           ctx.pos += 1
@@ -692,4 +761,3 @@
     except StopIteration:
       insleft = False
       break # not strictly necessary
-
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/__init__.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/__init__.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   Pygments lexers.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -113,7 +113,7 @@
     # to find lexers which need it overridden.
     if code:
       return cls.analyse_text(code) + bonus
-    return bonus
+    return cls.priority + bonus
 
   if matches:
     matches.sort(key=get_rating)
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_asybuiltins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_asybuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -10,7 +10,7 @@
   TODO: perl/python script in Asymptote SVN similar to asy-list.pl but only
   for function and variable names.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_clbuiltins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_clbuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 
   ANSI Common Lisp builtins.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_lassobuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -0,0 +1,5416 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._lassobuiltins
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  Built-in Lasso types, traits, and methods.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
+BUILTINS = {
+  'Types': [
+    'null',
+    'void',
+    'tag',
+    'trait',
+    'integer',
+    'decimal',
+    'boolean',
+    'capture',
+    'string',
+    'bytes',
+    'keyword',
+    'custom',
+    'staticarray',
+    'signature',
+    'memberstream',
+    'dsinfo',
+    'sourcefile',
+    'array',
+    'pair',
+    'opaque',
+    'filedesc',
+    'dirdesc',
+    'locale',
+    'ucal',
+    'xml_domimplementation',
+    'xml_node',
+    'xml_characterdata',
+    'xml_document',
+    'xml_element',
+    'xml_attr',
+    'xml_text',
+    'xml_cdatasection',
+    'xml_entityreference',
+    'xml_entity',
+    'xml_processinginstruction',
+    'xml_comment',
+    'xml_documenttype',
+    'xml_documentfragment',
+    'xml_notation',
+    'xml_nodelist',
+    'xml_namednodemap',
+    'xml_namednodemap_ht',
+    'xml_namednodemap_attr',
+    'xmlstream',
+    'sqlite3',
+    'sqlite3_stmt',
+    'mime_reader',
+    'curltoken',
+    'regexp',
+    'zip_impl',
+    'zip_file_impl',
+    'library_thread_loader_thread$',
+    'library_thread_loader',
+    'generateforeachunkeyed',
+    'generateforeachkeyed',
+    'eacher',
+    'queriable_where',
+    'queriable_select',
+    'queriable_selectmany',
+    'queriable_groupby',
+    'queriable_join',
+    'queriable_groupjoin',
+    'queriable_orderby',
+    'queriable_orderbydescending',
+    'queriable_thenby',
+    'queriable_thenbydescending',
+    'queriable_skip',
+    'queriable_take',
+    'queriable_grouping',
+    'generateseries',
+    'tie',
+    'pairup',
+    'delve',
+    'repeat',
+    'pair_compare',
+    'serialization_object_identity_compare',
+    'serialization_element',
+    'serialization_writer_standin',
+    'serialization_writer_ref',
+    'serialization_writer',
+    'serialization_reader',
+    'tree_nullnode',
+    'tree_node',
+    'tree_base',
+    'map_node',
+    'map',
+    'file',
+    'dir',
+    'magick_image',
+    'ldap',
+    'os_process',
+    'java_jnienv',
+    'jobject',
+    'jmethodid',
+    'jfieldid',
+    'database_registry',
+    'sqlite_db',
+    'sqlite_results',
+    'sqlite_currentrow',
+    'sqlite_table',
+    'sqlite_column',
+    'curl',
+    'date',
+    'debugging_stack',
+    'dbgp_server',
+    'dbgp_packet',
+    'duration',
+    'inline_type',
+    'json_literal',
+    'json_object',
+    'list_node',
+    'list',
+    'jchar',
+    'jchararray',
+    'jbyte',
+    'jbytearray',
+    'jfloat',
+    'jint',
+    'jshort',
+    'currency',
+    'scientific',
+    'percent',
+    'dateandtime',
+    'timeonly',
+    'net_tcp',
+    'net_tcpssl',
+    'net_named_pipe',
+    'net_udppacket',
+    'net_udp',
+    'pdf_typebase',
+    'pdf_doc',
+    'pdf_color',
+    'pdf_barcode',
+    'pdf_font',
+    'pdf_image',
+    'pdf_list',
+    'pdf_read',
+    'pdf_table',
+    'pdf_text',
+    'pdf_hyphenator',
+    'pdf_chunk',
+    'pdf_phrase',
+    'pdf_paragraph',
+    'queue',
+    'set',
+    'sys_process',
+    'worker_pool',
+    'zip_file',
+    'zip',
+    'cache_server_element',
+    'cache_server',
+    'dns_response',
+    'component_render_state',
+    'component',
+    'component_container',
+    'document_base',
+    'document_body',
+    'document_header',
+    'text_document',
+    'data_document',
+    'email_compose',
+    'email_pop',
+    'email_parse',
+    'email_queue_impl_base',
+    'email_stage_impl_base',
+    'fcgi_record',
+    'web_request_impl',
+    'fcgi_request',
+    'include_cache_thread$',
+    'include_cache',
+    'atbegin_thread$',
+    'atbegin',
+    'fastcgi_each_fcgi_param',
+    'fastcgi_server',
+    'filemaker_datasource',
+    'http_document',
+    'http_document_header',
+    'http_header_field',
+    'html_document_head',
+    'html_document_body',
+    'raw_document_body',
+    'bytes_document_body',
+    'html_attr',
+    'html_atomic_element',
+    'html_container_element',
+    'http_error',
+    'html_script',
+    'html_text',
+    'html_raw',
+    'html_binary',
+    'html_json',
+    'html_cdata',
+    'html_eol',
+    'html_div',
+    'html_span',
+    'html_br',
+    'html_hr',
+    'html_h1',
+    'html_h2',
+    'html_h3',
+    'html_h4',
+    'html_h5',
+    'html_h6',
+    'html_meta',
+    'html_link',
+    'html_object',
+    'html_style',
+    'html_base',
+    'html_table',
+    'html_tr',
+    'html_td',
+    'html_th',
+    'html_img',
+    'html_form',
+    'html_fieldset',
+    'html_legend',
+    'html_input',
+    'html_label',
+    'html_option',
+    'html_select',
+    'http_server_web_connection',
+    'http_server',
+    'http_server_connection_handler',
+    'image',
+    'lassoapp_installer',
+    'lassoapp_content_rep_halt',
+    'lassoapp_dirsrc_fileresource',
+    'lassoapp_dirsrc_appsource',
+    'lassoapp_livesrc_fileresource',
+    'lassoapp_livesrc_appsource',
+    'lassoapp_long_expiring_bytes',
+    'lassoapp_zip_file_server_thread$',
+    'lassoapp_zip_file_server',
+    'lassoapp_zipsrc_fileresource',
+    'lassoapp_zipsrc_appsource',
+    'lassoapp_compiledsrc_fileresource',
+    'lassoapp_compiledsrc_appsource',
+    'lassoapp_manualsrc_appsource',
+    'log_impl_base',
+    'portal_impl',
+    'security_registry',
+    'memory_session_driver_impl_entry',
+    'memory_session_driver_impl',
+    'sqlite_session_driver_impl_entry',
+    'sqlite_session_driver_impl',
+    'mysql_session_driver_impl',
+    'odbc_session_driver_impl',
+    'session_delete_expired_thread_thread$',
+    'session_delete_expired_thread',
+    'email_smtp',
+    'client_address',
+    'client_ip',
+    'web_node_base',
+    'web_node_root',
+    'web_node_content_representation_xhr_container',
+    'web_node_content_representation_html_specialized',
+    'web_node_content_representation_css_specialized',
+    'web_node_content_representation_js_specialized',
+    'web_node_echo',
+    'web_error_atend',
+    'web_response_impl',
+    'web_router'
+  ],
+  'Traits': [
+    'trait_asstring',
+    'any',
+    'trait_generator',
+    'trait_decompose_assignment',
+    'trait_foreach',
+    'trait_generatorcentric',
+    'trait_foreachtextelement',
+    'trait_finite',
+    'trait_finiteforeach',
+    'trait_keyed',
+    'trait_keyedfinite',
+    'trait_keyedforeach',
+    'trait_frontended',
+    'trait_backended',
+    'trait_doubleended',
+    'trait_positionallykeyed',
+    'trait_expandable',
+    'trait_frontexpandable',
+    'trait_backexpandable',
+    'trait_contractible',
+    'trait_frontcontractible',
+    'trait_backcontractible',
+    'trait_fullymutable',
+    'trait_keyedmutable',
+    'trait_endedfullymutable',
+    'trait_setoperations',
+    'trait_searchable',
+    'trait_positionallysearchable',
+    'trait_pathcomponents',
+    'trait_readbytes',
+    'trait_writebytes',
+    'trait_setencoding',
+    'trait_readstring',
+    'trait_writestring',
+    'trait_hashable',
+    'trait_each_sub',
+    'trait_stack',
+    'trait_list',
+    'trait_array',
+    'trait_map',
+    'trait_close',
+    'trait_file',
+    'trait_scalar',
+    'trait_queriablelambda',
+    'trait_queriable',
+    'queriable_asstring',
+    'trait_serializable',
+    'trait_treenode',
+    'trait_json_serialize',
+    'formattingbase',
+    'trait_net',
+    'trait_xml_elementcompat',
+    'trait_xml_nodecompat',
+    'web_connection',
+    'html_element_coreattrs',
+    'html_element_i18nattrs',
+    'html_element_eventsattrs',
+    'html_attributed',
+    'lassoapp_resource',
+    'lassoapp_source',
+    'lassoapp_capabilities',
+    'session_driver',
+    'web_node_content_json_specialized',
+    'web_node',
+    'web_node_container',
+    'web_node_content_representation',
+    'web_node_content',
+    'web_node_content_document',
+    'web_node_postable',
+    'web_node_content_html_specialized',
+    'web_node_content_css_specialized',
+    'web_node_content_js_specialized'
+  ],
+  'Methods': [
+    'fail_now',
+    'staticarray',
+    'integer',
+    'decimal',
+    'string',
+    'bytes',
+    'keyword',
+    'signature',
+    'register',
+    'register_thread',
+    'escape_tag',
+    'handle',
+    'handle_failure',
+    'protect_now',
+    'threadvar_get',
+    'threadvar_set',
+    'threadvar_set_asrt',
+    'threadvar_find',
+    'abort_now',
+    'abort_clear',
+    'failure_clear',
+    'var_keys',
+    'var_values',
+    'null',
+    'trait',
+    'staticarray_join',
+    'suspend',
+    'main_thread_only',
+    'split_thread',
+    'capture_nearestloopcount',
+    'capture_nearestloopcontinue',
+    'capture_nearestloopabort',
+    'pair',
+    'io_file_o_rdonly',
+    'io_file_o_wronly',
+    'io_file_o_rdwr',
+    'io_file_o_nonblock',
+    'io_file_o_sync',
+    'io_file_o_shlock',
+    'io_file_o_exlock',
+    'io_file_o_async',
+    'io_file_o_fsync',
+    'io_file_o_nofollow',
+    'io_file_s_irwxu',
+    'io_file_s_irusr',
+    'io_file_s_iwusr',
+    'io_file_s_ixusr',
+    'io_file_s_irwxg',
+    'io_file_s_irgrp',
+    'io_file_s_iwgrp',
+    'io_file_s_ixgrp',
+    'io_file_s_irwxo',
+    'io_file_s_iroth',
+    'io_file_s_iwoth',
+    'io_file_s_ixoth',
+    'io_file_s_isuid',
+    'io_file_s_isgid',
+    'io_file_s_isvtx',
+    'io_file_s_ifmt',
+    'io_file_s_ifchr',
+    'io_file_s_ifdir',
+    'io_file_s_ifreg',
+    'io_file_o_append',
+    'io_file_o_creat',
+    'io_file_o_trunc',
+    'io_file_o_excl',
+    'io_file_seek_set',
+    'io_file_seek_cur',
+    'io_file_seek_end',
+    'io_file_s_ififo',
+    'io_file_s_ifblk',
+    'io_file_s_iflnk',
+    'io_file_s_ifsock',
+    'io_net_shut_rd',
+    'io_net_shut_wr',
+    'io_net_shut_rdwr',
+    'io_net_sock_stream',
+    'io_net_sock_dgram',
+    'io_net_sock_raw',
+    'io_net_sock_rdm',
+    'io_net_sock_seqpacket',
+    'io_net_so_debug',
+    'io_net_so_acceptconn',
+    'io_net_so_reuseaddr',
+    'io_net_so_keepalive',
+    'io_net_so_dontroute',
+    'io_net_so_broadcast',
+    'io_net_so_useloopback',
+    'io_net_so_linger',
+    'io_net_so_oobinline',
+    'io_net_so_timestamp',
+    'io_net_so_sndbuf',
+    'io_net_so_rcvbuf',
+    'io_net_so_sndlowat',
+    'io_net_so_rcvlowat',
+    'io_net_so_sndtimeo',
+    'io_net_so_rcvtimeo',
+    'io_net_so_error',
+    'io_net_so_type',
+    'io_net_sol_socket',
+    'io_net_af_unix',
+    'io_net_af_inet',
+    'io_net_af_inet6',
+    'io_net_ipproto_ip',
+    'io_net_ipproto_udp',
+    'io_net_msg_peek',
+    'io_net_msg_oob',
+    'io_net_msg_waitall',
+    'io_file_fioclex',
+    'io_file_fionclex',
+    'io_file_fionread',
+    'io_file_fionbio',
+    'io_file_fioasync',
+    'io_file_fiosetown',
+    'io_file_fiogetown',
+    'io_file_fiodtype',
+    'io_file_f_dupfd',
+    'io_file_f_getfd',
+    'io_file_f_setfd',
+    'io_file_f_getfl',
+    'io_file_f_setfl',
+    'io_file_f_getlk',
+    'io_file_f_setlk',
+    'io_file_f_setlkw',
+    'io_file_fd_cloexec',
+    'io_file_f_rdlck',
+    'io_file_f_unlck',
+    'io_file_f_wrlck',
+    'io_dir_dt_unknown',
+    'io_dir_dt_fifo',
+    'io_dir_dt_chr',
+    'io_dir_dt_blk',
+    'io_dir_dt_reg',
+    'io_dir_dt_sock',
+    'io_dir_dt_wht',
+    'io_dir_dt_lnk',
+    'io_dir_dt_dir',
+    'io_file_access',
+    'io_file_chdir',
+    'io_file_getcwd',
+    'io_file_chown',
+    'io_file_lchown',
+    'io_file_truncate',
+    'io_file_link',
+    'io_file_pipe',
+    'io_file_rmdir',
+    'io_file_symlink',
+    'io_file_unlink',
+    'io_file_remove',
+    'io_file_rename',
+    'io_file_tempnam',
+    'io_file_mkstemp',
+    'io_file_dirname',
+    'io_file_realpath',
+    'io_file_chmod',
+    'io_file_mkdir',
+    'io_file_mkfifo',
+    'io_file_umask',
+    'io_net_socket',
+    'io_net_bind',
+    'io_net_connect',
+    'io_net_listen',
+    'io_net_recv',
+    'io_net_recvfrom',
+    'io_net_accept',
+    'io_net_send',
+    'io_net_sendto',
+    'io_net_shutdown',
+    'io_net_getpeername',
+    'io_net_getsockname',
+    'io_net_ssl_begin',
+    'io_net_ssl_end',
+    'io_net_ssl_shutdown',
+    'io_net_ssl_setverifylocations',
+    'io_net_ssl_usecertificatechainfile',
+    'io_net_ssl_useprivatekeyfile',
+    'io_net_ssl_connect',
+    'io_net_ssl_accept',
+    'io_net_ssl_error',
+    'io_net_ssl_errorstring',
+    'io_net_ssl_liberrorstring',
+    'io_net_ssl_funcerrorstring',
+    'io_net_ssl_reasonerrorstring',
+    'io_net_ssl_setconnectstate',
+    'io_net_ssl_setacceptstate',
+    'io_net_ssl_read',
+    'io_net_ssl_write',
+    'io_file_stat_size',
+    'io_file_stat_mode',
+    'io_file_stat_mtime',
+    'io_file_stat_atime',
+    'io_file_lstat_size',
+    'io_file_lstat_mode',
+    'io_file_lstat_mtime',
+    'io_file_lstat_atime',
+    'io_file_readlink',
+    'io_file_lockf',
+    'io_file_f_ulock',
+    'io_file_f_tlock',
+    'io_file_f_test',
+    'dirdesc',
+    'io_file_stdin',
+    'io_file_stdout',
+    'io_file_stderr',
+    'filedesc',
+    'uchar_alphabetic',
+    'uchar_ascii_hex_digit',
+    'uchar_bidi_control',
+    'uchar_bidi_mirrored',
+    'uchar_dash',
+    'uchar_default_ignorable_code_point',
+    'uchar_deprecated',
+    'uchar_diacritic',
+    'uchar_extender',
+    'uchar_full_composition_exclusion',
+    'uchar_grapheme_base',
+    'uchar_grapheme_extend',
+    'uchar_grapheme_link',
+    'uchar_hex_digit',
+    'uchar_hyphen',
+    'uchar_id_continue',
+    'uchar_ideographic',
+    'uchar_ids_binary_operator',
+    'uchar_ids_trinary_operator',
+    'uchar_join_control',
+    'uchar_logical_order_exception',
+    'uchar_lowercase',
+    'uchar_math',
+    'uchar_noncharacter_code_point',
+    'uchar_quotation_mark',
+    'uchar_radical',
+    'uchar_soft_dotted',
+    'uchar_terminal_punctuation',
+    'uchar_unified_ideograph',
+    'uchar_uppercase',
+    'uchar_white_space',
+    'uchar_xid_continue',
+    'uchar_case_sensitive',
+    'uchar_s_term',
+    'uchar_variation_selector',
+    'uchar_nfd_inert',
+    'uchar_nfkd_inert',
+    'uchar_nfc_inert',
+    'uchar_nfkc_inert',
+    'uchar_segment_starter',
+    'uchar_pattern_syntax',
+    'uchar_pattern_white_space',
+    'uchar_posix_alnum',
+    'uchar_posix_blank',
+    'uchar_posix_graph',
+    'uchar_posix_print',
+    'uchar_posix_xdigit',
+    'uchar_bidi_class',
+    'uchar_block',
+    'uchar_canonical_combining_class',
+    'uchar_decomposition_type',
+    'uchar_east_asian_width',
+    'uchar_general_category',
+    'uchar_joining_group',
+    'uchar_joining_type',
+    'uchar_line_break',
+    'uchar_numeric_type',
+    'uchar_script',
+    'uchar_hangul_syllable_type',
+    'uchar_nfd_quick_check',
+    'uchar_nfkd_quick_check',
+    'uchar_nfc_quick_check',
+    'uchar_nfkc_quick_check',
+    'uchar_lead_canonical_combining_class',
+    'uchar_trail_canonical_combining_class',
+    'uchar_grapheme_cluster_break',
+    'uchar_sentence_break',
+    'uchar_word_break',
+    'uchar_general_category_mask',
+    'uchar_numeric_value',
+    'uchar_age',
+    'uchar_bidi_mirroring_glyph',
+    'uchar_case_folding',
+    'uchar_iso_comment',
+    'uchar_lowercase_mapping',
+    'uchar_name',
+    'uchar_simple_case_folding',
+    'uchar_simple_lowercase_mapping',
+    'uchar_simple_titlecase_mapping',
+    'uchar_simple_uppercase_mapping',
+    'uchar_titlecase_mapping',
+    'uchar_unicode_1_name',
+    'uchar_uppercase_mapping',
+    'u_wb_other',
+    'u_wb_aletter',
+    'u_wb_format',
+    'u_wb_katakana',
+    'u_wb_midletter',
+    'u_wb_midnum',
+    'u_wb_numeric',
+    'u_wb_extendnumlet',
+    'u_sb_other',
+    'u_sb_aterm',
+    'u_sb_close',
+    'u_sb_format',
+    'u_sb_lower',
+    'u_sb_numeric',
+    'u_sb_oletter',
+    'u_sb_sep',
+    'u_sb_sp',
+    'u_sb_sterm',
+    'u_sb_upper',
+    'u_lb_unknown',
+    'u_lb_ambiguous',
+    'u_lb_alphabetic',
+    'u_lb_break_both',
+    'u_lb_break_after',
+    'u_lb_break_before',
+    'u_lb_mandatory_break',
+    'u_lb_contingent_break',
+    'u_lb_close_punctuation',
+    'u_lb_combining_mark',
+    'u_lb_carriage_return',
+    'u_lb_exclamation',
+    'u_lb_glue',
+    'u_lb_hyphen',
+    'u_lb_ideographic',
+    'u_lb_inseparable',
+    'u_lb_infix_numeric',
+    'u_lb_line_feed',
+    'u_lb_nonstarter',
+    'u_lb_numeric',
+    'u_lb_open_punctuation',
+    'u_lb_postfix_numeric',
+    'u_lb_prefix_numeric',
+    'u_lb_quotation',
+    'u_lb_complex_context',
+    'u_lb_surrogate',
+    'u_lb_space',
+    'u_lb_break_symbols',
+    'u_lb_zwspace',
+    'u_lb_next_line',
+    'u_lb_word_joiner',
+    'u_lb_h2',
+    'u_lb_h3',
+    'u_lb_jl',
+    'u_lb_jt',
+    'u_lb_jv',
+    'u_nt_none',
+    'u_nt_decimal',
+    'u_nt_digit',
+    'u_nt_numeric',
+    'locale',
+    'locale_english',
+    'locale_french',
+    'locale_german',
+    'locale_italian',
+    'locale_japanese',
+    'locale_korean',
+    'locale_chinese',
+    'locale_simplifiedchinese',
+    'locale_traditionalchinese',
+    'locale_france',
+    'locale_germany',
+    'locale_italy',
+    'locale_japan',
+    'locale_korea',
+    'locale_china',
+    'locale_prc',
+    'locale_taiwan',
+    'locale_uk',
+    'locale_us',
+    'locale_canada',
+    'locale_canadafrench',
+    'locale_default',
+    'locale_setdefault',
+    'locale_isocountries',
+    'locale_isolanguages',
+    'locale_availablelocales',
+    'ucal_listtimezones',
+    'ucal',
+    'ucal_era',
+    'ucal_year',
+    'ucal_month',
+    'ucal_weekofyear',
+    'ucal_weekofmonth',
+    'ucal_dayofmonth',
+    'ucal_dayofyear',
+    'ucal_dayofweek',
+    'ucal_dayofweekinmonth',
+    'ucal_ampm',
+    'ucal_hour',
+    'ucal_hourofday',
+    'ucal_minute',
+    'ucal_second',
+    'ucal_millisecond',
+    'ucal_zoneoffset',
+    'ucal_dstoffset',
+    'ucal_yearwoy',
+    'ucal_dowlocal',
+    'ucal_extendedyear',
+    'ucal_julianday',
+    'ucal_millisecondsinday',
+    'ucal_lenient',
+    'ucal_firstdayofweek',
+    'ucal_daysinfirstweek',
+    'xml_domimplementation',
+    'sys_sigalrm',
+    'sys_sighup',
+    'sys_sigkill',
+    'sys_sigpipe',
+    'sys_sigquit',
+    'sys_sigusr1',
+    'sys_sigusr2',
+    'sys_sigchld',
+    'sys_sigcont',
+    'sys_sigstop',
+    'sys_sigtstp',
+    'sys_sigttin',
+    'sys_sigttou',
+    'sys_sigbus',
+    'sys_sigprof',
+    'sys_sigsys',
+    'sys_sigtrap',
+    'sys_sigurg',
+    'sys_sigvtalrm',
+    'sys_sigxcpu',
+    'sys_sigxfsz',
+    'sys_wcontinued',
+    'sys_wnohang',
+    'sys_wuntraced',
+    'sys_sigabrt',
+    'sys_sigfpe',
+    'sys_sigill',
+    'sys_sigint',
+    'sys_sigsegv',
+    'sys_sigterm',
+    'sys_exit',
+    'sys_fork',
+    'sys_kill',
+    'sys_waitpid',
+    'sys_getegid',
+    'sys_geteuid',
+    'sys_getgid',
+    'sys_getlogin',
+    'sys_getpid',
+    'sys_getppid',
+    'sys_getuid',
+    'sys_setuid',
+    'sys_setgid',
+    'sys_setsid',
+    'sys_errno',
+    'sys_strerror',
+    'sys_time',
+    'sys_difftime',
+    'sys_getpwuid',
+    'sys_getpwnam',
+    'sys_getgrnam',
+    'sys_drand48',
+    'sys_erand48',
+    'sys_jrand48',
+    'sys_lcong48',
+    'sys_lrand48',
+    'sys_mrand48',
+    'sys_nrand48',
+    'sys_srand48',
+    'sys_random',
+    'sys_srandom',
+    'sys_seed48',
+    'sys_rand',
+    'sys_srand',
+    'sys_environ',
+    'sys_getenv',
+    'sys_setenv',
+    'sys_unsetenv',
+    'sys_uname',
+    'uuid_compare',
+    'uuid_copy',
+    'uuid_generate',
+    'uuid_generate_random',
+    'uuid_generate_time',
+    'uuid_is_null',
+    'uuid_parse',
+    'uuid_unparse',
+    'uuid_unparse_lower',
+    'uuid_unparse_upper',
+    'sys_credits',
+    'sleep',
+    'sys_dll_ext',
+    'sys_listtypes',
+    'sys_listtraits',
+    'sys_listunboundmethods',
+    'sys_getthreadcount',
+    'sys_growheapby',
+    'sys_getheapsize',
+    'sys_getheapfreebytes',
+    'sys_getbytessincegc',
+    'sys_garbagecollect',
+    'sys_clock',
+    'sys_getstartclock',
+    'sys_clockspersec',
+    'sys_pointersize',
+    'sys_loadlibrary',
+    'sys_getchar',
+    'sys_chroot',
+    'sys_exec',
+    'sys_kill_exec',
+    'sys_wait_exec',
+    'sys_test_exec',
+    'sys_detach_exec',
+    'sys_pid_exec',
+    'wifexited',
+    'wexitstatus',
+    'wifsignaled',
+    'wtermsig',
+    'wifstopped',
+    'wstopsig',
+    'wifcontinued',
+    'sys_eol',
+    'sys_iswindows',
+    'sys_is_windows',
+    'sys_isfullpath',
+    'sys_is_full_path',
+    'lcapi_loadmodule',
+    'lcapi_listdatasources',
+    'dsinfo',
+    'encrypt_blowfish',
+    'decrypt_blowfish',
+    'cipher_digest',
+    'cipher_encrypt',
+    'cipher_decrypt',
+    'cipher_list',
+    'cipher_keylength',
+    'cipher_hmac',
+    'cipher_seal',
+    'cipher_open',
+    'cipher_sign',
+    'cipher_verify',
+    'cipher_decrypt_private',
+    'cipher_decrypt_public',
+    'cipher_encrypt_private',
+    'cipher_encrypt_public',
+    'cipher_generate_key',
+    'xmlstream',
+    'sourcefile',
+    'tag',
+    'tag_exists',
+    'mime_reader',
+    'curl_easy_init',
+    'curl_easy_duphandle',
+    'curl_easy_cleanup',
+    'curl_easy_getinfo',
+    'curl_multi_perform',
+    'curl_multi_result',
+    'curl_easy_reset',
+    'curl_easy_setopt',
+    'curl_easy_strerror',
+    'curl_getdate',
+    'curl_version',
+    'curl_version_info',
+    'curlinfo_effective_url',
+    'curlinfo_content_type',
+    'curlinfo_response_code',
+    'curlinfo_header_size',
+    'curlinfo_request_size',
+    'curlinfo_ssl_verifyresult',
+    'curlinfo_filetime',
+    'curlinfo_redirect_count',
+    'curlinfo_http_connectcode',
+    'curlinfo_httpauth_avail',
+    'curlinfo_proxyauth_avail',
+    'curlinfo_os_errno',
+    'curlinfo_num_connects',
+    'curlinfo_total_time',
+    'curlinfo_namelookup_time',
+    'curlinfo_connect_time',
+    'curlinfo_pretransfer_time',
+    'curlinfo_size_upload',
+    'curlinfo_size_download',
+    'curlinfo_speed_download',
+    'curlinfo_speed_upload',
+    'curlinfo_content_length_download',
+    'curlinfo_content_length_upload',
+    'curlinfo_starttransfer_time',
+    'curlinfo_redirect_time',
+    'curlinfo_ssl_engines',
+    'curlopt_url',
+    'curlopt_postfields',
+    'curlopt_cainfo',
+    'curlopt_capath',
+    'curlopt_cookie',
+    'curlopt_cookiefile',
+    'curlopt_cookiejar',
+    'curlopt_customrequest',
+    'curlopt_egdsocket',
+    'curlopt_encoding',
+    'curlopt_ftp_account',
+    'curlopt_ftpport',
+    'curlopt_interface',
+    'curlopt_krb4level',
+    'curlopt_netrc_file',
+    'curlopt_proxy',
+    'curlopt_proxyuserpwd',
+    'curlopt_random_file',
+    'curlopt_range',
+    'curlopt_readdata',
+    'curlopt_referer',
+    'curlopt_ssl_cipher_list',
+    'curlopt_sslcert',
+    'curlopt_sslcerttype',
+    'curlopt_sslengine',
+    'curlopt_sslkey',
+    'curlopt_sslkeypasswd',
+    'curlopt_sslkeytype',
+    'curlopt_useragent',
+    'curlopt_userpwd',
+    'curlopt_postfieldsize',
+    'curlopt_autoreferer',
+    'curlopt_buffersize',
+    'curlopt_connecttimeout',
+    'curlopt_cookiesession',
+    'curlopt_crlf',
+    'curlopt_dns_use_global_cache',
+    'curlopt_failonerror',
+    'curlopt_filetime',
+    'curlopt_followlocation',
+    'curlopt_forbid_reuse',
+    'curlopt_fresh_connect',
+    'curlopt_ftp_create_missing_dirs',
+    'curlopt_ftp_response_timeout',
+    'curlopt_ftp_ssl',
+    'curlopt_use_ssl',
+    'curlopt_ftp_use_eprt',
+    'curlopt_ftp_use_epsv',
+    'curlopt_ftpappend',
+    'curlopt_ftplistonly',
+    'curlopt_ftpsslauth',
+    'curlopt_header',
+    'curlopt_http_version',
+    'curlopt_httpauth',
+    'curlopt_httpget',
+    'curlopt_httpproxytunnel',
+    'curlopt_infilesize',
+    'curlopt_ipresolve',
+    'curlopt_low_speed_limit',
+    'curlopt_low_speed_time',
+    'curlopt_maxconnects',
+    'curlopt_maxfilesize',
+    'curlopt_maxredirs',
+    'curlopt_netrc',
+    'curlopt_nobody',
+    'curlopt_noprogress',
+    'curlopt_port',
+    'curlopt_post',
+    'curlopt_proxyauth',
+    'curlopt_proxyport',
+    'curlopt_proxytype',
+    'curlopt_put',
+    'curlopt_resume_from',
+    'curlopt_ssl_verifyhost',
+    'curlopt_ssl_verifypeer',
+    'curlopt_sslengine_default',
+    'curlopt_sslversion',
+    'curlopt_tcp_nodelay',
+    'curlopt_timecondition',
+    'curlopt_timeout',
+    'curlopt_timevalue',
+    'curlopt_transfertext',
+    'curlopt_unrestricted_auth',
+    'curlopt_upload',
+    'curlopt_verbose',
+    'curlopt_infilesize_large',
+    'curlopt_maxfilesize_large',
+    'curlopt_postfieldsize_large',
+    'curlopt_resume_from_large',
+    'curlopt_http200aliases',
+    'curlopt_httpheader',
+    'curlopt_postquote',
+    'curlopt_prequote',
+    'curlopt_quote',
+    'curlopt_httppost',
+    'curlopt_writedata',
+    'curl_version_ipv6',
+    'curl_version_kerberos4',
+    'curl_version_ssl',
+    'curl_version_libz',
+    'curl_version_ntlm',
+    'curl_version_gssnegotiate',
+    'curl_version_debug',
+    'curl_version_asynchdns',
+    'curl_version_spnego',
+    'curl_version_largefile',
+    'curl_version_idn',
+    'curl_netrc_ignored',
+    'curl_netrc_optional',
+    'curl_netrc_required',
+    'curl_http_version_none',
+    'curl_http_version_1_0',
+    'curl_http_version_1_1',
+    'curl_ipresolve_whatever',
+    'curl_ipresolve_v4',
+    'curl_ipresolve_v6',
+    'curlftpssl_none',
+    'curlftpssl_try',
+    'curlftpssl_control',
+    'curlftpssl_all',
+    'curlftpssl_last',
+    'curlftpauth_default',
+    'curlftpauth_ssl',
+    'curlftpauth_tls',
+    'curlauth_none',
+    'curlauth_basic',
+    'curlauth_digest',
+    'curlauth_gssnegotiate',
+    'curlauth_ntlm',
+    'curlauth_any',
+    'curlauth_anysafe',
+    'curlproxy_http',
+    'curlproxy_socks4',
+    'curlproxy_socks5',
+    'curle_ok',
+    'curle_unsupported_protocol',
+    'curle_failed_init',
+    'curle_url_malformat',
+    'curle_url_malformat_user',
+    'curle_couldnt_resolve_proxy',
+    'curle_couldnt_resolve_host',
+    'curle_couldnt_connect',
+    'curle_ftp_weird_server_reply',
+    'curle_ftp_access_denied',
+    'curle_ftp_user_password_incorrect',
+    'curle_ftp_weird_pass_reply',
+    'curle_ftp_weird_user_reply',
+    'curle_ftp_weird_pasv_reply',
+    'curle_ftp_weird_227_format',
+    'curle_ftp_cant_get_host',
+    'curle_ftp_cant_reconnect',
+    'curle_ftp_couldnt_set_binary',
+    'curle_partial_file',
+    'curle_ftp_couldnt_retr_file',
+    'curle_ftp_write_error',
+    'curle_ftp_quote_error',
+    'curle_http_returned_error',
+    'curle_write_error',
+    'curle_malformat_user',
+    'curle_read_error',
+    'curle_out_of_memory',
+    'curle_operation_timeouted',
+    'curle_ftp_couldnt_set_ascii',
+    'curle_ftp_port_failed',
+    'curle_ftp_couldnt_use_rest',
+    'curle_ftp_couldnt_get_size',
+    'curle_http_range_error',
+    'curle_http_post_error',
+    'curle_ssl_connect_error',
+    'curle_bad_download_resume',
+    'curle_file_couldnt_read_file',
+    'curle_ldap_cannot_bind',
+    'curle_ldap_search_failed',
+    'curle_library_not_found',
+    'curle_function_not_found',
+    'curle_aborted_by_callback',
+    'curle_bad_function_argument',
+    'curle_bad_calling_order',
+    'curle_interface_failed',
+    'curle_bad_password_entered',
+    'curle_too_many_redirects',
+    'curle_unknown_telnet_option',
+    'curle_telnet_option_syntax',
+    'curle_obsolete',
+    'curle_ssl_peer_certificate',
+    'curle_got_nothing',
+    'curle_ssl_engine_notfound',
+    'curle_ssl_engine_setfailed',
+    'curle_send_error',
+    'curle_recv_error',
+    'curle_share_in_use',
+    'curle_ssl_certproblem',
+    'curle_ssl_cipher',
+    'curle_ssl_cacert',
+    'curle_bad_content_encoding',
+    'curle_ldap_invalid_url',
+    'curle_filesize_exceeded',
+    'curle_ftp_ssl_failed',
+    'curle_send_fail_rewind',
+    'curle_ssl_engine_initfailed',
+    'curle_login_denied',
+    'curlmsg_done',
+    'regexp',
+    'array',
+    'boolean',
+    'zip_open',
+    'zip_name_locate',
+    'zip_fopen',
+    'zip_fopen_index',
+    'zip_fread',
+    'zip_fclose',
+    'zip_close',
+    'zip_stat',
+    'zip_stat_index',
+    'zip_get_archive_comment',
+    'zip_get_file_comment',
+    'zip_get_name',
+    'zip_get_num_files',
+    'zip_add',
+    'zip_replace',
+    'zip_add_dir',
+    'zip_set_file_comment',
+    'zip_rename',
+    'zip_delete',
+    'zip_unchange',
+    'zip_unchange_all',
+    'zip_unchange_archive',
+    'zip_set_archive_comment',
+    'zip_error_to_str',
+    'zip_file_strerror',
+    'zip_strerror',
+    'zip_error_get',
+    'zip_file_error_get',
+    'zip_error_get_sys_type',
+    'zlib_version',
+    'fastcgi_initiate_request',
+    'debugging_enabled',
+    'debugging_stop',
+    'evdns_resolve_ipv4',
+    'evdns_resolve_ipv6',
+    'evdns_resolve_reverse',
+    'evdns_resolve_reverse_ipv6',
+    'library_thread_loader',
+    'stdout',
+    'stdoutnl',
+    'fail',
+    'fail_if',
+    'fail_ifnot',
+    'error_code',
+    'error_msg',
+    'error_obj',
+    'error_stack',
+    'error_push',
+    'error_pop',
+    'error_reset',
+    'error_msg_invalidparameter',
+    'error_code_invalidparameter',
+    'error_msg_networkerror',
+    'error_code_networkerror',
+    'error_msg_runtimeassertion',
+    'error_code_runtimeassertion',
+    'error_msg_methodnotfound',
+    'error_code_methodnotfound',
+    'error_msg_resnotfound',
+    'error_code_resnotfound',
+    'error_msg_filenotfound',
+    'error_code_filenotfound',
+    'error_msg_aborted',
+    'error_code_aborted',
+    'error_msg_dividebyzero',
+    'error_code_dividebyzero',
+    'error_msg_noerror',
+    'error_code_noerror',
+    'abort',
+    'protect',
+    'trait_asstring',
+    'any',
+    'trait_generator',
+    'trait_decompose_assignment',
+    'trait_foreach',
+    'trait_generatorcentric',
+    'generateforeach',
+    'generateforeachunkeyed',
+    'generateforeachkeyed',
+    'trait_foreachtextelement',
+    'trait_finite',
+    'trait_finiteforeach',
+    'trait_keyed',
+    'trait_keyedfinite',
+    'trait_keyedforeach',
+    'trait_frontended',
+    'trait_backended',
+    'trait_doubleended',
+    'trait_positionallykeyed',
+    'trait_expandable',
+    'trait_frontexpandable',
+    'trait_backexpandable',
+    'trait_contractible',
+    'trait_frontcontractible',
+    'trait_backcontractible',
+    'trait_fullymutable',
+    'trait_keyedmutable',
+    'trait_endedfullymutable',
+    'trait_setoperations',
+    'trait_searchable',
+    'trait_positionallysearchable',
+    'trait_pathcomponents',
+    'trait_readbytes',
+    'trait_writebytes',
+    'trait_setencoding',
+    'trait_readstring',
+    'trait_writestring',
+    'trait_hashable',
+    'eacher',
+    'trait_each_sub',
+    'trait_stack',
+    'trait_list',
+    'trait_array',
+    'trait_map',
+    'trait_close',
+    'trait_file',
+    'trait_scalar',
+    'method_name',
+    'trait_queriablelambda',
+    'trait_queriable',
+    'queriable_asstring',
+    'queriable_where',
+    'queriable_do',
+    'queriable_sum',
+    'queriable_average',
+    'queriable_min',
+    'queriable_max',
+    'queriable_select',
+    'queriable_selectmany',
+    'queriable_groupby',
+    'queriable_join',
+    'queriable_groupjoin',
+    'queriable_orderby',
+    'queriable_orderbydescending',
+    'queriable_thenby',
+    'queriable_thenbydescending',
+    'queriable_skip',
+    'queriable_take',
+    'queriable_grouping',
+    'queriable_internal_combinebindings',
+    'queriable_defaultcompare',
+    'queriable_reversecompare',
+    'queriable_qsort',
+    'generateseries',
+    'timer',
+    'tie',
+    'pairup',
+    'delve',
+    'repeat',
+    'thread_var_push',
+    'thread_var_pop',
+    'thread_var_get',
+    'loop_value',
+    'loop_value_push',
+    'loop_value_pop',
+    'loop_key',
+    'loop_key_push',
+    'loop_key_pop',
+    'loop_push',
+    'loop_pop',
+    'loop_count',
+    'loop_continue',
+    'loop_abort',
+    'loop',
+    'sys_while',
+    'sys_iterate',
+    'pair_compare',
+    'serialization_object_identity_compare',
+    'serialization_element',
+    'trait_serializable',
+    'serialization_writer_standin',
+    'serialization_writer_ref',
+    'serialization_writer',
+    'serialization_reader',
+    'string_validcharset',
+    'eol',
+    'encoding_utf8',
+    'encoding_iso88591',
+    'trait_treenode',
+    'tree_nullnode',
+    'tree_node',
+    'tree_base',
+    'map_node',
+    'map',
+    'integer_random',
+    'integer_bitor',
+    'millis',
+    'micros',
+    'max',
+    'min',
+    'range',
+    'median',
+    'decimal_random',
+    'pi',
+    'lcapi_datasourceinit',
+    'lcapi_datasourceterm',
+    'lcapi_datasourcenames',
+    'lcapi_datasourcetablenames',
+    'lcapi_datasourcesearch',
+    'lcapi_datasourceadd',
+    'lcapi_datasourceupdate',
+    'lcapi_datasourcedelete',
+    'lcapi_datasourceinfo',
+    'lcapi_datasourceexecsql',
+    'lcapi_datasourcerandom',
+    'lcapi_datasourceschemanames',
+    'lcapi_datasourcecloseconnection',
+    'lcapi_datasourcetickle',
+    'lcapi_datasourceduplicate',
+    'lcapi_datasourcescripts',
+    'lcapi_datasourceimage',
+    'lcapi_datasourcefindall',
+    'lcapi_datasourcematchesname',
+    'lcapi_datasourcepreparesql',
+    'lcapi_datasourceunpreparesql',
+    'lcapi_datasourcenothing',
+    'lcapi_fourchartointeger',
+    'lcapi_datasourcetypestring',
+    'lcapi_datasourcetypeinteger',
+    'lcapi_datasourcetypeboolean',
+    'lcapi_datasourcetypeblob',
+    'lcapi_datasourcetypedecimal',
+    'lcapi_datasourcetypedate',
+    'lcapi_datasourceprotectionnone',
+    'lcapi_datasourceprotectionreadonly',
+    'lcapi_datasourceopgt',
+    'lcapi_datasourceopgteq',
+    'lcapi_datasourceopeq',
+    'lcapi_datasourceopneq',
+    'lcapi_datasourceoplt',
+    'lcapi_datasourceoplteq',
+    'lcapi_datasourceopbw',
+    'lcapi_datasourceopew',
+    'lcapi_datasourceopct',
+    'lcapi_datasourceopnct',
+    'lcapi_datasourceopnbw',
+    'lcapi_datasourceopnew',
+    'lcapi_datasourceopand',
+    'lcapi_datasourceopor',
+    'lcapi_datasourceopnot',
+    'lcapi_datasourceopno',
+    'lcapi_datasourceopany',
+    'lcapi_datasourceopin',
+    'lcapi_datasourceopnin',
+    'lcapi_datasourceopft',
+    'lcapi_datasourceoprx',
+    'lcapi_datasourceopnrx',
+    'lcapi_datasourcesortascending',
+    'lcapi_datasourcesortdescending',
+    'lcapi_datasourcesortcustom',
+    'lcapi_loadmodules',
+    'lasso_version',
+    'lasso_uniqueid',
+    'usage',
+    'file_defaultencoding',
+    'file_copybuffersize',
+    'file_modeline',
+    'file_modechar',
+    'file_forceroot',
+    'file_tempfile',
+    'file',
+    'file_stdin',
+    'file_stdout',
+    'file_stderr',
+    'lasso_tagexists',
+    'lasso_methodexists',
+    'output',
+    'if_empty',
+    'if_null',
+    'if_true',
+    'if_false',
+    'process',
+    'treemap',
+    'locale_format',
+    'compress',
+    'uncompress',
+    'decompress',
+    'tag_name',
+    'series',
+    'nslookup',
+    'all',
+    'bw',
+    'cn',
+    'eq',
+    'ew',
+    'ft',
+    'gt',
+    'gte',
+    'lt',
+    'lte',
+    'neq',
+    'nrx',
+    'rx',
+    'none',
+    'minimal',
+    'full',
+    'output_none',
+    'lasso_executiontimelimit',
+    'namespace_global',
+    'namespace_using',
+    'namespace_import',
+    'site_id',
+    'site_name',
+    'sys_homepath',
+    'sys_masterhomepath',
+    'sys_supportpath',
+    'sys_librariespath',
+    'sys_databasespath',
+    'sys_usercapimodulepath',
+    'sys_appspath',
+    'sys_userstartuppath',
+    'dir',
+    'magick_image',
+    'ldap',
+    'ldap_scope_base',
+    'ldap_scope_onelevel',
+    'ldap_scope_subtree',
+    'mysqlds',
+    'os_process',
+    'odbc',
+    'sqliteconnector',
+    'sqlite_createdb',
+    'sqlite_setsleepmillis',
+    'sqlite_setsleeptries',
+    'java_jvm_getenv',
+    'java_jvm_create',
+    'java_jdbc_load',
+    'database_database',
+    'database_table_datasources',
+    'database_table_datasource_hosts',
+    'database_table_datasource_databases',
+    'database_table_database_tables',
+    'database_table_table_fields',
+    'database_qs',
+    'database_initialize',
+    'database_util_cleanpath',
+    'database_adddefaultsqlitehost',
+    'database_registry',
+    'sqlite_ok',
+    'sqlite_error',
+    'sqlite_internal',
+    'sqlite_perm',
+    'sqlite_abort',
+    'sqlite_busy',
+    'sqlite_locked',
+    'sqlite_nomem',
+    'sqlite_readonly',
+    'sqlite_interrupt',
+    'sqlite_ioerr',
+    'sqlite_corrupt',
+    'sqlite_notfound',
+    'sqlite_full',
+    'sqlite_cantopen',
+    'sqlite_protocol',
+    'sqlite_empty',
+    'sqlite_schema',
+    'sqlite_toobig',
+    'sqlite_constraint',
+    'sqlite_mismatch',
+    'sqlite_misuse',
+    'sqlite_nolfs',
+    'sqlite_auth',
+    'sqlite_format',
+    'sqlite_range',
+    'sqlite_notadb',
+    'sqlite_row',
+    'sqlite_done',
+    'sqlite_integer',
+    'sqlite_float',
+    'sqlite_blob',
+    'sqlite_null',
+    'sqlite_text',
+    'sqlite3',
+    'sqlite_db',
+    'sqlite_results',
+    'sqlite_currentrow',
+    'sqlite_table',
+    'sqlite_column',
+    'bom_utf16be',
+    'bom_utf16le',
+    'bom_utf32be',
+    'bom_utf32le',
+    'bom_utf8',
+    'curl',
+    'include_url',
+    'ftp_getdata',
+    'ftp_getfile',
+    'ftp_getlisting',
+    'ftp_putdata',
+    'ftp_putfile',
+    'ftp_deletefile',
+    'date',
+    'debugging_step_in',
+    'debugging_get_stack',
+    'debugging_get_context',
+    'debugging_detach',
+    'debugging_step_over',
+    'debugging_step_out',
+    'debugging_run',
+    'debugging_break',
+    'debugging_breakpoint_set',
+    'debugging_breakpoint_get',
+    'debugging_breakpoint_remove',
+    'debugging_breakpoint_list',
+    'debugging_breakpoint_update',
+    'debugging_terminate',
+    'debugging_context_locals',
+    'debugging_context_vars',
+    'debugging_context_self',
+    'debugging_stack',
+    'dbgp_stop_stack_name',
+    'dbgp_server',
+    'dbgp_packet',
+    'duration',
+    'encrypt_md5',
+    'inline_columninfo_pos',
+    'inline_resultrows_pos',
+    'inline_foundcount_pos',
+    'inline_colinfo_name_pos',
+    'inline_colinfo_valuelist_pos',
+    'inline_scopeget',
+    'inline_scopepush',
+    'inline_scopepop',
+    'inline_namedget',
+    'inline_namedput',
+    'inline',
+    'inline_type',
+    'resultset_count',
+    'resultset',
+    'resultsets',
+    'rows',
+    'rows_impl',
+    'records',
+    'column',
+    'field',
+    'column_names',
+    'field_names',
+    'column_name',
+    'field_name',
+    'found_count',
+    'shown_count',
+    'shown_first',
+    'shown_last',
+    'action_statement',
+    'lasso_currentaction',
+    'maxrecords_value',
+    'skiprecords_value',
+    'action_param',
+    'action_params',
+    'admin_authorization',
+    'admin_currentgroups',
+    'admin_currentuserid',
+    'admin_currentusername',
+    'database_name',
+    'table_name',
+    'layout_name',
+    'schema_name',
+    'keycolumn_name',
+    'keyfield_name',
+    'keycolumn_value',
+    'keyfield_value',
+    'inline_colinfo_type_pos',
+    'column_type',
+    'rows_array',
+    'records_array',
+    'records_map',
+    'trait_json_serialize',
+    'json_serialize',
+    'json_consume_string',
+    'json_consume_token',
+    'json_consume_array',
+    'json_consume_object',
+    'json_deserialize',
+    'json_literal',
+    'json_object',
+    'json_rpccall',
+    'list_node',
+    'list',
+    'jchar',
+    'jchararray',
+    'jbyte',
+    'jbytearray',
+    'jfloat',
+    'jint',
+    'jshort',
+    'ljapi_initialize',
+    'formattingbase',
+    'currency',
+    'scientific',
+    'percent',
+    'dateandtime',
+    'timeonly',
+    'locale_format_style_full',
+    'locale_format_style_long',
+    'locale_format_style_medium',
+    'locale_format_style_short',
+    'locale_format_style_default',
+    'locale_format_style_none',
+    'locale_format_style_date_time',
+    'net_connectinprogress',
+    'net_connectok',
+    'net_typessl',
+    'net_typessltcp',
+    'net_typessludp',
+    'net_typetcp',
+    'net_typeudp',
+    'net_waitread',
+    'net_waittimeout',
+    'net_waitwrite',
+    'trait_net',
+    'net_tcp',
+    'net_tcpssl',
+    'net_named_pipe',
+    'net_udppacket',
+    'net_udp',
+    'admin_initialize',
+    'admin_getpref',
+    'admin_setpref',
+    'admin_removepref',
+    'admin_userexists',
+    'admin_lassoservicepath',
+    'pdf_package',
+    'pdf_rectangle',
+    'pdf_typebase',
+    'pdf_doc',
+    'pdf_color',
+    'pdf_barcode',
+    'pdf_font',
+    'pdf_image',
+    'pdf_list',
+    'pdf_read',
+    'pdf_table',
+    'pdf_text',
+    'pdf_hyphenator',
+    'pdf_chunk',
+    'pdf_phrase',
+    'pdf_paragraph',
+    'pdf_serve',
+    'queue',
+    'random_seed',
+    'set',
+    'sys_process',
+    'worker_pool',
+    'xml',
+    'trait_xml_elementcompat',
+    'trait_xml_nodecompat',
+    'xml_transform',
+    'zip_create',
+    'zip_excl',
+    'zip_checkcons',
+    'zip_fl_nocase',
+    'zip_fl_nodir',
+    'zip_fl_compressed',
+    'zip_fl_unchanged',
+    'zip_er_ok',
+    'zip_er_multidisk',
+    'zip_er_rename',
+    'zip_er_close',
+    'zip_er_seek',
+    'zip_er_read',
+    'zip_er_write',
+    'zip_er_crc',
+    'zip_er_zipclosed',
+    'zip_er_noent',
+    'zip_er_exists',
+    'zip_er_open',
+    'zip_er_tmpopen',
+    'zip_er_zlib',
+    'zip_er_memory',
+    'zip_er_changed',
+    'zip_er_compnotsupp',
+    'zip_er_eof',
+    'zip_er_inval',
+    'zip_er_nozip',
+    'zip_er_internal',
+    'zip_er_incons',
+    'zip_er_remove',
+    'zip_er_deleted',
+    'zip_et_none',
+    'zip_et_sys',
+    'zip_et_zlib',
+    'zip_cm_default',
+    'zip_cm_store',
+    'zip_cm_shrink',
+    'zip_cm_reduce_1',
+    'zip_cm_reduce_2',
+    'zip_cm_reduce_3',
+    'zip_cm_reduce_4',
+    'zip_cm_implode',
+    'zip_cm_deflate',
+    'zip_cm_deflate64',
+    'zip_cm_pkware_implode',
+    'zip_cm_bzip2',
+    'zip_em_none',
+    'zip_em_trad_pkware',
+    'zip_em_des',
+    'zip_em_rc2_old',
+    'zip_em_3des_168',
+    'zip_em_3des_112',
+    'zip_em_aes_128',
+    'zip_em_aes_192',
+    'zip_em_aes_256',
+    'zip_em_rc2',
+    'zip_em_rc4',
+    'zip_em_unknown',
+    'zip_file',
+    'zip',
+    'cache_server_element',
+    'cache_server',
+    'dns_response',
+    'dns_lookup',
+    'dns_default',
+    'string_charfromname',
+    'string_concatenate',
+    'string_endswith',
+    'string_extract',
+    'string_findposition',
+    'string_findregexp',
+    'string_getunicodeversion',
+    'string_insert',
+    'string_isalpha',
+    'string_isalphanumeric',
+    'string_isdigit',
+    'string_ishexdigit',
+    'string_islower',
+    'string_isnumeric',
+    'string_ispunctuation',
+    'string_isspace',
+    'string_isupper',
+    'string_length',
+    'string_remove',
+    'string_removeleading',
+    'string_removetrailing',
+    'string_replace',
+    'string_replaceregexp',
+    'string_todecimal',
+    'string_tointeger',
+    'string_uppercase',
+    'string_lowercase',
+    'document',
+    'component_render_state',
+    'component',
+    'component_container',
+    'document_base',
+    'document_body',
+    'document_header',
+    'text_document',
+    'data_document',
+    'email_attachment_mime_type',
+    'email_translatebreakstocrlf',
+    'email_findemails',
+    'email_fix_address',
+    'email_fix_address_list',
+    'email_compose',
+    'email_send',
+    'email_queue',
+    'email_immediate',
+    'email_result',
+    'email_status',
+    'email_token',
+    'email_merge',
+    'email_batch',
+    'encode_qheader',
+    'email_pop',
+    'email_parse',
+    'email_safeemail',
+    'email_extract',
+    'email_pop_priv_substring',
+    'email_pop_priv_extract',
+    'email_digestchallenge',
+    'email_pop_priv_quote',
+    'email_digestresponse',
+    'encrypt_hmac',
+    'encrypt_crammd5',
+    'email_queue_impl_base',
+    'email_fs_error_clean',
+    'email_stage_impl_base',
+    'email_initialize',
+    'email_mxlookup',
+    'lasso_errorreporting',
+    'fcgi_version_1',
+    'fcgi_null_request_id',
+    'fcgi_begin_request',
+    'fcgi_abort_request',
+    'fcgi_end_request',
+    'fcgi_params',
+    'fcgi_stdin',
+    'fcgi_stdout',
+    'fcgi_stderr',
+    'fcgi_data',
+    'fcgi_get_values',
+    'fcgi_get_values_result',
+    'fcgi_unknown_type',
+    'fcgi_keep_conn',
+    'fcgi_responder',
+    'fcgi_authorize',
+    'fcgi_filter',
+    'fcgi_request_complete',
+    'fcgi_cant_mpx_conn',
+    'fcgi_overloaded',
+    'fcgi_unknown_role',
+    'fcgi_max_conns',
+    'fcgi_max_reqs',
+    'fcgi_mpxs_conns',
+    'fcgi_read_timeout_seconds',
+    'fcgi_record',
+    'fcgi_makeendrequestbody',
+    'fcgi_bodychunksize',
+    'fcgi_makestdoutbody',
+    'fcgi_readparam',
+    'web_connection',
+    'web_request_impl',
+    'web_request',
+    'fcgi_request',
+    'include_cache_compare',
+    'include_cache',
+    'atbegin',
+    'fastcgi_initialize',
+    'fastcgi_handlecon',
+    'fastcgi_handlereq',
+    'fastcgi_each_fcgi_param',
+    'fastcgi_createfcgirequest',
+    'fastcgi_server',
+    'web_handlefcgirequest',
+    'filemaker_datasource',
+    'filemakerds_initialize',
+    'filemakerds',
+    'value_listitem',
+    'valuelistitem',
+    'selected',
+    'checked',
+    'value_list',
+    'http_document',
+    'http_document_header',
+    'http_header_field',
+    'html_document_head',
+    'html_document_body',
+    'raw_document_body',
+    'bytes_document_body',
+    'html_element_coreattrs',
+    'html_element_i18nattrs',
+    'html_element_eventsattrs',
+    'html_attributed',
+    'html_attr',
+    'html_atomic_element',
+    'html_container_element',
+    'http_error',
+    'html_script',
+    'html_text',
+    'html_raw',
+    'html_binary',
+    'html_json',
+    'html_cdata',
+    'html_eol',
+    'html_div',
+    'html_span',
+    'html_br',
+    'html_hr',
+    'html_h1',
+    'html_h2',
+    'html_h3',
+    'html_h4',
+    'html_h5',
+    'html_h6',
+    'html_meta',
+    'html_link',
+    'html_object',
+    'html_style',
+    'html_base',
+    'html_table',
+    'html_tr',
+    'html_td',
+    'html_th',
+    'html_img',
+    'html_form',
+    'html_fieldset',
+    'html_legend',
+    'html_input',
+    'html_label',
+    'html_option',
+    'html_select',
+    'http_char_space',
+    'http_char_htab',
+    'http_char_cr',
+    'http_char_lf',
+    'http_char_question',
+    'http_char_colon',
+    'http_read_timeout_secs',
+    'http_server_web_connection',
+    'http_server',
+    'http_server_connection_handler',
+    'image',
+    'jdbc_initialize',
+    'lassoapp_settingsdb',
+    'lassoapp_resource',
+    'lassoapp_format_mod_date',
+    'lassoapp_include_current',
+    'lassoapp_include',
+    'lassoapp_find_missing_file',
+    'lassoapp_source',
+    'lassoapp_capabilities',
+    'lassoapp_get_capabilities_name',
+    'lassoapp_exists',
+    'lassoapp_path_to_method_name',
+    'lassoapp_invoke_resource',
+    'lassoapp_installer',
+    'lassoapp_initialize_db',
+    'lassoapp_initialize',
+    'lassoapp_content_rep_halt',
+    'lassoapp_issourcefileextension',
+    'lassoapp_dirsrc_fileresource',
+    'lassoapp_dirsrc_appsource',
+    'lassoapp_livesrc_fileresource',
+    'lassoapp_livesrc_appsource',
+    'lassoapp_long_expiring_bytes',
+    'lassoapp_zip_file_server',
+    'lassoapp_zipsrc_fileresource',
+    'lassoapp_zipsrc_appsource',
+    'lassoapp_compiledsrc_fileresource',
+    'lassoapp_compiledsrc_appsource',
+    'lassoapp_manualsrc_appsource',
+    'lassoapp_current_include',
+    'lassoapp_current_app',
+    'lassoapp_do_with_include',
+    'lassoapp_link',
+    'lassoapp_load_module',
+    'lassoapp_mime_type_html',
+    'lassoapp_mime_type_lasso',
+    'lassoapp_mime_type_xml',
+    'lassoapp_mime_type_ppt',
+    'lassoapp_mime_type_js',
+    'lassoapp_mime_type_txt',
+    'lassoapp_mime_type_jpg',
+    'lassoapp_mime_type_png',
+    'lassoapp_mime_type_gif',
+    'lassoapp_mime_type_css',
+    'lassoapp_mime_type_csv',
+    'lassoapp_mime_type_tif',
+    'lassoapp_mime_type_ico',
+    'lassoapp_mime_type_rss',
+    'lassoapp_mime_type_xhr',
+    'lassoapp_mime_type_pdf',
+    'lassoapp_mime_type_docx',
+    'lassoapp_mime_type_doc',
+    'lassoapp_mime_type_zip',
+    'lassoapp_mime_type_svg',
+    'lassoapp_mime_type_ttf',
+    'lassoapp_mime_type_woff',
+    'lassoapp_mime_get',
+    'log_level_critical',
+    'log_level_warning',
+    'log_level_detail',
+    'log_level_sql',
+    'log_level_deprecated',
+    'log_destination_console',
+    'log_destination_file',
+    'log_destination_database',
+    'log',
+    'log_setdestination',
+    'log_always',
+    'log_critical',
+    'log_warning',
+    'log_detail',
+    'log_sql',
+    'log_deprecated',
+    'log_max_file_size',
+    'log_trim_file_size',
+    'log_impl_base',
+    'log_initialize',
+    'portal_impl',
+    'portal',
+    'security_database',
+    'security_table_groups',
+    'security_table_users',
+    'security_table_ug_map',
+    'security_default_realm',
+    'security_initialize',
+    'security_registry',
+    'session_driver',
+    'session_initialize',
+    'session_getdefaultdriver',
+    'session_setdefaultdriver',
+    'session_start',
+    'session_addvar',
+    'session_removevar',
+    'session_end',
+    'session_id',
+    'session_abort',
+    'session_result',
+    'session_deleteexpired',
+    'memory_session_driver_impl_entry',
+    'memory_session_driver_impl',
+    'sqlite_session_driver_impl_entry',
+    'sqlite_session_driver_impl',
+    'mysql_session_driver_impl',
+    'odbc_session_driver_mssql',
+    'odbc_session_driver_impl',
+    'session_decorate',
+    'session_delete_expired_thread',
+    'email_smtp',
+    'auth_admin',
+    'auth_check',
+    'auth_custom',
+    'auth_group',
+    'auth_prompt',
+    'auth_user',
+    'client_address',
+    'client_addr',
+    'client_authorization',
+    'client_browser',
+    'client_contentlength',
+    'client_contenttype',
+    'client_cookielist',
+    'client_cookies',
+    'client_encoding',
+    'client_formmethod',
+    'client_getargs',
+    'client_getparams',
+    'client_getparam',
+    'client_headers',
+    'client_integertoip',
+    'client_ip',
+    'client_iptointeger',
+    'client_password',
+    'client_postargs',
+    'client_postparams',
+    'client_postparam',
+    'client_type',
+    'client_username',
+    'client_url',
+    'referer_url',
+    'referrer_url',
+    'content_type',
+    'content_encoding',
+    'cookie',
+    'cookie_set',
+    'include',
+    'include_currentpath',
+    'include_filepath',
+    'include_localpath',
+    'include_once',
+    'include_path',
+    'include_raw',
+    'includes',
+    'library',
+    'library_once',
+    'response_filepath',
+    'response_localpath',
+    'response_path',
+    'response_realm',
+    'response_root',
+    'redirect_url',
+    'server_admin',
+    'server_name',
+    'server_ip',
+    'server_port',
+    'server_protocol',
+    'server_signature',
+    'server_software',
+    'server_push',
+    'token_value',
+    'wap_isenabled',
+    'wap_maxbuttons',
+    'wap_maxhorzpixels',
+    'wap_maxvertpixels',
+    'wap_maxcolumns',
+    'wap_maxrows',
+    'define_atbegin',
+    'define_atend',
+    'content_header',
+    'content_addheader',
+    'content_replaceheader',
+    'content_body',
+    'html_comment',
+    'web_node_content_json_specialized',
+    'web_node',
+    'web_node_container',
+    'web_node_content_representation',
+    'web_node_content',
+    'web_node_content_document',
+    'web_node_postable',
+    'web_node_base',
+    'web_node_forpath',
+    'web_nodes_requesthandler',
+    'web_nodes_normalizeextension',
+    'web_nodes_processcontentnode',
+    'web_node_root',
+    'web_nodes_initialize',
+    'web_node_content_representation_xhr_container',
+    'web_node_content_representation_xhr',
+    'web_node_content_html_specialized',
+    'web_node_content_representation_html_specialized',
+    'web_node_content_representation_html',
+    'web_node_content_css_specialized',
+    'web_node_content_representation_css_specialized',
+    'web_node_content_representation_css',
+    'web_node_content_js_specialized',
+    'web_node_content_representation_js_specialized',
+    'web_node_content_representation_js',
+    'web_node_echo',
+    'web_response_nodesentry',
+    'web_error_atend',
+    'web_response_impl',
+    'web_response',
+    'web_router_database',
+    'web_router_initialize',
+    'web_router',
+    'asstring',
+    'isnota',
+    'isallof',
+    'isanyof',
+    'oncompare',
+    'isa',
+    'ascopy',
+    'ascopydeep',
+    'type',
+    'invoke',
+    'atend',
+    'decomposeassignment',
+    'asgenerator',
+    'foreach',
+    'eachword',
+    'eachline',
+    'eachcharacter',
+    'foreachwordbreak',
+    'foreachlinebreak',
+    'foreachcharacter',
+    'isempty',
+    'isnotempty',
+    'ifempty',
+    'ifnotempty',
+    'size',
+    'values',
+    'asarray',
+    'aslist',
+    'asstaticarray',
+    'join',
+    'get',
+    'keys',
+    'askeyedgenerator',
+    'eachpair',
+    'eachkey',
+    'foreachpair',
+    'foreachkey',
+    'front',
+    'first',
+    'back',
+    'last',
+    'second',
+    'insert',
+    'insertfront',
+    'insertfirst',
+    'insertback',
+    'insertfrom',
+    'insertlast',
+    'remove',
+    'removeall',
+    'removefront',
+    'removefirst',
+    'removeback',
+    'removelast',
+    'difference',
+    'intersection',
+    'union',
+    'contains',
+    'find',
+    'findposition',
+    'componentdelimiter',
+    'extensiondelimiter',
+    'lastcomponent',
+    'foreachpathcomponent',
+    'eachcomponent',
+    'striplastcomponent',
+    'firstcomponent',
+    'stripfirstcomponent',
+    'splitextension',
+    'hastrailingcomponent',
+    'isfullpath',
+    'findlast',
+    'sub',
+    'readsomebytes',
+    'readbytesfully',
+    'readbytes',
+    'writebytes',
+    'encoding',
+    'readstring',
+    'writestring',
+    'hash',
+    'foreachsub',
+    'eachsub',
+    'push',
+    'pop',
+    'top',
+    'dowithclose',
+    'close',
+    'fd',
+    'do',
+    'sum',
+    'average',
+    'where',
+    'select',
+    'selectmany',
+    'groupby',
+    'groupjoin',
+    'orderby',
+    'orderbydescending',
+    'thenby',
+    'thenbydescending',
+    'skip',
+    'take',
+    'serialize',
+    'serializationelements',
+    'acceptdeserializedelement',
+    'left',
+    'right',
+    'up',
+    'value',
+    'bind',
+    'listen',
+    'localaddress',
+    'remoteaddress',
+    'shutdownrd',
+    'shutdownwr',
+    'shutdownrdwr',
+    'setname',
+    'contents',
+    'tagname',
+    'foreachchild',
+    'eachchild',
+    'foreachmatch',
+    'eachmatch',
+    'haschildnodes',
+    'childnodes',
+    'extract',
+    'connection',
+    'requestparams',
+    'stdin',
+    'mimes',
+    'setstatus',
+    'getstatus',
+    'writeheaderline',
+    'writeheaderbytes',
+    'writebodybytes',
+    'id',
+    'class',
+    'style',
+    'title',
+    'gethtmlattr',
+    'lang',
+    'onclick',
+    'ondblclick',
+    'onmousedown',
+    'onmouseup',
+    'onmouseover',
+    'onmousemove',
+    'onmouseout',
+    'onkeypress',
+    'onkeydown',
+    'onkeyup',
+    'sethtmlattr',
+    'gethtmlattrstring',
+    'hashtmlattr',
+    'addcomponent',
+    'attributes',
+    'issourcefile',
+    'resourceinvokable',
+    'resourcename',
+    'fullpath',
+    'appname',
+    'srcpath',
+    'resources',
+    'foo',
+    'startup',
+    'validatesessionstable',
+    'createtable',
+    'fetchdata',
+    'savedata',
+    'init',
+    'kill',
+    'expire',
+    'jsonlabel',
+    'jsonhtml',
+    'jsonisleaf',
+    'delim',
+    'name',
+    'path',
+    'nodelist',
+    'subnode',
+    'subnodes',
+    'representnoderesult',
+    'mime',
+    'extensions',
+    'representnode',
+    'defaultcontentrepresentation',
+    'supportscontentrepresentation',
+    'acceptpost',
+    'htmlcontent',
+    'csscontent',
+    'jscontent',
+    'escape_member',
+    'sameas',
+    'parent',
+    'settrait',
+    'oncreate',
+    'listmethods',
+    'hasmethod',
+    'addtrait',
+    'gettype',
+    'istype',
+    'doccomment',
+    'requires',
+    'provides',
+    'subtraits',
+    'description',
+    'hosttonet16',
+    'hosttonet32',
+    'nettohost16',
+    'nettohost32',
+    'nettohost64',
+    'hosttonet64',
+    'bitset',
+    'bittest',
+    'bitflip',
+    'bitclear',
+    'bitor',
+    'bitand',
+    'bitxor',
+    'bitnot',
+    'bitshiftleft',
+    'bitshiftright',
+    'abs',
+    'div',
+    'dereferencepointer',
+    'asdecimal',
+    'deg2rad',
+    'asstringhex',
+    'asstringoct',
+    'acos',
+    'asin',
+    'atan',
+    'atan2',
+    'ceil',
+    'cos',
+    'cosh',
+    'exp',
+    'fabs',
+    'floor',
+    'frexp',
+    'ldexp',
+    'log10',
+    'modf',
+    'pow',
+    'sin',
+    'sinh',
+    'sqrt',
+    'tan',
+    'tanh',
+    'erf',
+    'erfc',
+    'gamma',
+    'hypot',
+    'j0',
+    'j1',
+    'jn',
+    'lgamma',
+    'y0',
+    'y1',
+    'yn',
+    'isnan',
+    'acosh',
+    'asinh',
+    'atanh',
+    'cbrt',
+    'expm1',
+    'nextafter',
+    'scalb',
+    'ilogb',
+    'log1p',
+    'logb',
+    'remainder',
+    'rint',
+    'asinteger',
+    'self',
+    'detach',
+    'restart',
+    'resume',
+    'continuation',
+    'home',
+    'callsite_file',
+    'callsite_line',
+    'callsite_col',
+    'callstack',
+    'splitthread',
+    'threadreaddesc',
+    'givenblock',
+    'autocollectbuffer',
+    'calledname',
+    'methodname',
+    'invokeuntil',
+    'invokewhile',
+    'invokeautocollect',
+    'asasync',
+    'append',
+    'appendchar',
+    'private_find',
+    'private_findlast',
+    'length',
+    'chardigitvalue',
+    'private_compare',
+    'charname',
+    'chartype',
+    'decompose',
+    'normalize',
+    'digit',
+    'foldcase',
+    'private_merge',
+    'unescape',
+    'trim',
+    'titlecase',
+    'reverse',
+    'getisocomment',
+    'getnumericvalue',
+    'totitle',
+    'toupper',
+    'tolower',
+    'lowercase',
+    'uppercase',
+    'isalnum',
+    'isalpha',
+    'isbase',
+    'iscntrl',
+    'isdigit',
+    'isxdigit',
+    'islower',
+    'isprint',
+    'isspace',
+    'istitle',
+    'ispunct',
+    'isgraph',
+    'isblank',
+    'isualphabetic',
+    'isulowercase',
+    'isupper',
+    'isuuppercase',
+    'isuwhitespace',
+    'iswhitespace',
+    'encodehtml',
+    'decodehtml',
+    'encodexml',
+    'decodexml',
+    'encodehtmltoxml',
+    'getpropertyvalue',
+    'hasbinaryproperty',
+    'asbytes',
+    'equals',
+    'compare',
+    'comparecodepointorder',
+    'padleading',
+    'padtrailing',
+    'merge',
+    'split',
+    'removeleading',
+    'removetrailing',
+    'beginswith',
+    'endswith',
+    'replace',
+    'eachwordbreak',
+    'encodesql92',
+    'encodesql',
+    'substring',
+    'setsize',
+    'reserve',
+    'getrange',
+    'private_setrange',
+    'importas',
+    'import8bits',
+    'import32bits',
+    'import64bits',
+    'import16bits',
+    'importbytes',
+    'importpointer',
+    'export8bits',
+    'export16bits',
+    'export32bits',
+    'export64bits',
+    'exportbytes',
+    'exportsigned8bits',
+    'exportsigned16bits',
+    'exportsigned32bits',
+    'exportsigned64bits',
+    'marker',
+    'swapbytes',
+    'encodeurl',
+    'decodeurl',
+    'encodebase64',
+    'decodebase64',
+    'encodeqp',
+    'decodeqp',
+    'encodemd5',
+    'encodehex',
+    'decodehex',
+    'detectcharset',
+    'bestcharset',
+    'crc',
+    'importstring',
+    'setrange',
+    'exportas',
+    'exportstring',
+    'exportpointerbits',
+    'foreachbyte',
+    'eachbyte',
+    'typename',
+    'returntype',
+    'restname',
+    'paramdescs',
+    'action',
+    'statement',
+    'inputcolumns',
+    'keycolumns',
+    'returncolumns',
+    'sortcolumns',
+    'skiprows',
+    'maxrows',
+    'rowsfound',
+    'statementonly',
+    'lop',
+    'databasename',
+    'tablename',
+    'schemaname',
+    'hostid',
+    'hostdatasource',
+    'hostname',
+    'hostport',
+    'hostusername',
+    'hostpassword',
+    'hostschema',
+    'hosttableencoding',
+    'hostextra',
+    'hostisdynamic',
+    'refobj',
+    'prepared',
+    'getset',
+    'addset',
+    'numsets',
+    'addrow',
+    'addcolumninfo',
+    'forcedrowid',
+    'makeinheritedcopy',
+    'filename',
+    'expose',
+    'recover',
+    'count',
+    'exchange',
+    'findindex',
+    'sort',
+    'family',
+    'isvalid',
+    'isssl',
+    'open',
+    'read',
+    'write',
+    'ioctl',
+    'seek',
+    'mode',
+    'mtime',
+    'atime',
+    'dup',
+    'dup2',
+    'fchdir',
+    'fchown',
+    'fsync',
+    'ftruncate',
+    'fchmod',
+    'sendfd',
+    'receivefd',
+    'readobject',
+    'tryreadobject',
+    'writeobject',
+    'leaveopen',
+    'rewind',
+    'tell',
+    'language',
+    'script',
+    'country',
+    'variant',
+    'displaylanguage',
+    'displayscript',
+    'displaycountry',
+    'displayvariant',
+    'displayname',
+    'basename',
+    'keywords',
+    'iso3language',
+    'iso3country',
+    'formatas',
+    'formatnumber',
+    'parsenumber',
+    'parseas',
+    'format',
+    'parse',
+    'add',
+    'roll',
+    'getattr',
+    'setattr',
+    'clear',
+    'isset',
+    'settimezone',
+    'timezone',
+    'time',
+    'indaylighttime',
+    'createdocument',
+    'parsedocument',
+    'hasfeature',
+    'createdocumenttype',
+    'nodename',
+    'nodevalue',
+    'nodetype',
+    'parentnode',
+    'firstchild',
+    'lastchild',
+    'previoussibling',
+    'nextsibling',
+    'ownerdocument',
+    'namespaceuri',
+    'prefix',
+    'localname',
+    'insertbefore',
+    'replacechild',
+    'removechild',
+    'appendchild',
+    'clonenode',
+    'issupported',
+    'hasattributes',
+    'extractone',
+    'transform',
+    'data',
+    'substringdata',
+    'appenddata',
+    'insertdata',
+    'deletedata',
+    'replacedata',
+    'doctype',
+    'implementation',
+    'documentelement',
+    'createelement',
+    'createdocumentfragment',
+    'createtextnode',
+    'createcomment',
+    'createcdatasection',
+    'createprocessinginstruction',
+    'createattribute',
+    'createentityreference',
+    'getelementsbytagname',
+    'importnode',
+    'createelementns',
+    'createattributens',
+    'getelementsbytagnamens',
+    'getelementbyid',
+    'getattribute',
+    'setattribute',
+    'removeattribute',
+    'getattributenode',
+    'setattributenode',
+    'removeattributenode',
+    'getattributens',
+    'setattributens',
+    'removeattributens',
+    'getattributenodens',
+    'setattributenodens',
+    'hasattribute',
+    'hasattributens',
+    'specified',
+    'ownerelement',
+    'splittext',
+    'notationname',
+    'publicid',
+    'systemid',
+    'target',
+    'entities',
+    'notations',
+    'internalsubset',
+    'item',
+    'getnameditem',
+    'getnameditemns',
+    'setnameditem',
+    'setnameditemns',
+    'removenameditem',
+    'removenameditemns',
+    'next',
+    'readattributevalue',
+    'attributecount',
+    'baseuri',
+    'depth',
+    'hasvalue',
+    'isemptyelement',
+    'xmllang',
+    'getattributenamespace',
+    'lookupnamespace',
+    'movetoattribute',
+    'movetoattributenamespace',
+    'movetofirstattribute',
+    'movetonextattribute',
+    'movetoelement',
+    'prepare',
+    'last_insert_rowid',
+    'total_changes',
+    'interrupt',
+    'errcode',
+    'errmsg',
+    'addmathfunctions',
+    'finalize',
+    'step',
+    'bind_blob',
+    'bind_double',
+    'bind_int',
+    'bind_null',
+    'bind_text',
+    'bind_parameter_index',
+    'reset',
+    'column_count',
+    'column_decltype',
+    'column_blob',
+    'column_double',
+    'column_int64',
+    'column_text',
+    'ismultipart',
+    'gotfileupload',
+    'setmaxfilesize',
+    'getparts',
+    'trackingid',
+    'currentfile',
+    'addtobuffer',
+    'input',
+    'replacepattern',
+    'findpattern',
+    'ignorecase',
+    'setinput',
+    'setreplacepattern',
+    'setfindpattern',
+    'setignorecase',
+    'appendreplacement',
+    'matches',
+    'private_replaceall',
+    'appendtail',
+    'groupcount',
+    'matchposition',
+    'matchesstart',
+    'private_replacefirst',
+    'private_split',
+    'matchstring',
+    'replaceall',
+    'replacefirst',
+    'findall',
+    'findcount',
+    'findfirst',
+    'findsymbols',
+    'loadlibrary',
+    'getlibrary',
+    'f',
+    'r',
+    'form',
+    'gen',
+    'callfirst',
+    'key',
+    'by',
+    'from',
+    'to',
+    'd',
+    't',
+    'object',
+    'inneroncompare',
+    'members',
+    'writeid',
+    'addmember',
+    'refid',
+    'index',
+    'objects',
+    'tabs',
+    'trunk',
+    'trace',
+    'asxml',
+    'tabstr',
+    'toxmlstring',
+    'idmap',
+    'readidobjects',
+    'red',
+    'root',
+    'getnode',
+    'firstnode',
+    'lastnode',
+    'nextnode',
+    'private_rebalanceforremove',
+    'private_rotateleft',
+    'private_rotateright',
+    'private_rebalanceforinsert',
+    'eachnode',
+    'foreachnode',
+    'resolvelinks',
+    'parentdir',
+    'aslazystring',
+    'openread',
+    'openwrite',
+    'openwriteonly',
+    'openappend',
+    'opentruncate',
+    'exists',
+    'modificationtime',
+    'lastaccesstime',
+    'modificationdate',
+    'lastaccessdate',
+    'delete',
+    'moveto',
+    'copyto',
+    'linkto',
+    'flush',
+    'chmod',
+    'chown',
+    'isopen',
+    'position',
+    'setmarker',
+    'setposition',
+    'setmode',
+    'foreachline',
+    'lock',
+    'unlock',
+    'trylock',
+    'testlock',
+    'perms',
+    'islink',
+    'isdir',
+    'realpath',
+    'openwith',
+    'create',
+    'setcwd',
+    'foreachentry',
+    'eachpath',
+    'eachfilepath',
+    'eachdirpath',
+    'each',
+    'eachfile',
+    'eachdir',
+    'eachpathrecursive',
+    'eachfilepathrecursive',
+    'eachdirpathrecursive',
+    'eachentry',
+    'makefullpath',
+    'annotate',
+    'blur',
+    'command',
+    'composite',
+    'contrast',
+    'convert',
+    'crop',
+    'execute',
+    'enhance',
+    'flipv',
+    'fliph',
+    'modulate',
+    'rotate',
+    'save',
+    'scale',
+    'sharpen',
+    'addcomment',
+    'comments',
+    'describe',
+    'height',
+    'pixel',
+    'resolutionv',
+    'resolutionh',
+    'width',
+    'setcolorspace',
+    'colorspace',
+    'debug',
+    'histogram',
+    'imgptr',
+    'appendimagetolist',
+    'fx',
+    'applyheatcolors',
+    'authenticate',
+    'search',
+    'searchurl',
+    'readerror',
+    'readline',
+    'setencoding',
+    'closewrite',
+    'exitcode',
+    'getversion',
+    'findclass',
+    'throw',
+    'thrownew',
+    'exceptionoccurred',
+    'exceptiondescribe',
+    'exceptionclear',
+    'fatalerror',
+    'newglobalref',
+    'deleteglobalref',
+    'deletelocalref',
+    'issameobject',
+    'allocobject',
+    'newobject',
+    'getobjectclass',
+    'isinstanceof',
+    'getmethodid',
+    'callobjectmethod',
+    'callbooleanmethod',
+    'callbytemethod',
+    'callcharmethod',
+    'callshortmethod',
+    'callintmethod',
+    'calllongmethod',
+    'callfloatmethod',
+    'calldoublemethod',
+    'callvoidmethod',
+    'callnonvirtualobjectmethod',
+    'callnonvirtualbooleanmethod',
+    'callnonvirtualbytemethod',
+    'callnonvirtualcharmethod',
+    'callnonvirtualshortmethod',
+    'callnonvirtualintmethod',
+    'callnonvirtuallongmethod',
+    'callnonvirtualfloatmethod',
+    'callnonvirtualdoublemethod',
+    'callnonvirtualvoidmethod',
+    'getfieldid',
+    'getobjectfield',
+    'getbooleanfield',
+    'getbytefield',
+    'getcharfield',
+    'getshortfield',
+    'getintfield',
+    'getlongfield',
+    'getfloatfield',
+    'getdoublefield',
+    'setobjectfield',
+    'setbooleanfield',
+    'setbytefield',
+    'setcharfield',
+    'setshortfield',
+    'setintfield',
+    'setlongfield',
+    'setfloatfield',
+    'setdoublefield',
+    'getstaticmethodid',
+    'callstaticobjectmethod',
+    'callstaticbooleanmethod',
+    'callstaticbytemethod',
+    'callstaticcharmethod',
+    'callstaticshortmethod',
+    'callstaticintmethod',
+    'callstaticlongmethod',
+    'callstaticfloatmethod',
+    'callstaticdoublemethod',
+    'callstaticvoidmethod',
+    'getstaticfieldid',
+    'getstaticobjectfield',
+    'getstaticbooleanfield',
+    'getstaticbytefield',
+    'getstaticcharfield',
+    'getstaticshortfield',
+    'getstaticintfield',
+    'getstaticlongfield',
+    'getstaticfloatfield',
+    'getstaticdoublefield',
+    'setstaticobjectfield',
+    'setstaticbooleanfield',
+    'setstaticbytefield',
+    'setstaticcharfield',
+    'setstaticshortfield',
+    'setstaticintfield',
+    'setstaticlongfield',
+    'setstaticfloatfield',
+    'setstaticdoublefield',
+    'newstring',
+    'getstringlength',
+    'getstringchars',
+    'getarraylength',
+    'newobjectarray',
+    'getobjectarrayelement',
+    'setobjectarrayelement',
+    'newbooleanarray',
+    'newbytearray',
+    'newchararray',
+    'newshortarray',
+    'newintarray',
+    'newlongarray',
+    'newfloatarray',
+    'newdoublearray',
+    'getbooleanarrayelements',
+    'getbytearrayelements',
+    'getchararrayelements',
+    'getshortarrayelements',
+    'getintarrayelements',
+    'getlongarrayelements',
+    'getfloatarrayelements',
+    'getdoublearrayelements',
+    'getbooleanarrayregion',
+    'getbytearrayregion',
+    'getchararrayregion',
+    'getshortarrayregion',
+    'getintarrayregion',
+    'getlongarrayregion',
+    'getfloatarrayregion',
+    'getdoublearrayregion',
+    'setbooleanarrayregion',
+    'setbytearrayregion',
+    'setchararrayregion',
+    'setshortarrayregion',
+    'setintarrayregion',
+    'setlongarrayregion',
+    'setfloatarrayregion',
+    'setdoublearrayregion',
+    'monitorenter',
+    'monitorexit',
+    'fromreflectedmethod',
+    'fromreflectedfield',
+    'toreflectedmethod',
+    'toreflectedfield',
+    'exceptioncheck',
+    'dbtablestable',
+    'dstable',
+    'dsdbtable',
+    'dshoststable',
+    'fieldstable',
+    'sql',
+    'adddatasource',
+    'loaddatasourceinfo',
+    'loaddatasourcehostinfo',
+    'getdatasource',
+    'getdatasourceid',
+    'getdatasourcename',
+    'listdatasources',
+    'listactivedatasources',
+    'removedatasource',
+    'listdatasourcehosts',
+    'listhosts',
+    'adddatasourcehost',
+    'getdatasourcehost',
+    'removedatasourcehost',
+    'getdatabasehost',
+    'gethostdatabase',
+    'listalldatabases',
+    'listdatasourcedatabases',
+    'listhostdatabases',
+    'getdatasourcedatabase',
+    'getdatasourcedatabasebyid',
+    'getdatabasebyname',
+    'getdatabasebyid',
+    'getdatabasebyalias',
+    'adddatasourcedatabase',
+    'removedatasourcedatabase',
+    'listalltables',
+    'listdatabasetables',
+    'getdatabasetable',
+    'getdatabasetablebyalias',
+    'getdatabasetablebyid',
+    'gettablebyid',
+    'adddatabasetable',
+    'removedatabasetable',
+    'removefield',
+    'maybevalue',
+    'getuniquealiasname',
+    'makecolumnlist',
+    'makecolumnmap',
+    'datasourcecolumns',
+    'datasourcemap',
+    'hostcolumns',
+    'hostmap',
+    'hostcolumns2',
+    'hostmap2',
+    'databasecolumns',
+    'databasemap',
+    'tablecolumns',
+    'tablemap',
+    'databasecolumnnames',
+    'hostcolumnnames',
+    'hostcolumnnames2',
+    'datasourcecolumnnames',
+    'tablecolumnnames',
+    'bindcount',
+    'db',
+    'tables',
+    'hastable',
+    'tablehascolumn',
+    'eachrow',
+    'bindparam',
+    'foreachrow',
+    'executelazy',
+    'executenow',
+    'lastinsertid',
+    'table',
+    'bindone',
+    'src',
+    'stat',
+    'colmap',
+    'getcolumn',
+    'locals',
+    'getcolumns',
+    'bodybytes',
+    'headerbytes',
+    'ready',
+    'token',
+    'url',
+    'done',
+    'header',
+    'result',
+    'statuscode',
+    'raw',
+    'version',
+    'perform',
+    'performonce',
+    'asraw',
+    'rawdiff',
+    'getformat',
+    'setformat',
+    'subtract',
+    'gmt',
+    'dst',
+    'era',
+    'year',
+    'month',
+    'week',
+    'weekofyear',
+    'weekofmonth',
+    'day',
+    'dayofmonth',
+    'dayofyear',
+    'dayofweek',
+    'dayofweekinmonth',
+    'ampm',
+    'am',
+    'pm',
+    'hour',
+    'hourofday',
+    'hourofampm',
+    'minute',
+    'millisecond',
+    'zoneoffset',
+    'dstoffset',
+    'yearwoy',
+    'dowlocal',
+    'extendedyear',
+    'julianday',
+    'millisecondsinday',
+    'firstdayofweek',
+    'fixformat',
+    'minutesbetween',
+    'hoursbetween',
+    'secondsbetween',
+    'daysbetween',
+    'businessdaysbetween',
+    'pdifference',
+    'getfield',
+    's',
+    'linediffers',
+    'sourceline',
+    'sourcecolumn',
+    'continuationpacket',
+    'continuationpoint',
+    'continuationstack',
+    'features',
+    'lastpoint',
+    'net',
+    'running',
+    'source',
+    'run',
+    'pathtouri',
+    'sendpacket',
+    'readpacket',
+    'handlefeatureset',
+    'handlefeatureget',
+    'handlestdin',
+    'handlestdout',
+    'handlestderr',
+    'isfirststep',
+    'handlecontinuation',
+    'ensurestopped',
+    'handlestackget',
+    'handlecontextnames',
+    'formatcontextelements',
+    'formatcontextelement',
+    'bptypetostr',
+    'bptoxml',
+    'handlebreakpointlist',
+    'handlebreakpointget',
+    'handlebreakpointremove',
+    'condtoint',
+    'inttocond',
+    'handlebreakpointupdate',
+    'handlebreakpointset',
+    'handlecontextget',
+    'handlesource',
+    'error',
+    'stoprunning',
+    'pollide',
+    'polldbg',
+    'runonce',
+    'arguments',
+    'argumentvalue',
+    'end',
+    'start',
+    'days',
+    'foreachday',
+    'padzero',
+    'actionparams',
+    'capi',
+    'doclose',
+    'isnothing',
+    'named',
+    'workinginputcolumns',
+    'workingkeycolumns',
+    'workingreturncolumns',
+    'workingsortcolumns',
+    'workingkeyfield_name',
+    'scanfordatasource',
+    'configureds',
+    'configuredskeys',
+    'scrubkeywords',
+    'closeprepared',
+    'filterinputcolumn',
+    'prev',
+    'head',
+    'removenode',
+    'listnode',
+    'accept',
+    'connect',
+    'foreachaccept',
+    'writeobjecttcp',
+    'readobjecttcp',
+    'begintls',
+    'endtls',
+    'loadcerts',
+    'sslerrfail',
+    'fromname',
+    'fromport',
+    'env',
+    'getclass',
+    'jobjectisa',
+    'new',
+    'callvoid',
+    'callint',
+    'callfloat',
+    'callboolean',
+    'callobject',
+    'callstring',
+    'callstaticobject',
+    'callstaticstring',
+    'callstaticint',
+    'callstaticboolean',
+    'chk',
+    'makecolor',
+    'realdoc',
+    'addbarcode',
+    'addchapter',
+    'addcheckbox',
+    'addcombobox',
+    'addhiddenfield',
+    'addimage',
+    'addlist',
+    'addpage',
+    'addparagraph',
+    'addpasswordfield',
+    'addphrase',
+    'addradiobutton',
+    'addradiogroup',
+    'addresetbutton',
+    'addsection',
+    'addselectlist',
+    'addsubmitbutton',
+    'addtable',
+    'addtextarea',
+    'addtextfield',
+    'addtext',
+    'arc',
+    'circle',
+    'closepath',
+    'curveto',
+    'drawtext',
+    'getcolor',
+    'getheader',
+    'getheaders',
+    'getmargins',
+    'getpagenumber',
+    'getsize',
+    'insertpage',
+    'line',
+    'rect',
+    'setcolor',
+    'setfont',
+    'setlinewidth',
+    'setpagenumber',
+    'conventionaltop',
+    'lowagiefont',
+    'jcolor',
+    'jbarcode',
+    'generatechecksum',
+    'getbarheight',
+    'getbarmultiplier',
+    'getbarwidth',
+    'getbaseline',
+    'getcode',
+    'getfont',
+    'gettextalignment',
+    'gettextsize',
+    'setbarheight',
+    'setbarmultiplier',
+    'setbarwidth',
+    'setbaseline',
+    'setcode',
+    'setgeneratechecksum',
+    'setshowchecksum',
+    'settextalignment',
+    'settextsize',
+    'showchecksum',
+    'showcode39startstop',
+    'showeanguardbars',
+    'jfont',
+    'getencoding',
+    'getface',
+    'getfullfontname',
+    'getpsfontname',
+    'getsupportedencodings',
+    'istruetype',
+    'getstyle',
+    'getbold',
+    'getitalic',
+    'getunderline',
+    'setface',
+    'setunderline',
+    'setbold',
+    'setitalic',
+    'textwidth',
+    'jimage',
+    'ontop',
+    'jlist',
+    'jread',
+    'addjavascript',
+    'exportfdf',
+    'extractimage',
+    'fieldnames',
+    'fieldposition',
+    'fieldtype',
+    'fieldvalue',
+    'gettext',
+    'importfdf',
+    'javascript',
+    'pagecount',
+    'pagerotation',
+    'pagesize',
+    'setfieldvalue',
+    'setpagerange',
+    'jtable',
+    'getabswidth',
+    'getalignment',
+    'getbordercolor',
+    'getborderwidth',
+    'getcolumncount',
+    'getpadding',
+    'getrowcount',
+    'getspacing',
+    'setalignment',
+    'setbordercolor',
+    'setborderwidth',
+    'setpadding',
+    'setspacing',
+    'jtext',
+    'element',
+    'foreachspool',
+    'unspool',
+    'err',
+    'in',
+    'out',
+    'pid',
+    'wait',
+    'testexitcode',
+    'maxworkers',
+    'tasks',
+    'workers',
+    'startone',
+    'addtask',
+    'waitforcompletion',
+    'scanworkers',
+    'scantasks',
+    'z',
+    'addfile',
+    'adddir',
+    'adddirpath',
+    'foreachfile',
+    'foreachfilename',
+    'eachfilename',
+    'filenames',
+    'getfile',
+    'meta',
+    'criteria',
+    'valid',
+    'lazyvalue',
+    'qdcount',
+    'qdarray',
+    'answer',
+    'bitformat',
+    'consume_rdata',
+    'consume_string',
+    'consume_label',
+    'consume_domain',
+    'consume_message',
+    'errors',
+    'warnings',
+    'addwarning',
+    'adderror',
+    'renderbytes',
+    'renderstring',
+    'components',
+    'addcomponents',
+    'body',
+    'renderdocumentbytes',
+    'contenttype',
+    'mime_boundary',
+    'mime_contenttype',
+    'mime_hdrs',
+    'addtextpart',
+    'addhtmlpart',
+    'addattachment',
+    'addpart',
+    'recipients',
+    'pop_capa',
+    'pop_debug',
+    'pop_err',
+    'pop_get',
+    'pop_ids',
+    'pop_index',
+    'pop_log',
+    'pop_mode',
+    'pop_net',
+    'pop_res',
+    'pop_server',
+    'pop_timeout',
+    'pop_token',
+    'pop_cmd',
+    'user',
+    'pass',
+    'apop',
+    'auth',
+    'quit',
+    'rset',
+    'uidl',
+    'retr',
+    'dele',
+    'noop',
+    'capa',
+    'stls',
+    'authorize',
+    'retrieve',
+    'headers',
+    'uniqueid',
+    'capabilities',
+    'cancel',
+    'results',
+    'lasterror',
+    'parse_body',
+    'parse_boundary',
+    'parse_charset',
+    'parse_content_disposition',
+    'parse_content_transfer_encoding',
+    'parse_content_type',
+    'parse_hdrs',
+    'parse_mode',
+    'parse_msg',
+    'parse_parts',
+    'parse_rawhdrs',
+    'rawheaders',
+    'content_transfer_encoding',
+    'content_disposition',
+    'boundary',
+    'charset',
+    'cc',
+    'subject',
+    'bcc',
+    'pause',
+    'continue',
+    'touch',
+    'refresh',
+    'status',
+    'queue_status',
+    'active_tick',
+    'getprefs',
+    'initialize',
+    'queue_maintenance',
+    'queue_messages',
+    'content',
+    'rectype',
+    'requestid',
+    'cachedappprefix',
+    'cachedroot',
+    'cookiesary',
+    'fcgireq',
+    'fileuploadsary',
+    'headersmap',
+    'httpauthorization',
+    'postparamsary',
+    'queryparamsary',
+    'documentroot',
+    'appprefix',
+    'httpconnection',
+    'httpcookie',
+    'httphost',
+    'httpuseragent',
+    'httpcachecontrol',
+    'httpreferer',
+    'httpreferrer',
+    'contentlength',
+    'pathtranslated',
+    'remoteaddr',
+    'remoteport',
+    'requestmethod',
+    'requesturi',
+    'scriptfilename',
+    'scriptname',
+    'scripturi',
+    'scripturl',
+    'serveraddr',
+    'serveradmin',
+    'servername',
+    'serverport',
+    'serverprotocol',
+    'serversignature',
+    'serversoftware',
+    'pathinfo',
+    'gatewayinterface',
+    'httpaccept',
+    'httpacceptencoding',
+    'httpacceptlanguage',
+    'ishttps',
+    'cookies',
+    'rawheader',
+    'queryparam',
+    'postparam',
+    'param',
+    'queryparams',
+    'querystring',
+    'postparams',
+    'poststring',
+    'params',
+    'fileuploads',
+    'isxhr',
+    'reqid',
+    'statusmsg',
+    'cap',
+    'n',
+    'proxying',
+    'stop',
+    'printsimplemsg',
+    'handleevalexpired',
+    'handlenormalconnection',
+    'handledevconnection',
+    'splittoprivatedev',
+    'getmode',
+    'novaluelists',
+    'makeurl',
+    'choosecolumntype',
+    'getdatabasetablepart',
+    'getlcapitype',
+    'buildquery',
+    'getsortfieldspart',
+    'endjs',
+    'addjs',
+    'addjstext',
+    'addendjs',
+    'addendjstext',
+    'addcss',
+    'addfavicon',
+    'attrs',
+    'dtdid',
+    'xhtml',
+    'code',
+    'msg',
+    'scripttype',
+    'defer',
+    'httpequiv',
+    'scheme',
+    'href',
+    'hreflang',
+    'linktype',
+    'rel',
+    'rev',
+    'media',
+    'declare',
+    'classid',
+    'codebase',
+    'objecttype',
+    'codetype',
+    'archive',
+    'standby',
+    'usemap',
+    'tabindex',
+    'styletype',
+    'method',
+    'enctype',
+    'accept_charset',
+    'onsubmit',
+    'onreset',
+    'accesskey',
+    'inputtype',
+    'maxlength',
+    'for',
+    'label',
+    'multiple',
+    'buff',
+    'wroteheaders',
+    'pullrequest',
+    'pullrawpost',
+    'shouldclose',
+    'pullurlpost',
+    'pullmimepost',
+    'pullhttpheader',
+    'pulloneheaderline',
+    'parseoneheaderline',
+    'addoneheaderline',
+    'safeexport8bits',
+    'writeheader',
+    'connhandler',
+    'port',
+    'connectionhandler',
+    'acceptconnections',
+    'gotconnection',
+    'failnoconnectionhandler',
+    'splitconnection',
+    'scriptextensions',
+    'sendfile',
+    'probemimetype',
+    'inits',
+    'installs',
+    'rootmap',
+    'install',
+    'getappsource',
+    'preflight',
+    'splituppath',
+    'handleresource',
+    'handledefinitionhead',
+    'handledefinitionbody',
+    'handledefinitionresource',
+    'execinstalls',
+    'execinits',
+    'payload',
+    'eligiblepath',
+    'eligiblepaths',
+    'expiresminutes',
+    'moddatestr',
+    'zips',
+    'addzip',
+    'getzipfilebytes',
+    'resourcedata',
+    'zipfile',
+    'zipname',
+    'zipfilename',
+    'rawinvokable',
+    'route',
+    'setdestination',
+    'encodepassword',
+    'checkuser',
+    'needinitialization',
+    'adduser',
+    'getuserid',
+    'getuser',
+    'getuserbykey',
+    'removeuser',
+    'listusers',
+    'listusersbygroup',
+    'countusersbygroup',
+    'addgroup',
+    'updategroup',
+    'getgroupid',
+    'getgroup',
+    'removegroup',
+    'listgroups',
+    'listgroupsbyuser',
+    'addusertogroup',
+    'removeuserfromgroup',
+    'removeuserfromallgroups',
+    'md5hex',
+    'usercolumns',
+    'groupcolumns',
+    'expireminutes',
+    'lasttouched',
+    'hasexpired',
+    'idealinmemory',
+    'maxinmemory',
+    'nextprune',
+    'nextprunedelta',
+    'sessionsdump',
+    'prune',
+    'entry',
+    'host',
+    'tb',
+    'setdefaultstorage',
+    'getdefaultstorage',
+    'onconvert',
+    'send',
+    'addsubnode',
+    'removesubnode',
+    'nodeforpath',
+    'jsonfornode',
+    'appmessage',
+    'appstatus',
+    'atends',
+    'chunked',
+    'cookiesarray',
+    'didinclude',
+    'errstack',
+    'headersarray',
+    'includestack',
+    'outputencoding',
+    'sessionsmap',
+    'htmlizestacktrace',
+    'respond',
+    'sendresponse',
+    'sendchunk',
+    'makecookieyumyum',
+    'includeonce',
+    'includelibrary',
+    'includelibraryonce',
+    'includebytes',
+    'addatend',
+    'setcookie',
+    'addheader',
+    'replaceheader',
+    'setheaders',
+    'rawcontent',
+    'redirectto',
+    'htmlizestacktracelink',
+    'doatbegins',
+    'handlelassoappcontent',
+    'handlelassoappresponse',
+    'domainbody',
+    'establisherrorstate',
+    'tryfinderrorfile',
+    'doatends',
+    'dosessions',
+    'makenonrelative',
+    'pushinclude',
+    'popinclude',
+    'findinclude',
+    'checkdebugging',
+    'splitdebuggingthread',
+    'matchtriggers',
+    'rules',
+    'shouldabort',
+    'gettrigger',
+    'trigger',
+    'rule'
+  ],
+  'Lasso 8 Tags': [
+    '__char',
+    '__sync_timestamp__',
+    '_admin_addgroup',
+    '_admin_adduser',
+    '_admin_defaultconnector',
+    '_admin_defaultconnectornames',
+    '_admin_defaultdatabase',
+    '_admin_defaultfield',
+    '_admin_defaultgroup',
+    '_admin_defaulthost',
+    '_admin_defaulttable',
+    '_admin_defaultuser',
+    '_admin_deleteconnector',
+    '_admin_deletedatabase',
+    '_admin_deletefield',
+    '_admin_deletegroup',
+    '_admin_deletehost',
+    '_admin_deletetable',
+    '_admin_deleteuser',
+    '_admin_duplicategroup',
+    '_admin_internaldatabase',
+    '_admin_listconnectors',
+    '_admin_listdatabases',
+    '_admin_listfields',
+    '_admin_listgroups',
+    '_admin_listhosts',
+    '_admin_listtables',
+    '_admin_listusers',
+    '_admin_refreshconnector',
+    '_admin_refreshsecurity',
+    '_admin_servicepath',
+    '_admin_updateconnector',
+    '_admin_updatedatabase',
+    '_admin_updatefield',
+    '_admin_updategroup',
+    '_admin_updatehost',
+    '_admin_updatetable',
+    '_admin_updateuser',
+    '_chartfx_activation_string',
+    '_chartfx_getchallengestring',
+    '_chop_args',
+    '_chop_mimes',
+    '_client_addr_old',
+    '_client_address_old',
+    '_client_ip_old',
+    '_database_names',
+    '_datasource_reload',
+    '_date_current',
+    '_date_format',
+    '_date_msec',
+    '_date_parse',
+    '_execution_timelimit',
+    '_file_chmod',
+    '_initialize',
+    '_jdbc_acceptsurl',
+    '_jdbc_debug',
+    '_jdbc_deletehost',
+    '_jdbc_driverclasses',
+    '_jdbc_driverinfo',
+    '_jdbc_metainfo',
+    '_jdbc_propertyinfo',
+    '_jdbc_setdriver',
+    '_lasso_param',
+    '_log_helper',
+    '_proc_noparam',
+    '_proc_withparam',
+    '_recursion_limit',
+    '_request_param',
+    '_security_binaryexpiration',
+    '_security_flushcaches',
+    '_security_isserialized',
+    '_security_serialexpiration',
+    '_srand',
+    '_strict_literals',
+    '_substring',
+    '_xmlrpc_exconverter',
+    '_xmlrpc_inconverter',
+    '_xmlrpc_xmlinconverter',
+    'abort',
+    'accept',
+    'action_addinfo',
+    'action_addrecord',
+    'action_param',
+    'action_params',
+    'action_setfoundcount',
+    'action_setrecordid',
+    'action_settotalcount',
+    'action_statement',
+    'add',
+    'addattachment',
+    'addattribute',
+    'addbarcode',
+    'addchapter',
+    'addcheckbox',
+    'addchild',
+    'addcombobox',
+    'addcomment',
+    'addcontent',
+    'addhiddenfield',
+    'addhtmlpart',
+    'addimage',
+    'addjavascript',
+    'addlist',
+    'addnamespace',
+    'addnextsibling',
+    'addpage',
+    'addparagraph',
+    'addparenttype',
+    'addpart',
+    'addpasswordfield',
+    'addphrase',
+    'addprevsibling',
+    'addradiobutton',
+    'addradiogroup',
+    'addresetbutton',
+    'addsection',
+    'addselectlist',
+    'addsibling',
+    'addsubmitbutton',
+    'addtable',
+    'addtext',
+    'addtextarea',
+    'addtextfield',
+    'addtextpart',
+    'admin_allowedfileroots',
+    'admin_changeuser',
+    'admin_createuser',
+    'admin_currentgroups',
+    'admin_currentuserid',
+    'admin_currentusername',
+    'admin_getpref',
+    'admin_groupassignuser',
+    'admin_grouplistusers',
+    'admin_groupremoveuser',
+    'admin_lassoservicepath',
+    'admin_listgroups',
+    'admin_refreshlicensing',
+    'admin_refreshsecurity',
+    'admin_reloaddatasource',
+    'admin_removepref',
+    'admin_setpref',
+    'admin_userexists',
+    'admin_userlistgroups',
+    'alarms',
+    'all',
+    'and',
+    'annotate',
+    'answer',
+    'append',
+    'appendreplacement',
+    'appendtail',
+    'arc',
+    'array',
+    'array_iterator',
+    'asasync',
+    'astype',
+    'atbegin',
+    'atbottom',
+    'atend',
+    'atfarleft',
+    'atfarright',
+    'attop',
+    'attributecount',
+    'attributes',
+    'auth',
+    'auth_admin',
+    'auth_auth',
+    'auth_custom',
+    'auth_group',
+    'auth_prompt',
+    'auth_user',
+    'authenticate',
+    'authorize',
+    'backward',
+    'base64',
+    'baseuri',
+    'bcc',
+    'bean',
+    'beanproperties',
+    'beginswith',
+    'bigint',
+    'bind',
+    'bitand',
+    'bitclear',
+    'bitflip',
+    'bitformat',
+    'bitnot',
+    'bitor',
+    'bitset',
+    'bitshiftleft',
+    'bitshiftright',
+    'bittest',
+    'bitxor',
+    'blur',
+    'body',
+    'bom_utf16be',
+    'bom_utf16le',
+    'bom_utf32be',
+    'bom_utf32le',
+    'bom_utf8',
+    'boolean',
+    'boundary',
+    'bw',
+    'bytes',
+    'cache',
+    'cache_delete',
+    'cache_empty',
+    'cache_exists',
+    'cache_fetch',
+    'cache_internal',
+    'cache_maintenance',
+    'cache_object',
+    'cache_preferences',
+    'cache_store',
+    'call',
+    'cancel',
+    'capabilities',
+    'case',
+    'cc',
+    'chardigitvalue',
+    'charname',
+    'charset',
+    'chartfx',
+    'chartfx_records',
+    'chartfx_serve',
+    'chartype',
+    'checked',
+    'children',
+    'choice_list',
+    'choice_listitem',
+    'choicelistitem',
+    'cipher_decrypt',
+    'cipher_digest',
+    'cipher_encrypt',
+    'cipher_hmac',
+    'cipher_keylength',
+    'cipher_list',
+    'circle',
+    'click_text',
+    'client_addr',
+    'client_address',
+    'client_authorization',
+    'client_browser',
+    'client_contentlength',
+    'client_contenttype',
+    'client_cookielist',
+    'client_cookies',
+    'client_encoding',
+    'client_formmethod',
+    'client_getargs',
+    'client_getparams',
+    'client_headers',
+    'client_ip',
+    'client_ipfrominteger',
+    'client_iptointeger',
+    'client_password',
+    'client_postargs',
+    'client_postparams',
+    'client_type',
+    'client_url',
+    'client_username',
+    'close',
+    'closepath',
+    'closewrite',
+    'cn',
+    'code',
+    'colorspace',
+    'column',
+    'column_name',
+    'column_names',
+    'command',
+    'comments',
+    'compare',
+    'compare_beginswith',
+    'compare_contains',
+    'compare_endswith',
+    'compare_equalto',
+    'compare_greaterthan',
+    'compare_greaterthanorequals',
+    'compare_greaterthanorequls',
+    'compare_lessthan',
+    'compare_lessthanorequals',
+    'compare_notbeginswith',
+    'compare_notcontains',
+    'compare_notendswith',
+    'compare_notequalto',
+    'compare_notregexp',
+    'compare_regexp',
+    'compare_strictequalto',
+    'compare_strictnotequalto',
+    'comparecodepointorder',
+    'compile',
+    'compiler_removecacheddoc',
+    'compiler_setdefaultparserflags',
+    'composite',
+    'compress',
+    'connect',
+    'contains',
+    'content_body',
+    'content_disposition',
+    'content_encoding',
+    'content_header',
+    'content_transfer_encoding',
+    'content_type',
+    'contents',
+    'contrast',
+    'convert',
+    'cookie',
+    'cookie_set',
+    'crop',
+    'curl_ftp_getfile',
+    'curl_ftp_getlisting',
+    'curl_ftp_putfile',
+    'curl_include_url',
+    'currency',
+    'curveto',
+    'data',
+    'database_changecolumn',
+    'database_changefield',
+    'database_createcolumn',
+    'database_createfield',
+    'database_createtable',
+    'database_fmcontainer',
+    'database_hostinfo',
+    'database_inline',
+    'database_name',
+    'database_nameitem',
+    'database_names',
+    'database_realname',
+    'database_removecolumn',
+    'database_removefield',
+    'database_removetable',
+    'database_repeating',
+    'database_repeating_valueitem',
+    'database_repeatingvalueitem',
+    'database_schemanameitem',
+    'database_schemanames',
+    'database_tablecolumn',
+    'database_tablenameitem',
+    'database_tablenames',
+    'datasource_name',
+    'datasource_register',
+    'date',
+    'date__date_current',
+    'date__date_format',
+    'date__date_msec',
+    'date__date_parse',
+    'date_add',
+    'date_date',
+    'date_difference',
+    'date_duration',
+    'date_format',
+    'date_getcurrentdate',
+    'date_getday',
+    'date_getdayofweek',
+    'date_gethour',
+    'date_getlocaltimezone',
+    'date_getminute',
+    'date_getmonth',
+    'date_getsecond',
+    'date_gettime',
+    'date_getyear',
+    'date_gmttolocal',
+    'date_localtogmt',
+    'date_maximum',
+    'date_minimum',
+    'date_msec',
+    'date_setformat',
+    'date_subtract',
+    'day',
+    'daylights',
+    'dayofweek',
+    'dayofyear',
+    'db_layoutnameitem',
+    'db_layoutnames',
+    'db_nameitem',
+    'db_names',
+    'db_tablenameitem',
+    'db_tablenames',
+    'dbi_column_names',
+    'dbi_field_names',
+    'decimal',
+    'decimal_setglobaldefaultprecision',
+    'decode_base64',
+    'decode_bheader',
+    'decode_hex',
+    'decode_html',
+    'decode_json',
+    'decode_qheader',
+    'decode_quotedprintable',
+    'decode_quotedprintablebytes',
+    'decode_url',
+    'decode_xml',
+    'decompress',
+    'decrement',
+    'decrypt_blowfish',
+    'decrypt_blowfish2',
+    'default',
+    'define_atbegin',
+    'define_atend',
+    'define_constant',
+    'define_prototype',
+    'define_tag',
+    'define_tagp',
+    'define_type',
+    'define_typep',
+    'delete',
+    'depth',
+    'describe',
+    'description',
+    'deserialize',
+    'detach',
+    'detachreference',
+    'difference',
+    'digit',
+    'directory_directorynameitem',
+    'directory_lister',
+    'directory_nameitem',
+    'directorynameitem',
+    'dns_default',
+    'dns_lookup',
+    'dns_response',
+    'document',
+    'down',
+    'drawtext',
+    'dst',
+    'dump',
+    'duration',
+    'else',
+    'email_batch',
+    'email_compose',
+    'email_digestchallenge',
+    'email_digestresponse',
+    'email_extract',
+    'email_findemails',
+    'email_immediate',
+    'email_merge',
+    'email_mxerror',
+    'email_mxlookup',
+    'email_parse',
+    'email_pop',
+    'email_queue',
+    'email_result',
+    'email_safeemail',
+    'email_send',
+    'email_smtp',
+    'email_status',
+    'email_token',
+    'email_translatebreakstocrlf',
+    'encode_base64',
+    'encode_bheader',
+    'encode_break',
+    'encode_breaks',
+    'encode_crc32',
+    'encode_hex',
+    'encode_html',
+    'encode_htmltoxml',
+    'encode_json',
+    'encode_qheader',
+    'encode_quotedprintable',
+    'encode_quotedprintablebytes',
+    'encode_set',
+    'encode_smart',
+    'encode_sql',
+    'encode_sql92',
+    'encode_stricturl',
+    'encode_url',
+    'encode_xml',
+    'encrypt_blowfish',
+    'encrypt_blowfish2',
+    'encrypt_crammd5',
+    'encrypt_hmac',
+    'encrypt_md5',
+    'endswith',
+    'enhance',
+    'eq',
+    'equals',
+    'error_adderror',
+    'error_code',
+    'error_code_aborted',
+    'error_code_assert',
+    'error_code_bof',
+    'error_code_connectioninvalid',
+    'error_code_couldnotclosefile',
+    'error_code_couldnotcreateoropenfile',
+    'error_code_couldnotdeletefile',
+    'error_code_couldnotdisposememory',
+    'error_code_couldnotlockmemory',
+    'error_code_couldnotreadfromfile',
+    'error_code_couldnotunlockmemory',
+    'error_code_couldnotwritetofile',
+    'error_code_criterianotmet',
+    'error_code_datasourceerror',
+    'error_code_directoryfull',
+    'error_code_diskfull',
+    'error_code_dividebyzero',
+    'error_code_eof',
+    'error_code_failure',
+    'error_code_fieldrestriction',
+    'error_code_file',
+    'error_code_filealreadyexists',
+    'error_code_filecorrupt',
+    'error_code_fileinvalid',
+    'error_code_fileinvalidaccessmode',
+    'error_code_fileisclosed',
+    'error_code_fileisopen',
+    'error_code_filelocked',
+    'error_code_filenotfound',
+    'error_code_fileunlocked',
+    'error_code_httpfilenotfound',
+    'error_code_illegalinstruction',
+    'error_code_illegaluseoffrozeninstance',
+    'error_code_invaliddatabase',
+    'error_code_invalidfilename',
+    'error_code_invalidmemoryobject',
+    'error_code_invalidparameter',
+    'error_code_invalidpassword',
+    'error_code_invalidpathname',
+    'error_code_invalidusername',
+    'error_code_ioerror',
+    'error_code_loopaborted',
+    'error_code_memory',
+    'error_code_network',
+    'error_code_nilpointer',
+    'error_code_noerr',
+    'error_code_nopermission',
+    'error_code_outofmemory',
+    'error_code_outofstackspace',
+    'error_code_overflow',
+    'error_code_postconditionfailed',
+    'error_code_preconditionfailed',
+    'error_code_resnotfound',
+    'error_code_resource',
+    'error_code_streamreaderror',
+    'error_code_streamwriteerror',
+    'error_code_syntaxerror',
+    'error_code_tagnotfound',
+    'error_code_unknownerror',
+    'error_code_varnotfound',
+    'error_code_volumedoesnotexist',
+    'error_code_webactionnotsupported',
+    'error_code_webadderror',
+    'error_code_webdeleteerror',
+    'error_code_webmodulenotfound',
+    'error_code_webnosuchobject',
+    'error_code_webrepeatingrelatedfield',
+    'error_code_webrequiredfieldmissing',
+    'error_code_webtimeout',
+    'error_code_webupdateerror',
+    'error_columnrestriction',
+    'error_currenterror',
+    'error_databaseconnectionunavailable',
+    'error_databasetimeout',
+    'error_deleteerror',
+    'error_fieldrestriction',
+    'error_filenotfound',
+    'error_invaliddatabase',
+    'error_invalidpassword',
+    'error_invalidusername',
+    'error_modulenotfound',
+    'error_msg',
+    'error_msg_aborted',
+    'error_msg_assert',
+    'error_msg_bof',
+    'error_msg_connectioninvalid',
+    'error_msg_couldnotclosefile',
+    'error_msg_couldnotcreateoropenfile',
+    'error_msg_couldnotdeletefile',
+    'error_msg_couldnotdisposememory',
+    'error_msg_couldnotlockmemory',
+    'error_msg_couldnotreadfromfile',
+    'error_msg_couldnotunlockmemory',
+    'error_msg_couldnotwritetofile',
+    'error_msg_criterianotmet',
+    'error_msg_datasourceerror',
+    'error_msg_directoryfull',
+    'error_msg_diskfull',
+    'error_msg_dividebyzero',
+    'error_msg_eof',
+    'error_msg_failure',
+    'error_msg_fieldrestriction',
+    'error_msg_file',
+    'error_msg_filealreadyexists',
+    'error_msg_filecorrupt',
+    'error_msg_fileinvalid',
+    'error_msg_fileinvalidaccessmode',
+    'error_msg_fileisclosed',
+    'error_msg_fileisopen',
+    'error_msg_filelocked',
+    'error_msg_filenotfound',
+    'error_msg_fileunlocked',
+    'error_msg_httpfilenotfound',
+    'error_msg_illegalinstruction',
+    'error_msg_illegaluseoffrozeninstance',
+    'error_msg_invaliddatabase',
+    'error_msg_invalidfilename',
+    'error_msg_invalidmemoryobject',
+    'error_msg_invalidparameter',
+    'error_msg_invalidpassword',
+    'error_msg_invalidpathname',
+    'error_msg_invalidusername',
+    'error_msg_ioerror',
+    'error_msg_loopaborted',
+    'error_msg_memory',
+    'error_msg_network',
+    'error_msg_nilpointer',
+    'error_msg_noerr',
+    'error_msg_nopermission',
+    'error_msg_outofmemory',
+    'error_msg_outofstackspace',
+    'error_msg_overflow',
+    'error_msg_postconditionfailed',
+    'error_msg_preconditionfailed',
+    'error_msg_resnotfound',
+    'error_msg_resource',
+    'error_msg_streamreaderror',
+    'error_msg_streamwriteerror',
+    'error_msg_syntaxerror',
+    'error_msg_tagnotfound',
+    'error_msg_unknownerror',
+    'error_msg_varnotfound',
+    'error_msg_volumedoesnotexist',
+    'error_msg_webactionnotsupported',
+    'error_msg_webadderror',
+    'error_msg_webdeleteerror',
+    'error_msg_webmodulenotfound',
+    'error_msg_webnosuchobject',
+    'error_msg_webrepeatingrelatedfield',
+    'error_msg_webrequiredfieldmissing',
+    'error_msg_webtimeout',
+    'error_msg_webupdateerror',
+    'error_noerror',
+    'error_nopermission',
+    'error_norecordsfound',
+    'error_outofmemory',
+    'error_pop',
+    'error_push',
+    'error_reqcolumnmissing',
+    'error_reqfieldmissing',
+    'error_requiredcolumnmissing',
+    'error_requiredfieldmissing',
+    'error_reset',
+    'error_seterrorcode',
+    'error_seterrormessage',
+    'error_updateerror',
+    'errors',
+    'euro',
+    'eval',
+    'event_schedule',
+    'events',
+    'ew',
+    'execute',
+    'export16bits',
+    'export32bits',
+    'export64bits',
+    'export8bits',
+    'exportfdf',
+    'exportstring',
+    'extract',
+    'extractone',
+    'fail',
+    'fail_if',
+    'false',
+    'field',
+    'field_name',
+    'field_names',
+    'fieldnames',
+    'fieldtype',
+    'fieldvalue',
+    'file',
+    'file_autoresolvefullpaths',
+    'file_chmod',
+    'file_control',
+    'file_copy',
+    'file_create',
+    'file_creationdate',
+    'file_currenterror',
+    'file_delete',
+    'file_exists',
+    'file_getlinecount',
+    'file_getsize',
+    'file_isdirectory',
+    'file_listdirectory',
+    'file_moddate',
+    'file_modechar',
+    'file_modeline',
+    'file_move',
+    'file_openread',
+    'file_openreadwrite',
+    'file_openwrite',
+    'file_openwriteappend',
+    'file_openwritetruncate',
+    'file_probeeol',
+    'file_processuploads',
+    'file_read',
+    'file_readline',
+    'file_rename',
+    'file_serve',
+    'file_setsize',
+    'file_stream',
+    'file_streamcopy',
+    'file_uploads',
+    'file_waitread',
+    'file_waittimeout',
+    'file_waitwrite',
+    'file_write',
+    'find',
+    'find_soap_ops',
+    'findindex',
+    'findnamespace',
+    'findnamespacebyhref',
+    'findpattern',
+    'findposition',
+    'first',
+    'firstchild',
+    'fliph',
+    'flipv',
+    'flush',
+    'foldcase',
+    'foreach',
+    'form_param',
+    'format',
+    'forward',
+    'found_count',
+    'freebusies',
+    'freezetype',
+    'freezevalue',
+    'from',
+    'ft',
+    'ftp_getfile',
+    'ftp_getlisting',
+    'ftp_putfile',
+    'full',
+    'fulltype',
+    'generatechecksum',
+    'get',
+    'getabswidth',
+    'getalignment',
+    'getattribute',
+    'getattributenamespace',
+    'getbarheight',
+    'getbarmultiplier',
+    'getbarwidth',
+    'getbaseline',
+    'getbordercolor',
+    'getborderwidth',
+    'getcode',
+    'getcolor',
+    'getcolumncount',
+    'getencoding',
+    'getface',
+    'getfont',
+    'getformat',
+    'getfullfontname',
+    'getheaders',
+    'getmargins',
+    'getmethod',
+    'getnumericvalue',
+    'getpadding',
+    'getpagenumber',
+    'getparams',
+    'getproperty',
+    'getpsfontname',
+    'getrange',
+    'getrowcount',
+    'getsize',
+    'getspacing',
+    'getsupportedencodings',
+    'gettextalignment',
+    'gettextsize',
+    'gettype',
+    'global',
+    'global_defined',
+    'global_remove',
+    'global_reset',
+    'globals',
+    'gmt',
+    'groupcount',
+    'gt',
+    'gte',
+    'handle',
+    'handle_error',
+    'hasattribute',
+    'haschildren',
+    'hasvalue',
+    'header',
+    'headers',
+    'height',
+    'histogram',
+    'hosttonet16',
+    'hosttonet32',
+    'hour',
+    'html_comment',
+    'http_getfile',
+    'ical_alarm',
+    'ical_attribute',
+    'ical_calendar',
+    'ical_daylight',
+    'ical_event',
+    'ical_freebusy',
+    'ical_item',
+    'ical_journal',
+    'ical_parse',
+    'ical_standard',
+    'ical_timezone',
+    'ical_todo',
+    'id',
+    'if',
+    'if_empty',
+    'if_false',
+    'if_null',
+    'if_true',
+    'ignorecase',
+    'image',
+    'image_url',
+    'img',
+    'import16bits',
+    'import32bits',
+    'import64bits',
+    'import8bits',
+    'importfdf',
+    'importstring',
+    'include',
+    'include_cgi',
+    'include_currentpath',
+    'include_once',
+    'include_raw',
+    'include_url',
+    'increment',
+    'inline',
+    'input',
+    'insert',
+    'insertatcurrent',
+    'insertfirst',
+    'insertfrom',
+    'insertlast',
+    'insertpage',
+    'integer',
+    'intersection',
+    'invoke',
+    'isa',
+    'isalnum',
+    'isalpha',
+    'isbase',
+    'iscntrl',
+    'isdigit',
+    'isemptyelement',
+    'islower',
+    'isopen',
+    'isprint',
+    'isspace',
+    'istitle',
+    'istruetype',
+    'isualphabetic',
+    'isulowercase',
+    'isupper',
+    'isuuppercase',
+    'isuwhitespace',
+    'iswhitespace',
+    'iterate',
+    'iterator',
+    'java',
+    'java_bean',
+    'javascript',
+    'join',
+    'journals',
+    'json_records',
+    'json_rpccall',
+    'key',
+    'keycolumn_name',
+    'keycolumn_value',
+    'keyfield_name',
+    'keyfield_value',
+    'keys',
+    'lasso_comment',
+    'lasso_currentaction',
+    'lasso_datasourceis',
+    'lasso_datasourceis4d',
+    'lasso_datasourceisfilemaker',
+    'lasso_datasourceisfilemaker7',
+    'lasso_datasourceisfilemaker9',
+    'lasso_datasourceisfilemakersa',
+    'lasso_datasourceisjdbc',
+    'lasso_datasourceislassomysql',
+    'lasso_datasourceismysql',
+    'lasso_datasourceisodbc',
+    'lasso_datasourceisopenbase',
+    'lasso_datasourceisoracle',
+    'lasso_datasourceispostgresql',
+    'lasso_datasourceisspotlight',
+    'lasso_datasourceissqlite',
+    'lasso_datasourceissqlserver',
+    'lasso_datasourcemodulename',
+    'lasso_datatype',
+    'lasso_disableondemand',
+    'lasso_errorreporting',
+    'lasso_executiontimelimit',
+    'lasso_parser',
+    'lasso_process',
+    'lasso_sessionid',
+    'lasso_siteid',
+    'lasso_siteisrunning',
+    'lasso_sitename',
+    'lasso_siterestart',
+    'lasso_sitestart',
+    'lasso_sitestop',
+    'lasso_tagexists',
+    'lasso_tagmodulename',
+    'lasso_uniqueid',
+    'lasso_updatecheck',
+    'lasso_uptime',
+    'lasso_version',
+    'lassoapp_create',
+    'lassoapp_dump',
+    'lassoapp_flattendir',
+    'lassoapp_getappdata',
+    'lassoapp_link',
+    'lassoapp_list',
+    'lassoapp_process',
+    'lassoapp_unitize',
+    'last',
+    'lastchild',
+    'lasterror',
+    'layout_name',
+    'ldap',
+    'ldap_scope_base',
+    'ldap_scope_onelevel',
+    'ldap_scope_subtree',
+    'ldml',
+    'ldml_ldml',
+    'left',
+    'length',
+    'library',
+    'library_once',
+    'line',
+    'link',
+    'link_currentaction',
+    'link_currentactionparams',
+    'link_currentactionurl',
+    'link_currentgroup',
+    'link_currentgroupparams',
+    'link_currentgroupurl',
+    'link_currentrecord',
+    'link_currentrecordparams',
+    'link_currentrecordurl',
+    'link_currentsearch',
+    'link_currentsearchparams',
+    'link_currentsearchurl',
+    'link_detail',
+    'link_detailparams',
+    'link_detailurl',
+    'link_firstgroup',
+    'link_firstgroupparams',
+    'link_firstgroupurl',
+    'link_firstrecord',
+    'link_firstrecordparams',
+    'link_firstrecordurl',
+    'link_lastgroup',
+    'link_lastgroupparams',
+    'link_lastgroupurl',
+    'link_lastrecord',
+    'link_lastrecordparams',
+    'link_lastrecordurl',
+    'link_nextgroup',
+    'link_nextgroupparams',
+    'link_nextgroupurl',
+    'link_nextrecord',
+    'link_nextrecordparams',
+    'link_nextrecordurl',
+    'link_params',
+    'link_prevgroup',
+    'link_prevgroupparams',
+    'link_prevgroupurl',
+    'link_prevrecord',
+    'link_prevrecordparams',
+    'link_prevrecordurl',
+    'link_setformat',
+    'link_url',
+    'list',
+    'list_additem',
+    'list_fromlist',
+    'list_fromstring',
+    'list_getitem',
+    'list_itemcount',
+    'list_iterator',
+    'list_removeitem',
+    'list_replaceitem',
+    'list_reverseiterator',
+    'list_tostring',
+    'listen',
+    'literal',
+    'ljax_end',
+    'ljax_hastarget',
+    'ljax_include',
+    'ljax_start',
+    'ljax_target',
+    'local',
+    'local_defined',
+    'local_remove',
+    'local_reset',
+    'localaddress',
+    'locale_format',
+    'localname',
+    'locals',
+    'lock',
+    'log',
+    'log_always',
+    'log_critical',
+    'log_deprecated',
+    'log_destination_console',
+    'log_destination_database',
+    'log_destination_file',
+    'log_detail',
+    'log_level_critical',
+    'log_level_deprecated',
+    'log_level_detail',
+    'log_level_sql',
+    'log_level_warning',
+    'log_setdestination',
+    'log_sql',
+    'log_warning',
+    'logicalop_value',
+    'logicaloperator_value',
+    'lookupnamespace',
+    'loop',
+    'loop_abort',
+    'loop_continue',
+    'loop_count',
+    'lowercase',
+    'lt',
+    'lte',
+    'magick_image',
+    'map',
+    'map_iterator',
+    'marker',
+    'match_comparator',
+    'match_notrange',
+    'match_notregexp',
+    'match_range',
+    'match_regexp',
+    'matches',
+    'matchesstart',
+    'matchposition',
+    'matchstring',
+    'math_abs',
+    'math_acos',
+    'math_add',
+    'math_asin',
+    'math_atan',
+    'math_atan2',
+    'math_ceil',
+    'math_converteuro',
+    'math_cos',
+    'math_div',
+    'math_exp',
+    'math_floor',
+    'math_internal_rand',
+    'math_internal_randmax',
+    'math_internal_srand',
+    'math_ln',
+    'math_log',
+    'math_log10',
+    'math_max',
+    'math_min',
+    'math_mod',
+    'math_mult',
+    'math_pow',
+    'math_random',
+    'math_range',
+    'math_rint',
+    'math_roman',
+    'math_round',
+    'math_sin',
+    'math_sqrt',
+    'math_sub',
+    'math_tan',
+    'maxrecords_value',
+    'memory_session_driver',
+    'merge',
+    'millisecond',
+    'mime_type',
+    'minimal',
+    'minute',
+    'misc__srand',
+    'misc_randomnumber',
+    'misc_roman',
+    'misc_valid_creditcard',
+    'mode',
+    'modulate',
+    'month',
+    'moveto',
+    'movetoattributenamespace',
+    'movetoelement',
+    'movetofirstattribute',
+    'movetonextattribute',
+    'mysql_session_driver',
+    'name',
+    'named_param',
+    'namespace_current',
+    'namespace_delimiter',
+    'namespace_exists',
+    'namespace_file_fullpathexists',
+    'namespace_global',
+    'namespace_import',
+    'namespace_load',
+    'namespace_page',
+    'namespace_unload',
+    'namespace_using',
+    'namespaces',
+    'namespaceuri',
+    'neq',
+    'net',
+    'net_connectinprogress',
+    'net_connectok',
+    'net_typessl',
+    'net_typessltcp',
+    'net_typessludp',
+    'net_typetcp',
+    'net_typeudp',
+    'net_waitread',
+    'net_waittimeout',
+    'net_waitwrite',
+    'nettohost16',
+    'nettohost32',
+    'newchild',
+    'next',
+    'nextsibling',
+    'no_default_output',
+    'nodetype',
+    'none',
+    'noprocess',
+    'not',
+    'nrx',
+    'nslookup',
+    'null',
+    'object',
+    'once',
+    'oneoff',
+    'op_logicalvalue',
+    'open',
+    'operator_logicalvalue',
+    'option',
+    'or',
+    'os_process',
+    'output',
+    'output_none',
+    'padleading',
+    'padtrailing',
+    'pagecount',
+    'pagesize',
+    'pair',
+    'paraminfo',
+    'params',
+    'params_up',
+    'parent',
+    'path',
+    'pdf_barcode',
+    'pdf_color',
+    'pdf_doc',
+    'pdf_font',
+    'pdf_image',
+    'pdf_list',
+    'pdf_read',
+    'pdf_serve',
+    'pdf_table',
+    'pdf_text',
+    'percent',
+    'pixel',
+    'portal',
+    'position',
+    'postcondition',
+    'precondition',
+    'prefix',
+    'prettyprintingnsmap',
+    'prettyprintingtypemap',
+    'previoussibling',
+    'priorityqueue',
+    'private',
+    'proc_convert',
+    'proc_convertbody',
+    'proc_convertone',
+    'proc_extract',
+    'proc_extractone',
+    'proc_find',
+    'proc_first',
+    'proc_foreach',
+    'proc_get',
+    'proc_join',
+    'proc_lasso',
+    'proc_last',
+    'proc_map_entry',
+    'proc_null',
+    'proc_regexp',
+    'proc_xml',
+    'proc_xslt',
+    'process',
+    'properties',
+    'protect',
+    'queue',
+    'rand',
+    'randomnumber',
+    'raw',
+    'rawheaders',
+    'read',
+    'readattributevalue',
+    'readerror',
+    'readfrom',
+    'readline',
+    'readlock',
+    'readstring',
+    'readunlock',
+    'recid_value',
+    'recipients',
+    'record_count',
+    'recordcount',
+    'recordid_value',
+    'records',
+    'records_array',
+    'records_map',
+    'rect',
+    'redirect_url',
+    'refcount',
+    'reference',
+    'referer',
+    'referer_url',
+    'referrals',
+    'referrer',
+    'referrer_url',
+    'regexp',
+    'remoteaddress',
+    'remove',
+    'removeall',
+    'removeattribute',
+    'removechild',
+    'removecurrent',
+    'removefirst',
+    'removelast',
+    'removeleading',
+    'removenamespace',
+    'removetrailing',
+    'render',
+    'repeating',
+    'repeating_valueitem',
+    'repeatingvalueitem',
+    'repetition',
+    'replace',
+    'replaceall',
+    'replacefirst',
+    'replacepattern',
+    'replacewith',
+    'req_column',
+    'req_field',
+    'required_column',
+    'required_field',
+    'reserve',
+    'reset',
+    'resolutionh',
+    'resolutionv',
+    'response',
+    'response_fileexists',
+    'response_filepath',
+    'response_localpath',
+    'response_path',
+    'response_realm',
+    'results',
+    'resultset',
+    'resultset_count',
+    'retrieve',
+    'return',
+    'return_value',
+    'returntype',
+    'reverse',
+    'reverseiterator',
+    'right',
+    'roman',
+    'rotate',
+    'row_count',
+    'rows',
+    'rows_array',
+    'run',
+    'run_children',
+    'rx',
+    'save',
+    'scale',
+    'schema_name',
+    'scientific',
+    'search',
+    'search_args',
+    'search_arguments',
+    'search_columnitem',
+    'search_fielditem',
+    'search_operatoritem',
+    'search_opitem',
+    'search_valueitem',
+    'searchfielditem',
+    'searchoperatoritem',
+    'searchopitem',
+    'searchvalueitem',
+    'second',
+    'select',
+    'selected',
+    'self',
+    'send',
+    'serialize',
+    'series',
+    'server_date',
+    'server_day',
+    'server_ip',
+    'server_name',
+    'server_port',
+    'server_push',
+    'server_siteisrunning',
+    'server_sitestart',
+    'server_sitestop',
+    'server_time',
+    'session_abort',
+    'session_addoutputfilter',
+    'session_addvar',
+    'session_addvariable',
+    'session_deleteexpired',
+    'session_driver',
+    'session_end',
+    'session_id',
+    'session_removevar',
+    'session_removevariable',
+    'session_result',
+    'session_setdriver',
+    'session_start',
+    'set',
+    'set_iterator',
+    'set_reverseiterator',
+    'setalignment',
+    'setbarheight',
+    'setbarmultiplier',
+    'setbarwidth',
+    'setbaseline',
+    'setblocking',
+    'setbordercolor',
+    'setborderwidth',
+    'setbytes',
+    'setcode',
+    'setcolor',
+    'setcolorspace',
+    'setdatatype',
+    'setencoding',
+    'setface',
+    'setfieldvalue',
+    'setfont',
+    'setformat',
+    'setgeneratechecksum',
+    'setheight',
+    'setlassodata',
+    'setlinewidth',
+    'setmarker',
+    'setmode',
+    'setname',
+    'setpadding',
+    'setpagenumber',
+    'setpagerange',
+    'setposition',
+    'setproperty',
+    'setrange',
+    'setshowchecksum',
+    'setsize',
+    'setspacing',
+    'settemplate',
+    'settemplatestr',
+    'settextalignment',
+    'settextdata',
+    'settextsize',
+    'settype',
+    'setunderline',
+    'setwidth',
+    'setxmldata',
+    'sharpen',
+    'showchecksum',
+    'showcode39startstop',
+    'showeanguardbars',
+    'shown_count',
+    'shown_first',
+    'shown_last',
+    'signal',
+    'signalall',
+    'site_atbegin',
+    'site_id',
+    'site_name',
+    'site_restart',
+    'size',
+    'skiprecords_value',
+    'sleep',
+    'smooth',
+    'soap_convertpartstopairs',
+    'soap_definetag',
+    'soap_info',
+    'soap_lastrequest',
+    'soap_lastresponse',
+    'soap_stub',
+    'sort',
+    'sort_args',
+    'sort_arguments',
+    'sort_columnitem',
+    'sort_fielditem',
+    'sort_orderitem',
+    'sortcolumnitem',
+    'sortfielditem',
+    'sortorderitem',
+    'sortwith',
+    'split',
+    'sqlite_createdb',
+    'sqlite_session_driver',
+    'sqlite_setsleepmillis',
+    'sqlite_setsleeptries',
+    'srand',
+    'stack',
+    'standards',
+    'steal',
+    'stock_quote',
+    'string',
+    'string_charfromname',
+    'string_concatenate',
+    'string_countfields',
+    'string_endswith',
+    'string_extract',
+    'string_findposition',
+    'string_findregexp',
+    'string_fordigit',
+    'string_getfield',
+    'string_getunicodeversion',
+    'string_insert',
+    'string_isalpha',
+    'string_isalphanumeric',
+    'string_isdigit',
+    'string_ishexdigit',
+    'string_islower',
+    'string_isnumeric',
+    'string_ispunctuation',
+    'string_isspace',
+    'string_isupper',
+    'string_length',
+    'string_lowercase',
+    'string_remove',
+    'string_removeleading',
+    'string_removetrailing',
+    'string_replace',
+    'string_replaceregexp',
+    'string_todecimal',
+    'string_tointeger',
+    'string_uppercase',
+    'string_validcharset',
+    'subject',
+    'substring',
+    'subtract',
+    'swapbytes',
+    'table_name',
+    'table_realname',
+    'tag',
+    'tag_name',
+    'tags',
+    'tags_find',
+    'tags_list',
+    'tcp_close',
+    'tcp_open',
+    'tcp_send',
+    'tcp_tcp_close',
+    'tcp_tcp_open',
+    'tcp_tcp_send',
+    'textwidth',
+    'thread_abort',
+    'thread_atomic',
+    'thread_event',
+    'thread_exists',
+    'thread_getcurrentid',
+    'thread_getpriority',
+    'thread_info',
+    'thread_list',
+    'thread_lock',
+    'thread_pipe',
+    'thread_priority_default',
+    'thread_priority_high',
+    'thread_priority_low',
+    'thread_rwlock',
+    'thread_semaphore',
+    'thread_setpriority',
+    'time',
+    'timezones',
+    'titlecase',
+    'to',
+    'todos',
+    'token_value',
+    'tolower',
+    'total_records',
+    'totitle',
+    'toupper',
+    'transform',
+    'treemap',
+    'treemap_iterator',
+    'trim',
+    'true',
+    'type',
+    'unescape',
+    'union',
+    'uniqueid',
+    'unlock',
+    'unserialize',
+    'up',
+    'uppercase',
+    'url_rewrite',
+    'valid_creditcard',
+    'valid_date',
+    'valid_email',
+    'valid_url',
+    'value',
+    'value_list',
+    'value_listitem',
+    'valuelistitem',
+    'values',
+    'valuetype',
+    'var',
+    'var_defined',
+    'var_remove',
+    'var_reset',
+    'var_set',
+    'variable',
+    'variable_defined',
+    'variable_set',
+    'variables',
+    'variant_count',
+    'vars',
+    'wait',
+    'wap_isenabled',
+    'wap_maxbuttons',
+    'wap_maxcolumns',
+    'wap_maxhorzpixels',
+    'wap_maxrows',
+    'wap_maxvertpixels',
+    'waskeyword',
+    'week',
+    'while',
+    'width',
+    'write',
+    'writelock',
+    'writeto',
+    'writeunlock',
+    'wsdl_extract',
+    'wsdl_getbinding',
+    'wsdl_getbindingforoperation',
+    'wsdl_getbindingoperations',
+    'wsdl_getmessagenamed',
+    'wsdl_getmessageparts',
+    'wsdl_getmessagetriofromporttype',
+    'wsdl_getopbodystyle',
+    'wsdl_getopbodyuse',
+    'wsdl_getoperation',
+    'wsdl_getoplocation',
+    'wsdl_getopmessagetypes',
+    'wsdl_getopsoapaction',
+    'wsdl_getportaddress',
+    'wsdl_getportsforservice',
+    'wsdl_getporttype',
+    'wsdl_getporttypeoperation',
+    'wsdl_getservicedocumentation',
+    'wsdl_getservices',
+    'wsdl_gettargetnamespace',
+    'wsdl_issoapoperation',
+    'wsdl_listoperations',
+    'wsdl_maketest',
+    'xml',
+    'xml_extract',
+    'xml_rpc',
+    'xml_rpccall',
+    'xml_rw',
+    'xml_serve',
+    'xml_transform',
+    'xml_xml',
+    'xml_xmlstream',
+    'xmllang',
+    'xmlschematype',
+    'xmlstream',
+    'xsd_attribute',
+    'xsd_blankarraybase',
+    'xsd_blankbase',
+    'xsd_buildtype',
+    'xsd_cache',
+    'xsd_checkcardinality',
+    'xsd_continueall',
+    'xsd_continueannotation',
+    'xsd_continueany',
+    'xsd_continueanyattribute',
+    'xsd_continueattribute',
+    'xsd_continueattributegroup',
+    'xsd_continuechoice',
+    'xsd_continuecomplexcontent',
+    'xsd_continuecomplextype',
+    'xsd_continuedocumentation',
+    'xsd_continueextension',
+    'xsd_continuegroup',
+    'xsd_continuekey',
+    'xsd_continuelist',
+    'xsd_continuerestriction',
+    'xsd_continuesequence',
+    'xsd_continuesimplecontent',
+    'xsd_continuesimpletype',
+    'xsd_continueunion',
+    'xsd_deserialize',
+    'xsd_fullyqualifyname',
+    'xsd_generate',
+    'xsd_generateblankfromtype',
+    'xsd_generateblanksimpletype',
+    'xsd_generatetype',
+    'xsd_getschematype',
+    'xsd_issimpletype',
+    'xsd_loadschema',
+    'xsd_lookupnamespaceuri',
+    'xsd_lookuptype',
+    'xsd_processany',
+    'xsd_processattribute',
+    'xsd_processattributegroup',
+    'xsd_processcomplextype',
+    'xsd_processelement',
+    'xsd_processgroup',
+    'xsd_processimport',
+    'xsd_processinclude',
+    'xsd_processschema',
+    'xsd_processsimpletype',
+    'xsd_ref',
+    'xsd_type',
+    'year'
+  ]
+}
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_luabuiltins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_luabuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -9,7 +9,7 @@
 
   Do not edit the MODULES dict by hand.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_mapping.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_mapping.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -9,7 +9,7 @@
 
   Do not alter the LEXERS dictionary by hand.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -29,7 +29,9 @@
   'AntlrRubyLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'ANTLR With Ruby Target', ('antlr-ruby', 'antlr-rb'), ('*.G', '*.g'), ()),
   'ApacheConfLexer': ('pygments.lexers.text', 'ApacheConf', ('apacheconf', 'aconf', 'apache'), ('.htaccess', 'apache.conf', 'apache2.conf'), ('text/x-apacheconf',)),
   'AppleScriptLexer': ('pygments.lexers.other', 'AppleScript', ('applescript',), ('*.applescript',), ()),
+  'AspectJLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'AspectJ', ('aspectj',), ('*.aj',), ('text/x-aspectj',)),
   'AsymptoteLexer': ('pygments.lexers.other', 'Asymptote', ('asy', 'asymptote'), ('*.asy',), ('text/x-asymptote',)),
+  'AutoItLexer': ('pygments.lexers.other', 'AutoIt', ('autoit', 'Autoit'), ('*.au3',), ('text/x-autoit',)),
   'AutohotkeyLexer': ('pygments.lexers.other', 'autohotkey', ('ahk',), ('*.ahk', '*.ahkl'), ('text/x-autohotkey',)),
   'AwkLexer': ('pygments.lexers.other', 'Awk', ('awk', 'gawk', 'mawk', 'nawk'), ('*.awk',), ('application/x-awk',)),
   'BBCodeLexer': ('pygments.lexers.text', 'BBCode', ('bbcode',), (), ('text/x-bbcode',)),
@@ -42,30 +44,38 @@
   'BooLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'Boo', ('boo',), ('*.boo',), ('text/x-boo',)),
   'BrainfuckLexer': ('pygments.lexers.other', 'Brainfuck', ('brainfuck', 'bf'), ('*.bf', '*.b'), ('application/x-brainfuck',)),
   'BroLexer': ('pygments.lexers.other', 'Bro', ('bro',), ('*.bro',), ()),
+  'BugsLexer': ('pygments.lexers.math', 'BUGS', ('bugs', 'winbugs', 'openbugs'), ('*.bug',), ()),
   'CLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'C', ('c',), ('*.c', '*.h', '*.idc'), ('text/x-chdr', 'text/x-csrc')),
   'CMakeLexer': ('pygments.lexers.text', 'CMake', ('cmake',), ('*.cmake', 'CMakeLists.txt'), ('text/x-cmake',)),
   'CObjdumpLexer': ('pygments.lexers.asm', 'c-objdump', ('c-objdump',), ('*.c-objdump',), ('text/x-c-objdump',)),
   'CSharpAspxLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'aspx-cs', ('aspx-cs',), ('*.aspx', '*.asax', '*.ascx', '*.ashx', '*.asmx', '*.axd'), ()),
   'CSharpLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'C#', ('csharp', 'c#'), ('*.cs',), ('text/x-csharp',)),
+  'Ca65Lexer': ('pygments.lexers.asm', 'ca65', ('ca65',), ('*.s',), ()),
+  'CbmBasicV2Lexer': ('pygments.lexers.other', 'CBM BASIC V2', ('cbmbas',), ('*.bas',), ()),
+  'CeylonLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Ceylon', ('ceylon',), ('*.ceylon',), ('text/x-ceylon',)),
   'Cfengine3Lexer': ('pygments.lexers.other', 'CFEngine3', ('cfengine3', 'cf3'), ('*.cf',), ()),
   'CheetahHtmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'HTML+Cheetah', ('html+cheetah', 'html+spitfire'), (), ('text/html+cheetah', 'text/html+spitfire')),
   'CheetahJavascriptLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Cheetah', ('js+cheetah', 'javascript+cheetah', 'js+spitfire', 'javascript+spitfire'), (), ('application/x-javascript+cheetah', 'text/x-javascript+cheetah', 'text/javascript+cheetah', 'application/x-javascript+spitfire', 'text/x-javascript+spitfire', 'text/javascript+spitfire')),
   'CheetahLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Cheetah', ('cheetah', 'spitfire'), ('*.tmpl', '*.spt'), ('application/x-cheetah', 'application/x-spitfire')),
   'CheetahXmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Cheetah', ('xml+cheetah', 'xml+spitfire'), (), ('application/xml+cheetah', 'application/xml+spitfire')),
   'ClojureLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Clojure', ('clojure', 'clj'), ('*.clj',), ('text/x-clojure', 'application/x-clojure')),
+  'CobolFreeformatLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'COBOLFree', ('cobolfree',), ('*.cbl', '*.CBL'), ()),
+  'CobolLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'COBOL', ('cobol',), ('*.cob', '*.COB', '*.cpy', '*.CPY'), ('text/x-cobol',)),
   'CoffeeScriptLexer': ('pygments.lexers.web', 'CoffeeScript', ('coffee-script', 'coffeescript'), ('*.coffee',), ('text/coffeescript',)),
   'ColdfusionHtmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Coldfusion HTML', ('cfm',), ('*.cfm', '*.cfml', '*.cfc'), ('application/x-coldfusion',)),
   'ColdfusionLexer': ('pygments.lexers.templates', 'cfstatement', ('cfs',), (), ()),
   'CommonLispLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Common Lisp', ('common-lisp', 'cl'), ('*.cl', '*.lisp', '*.el'), ('text/x-common-lisp',)),
   'CoqLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Coq', ('coq',), ('*.v',), ('text/x-coq',)),
-  'CppLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'C++', ('cpp', 'c++'), ('*.cpp', '*.hpp', '*.c++', '*.h++', '*.cc', '*.hh', '*.cxx', '*.hxx'), ('text/x-c++hdr', 'text/x-c++src')),
+  'CppLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'C++', ('cpp', 'c++'), ('*.cpp', '*.hpp', '*.c++', '*.h++', '*.cc', '*.hh', '*.cxx', '*.hxx', '*.C', '*.H', '*.cp', '*.CPP'), ('text/x-c++hdr', 'text/x-c++src')),
   'CppObjdumpLexer': ('pygments.lexers.asm', 'cpp-objdump', ('cpp-objdump', 'c++-objdumb', 'cxx-objdump'), ('*.cpp-objdump', '*.c++-objdump', '*.cxx-objdump'), ('text/x-cpp-objdump',)),
+  'CrocLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Croc', ('croc',), ('*.croc',), ('text/x-crocsrc',)),
   'CssDjangoLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+Django/Jinja', ('css+django', 'css+jinja'), (), ('text/css+django', 'text/css+jinja')),
   'CssErbLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+Ruby', ('css+erb', 'css+ruby'), (), ('text/css+ruby',)),
   'CssGenshiLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+Genshi Text', ('css+genshitext', 'css+genshi'), (), ('text/css+genshi',)),
   'CssLexer': ('pygments.lexers.web', 'CSS', ('css',), ('*.css',), ('text/css',)),
   'CssPhpLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+PHP', ('css+php',), (), ('text/css+php',)),
   'CssSmartyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+Smarty', ('css+smarty',), (), ('text/css+smarty',)),
+  'CudaLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'CUDA', ('cuda', 'cu'), ('*.cu', '*.cuh'), ('text/x-cuda',)),
   'CythonLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Cython', ('cython', 'pyx'), ('*.pyx', '*.pxd', '*.pxi'), ('text/x-cython', 'application/x-cython')),
   'DLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'D', ('d',), ('*.d', '*.di'), ('text/x-dsrc',)),
   'DObjdumpLexer': ('pygments.lexers.asm', 'd-objdump', ('d-objdump',), ('*.d-objdump',), ('text/x-d-objdump',)),
@@ -73,11 +83,14 @@
   'DartLexer': ('pygments.lexers.web', 'Dart', ('dart',), ('*.dart',), ('text/x-dart',)),
   'DebianControlLexer': ('pygments.lexers.text', 'Debian Control file', ('control',), ('control',), ()),
   'DelphiLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Delphi', ('delphi', 'pas', 'pascal', 'objectpascal'), ('*.pas',), ('text/x-pascal',)),
+  'DgLexer': ('pygments.lexers.agile', 'dg', ('dg',), ('*.dg',), ('text/x-dg',)),
   'DiffLexer': ('pygments.lexers.text', 'Diff', ('diff', 'udiff'), ('*.diff', '*.patch'), ('text/x-diff', 'text/x-patch')),
   'DjangoLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Django/Jinja', ('django', 'jinja'), (), ('application/x-django-templating', 'application/x-jinja')),
   'DtdLexer': ('pygments.lexers.web', 'DTD', ('dtd',), ('*.dtd',), ('application/xml-dtd',)),
   'DuelLexer': ('pygments.lexers.web', 'Duel', ('duel', 'Duel Engine', 'Duel View', 'JBST', 'jbst', 'JsonML+BST'), ('*.duel', '*.jbst'), ('text/x-duel', 'text/x-jbst')),
-  'DylanLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Dylan', ('dylan',), ('*.dylan', '*.dyl'), ('text/x-dylan',)),
+  'DylanConsoleLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Dylan session', ('dylan-console', 'dylan-repl'), ('*.dylan-console',), ('text/x-dylan-console',)),
+  'DylanLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Dylan', ('dylan',), ('*.dylan', '*.dyl', '*.intr'), ('text/x-dylan',)),
+  'DylanLidLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'DylanLID', ('dylan-lid', 'lid'), ('*.lid', '*.hdp'), ('text/x-dylan-lid',)),
   'ECLLexer': ('pygments.lexers.other', 'ECL', ('ecl',), ('*.ecl',), ('application/x-ecl',)),
   'ECLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'eC', ('ec',), ('*.ec', '*.eh'), ('text/x-echdr', 'text/x-ecsrc')),
   'ElixirConsoleLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Elixir iex session', ('iex',), (), ('text/x-elixir-shellsession',)),
@@ -94,6 +107,7 @@
   'FantomLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Fantom', ('fan',), ('*.fan',), ('application/x-fantom',)),
   'FelixLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Felix', ('felix', 'flx'), ('*.flx', '*.flxh'), ('text/x-felix',)),
   'FortranLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Fortran', ('fortran',), ('*.f', '*.f90', '*.F', '*.F90'), ('text/x-fortran',)),
+  'FoxProLexer': ('pygments.lexers.foxpro', 'FoxPro', ('Clipper', 'XBase'), ('*.PRG', '*.prg'), ()),
   'GLShaderLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'GLSL', ('glsl',), ('*.vert', '*.frag', '*.geo'), ('text/x-glslsrc',)),
   'GasLexer': ('pygments.lexers.asm', 'GAS', ('gas',), ('*.s', '*.S'), ('text/x-gas',)),
   'GenshiLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Genshi', ('genshi', 'kid', 'xml+genshi', 'xml+kid'), ('*.kid',), ('application/x-genshi', 'application/x-kid')),
@@ -116,13 +130,15 @@
   'HtmlPhpLexer': ('pygments.lexers.templates', 'HTML+PHP', ('html+php',), ('*.phtml',), ('application/x-php', 'application/x-httpd-php', 'application/x-httpd-php3', 'application/x-httpd-php4', 'application/x-httpd-php5')),
   'HtmlSmartyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'HTML+Smarty', ('html+smarty',), (), ('text/html+smarty',)),
   'HttpLexer': ('pygments.lexers.text', 'HTTP', ('http',), (), ()),
+  'HxmlLexer': ('pygments.lexers.text', 'Hxml', ('haxeml', 'hxml'), ('*.hxml',), ()),
   'HybrisLexer': ('pygments.lexers.other', 'Hybris', ('hybris', 'hy'), ('*.hy', '*.hyb'), ('text/x-hybris', 'application/x-hybris')),
+  'IDLLexer': ('pygments.lexers.math', 'IDL', ('idl',), ('*.pro',), ('text/idl',)),
   'IniLexer': ('pygments.lexers.text', 'INI', ('ini', 'cfg'), ('*.ini', '*.cfg'), ('text/x-ini',)),
   'IoLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Io', ('io',), ('*.io',), ('text/x-iosrc',)),
   'IokeLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Ioke', ('ioke', 'ik'), ('*.ik',), ('text/x-iokesrc',)),
   'IrcLogsLexer': ('pygments.lexers.text', 'IRC logs', ('irc',), ('*.weechatlog',), ('text/x-irclog',)),
-  'JSONLexer': ('pygments.lexers.web', 'JSON', ('json',), ('*.json',), ('application/json',)),
   'JadeLexer': ('pygments.lexers.web', 'Jade', ('jade', 'JADE'), ('*.jade',), ('text/x-jade',)),
+  'JagsLexer': ('pygments.lexers.math', 'JAGS', ('jags',), ('*.jag', '*.bug'), ()),
   'JavaLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Java', ('java',), ('*.java',), ('text/x-java',)),
   'JavascriptDjangoLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Django/Jinja', ('js+django', 'javascript+django', 'js+jinja', 'javascript+jinja'), (), ('application/x-javascript+django', 'application/x-javascript+jinja', 'text/x-javascript+django', 'text/x-javascript+jinja', 'text/javascript+django', 'text/javascript+jinja')),
   'JavascriptErbLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Ruby', ('js+erb', 'javascript+erb', 'js+ruby', 'javascript+ruby'), (), ('application/x-javascript+ruby', 'text/x-javascript+ruby', 'text/javascript+ruby')),
@@ -130,11 +146,23 @@
   'JavascriptLexer': ('pygments.lexers.web', 'JavaScript', ('js', 'javascript'), ('*.js',), ('application/javascript', 'application/x-javascript', 'text/x-javascript', 'text/javascript')),
   'JavascriptPhpLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+PHP', ('js+php', 'javascript+php'), (), ('application/x-javascript+php', 'text/x-javascript+php', 'text/javascript+php')),
   'JavascriptSmartyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Smarty', ('js+smarty', 'javascript+smarty'), (), ('application/x-javascript+smarty', 'text/x-javascript+smarty', 'text/javascript+smarty')),
+  'JsonLexer': ('pygments.lexers.web', 'JSON', ('json',), ('*.json',), ('application/json',)),
   'JspLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Java Server Page', ('jsp',), ('*.jsp',), ('application/x-jsp',)),
+  'JuliaConsoleLexer': ('pygments.lexers.math', 'Julia console', ('jlcon',), (), ()),
+  'JuliaLexer': ('pygments.lexers.math', 'Julia', ('julia', 'jl'), ('*.jl',), ('text/x-julia', 'application/x-julia')),
+  'KconfigLexer': ('pygments.lexers.other', 'Kconfig', ('kconfig', 'menuconfig', 'linux-config', 'kernel-config'), ('Kconfig', '*Config.in*', 'external.in*', 'standard-modules.in'), ('text/x-kconfig',)),
+  'KokaLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Koka', ('koka',), ('*.kk', '*.kki'), ('text/x-koka',)),
   'KotlinLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Kotlin', ('kotlin',), ('*.kt',), ('text/x-kotlin',)),
+  'LassoCssLexer': ('pygments.lexers.templates', 'CSS+Lasso', ('css+lasso',), (), ('text/css+lasso',)),
+  'LassoHtmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'HTML+Lasso', ('html+lasso',), (), ('text/html+lasso', 'application/x-httpd-lasso', 'application/x-httpd-lasso[89]')),
+  'LassoJavascriptLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Lasso', ('js+lasso', 'javascript+lasso'), (), ('application/x-javascript+lasso', 'text/x-javascript+lasso', 'text/javascript+lasso')),
+  'LassoLexer': ('pygments.lexers.web', 'Lasso', ('lasso', 'lassoscript'), ('*.lasso', '*.lasso[89]'), ('text/x-lasso',)),
+  'LassoXmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Lasso', ('xml+lasso',), (), ('application/xml+lasso',)),
   'LighttpdConfLexer': ('pygments.lexers.text', 'Lighttpd configuration file', ('lighty', 'lighttpd'), (), ('text/x-lighttpd-conf',)),
   'LiterateHaskellLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Literate Haskell', ('lhs', 'literate-haskell'), ('*.lhs',), ('text/x-literate-haskell',)),
+  'LiveScriptLexer': ('pygments.lexers.web', 'LiveScript', ('live-script', 'livescript'), ('*.ls',), ('text/livescript',)),
   'LlvmLexer': ('pygments.lexers.asm', 'LLVM', ('llvm',), ('*.ll',), ('text/x-llvm',)),
+  'LogosLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Logos', ('logos',), ('*.x', '*.xi', '*.xm', '*.xmi'), ('text/x-logos',)),
   'LogtalkLexer': ('pygments.lexers.other', 'Logtalk', ('logtalk',), ('*.lgt',), ('text/x-logtalk',)),
   'LuaLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Lua', ('lua',), ('*.lua', '*.wlua'), ('text/x-lua', 'application/x-lua')),
   'MOOCodeLexer': ('pygments.lexers.other', 'MOOCode', ('moocode',), ('*.moo',), ('text/x-moocode',)),
@@ -152,7 +180,9 @@
   'ModelicaLexer': ('pygments.lexers.other', 'Modelica', ('modelica',), ('*.mo',), ('text/x-modelica',)),
   'Modula2Lexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Modula-2', ('modula2', 'm2'), ('*.def', '*.mod'), ('text/x-modula2',)),
   'MoinWikiLexer': ('pygments.lexers.text', 'MoinMoin/Trac Wiki markup', ('trac-wiki', 'moin'), (), ('text/x-trac-wiki',)),
+  'MonkeyLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Monkey', ('monkey',), ('*.monkey',), ('text/x-monkey',)),
   'MoonScriptLexer': ('pygments.lexers.agile', 'MoonScript', ('moon', 'moonscript'), ('*.moon',), ('text/x-moonscript', 'application/x-moonscript')),
+  'MscgenLexer': ('pygments.lexers.other', 'Mscgen', ('mscgen', 'msc'), ('*.msc',), ()),
   'MuPADLexer': ('pygments.lexers.math', 'MuPAD', ('mupad',), ('*.mu',), ()),
   'MxmlLexer': ('pygments.lexers.web', 'MXML', ('mxml',), ('*.mxml',), ()),
   'MySqlLexer': ('pygments.lexers.sql', 'MySQL', ('mysql',), (), ('text/x-mysql',)),
@@ -161,6 +191,7 @@
   'MyghtyJavascriptLexer': ('pygments.lexers.templates', 'JavaScript+Myghty', ('js+myghty', 'javascript+myghty'), (), ('application/x-javascript+myghty', 'text/x-javascript+myghty', 'text/javascript+mygthy')),
   'MyghtyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Myghty', ('myghty',), ('*.myt', 'autodelegate'), ('application/x-myghty',)),
   'MyghtyXmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Myghty', ('xml+myghty',), (), ('application/xml+myghty',)),
+  'NSISLexer': ('pygments.lexers.other', 'NSIS', ('nsis', 'nsi', 'nsh'), ('*.nsi', '*.nsh'), ('text/x-nsis',)),
   'NasmLexer': ('pygments.lexers.asm', 'NASM', ('nasm',), ('*.asm', '*.ASM'), ('text/x-nasm',)),
   'NemerleLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'Nemerle', ('nemerle',), ('*.n',), ('text/x-nemerle',)),
   'NewLispLexer': ('pygments.lexers.functional', 'NewLisp', ('newlisp',), ('*.lsp', '*.nl'), ('text/x-newlisp', 'application/x-newlisp')),
@@ -169,7 +200,8 @@
   'NimrodLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Nimrod', ('nimrod', 'nim'), ('*.nim', '*.nimrod'), ('text/x-nimrod',)),
   'NumPyLexer': ('pygments.lexers.math', 'NumPy', ('numpy',), (), ()),
   'ObjdumpLexer': ('pygments.lexers.asm', 'objdump', ('objdump',), ('*.objdump',), ('text/x-objdump',)),
-  'ObjectiveCLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Objective-C', ('objective-c', 'objectivec', 'obj-c', 'objc'), ('*.m',), ('text/x-objective-c',)),
+  'ObjectiveCLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Objective-C', ('objective-c', 'objectivec', 'obj-c', 'objc'), ('*.m', '*.h'), ('text/x-objective-c',)),
+  'ObjectiveCppLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Objective-C++', ('objective-c++', 'objectivec++', 'obj-c++', 'objc++'), ('*.mm', '*.hh'), ('text/x-objective-c++',)),
   'ObjectiveJLexer': ('pygments.lexers.web', 'Objective-J', ('objective-j', 'objectivej', 'obj-j', 'objj'), ('*.j',), ('text/x-objective-j',)),
   'OcamlLexer': ('pygments.lexers.functional', 'OCaml', ('ocaml',), ('*.ml', '*.mli', '*.mll', '*.mly'), ('text/x-ocaml',)),
   'OctaveLexer': ('pygments.lexers.math', 'Octave', ('octave',), ('*.m',), ('text/octave',)),
@@ -177,7 +209,7 @@
   'OpaLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Opa', ('opa',), ('*.opa',), ('text/x-opa',)),
   'OpenEdgeLexer': ('pygments.lexers.other', 'OpenEdge ABL', ('openedge', 'abl', 'progress'), ('*.p', '*.cls'), ('text/x-openedge', 'application/x-openedge')),
   'PerlLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Perl', ('perl', 'pl'), ('*.pl', '*.pm'), ('text/x-perl', 'application/x-perl')),
-  'PhpLexer': ('pygments.lexers.web', 'PHP', ('php', 'php3', 'php4', 'php5'), ('*.php', '*.php[345]'), ('text/x-php',)),
+  'PhpLexer': ('pygments.lexers.web', 'PHP', ('php', 'php3', 'php4', 'php5'), ('*.php', '*.php[345]', '*.inc'), ('text/x-php',)),
   'PlPgsqlLexer': ('pygments.lexers.sql', 'PL/pgSQL', ('plpgsql',), (), ('text/x-plpgsql',)),
   'PostScriptLexer': ('pygments.lexers.other', 'PostScript', ('postscript',), ('*.ps', '*.eps'), ('application/postscript',)),
   'PostgresConsoleLexer': ('pygments.lexers.sql', 'PostgreSQL console (psql)', ('psql', 'postgresql-console', 'postgres-console'), (), ('text/x-postgresql-psql',)),
@@ -187,13 +219,17 @@
   'PrologLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Prolog', ('prolog',), ('*.prolog', '*.pro', '*.pl'), ('text/x-prolog',)),
   'PropertiesLexer': ('pygments.lexers.text', 'Properties', ('properties',), ('*.properties',), ('text/x-java-properties',)),
   'ProtoBufLexer': ('pygments.lexers.other', 'Protocol Buffer', ('protobuf',), ('*.proto',), ()),
+  'PuppetLexer': ('pygments.lexers.other', 'Puppet', ('puppet',), ('*.pp',), ()),
   'PyPyLogLexer': ('pygments.lexers.text', 'PyPy Log', ('pypylog', 'pypy'), ('*.pypylog',), ('application/x-pypylog',)),
   'Python3Lexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python 3', ('python3', 'py3'), (), ('text/x-python3', 'application/x-python3')),
   'Python3TracebackLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python 3.0 Traceback', ('py3tb',), ('*.py3tb',), ('text/x-python3-traceback',)),
   'PythonConsoleLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python console session', ('pycon',), (), ('text/x-python-doctest',)),
-  'PythonLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python', ('python', 'py'), ('*.py', '*.pyw', '*.sc', 'SConstruct', 'SConscript', '*.tac'), ('text/x-python', 'application/x-python')),
+  'PythonLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python', ('python', 'py', 'sage'), ('*.py', '*.pyw', '*.sc', 'SConstruct', 'SConscript', '*.tac', '*.sage'), ('text/x-python', 'application/x-python')),
   'PythonTracebackLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Python Traceback', ('pytb',), ('*.pytb',), ('text/x-python-traceback',)),
+  'QmlLexer': ('pygments.lexers.web', 'QML', ('qml', 'Qt Meta Language', 'Qt modeling Language'), ('*.qml',), ('application/x-qml',)),
   'RConsoleLexer': ('pygments.lexers.math', 'RConsole', ('rconsole', 'rout'), ('*.Rout',), ()),
+  'RPMSpecLexer': ('pygments.lexers.other', 'RPMSpec', ('spec',), ('*.spec',), ('text/x-rpm-spec',)),
+  'RacketLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Racket', ('racket', 'rkt'), ('*.rkt', '*.rktl'), ('text/x-racket', 'application/x-racket')),
   'RagelCLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Ragel in C Host', ('ragel-c',), ('*.rl',), ()),
   'RagelCppLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Ragel in CPP Host', ('ragel-cpp',), ('*.rl',), ()),
   'RagelDLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Ragel in D Host', ('ragel-d',), ('*.rl',), ()),
@@ -203,51 +239,63 @@
   'RagelObjectiveCLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Ragel in Objective C Host', ('ragel-objc',), ('*.rl',), ()),
   'RagelRubyLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Ragel in Ruby Host', ('ragel-ruby', 'ragel-rb'), ('*.rl',), ()),
   'RawTokenLexer': ('pygments.lexers.special', 'Raw token data', ('raw',), (), ('application/x-pygments-tokens',)),
+  'RdLexer': ('pygments.lexers.math', 'Rd', ('rd',), ('*.Rd',), ('text/x-r-doc',)),
   'RebolLexer': ('pygments.lexers.other', 'REBOL', ('rebol',), ('*.r', '*.r3'), ('text/x-rebol',)),
   'RedcodeLexer': ('pygments.lexers.other', 'Redcode', ('redcode',), ('*.cw',), ()),
+  'RegeditLexer': ('pygments.lexers.text', 'reg', ('registry',), ('*.reg',), ('text/x-windows-registry',)),
   'RhtmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'RHTML', ('rhtml', 'html+erb', 'html+ruby'), ('*.rhtml',), ('text/html+ruby',)),
+  'RobotFrameworkLexer': ('pygments.lexers.other', 'RobotFramework', ('RobotFramework', 'robotframework'), ('*.txt', '*.robot'), ('text/x-robotframework',)),
   'RstLexer': ('pygments.lexers.text', 'reStructuredText', ('rst', 'rest', 'restructuredtext'), ('*.rst', '*.rest'), ('text/x-rst', 'text/prs.fallenstein.rst')),
   'RubyConsoleLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Ruby irb session', ('rbcon', 'irb'), (), ('text/x-ruby-shellsession',)),
   'RubyLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Ruby', ('rb', 'ruby', 'duby'), ('*.rb', '*.rbw', 'Rakefile', '*.rake', '*.gemspec', '*.rbx', '*.duby'), ('text/x-ruby', 'application/x-ruby')),
-  'SLexer': ('pygments.lexers.math', 'S', ('splus', 's', 'r'), ('*.S', '*.R'), ('text/S-plus', 'text/S', 'text/R')),
+  'RustLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Rust', ('rust',), ('*.rs', '*.rc'), ('text/x-rustsrc',)),
+  'SLexer': ('pygments.lexers.math', 'S', ('splus', 's', 'r'), ('*.S', '*.R', '.Rhistory', '.Rprofile'), ('text/S-plus', 'text/S', 'text/x-r-source', 'text/x-r', 'text/x-R', 'text/x-r-history', 'text/x-r-profile')),
   'SMLLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Standard ML', ('sml',), ('*.sml', '*.sig', '*.fun'), ('text/x-standardml', 'application/x-standardml')),
   'SassLexer': ('pygments.lexers.web', 'Sass', ('sass', 'SASS'), ('*.sass',), ('text/x-sass',)),
   'ScalaLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Scala', ('scala',), ('*.scala',), ('text/x-scala',)),
   'ScamlLexer': ('pygments.lexers.web', 'Scaml', ('scaml', 'SCAML'), ('*.scaml',), ('text/x-scaml',)),
-  'SchemeLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Scheme', ('scheme', 'scm'), ('*.scm', '*.ss', '*.rkt'), ('text/x-scheme', 'application/x-scheme')),
+  'SchemeLexer': ('pygments.lexers.functional', 'Scheme', ('scheme', 'scm'), ('*.scm', '*.ss'), ('text/x-scheme', 'application/x-scheme')),
   'ScilabLexer': ('pygments.lexers.math', 'Scilab', ('scilab',), ('*.sci', '*.sce', '*.tst'), ('text/scilab',)),
   'ScssLexer': ('pygments.lexers.web', 'SCSS', ('scss',), ('*.scss',), ('text/x-scss',)),
+  'ShellSessionLexer': ('pygments.lexers.shell', 'Shell Session', ('shell-session',), ('*.shell-session',), ('application/x-sh-session',)),
+  'SmaliLexer': ('pygments.lexers.dalvik', 'Smali', ('smali',), ('*.smali',), ('text/smali',)),
   'SmalltalkLexer': ('pygments.lexers.other', 'Smalltalk', ('smalltalk', 'squeak'), ('*.st',), ('text/x-smalltalk',)),
   'SmartyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Smarty', ('smarty',), ('*.tpl',), ('application/x-smarty',)),
   'SnobolLexer': ('pygments.lexers.other', 'Snobol', ('snobol',), ('*.snobol',), ('text/x-snobol',)),
+  'SourcePawnLexer': ('pygments.lexers.other', 'SourcePawn', ('sp',), ('*.sp',), ('text/x-sourcepawn',)),
   'SourcesListLexer': ('pygments.lexers.text', 'Debian Sourcelist', ('sourceslist', 'sources.list'), ('sources.list',), ()),
   'SqlLexer': ('pygments.lexers.sql', 'SQL', ('sql',), ('*.sql',), ('text/x-sql',)),
   'SqliteConsoleLexer': ('pygments.lexers.sql', 'sqlite3con', ('sqlite3',), ('*.sqlite3-console',), ('text/x-sqlite3-console',)),
   'SquidConfLexer': ('pygments.lexers.text', 'SquidConf', ('squidconf', 'squid.conf', 'squid'), ('squid.conf',), ('text/x-squidconf',)),
   'SspLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Scalate Server Page', ('ssp',), ('*.ssp',), ('application/x-ssp',)),
-  'SystemVerilogLexer': ('pygments.lexers.hdl', 'systemverilog', ('sv',), ('*.sv', '*.svh'), ('text/x-systemverilog',)),
+  'StanLexer': ('pygments.lexers.math', 'Stan', ('stan',), ('*.stan',), ()),
+  'SystemVerilogLexer': ('pygments.lexers.hdl', 'systemverilog', ('systemverilog', 'sv'), ('*.sv', '*.svh'), ('text/x-systemverilog',)),
   'TclLexer': ('pygments.lexers.agile', 'Tcl', ('tcl',), ('*.tcl',), ('text/x-tcl', 'text/x-script.tcl', 'application/x-tcl')),
   'TcshLexer': ('pygments.lexers.shell', 'Tcsh', ('tcsh', 'csh'), ('*.tcsh', '*.csh'), ('application/x-csh',)),
   'TeaTemplateLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Tea', ('tea',), ('*.tea',), ('text/x-tea',)),
   'TexLexer': ('pygments.lexers.text', 'TeX', ('tex', 'latex'), ('*.tex', '*.aux', '*.toc'), ('text/x-tex', 'text/x-latex')),
   'TextLexer': ('pygments.lexers.special', 'Text only', ('text',), ('*.txt',), ('text/plain',)),
+  'TreetopLexer': ('pygments.lexers.parsers', 'Treetop', ('treetop',), ('*.treetop', '*.tt'), ()),
+  'TypeScriptLexer': ('pygments.lexers.web', 'TypeScript', ('ts',), ('*.ts',), ('text/x-typescript',)),
   'UrbiscriptLexer': ('pygments.lexers.other', 'UrbiScript', ('urbiscript',), ('*.u',), ('application/x-urbiscript',)),
+  'VGLLexer': ('pygments.lexers.other', 'VGL', ('vgl',), ('*.rpf',), ()),
   'ValaLexer': ('pygments.lexers.compiled', 'Vala', ('vala', 'vapi'), ('*.vala', '*.vapi'), ('text/x-vala',)),
   'VbNetAspxLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'aspx-vb', ('aspx-vb',), ('*.aspx', '*.asax', '*.ascx', '*.ashx', '*.asmx', '*.axd'), ()),
   'VbNetLexer': ('pygments.lexers.dotnet', 'VB.net', ('vb.net', 'vbnet'), ('*.vb', '*.bas'), ('text/x-vbnet', 'text/x-vba')),
   'VelocityHtmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'HTML+Velocity', ('html+velocity',), (), ('text/html+velocity',)),
   'VelocityLexer': ('pygments.lexers.templates', 'Velocity', ('velocity',), ('*.vm', '*.fhtml'), ()),
   'VelocityXmlLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Velocity', ('xml+velocity',), (), ('application/xml+velocity',)),
-  'VerilogLexer': ('pygments.lexers.hdl', 'verilog', ('v',), ('*.v',), ('text/x-verilog',)),
+  'VerilogLexer': ('pygments.lexers.hdl', 'verilog', ('verilog', 'v'), ('*.v',), ('text/x-verilog',)),
   'VhdlLexer': ('pygments.lexers.hdl', 'vhdl', ('vhdl',), ('*.vhdl', '*.vhd'), ('text/x-vhdl',)),
   'VimLexer': ('pygments.lexers.text', 'VimL', ('vim',), ('*.vim', '.vimrc', '.exrc', '.gvimrc', '_vimrc', '_exrc', '_gvimrc', 'vimrc', 'gvimrc'), ('text/x-vim',)),
-  'XQueryLexer': ('pygments.lexers.web', 'XQuery', ('xquery', 'xqy'), ('*.xqy', '*.xquery'), ('text/xquery', 'application/xquery')),
+  'XQueryLexer': ('pygments.lexers.web', 'XQuery', ('xquery', 'xqy', 'xq', 'xql', 'xqm'), ('*.xqy', '*.xquery', '*.xq', '*.xql', '*.xqm'), ('text/xquery', 'application/xquery')),
   'XmlDjangoLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Django/Jinja', ('xml+django', 'xml+jinja'), (), ('application/xml+django', 'application/xml+jinja')),
   'XmlErbLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Ruby', ('xml+erb', 'xml+ruby'), (), ('application/xml+ruby',)),
   'XmlLexer': ('pygments.lexers.web', 'XML', ('xml',), ('*.xml', '*.xsl', '*.rss', '*.xslt', '*.xsd', '*.wsdl'), ('text/xml', 'application/xml', 'image/svg+xml', 'application/rss+xml', 'application/atom+xml')),
   'XmlPhpLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+PHP', ('xml+php',), (), ('application/xml+php',)),
   'XmlSmartyLexer': ('pygments.lexers.templates', 'XML+Smarty', ('xml+smarty',), (), ('application/xml+smarty',)),
-  'XsltLexer': ('pygments.lexers.web', 'XSLT', ('xslt',), ('*.xsl', '*.xslt'), ('application/xsl+xml', 'application/xslt+xml')),
+  'XsltLexer': ('pygments.lexers.web', 'XSLT', ('xslt',), ('*.xsl', '*.xslt', '*.xpl'), ('application/xsl+xml', 'application/xslt+xml')),
+  'XtendLexer': ('pygments.lexers.jvm', 'Xtend', ('xtend',), ('*.xtend',), ('text/x-xtend',)),
   'YamlLexer': ('pygments.lexers.text', 'YAML', ('yaml',), ('*.yaml', '*.yml'), ('text/x-yaml',)),
 }
 
@@ -285,7 +333,7 @@
   footer = content[content.find("if __name__ == '__main__':"):]
 
   # write new file
-  f = open(__file__, 'w')
+  f = open(__file__, 'wb')
   f.write(header)
   f.write('LEXERS = {\n  %s,\n}\n\n' % ',\n  '.join(found_lexers))
   f.write(footer)
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_openedgebuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -0,0 +1,562 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._openedgebuiltins
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  Builtin list for the OpenEdgeLexer.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
+OPENEDGEKEYWORDS = [
+  'ABSOLUTE', 'ABS', 'ABSO', 'ABSOL', 'ABSOLU', 'ABSOLUT', 'ACCELERATOR',
+  'ACCUM', 'ACCUMULATE', 'ACCUM', 'ACCUMU', 'ACCUMUL', 'ACCUMULA',
+  'ACCUMULAT', 'ACTIVE-FORM', 'ACTIVE-WINDOW', 'ADD', 'ADD-BUFFER',
+  'ADD-CALC-COLUMN', 'ADD-COLUMNS-FROM', 'ADD-EVENTS-PROCEDURE',
+  'ADD-FIELDS-FROM', 'ADD-FIRST', 'ADD-INDEX-FIELD', 'ADD-LAST',
+  'ADD-LIKE-COLUMN', 'ADD-LIKE-FIELD', 'ADD-LIKE-INDEX', 'ADD-NEW-FIELD',
+  'ADD-NEW-INDEX', 'ADD-SCHEMA-LOCATION', 'ADD-SUPER-PROCEDURE', 'ADM-DATA',
+  'ADVISE', 'ALERT-BOX', 'ALIAS', 'ALL', 'ALLOW-COLUMN-SEARCHING',
+  'ALLOW-REPLICATION', 'ALTER', 'ALWAYS-ON-TOP', 'AMBIGUOUS', 'AMBIG',
+  'AMBIGU', 'AMBIGUO', 'AMBIGUOU', 'ANALYZE', 'ANALYZ', 'AND', 'ANSI-ONLY',
+  'ANY', 'ANYWHERE', 'APPEND', 'APPL-ALERT-BOXES', 'APPL-ALERT',
+  'APPL-ALERT-', 'APPL-ALERT-B', 'APPL-ALERT-BO', 'APPL-ALERT-BOX',
+  'APPL-ALERT-BOXE', 'APPL-CONTEXT-ID', 'APPLICATION', 'APPLY',
+  'APPSERVER-INFO', 'APPSERVER-PASSWORD', 'APPSERVER-USERID', 'ARRAY-MESSAGE',
+  'AS', 'ASC', 'ASCENDING', 'ASCE', 'ASCEN', 'ASCEND', 'ASCENDI', 'ASCENDIN',
+  'ASK-OVERWRITE', 'ASSEMBLY', 'ASSIGN', 'ASYNCHRONOUS',
+  'ASYNC-REQUEST-COUNT', 'ASYNC-REQUEST-HANDLE', 'AT', 'ATTACHED-PAIRLIST',
+  'ATTR-SPACE', 'ATTR', 'ATTRI', 'ATTRIB', 'ATTRIBU', 'ATTRIBUT',
+  'AUDIT-CONTROL', 'AUDIT-ENABLED', 'AUDIT-EVENT-CONTEXT', 'AUDIT-POLICY',
+  'AUTHENTICATION-FAILED', 'AUTHORIZATION', 'AUTO-COMPLETION', 'AUTO-COMP',
+  'AUTO-COMPL', 'AUTO-COMPLE', 'AUTO-COMPLET', 'AUTO-COMPLETI',
+  'AUTO-COMPLETIO', 'AUTO-ENDKEY', 'AUTO-END-KEY', 'AUTO-GO', 'AUTO-INDENT',
+  'AUTO-IND', 'AUTO-INDE', 'AUTO-INDEN', 'AUTOMATIC', 'AUTO-RESIZE',
+  'AUTO-RETURN', 'AUTO-RET', 'AUTO-RETU', 'AUTO-RETUR', 'AUTO-SYNCHRONIZE',
+  'AUTO-ZAP', 'AUTO-Z', 'AUTO-ZA', 'AVAILABLE', 'AVAIL', 'AVAILA', 'AVAILAB',
+  'AVAILABL', 'AVAILABLE-FORMATS', 'AVERAGE', 'AVE', 'AVER', 'AVERA',
+  'AVERAG', 'AVG', 'BACKGROUND', 'BACK', 'BACKG', 'BACKGR', 'BACKGRO',
+  'BACKGROU', 'BACKGROUN', 'BACKWARDS', 'BACKWARD', 'BASE64-DECODE',
+  'BASE64-ENCODE', 'BASE-ADE', 'BASE-KEY', 'BATCH-MODE', 'BATCH', 'BATCH-',
+  'BATCH-M', 'BATCH-MO', 'BATCH-MOD', 'BATCH-SIZE', 'BEFORE-HIDE', 'BEFORE-H',
+  'BEFORE-HI', 'BEFORE-HID', 'BEGIN-EVENT-GROUP', 'BEGINS', 'BELL', 'BETWEEN',
+  'BGCOLOR', 'BGC', 'BGCO', 'BGCOL', 'BGCOLO', 'BIG-ENDIAN', 'BINARY', 'BIND',
+  'BIND-WHERE', 'BLANK', 'BLOCK-ITERATION-DISPLAY', 'BORDER-BOTTOM-CHARS',
+  'BORDER-B', 'BORDER-BO', 'BORDER-BOT', 'BORDER-BOTT', 'BORDER-BOTTO',
+  'BORDER-BOTTOM-PIXELS', 'BORDER-BOTTOM-P', 'BORDER-BOTTOM-PI',
+  'BORDER-BOTTOM-PIX', 'BORDER-BOTTOM-PIXE', 'BORDER-BOTTOM-PIXEL',
+  'BORDER-LEFT-CHARS', 'BORDER-L', 'BORDER-LE', 'BORDER-LEF', 'BORDER-LEFT',
+  'BORDER-LEFT-', 'BORDER-LEFT-C', 'BORDER-LEFT-CH', 'BORDER-LEFT-CHA',
+  'BORDER-LEFT-CHAR', 'BORDER-LEFT-PIXELS', 'BORDER-LEFT-P', 'BORDER-LEFT-PI',
+  'BORDER-LEFT-PIX', 'BORDER-LEFT-PIXE', 'BORDER-LEFT-PIXEL',
+  'BORDER-RIGHT-CHARS', 'BORDER-R', 'BORDER-RI', 'BORDER-RIG', 'BORDER-RIGH',
+  'BORDER-RIGHT', 'BORDER-RIGHT-', 'BORDER-RIGHT-C', 'BORDER-RIGHT-CH',
+  'BORDER-RIGHT-CHA', 'BORDER-RIGHT-CHAR', 'BORDER-RIGHT-PIXELS',
+  'BORDER-RIGHT-P', 'BORDER-RIGHT-PI', 'BORDER-RIGHT-PIX',
+  'BORDER-RIGHT-PIXE', 'BORDER-RIGHT-PIXEL', 'BORDER-TOP-CHARS', 'BORDER-T',
+  'BORDER-TO', 'BORDER-TOP', 'BORDER-TOP-', 'BORDER-TOP-C', 'BORDER-TOP-CH',
+  'BORDER-TOP-CHA', 'BORDER-TOP-CHAR', 'BORDER-TOP-PIXELS', 'BORDER-TOP-P',
+  'BORDER-TOP-PI', 'BORDER-TOP-PIX', 'BORDER-TOP-PIXE', 'BORDER-TOP-PIXEL',
+  'BOX', 'BOX-SELECTABLE', 'BOX-SELECT', 'BOX-SELECTA', 'BOX-SELECTAB',
+  'BOX-SELECTABL', 'BREAK', 'BROWSE', 'BUFFER', 'BUFFER-CHARS',
+  'BUFFER-COMPARE', 'BUFFER-COPY', 'BUFFER-CREATE', 'BUFFER-DELETE',
+  'BUFFER-FIELD', 'BUFFER-HANDLE', 'BUFFER-LINES', 'BUFFER-NAME',
+  'BUFFER-RELEASE', 'BUFFER-VALUE', 'BUTTON', 'BUTTONS', 'BUTTON', 'BY',
+  'BY-POINTER', 'BY-VARIANT-POINTER', 'CACHE', 'CACHE-SIZE', 'CALL',
+  'CALL-NAME', 'CALL-TYPE', 'CANCEL-BREAK', 'CANCEL-BUTTON', 'CAN-CREATE',
+  'CAN-DELETE', 'CAN-DO', 'CAN-FIND', 'CAN-QUERY', 'CAN-READ', 'CAN-SET',
+  'CAN-WRITE', 'CAPS', 'CAREFUL-PAINT', 'CASE', 'CASE-SENSITIVE', 'CASE-SEN',
+  'CASE-SENS', 'CASE-SENSI', 'CASE-SENSIT', 'CASE-SENSITI', 'CASE-SENSITIV',
+  'CAST', 'CATCH', 'CDECL', 'CENTERED', 'CENTER', 'CENTERE', 'CHAINED',
+  'CHARACTER_LENGTH', 'CHARSET', 'CHECK', 'CHECKED', 'CHOOSE', 'CHR', 'CLASS',
+  'CLASS-TYPE', 'CLEAR', 'CLEAR-APPL-CONTEXT', 'CLEAR-LOG', 'CLEAR-SELECTION',
+  'CLEAR-SELECT', 'CLEAR-SELECTI', 'CLEAR-SELECTIO', 'CLEAR-SORT-ARROWS',
+  'CLEAR-SORT-ARROW', 'CLIENT-CONNECTION-ID', 'CLIENT-PRINCIPAL',
+  'CLIENT-TTY', 'CLIENT-TYPE', 'CLIENT-WORKSTATION', 'CLIPBOARD', 'CLOSE',
+  'CLOSE-LOG', 'CODE', 'CODEBASE-LOCATOR', 'CODEPAGE', 'CODEPAGE-CONVERT',
+  'COLLATE', 'COL-OF', 'COLON', 'COLON-ALIGNED', 'COLON-ALIGN',
+  'COLON-ALIGNE', 'COLOR', 'COLOR-TABLE', 'COLUMN', 'COL', 'COLU', 'COLUM',
+  'COLUMN-BGCOLOR', 'COLUMN-DCOLOR', 'COLUMN-FGCOLOR', 'COLUMN-FONT',
+  'COLUMN-LABEL', 'COLUMN-LAB', 'COLUMN-LABE', 'COLUMN-MOVABLE', 'COLUMN-OF',
+  'COLUMN-PFCOLOR', 'COLUMN-READ-ONLY', 'COLUMN-RESIZABLE', 'COLUMNS',
+  'COLUMN-SCROLLING', 'COMBO-BOX', 'COMMAND', 'COMPARES', 'COMPILE',
+  'COMPILER', 'COMPLETE', 'COM-SELF', 'CONFIG-NAME', 'CONNECT', 'CONNECTED',
+  'CONSTRUCTOR', 'CONTAINS', 'CONTENTS', 'CONTEXT', 'CONTEXT-HELP',
+  'CONTEXT-HELP-FILE', 'CONTEXT-HELP-ID', 'CONTEXT-POPUP', 'CONTROL',
+  'CONTROL-BOX', 'CONTROL-FRAME', 'CONVERT', 'CONVERT-3D-COLORS',
+  'CONVERT-TO-OFFSET', 'CONVERT-TO-OFFS', 'CONVERT-TO-OFFSE', 'COPY-DATASET',
+  'COPY-LOB', 'COPY-SAX-ATTRIBUTES', 'COPY-TEMP-TABLE', 'COUNT', 'COUNT-OF',
+  'CPCASE', 'CPCOLL', 'CPINTERNAL', 'CPLOG', 'CPPRINT', 'CPRCODEIN',
+  'CPRCODEOUT', 'CPSTREAM', 'CPTERM', 'CRC-VALUE', 'CREATE', 'CREATE-LIKE',
+  'CREATE-LIKE-SEQUENTIAL', 'CREATE-NODE-NAMESPACE',
+  'CREATE-RESULT-LIST-ENTRY', 'CREATE-TEST-FILE', 'CURRENT', 'CURRENT_DATE',
+  'CURRENT_DATE', 'CURRENT-CHANGED', 'CURRENT-COLUMN', 'CURRENT-ENVIRONMENT',
+  'CURRENT-ENV', 'CURRENT-ENVI', 'CURRENT-ENVIR', 'CURRENT-ENVIRO',
+  'CURRENT-ENVIRON', 'CURRENT-ENVIRONM', 'CURRENT-ENVIRONME',
+  'CURRENT-ENVIRONMEN', 'CURRENT-ITERATION', 'CURRENT-LANGUAGE',
+  'CURRENT-LANG', 'CURRENT-LANGU', 'CURRENT-LANGUA', 'CURRENT-LANGUAG',
+  'CURRENT-QUERY', 'CURRENT-RESULT-ROW', 'CURRENT-ROW-MODIFIED',
+  'CURRENT-VALUE', 'CURRENT-WINDOW', 'CURSOR', 'CURS', 'CURSO', 'CURSOR-CHAR',
+  'CURSOR-LINE', 'CURSOR-OFFSET', 'DATABASE', 'DATA-BIND',
+  'DATA-ENTRY-RETURN', 'DATA-ENTRY-RET', 'DATA-ENTRY-RETU',
+  'DATA-ENTRY-RETUR', 'DATA-RELATION', 'DATA-REL', 'DATA-RELA', 'DATA-RELAT',
+  'DATA-RELATI', 'DATA-RELATIO', 'DATASERVERS', 'DATASET', 'DATASET-HANDLE',
+  'DATA-SOURCE', 'DATA-SOURCE-COMPLETE-MAP', 'DATA-SOURCE-MODIFIED',
+  'DATA-SOURCE-ROWID', 'DATA-TYPE', 'DATA-T', 'DATA-TY', 'DATA-TYP',
+  'DATE-FORMAT', 'DATE-F', 'DATE-FO', 'DATE-FOR', 'DATE-FORM', 'DATE-FORMA',
+  'DAY', 'DBCODEPAGE', 'DBCOLLATION', 'DBNAME', 'DBPARAM', 'DB-REFERENCES',
+  'DBRESTRICTIONS', 'DBREST', 'DBRESTR', 'DBRESTRI', 'DBRESTRIC',
+  'DBRESTRICT', 'DBRESTRICTI', 'DBRESTRICTIO', 'DBRESTRICTION', 'DBTASKID',
+  'DBTYPE', 'DBVERSION', 'DBVERS', 'DBVERSI', 'DBVERSIO', 'DCOLOR', 'DDE',
+  'DDE-ERROR', 'DDE-ID', 'DDE-I', 'DDE-ITEM', 'DDE-NAME', 'DDE-TOPIC',
+  'DEBLANK', 'DEBUG', 'DEBU', 'DEBUG-ALERT', 'DEBUGGER', 'DEBUG-LIST',
+  'DECIMALS', 'DECLARE', 'DECLARE-NAMESPACE', 'DECRYPT', 'DEFAULT',
+  'DEFAULT-BUFFER-HANDLE', 'DEFAULT-BUTTON', 'DEFAUT-B', 'DEFAUT-BU',
+  'DEFAUT-BUT', 'DEFAUT-BUTT', 'DEFAUT-BUTTO', 'DEFAULT-COMMIT',
+  'DEFAULT-EXTENSION', 'DEFAULT-EX', 'DEFAULT-EXT', 'DEFAULT-EXTE',
+  'DEFAULT-EXTEN', 'DEFAULT-EXTENS', 'DEFAULT-EXTENSI', 'DEFAULT-EXTENSIO',
+  'DEFAULT-NOXLATE', 'DEFAULT-NOXL', 'DEFAULT-NOXLA', 'DEFAULT-NOXLAT',
+  'DEFAULT-VALUE', 'DEFAULT-WINDOW', 'DEFINED', 'DEFINE-USER-EVENT-MANAGER',
+  'DELETE', 'DEL', 'DELE', 'DELET', 'DELETE-CHARACTER', 'DELETE-CHAR',
+  'DELETE-CHARA', 'DELETE-CHARAC', 'DELETE-CHARACT', 'DELETE-CHARACTE',
+  'DELETE-CURRENT-ROW', 'DELETE-LINE', 'DELETE-RESULT-LIST-ENTRY',
+  'DELETE-SELECTED-ROW', 'DELETE-SELECTED-ROWS', 'DELIMITER', 'DESC',
+  'DESCENDING', 'DESC', 'DESCE', 'DESCEN', 'DESCEND', 'DESCENDI', 'DESCENDIN',
+  'DESELECT-FOCUSED-ROW', 'DESELECTION', 'DESELECT-ROWS',
+  'DESELECT-SELECTED-ROW', 'DESTRUCTOR', 'DIALOG-BOX', 'DICTIONARY', 'DICT',
+  'DICTI', 'DICTIO', 'DICTION', 'DICTIONA', 'DICTIONAR', 'DIR', 'DISABLE',
+  'DISABLE-AUTO-ZAP', 'DISABLED', 'DISABLE-DUMP-TRIGGERS',
+  'DISABLE-LOAD-TRIGGERS', 'DISCONNECT', 'DISCON', 'DISCONN', 'DISCONNE',
+  'DISCONNEC', 'DISP', 'DISPLAY', 'DISP', 'DISPL', 'DISPLA',
+  'DISPLAY-MESSAGE', 'DISPLAY-TYPE', 'DISPLAY-T', 'DISPLAY-TY', 'DISPLAY-TYP',
+  'DISTINCT', 'DO', 'DOMAIN-DESCRIPTION', 'DOMAIN-NAME', 'DOMAIN-TYPE', 'DOS',
+  'DOUBLE', 'DOWN', 'DRAG-ENABLED', 'DROP', 'DROP-DOWN', 'DROP-DOWN-LIST',
+  'DROP-FILE-NOTIFY', 'DROP-TARGET', 'DUMP', 'DYNAMIC', 'DYNAMIC-FUNCTION',
+  'EACH', 'ECHO', 'EDGE-CHARS', 'EDGE', 'EDGE-', 'EDGE-C', 'EDGE-CH',
+  'EDGE-CHA', 'EDGE-CHAR', 'EDGE-PIXELS', 'EDGE-P', 'EDGE-PI', 'EDGE-PIX',
+  'EDGE-PIXE', 'EDGE-PIXEL', 'EDIT-CAN-PASTE', 'EDIT-CAN-UNDO', 'EDIT-CLEAR',
+  'EDIT-COPY', 'EDIT-CUT', 'EDITING', 'EDITOR', 'EDIT-PASTE', 'EDIT-UNDO',
+  'ELSE', 'EMPTY', 'EMPTY-TEMP-TABLE', 'ENABLE', 'ENABLED-FIELDS', 'ENCODE',
+  'ENCRYPT', 'ENCRYPT-AUDIT-MAC-KEY', 'ENCRYPTION-SALT', 'END',
+  'END-DOCUMENT', 'END-ELEMENT', 'END-EVENT-GROUP', 'END-FILE-DROP', 'ENDKEY',
+  'END-KEY', 'END-MOVE', 'END-RESIZE', 'END-ROW-RESIZE', 'END-USER-PROMPT',
+  'ENTERED', 'ENTRY', 'EQ', 'ERROR', 'ERROR-COLUMN', 'ERROR-COL',
+  'ERROR-COLU', 'ERROR-COLUM', 'ERROR-ROW', 'ERROR-STACK-TRACE',
+  'ERROR-STATUS', 'ERROR-STAT', 'ERROR-STATU', 'ESCAPE', 'ETIME',
+  'EVENT-GROUP-ID', 'EVENT-PROCEDURE', 'EVENT-PROCEDURE-CONTEXT', 'EVENTS',
+  'EVENT', 'EVENT-TYPE', 'EVENT-T', 'EVENT-TY', 'EVENT-TYP', 'EXCEPT',
+  'EXCLUSIVE-ID', 'EXCLUSIVE-LOCK', 'EXCLUSIVE', 'EXCLUSIVE-', 'EXCLUSIVE-L',
+  'EXCLUSIVE-LO', 'EXCLUSIVE-LOC', 'EXCLUSIVE-WEB-USER', 'EXECUTE', 'EXISTS',
+  'EXP', 'EXPAND', 'EXPANDABLE', 'EXPLICIT', 'EXPORT', 'EXPORT-PRINCIPAL',
+  'EXTENDED', 'EXTENT', 'EXTERNAL', 'FALSE', 'FETCH', 'FETCH-SELECTED-ROW',
+  'FGCOLOR', 'FGC', 'FGCO', 'FGCOL', 'FGCOLO', 'FIELD', 'FIELDS', 'FIELD',
+  'FILE', 'FILE-CREATE-DATE', 'FILE-CREATE-TIME', 'FILE-INFORMATION',
+  'FILE-INFO', 'FILE-INFOR', 'FILE-INFORM', 'FILE-INFORMA', 'FILE-INFORMAT',
+  'FILE-INFORMATI', 'FILE-INFORMATIO', 'FILE-MOD-DATE', 'FILE-MOD-TIME',
+  'FILENAME', 'FILE-NAME', 'FILE-OFFSET', 'FILE-OFF', 'FILE-OFFS',
+  'FILE-OFFSE', 'FILE-SIZE', 'FILE-TYPE', 'FILL', 'FILLED', 'FILL-IN',
+  'FILTERS', 'FINAL', 'FINALLY', 'FIND', 'FIND-BY-ROWID',
+  'FIND-CASE-SENSITIVE', 'FIND-CURRENT', 'FINDER', 'FIND-FIRST',
+  'FIND-GLOBAL', 'FIND-LAST', 'FIND-NEXT-OCCURRENCE', 'FIND-PREV-OCCURRENCE',
+  'FIND-SELECT', 'FIND-UNIQUE', 'FIND-WRAP-AROUND', 'FIRST',
+  'FIRST-ASYNCH-REQUEST', 'FIRST-CHILD', 'FIRST-COLUMN', 'FIRST-FORM',
+  'FIRST-OBJECT', 'FIRST-OF', 'FIRST-PROCEDURE', 'FIRST-PROC', 'FIRST-PROCE',
+  'FIRST-PROCED', 'FIRST-PROCEDU', 'FIRST-PROCEDUR', 'FIRST-SERVER',
+  'FIRST-TAB-ITEM', 'FIRST-TAB-I', 'FIRST-TAB-IT', 'FIRST-TAB-ITE',
+  'FIT-LAST-COLUMN', 'FIXED-ONLY', 'FLAT-BUTTON', 'FLOAT', 'FOCUS',
+  'FOCUSED-ROW', 'FOCUSED-ROW-SELECTED', 'FONT', 'FONT-TABLE', 'FOR',
+  'FORCE-FILE', 'FOREGROUND', 'FORE', 'FOREG', 'FOREGR', 'FOREGRO',
+  'FOREGROU', 'FOREGROUN', 'FORM', 'FORMAT', 'FORM', 'FORMA', 'FORMATTED',
+  'FORMATTE', 'FORM-LONG-INPUT', 'FORWARD', 'FORWARDS', 'FORWARD', 'FRAGMENT',
+  'FRAGMEN', 'FRAME', 'FRAM', 'FRAME-COL', 'FRAME-DB', 'FRAME-DOWN',
+  'FRAME-FIELD', 'FRAME-FILE', 'FRAME-INDEX', 'FRAME-INDE', 'FRAME-LINE',
+  'FRAME-NAME', 'FRAME-ROW', 'FRAME-SPACING', 'FRAME-SPA', 'FRAME-SPAC',
+  'FRAME-SPACI', 'FRAME-SPACIN', 'FRAME-VALUE', 'FRAME-VAL', 'FRAME-VALU',
+  'FRAME-X', 'FRAME-Y', 'FREQUENCY', 'FROM', 'FROM-CHARS', 'FROM-C',
+  'FROM-CH', 'FROM-CHA', 'FROM-CHAR', 'FROM-CURRENT', 'FROM-CUR', 'FROM-CURR',
+  'FROM-CURRE', 'FROM-CURREN', 'FROM-PIXELS', 'FROM-P', 'FROM-PI', 'FROM-PIX',
+  'FROM-PIXE', 'FROM-PIXEL', 'FULL-HEIGHT-CHARS', 'FULL-HEIGHT',
+  'FULL-HEIGHT-', 'FULL-HEIGHT-C', 'FULL-HEIGHT-CH', 'FULL-HEIGHT-CHA',
+  'FULL-HEIGHT-CHAR', 'FULL-HEIGHT-PIXELS', 'FULL-HEIGHT-P', 'FULL-HEIGHT-PI',
+  'FULL-HEIGHT-PIX', 'FULL-HEIGHT-PIXE', 'FULL-HEIGHT-PIXEL', 'FULL-PATHNAME',
+  'FULL-PATHN', 'FULL-PATHNA', 'FULL-PATHNAM', 'FULL-WIDTH-CHARS',
+  'FULL-WIDTH', 'FULL-WIDTH-', 'FULL-WIDTH-C', 'FULL-WIDTH-CH',
+  'FULL-WIDTH-CHA', 'FULL-WIDTH-CHAR', 'FULL-WIDTH-PIXELS', 'FULL-WIDTH-P',
+  'FULL-WIDTH-PI', 'FULL-WIDTH-PIX', 'FULL-WIDTH-PIXE', 'FULL-WIDTH-PIXEL',
+  'FUNCTION', 'FUNCTION-CALL-TYPE', 'GATEWAYS', 'GATEWAY', 'GE',
+  'GENERATE-MD5', 'GENERATE-PBE-KEY', 'GENERATE-PBE-SALT',
+  'GENERATE-RANDOM-KEY', 'GENERATE-UUID', 'GET', 'GET-ATTR-CALL-TYPE',
+  'GET-ATTRIBUTE-NODE', 'GET-BINARY-DATA', 'GET-BLUE-VALUE', 'GET-BLUE',
+  'GET-BLUE-', 'GET-BLUE-V', 'GET-BLUE-VA', 'GET-BLUE-VAL', 'GET-BLUE-VALU',
+  'GET-BROWSE-COLUMN', 'GET-BUFFER-HANDLEGETBYTE', 'GET-BYTE',
+  'GET-CALLBACK-PROC-CONTEXT', 'GET-CALLBACK-PROC-NAME', 'GET-CGI-LIST',
+  'GET-CGI-LONG-VALUE', 'GET-CGI-VALUE', 'GET-CODEPAGES', 'GET-COLLATIONS',
+  'GET-CONFIG-VALUE', 'GET-CURRENT', 'GET-DOUBLE', 'GET-DROPPED-FILE',
+  'GET-DYNAMIC', 'GET-ERROR-COLUMN', 'GET-ERROR-ROW', 'GET-FILE',
+  'GET-FILE-NAME', 'GET-FILE-OFFSET', 'GET-FILE-OFFSE', 'GET-FIRST',
+  'GET-FLOAT', 'GET-GREEN-VALUE', 'GET-GREEN', 'GET-GREEN-', 'GET-GREEN-V',
+  'GET-GREEN-VA', 'GET-GREEN-VAL', 'GET-GREEN-VALU',
+  'GET-INDEX-BY-NAMESPACE-NAME', 'GET-INDEX-BY-QNAME', 'GET-INT64',
+  'GET-ITERATION', 'GET-KEY-VALUE', 'GET-KEY-VAL', 'GET-KEY-VALU', 'GET-LAST',
+  'GET-LOCALNAME-BY-INDEX', 'GET-LONG', 'GET-MESSAGE', 'GET-NEXT',
+  'GET-NUMBER', 'GET-POINTER-VALUE', 'GET-PREV', 'GET-PRINTERS',
+  'GET-PROPERTY', 'GET-QNAME-BY-INDEX', 'GET-RED-VALUE', 'GET-RED',
+  'GET-RED-', 'GET-RED-V', 'GET-RED-VA', 'GET-RED-VAL', 'GET-RED-VALU',
+  'GET-REPOSITIONED-ROW', 'GET-RGB-VALUE', 'GET-SELECTED-WIDGET',
+  'GET-SELECTED', 'GET-SELECTED-', 'GET-SELECTED-W', 'GET-SELECTED-WI',
+  'GET-SELECTED-WID', 'GET-SELECTED-WIDG', 'GET-SELECTED-WIDGE', 'GET-SHORT',
+  'GET-SIGNATURE', 'GET-SIZE', 'GET-STRING', 'GET-TAB-ITEM',
+  'GET-TEXT-HEIGHT-CHARS', 'GET-TEXT-HEIGHT', 'GET-TEXT-HEIGHT-',
+  'GET-TEXT-HEIGHT-C', 'GET-TEXT-HEIGHT-CH', 'GET-TEXT-HEIGHT-CHA',
+  'GET-TEXT-HEIGHT-CHAR', 'GET-TEXT-HEIGHT-PIXELS', 'GET-TEXT-HEIGHT-P',
+  'GET-TEXT-HEIGHT-PI', 'GET-TEXT-HEIGHT-PIX', 'GET-TEXT-HEIGHT-PIXE',
+  'GET-TEXT-HEIGHT-PIXEL', 'GET-TEXT-WIDTH-CHARS', 'GET-TEXT-WIDTH',
+  'GET-TEXT-WIDTH-', 'GET-TEXT-WIDTH-C', 'GET-TEXT-WIDTH-CH',
+  'GET-TEXT-WIDTH-CHA', 'GET-TEXT-WIDTH-CHAR', 'GET-TEXT-WIDTH-PIXELS',
+  'GET-TEXT-WIDTH-P', 'GET-TEXT-WIDTH-PI', 'GET-TEXT-WIDTH-PIX',
+  'GET-TEXT-WIDTH-PIXE', 'GET-TEXT-WIDTH-PIXEL', 'GET-TYPE-BY-INDEX',
+  'GET-TYPE-BY-NAMESPACE-NAME', 'GET-TYPE-BY-QNAME', 'GET-UNSIGNED-LONG',
+  'GET-UNSIGNED-SHORT', 'GET-URI-BY-INDEX', 'GET-VALUE-BY-INDEX',
+  'GET-VALUE-BY-NAMESPACE-NAME', 'GET-VALUE-BY-QNAME', 'GET-WAIT-STATE',
+  'GLOBAL', 'GO-ON', 'GO-PENDING', 'GO-PEND', 'GO-PENDI', 'GO-PENDIN',
+  'GRANT', 'GRAPHIC-EDGE', 'GRAPHIC-E', 'GRAPHIC-ED', 'GRAPHIC-EDG',
+  'GRID-FACTOR-HORIZONTAL', 'GRID-FACTOR-H', 'GRID-FACTOR-HO',
+  'GRID-FACTOR-HOR', 'GRID-FACTOR-HORI', 'GRID-FACTOR-HORIZ',
+  'GRID-FACTOR-HORIZO', 'GRID-FACTOR-HORIZON', 'GRID-FACTOR-HORIZONT',
+  'GRID-FACTOR-HORIZONTA', 'GRID-FACTOR-VERTICAL', 'GRID-FACTOR-V',
+  'GRID-FACTOR-VE', 'GRID-FACTOR-VER', 'GRID-FACTOR-VERT', 'GRID-FACTOR-VERT',
+  'GRID-FACTOR-VERTI', 'GRID-FACTOR-VERTIC', 'GRID-FACTOR-VERTICA',
+  'GRID-SNAP', 'GRID-UNIT-HEIGHT-CHARS', 'GRID-UNIT-HEIGHT',
+  'GRID-UNIT-HEIGHT-', 'GRID-UNIT-HEIGHT-C', 'GRID-UNIT-HEIGHT-CH',
+  'GRID-UNIT-HEIGHT-CHA', 'GRID-UNIT-HEIGHT-PIXELS', 'GRID-UNIT-HEIGHT-P',
+  'GRID-UNIT-HEIGHT-PI', 'GRID-UNIT-HEIGHT-PIX', 'GRID-UNIT-HEIGHT-PIXE',
+  'GRID-UNIT-HEIGHT-PIXEL', 'GRID-UNIT-WIDTH-CHARS', 'GRID-UNIT-WIDTH',
+  'GRID-UNIT-WIDTH-', 'GRID-UNIT-WIDTH-C', 'GRID-UNIT-WIDTH-CH',
+  'GRID-UNIT-WIDTH-CHA', 'GRID-UNIT-WIDTH-CHAR', 'GRID-UNIT-WIDTH-PIXELS',
+  'GRID-UNIT-WIDTH-P', 'GRID-UNIT-WIDTH-PI', 'GRID-UNIT-WIDTH-PIX',
+  'GRID-UNIT-WIDTH-PIXE', 'GRID-UNIT-WIDTH-PIXEL', 'GRID-VISIBLE', 'GROUP',
+  'GT', 'GUID', 'HANDLER', 'HAS-RECORDS', 'HAVING', 'HEADER', 'HEIGHT-CHARS',
+  'HEIGHT', 'HEIGHT-', 'HEIGHT-C', 'HEIGHT-CH', 'HEIGHT-CHA', 'HEIGHT-CHAR',
+  'HEIGHT-PIXELS', 'HEIGHT-P', 'HEIGHT-PI', 'HEIGHT-PIX', 'HEIGHT-PIXE',
+  'HEIGHT-PIXEL', 'HELP', 'HEX-DECODE', 'HEX-ENCODE', 'HIDDEN', 'HIDE',
+  'HORIZONTAL', 'HORI', 'HORIZ', 'HORIZO', 'HORIZON', 'HORIZONT', 'HORIZONTA',
+  'HOST-BYTE-ORDER', 'HTML-CHARSET', 'HTML-END-OF-LINE', 'HTML-END-OF-PAGE',
+  'HTML-FRAME-BEGIN', 'HTML-FRAME-END', 'HTML-HEADER-BEGIN',
+  'HTML-HEADER-END', 'HTML-TITLE-BEGIN', 'HTML-TITLE-END', 'HWND', 'ICON',
+  'IF', 'IMAGE', 'IMAGE-DOWN', 'IMAGE-INSENSITIVE', 'IMAGE-SIZE',
+  'IMAGE-SIZE-CHARS', 'IMAGE-SIZE-C', 'IMAGE-SIZE-CH', 'IMAGE-SIZE-CHA',
+  'IMAGE-SIZE-CHAR', 'IMAGE-SIZE-PIXELS', 'IMAGE-SIZE-P', 'IMAGE-SIZE-PI',
+  'IMAGE-SIZE-PIX', 'IMAGE-SIZE-PIXE', 'IMAGE-SIZE-PIXEL', 'IMAGE-UP',
+  'IMMEDIATE-DISPLAY', 'IMPLEMENTS', 'IMPORT', 'IMPORT-PRINCIPAL', 'IN',
+  'INCREMENT-EXCLUSIVE-ID', 'INDEX', 'INDEXED-REPOSITION', 'INDEX-HINT',
+  'INDEX-INFORMATION', 'INDICATOR', 'INFORMATION', 'INFO', 'INFOR', 'INFORM',
+  'INFORMA', 'INFORMAT', 'INFORMATI', 'INFORMATIO', 'IN-HANDLE',
+  'INHERIT-BGCOLOR', 'INHERIT-BGC', 'INHERIT-BGCO', 'INHERIT-BGCOL',
+  'INHERIT-BGCOLO', 'INHERIT-FGCOLOR', 'INHERIT-FGC', 'INHERIT-FGCO',
+  'INHERIT-FGCOL', 'INHERIT-FGCOLO', 'INHERITS', 'INITIAL', 'INIT', 'INITI',
+  'INITIA', 'INITIAL-DIR', 'INITIAL-FILTER', 'INITIALIZE-DOCUMENT-TYPE',
+  'INITIATE', 'INNER-CHARS', 'INNER-LINES', 'INPUT', 'INPUT-OUTPUT',
+  'INPUT-O', 'INPUT-OU', 'INPUT-OUT', 'INPUT-OUTP', 'INPUT-OUTPU',
+  'INPUT-VALUE', 'INSERT', 'INSERT-ATTRIBUTE', 'INSERT-BACKTAB', 'INSERT-B',
+  'INSERT-BA', 'INSERT-BAC', 'INSERT-BACK', 'INSERT-BACKT', 'INSERT-BACKTA',
+  'INSERT-FILE', 'INSERT-ROW', 'INSERT-STRING', 'INSERT-TAB', 'INSERT-T',
+  'INSERT-TA', 'INTERFACE', 'INTERNAL-ENTRIES', 'INTO', 'INVOKE', 'IS',
+  'IS-ATTR-SPACE', 'IS-ATTR', 'IS-ATTR-', 'IS-ATTR-S', 'IS-ATTR-SP',
+  'IS-ATTR-SPA', 'IS-ATTR-SPAC', 'IS-CLASS', 'IS-CLAS', 'IS-LEAD-BYTE',
+  'IS-ATTR', 'IS-OPEN', 'IS-PARAMETER-SET', 'IS-ROW-SELECTED', 'IS-SELECTED',
+  'ITEM', 'ITEMS-PER-ROW', 'JOIN', 'JOIN-BY-SQLDB', 'KBLABEL',
+  'KEEP-CONNECTION-OPEN', 'KEEP-FRAME-Z-ORDER', 'KEEP-FRAME-Z',
+  'KEEP-FRAME-Z-', 'KEEP-FRAME-Z-O', 'KEEP-FRAME-Z-OR', 'KEEP-FRAME-Z-ORD',
+  'KEEP-FRAME-Z-ORDE', 'KEEP-MESSAGES', 'KEEP-SECURITY-CACHE',
+  'KEEP-TAB-ORDER', 'KEY', 'KEYCODE', 'KEY-CODE', 'KEYFUNCTION', 'KEYFUNC',
+  'KEYFUNCT', 'KEYFUNCTI', 'KEYFUNCTIO', 'KEY-FUNCTION', 'KEY-FUNC',
+  'KEY-FUNCT', 'KEY-FUNCTI', 'KEY-FUNCTIO', 'KEYLABEL', 'KEY-LABEL', 'KEYS',
+  'KEYWORD', 'KEYWORD-ALL', 'LABEL', 'LABEL-BGCOLOR', 'LABEL-BGC',
+  'LABEL-BGCO', 'LABEL-BGCOL', 'LABEL-BGCOLO', 'LABEL-DCOLOR', 'LABEL-DC',
+  'LABEL-DCO', 'LABEL-DCOL', 'LABEL-DCOLO', 'LABEL-FGCOLOR', 'LABEL-FGC',
+  'LABEL-FGCO', 'LABEL-FGCOL', 'LABEL-FGCOLO', 'LABEL-FONT', 'LABEL-PFCOLOR',
+  'LABEL-PFC', 'LABEL-PFCO', 'LABEL-PFCOL', 'LABEL-PFCOLO', 'LABELS',
+  'LANDSCAPE', 'LANGUAGES', 'LANGUAGE', 'LARGE', 'LARGE-TO-SMALL', 'LAST',
+  'LAST-ASYNCH-REQUEST', 'LAST-BATCH', 'LAST-CHILD', 'LAST-EVENT',
+  'LAST-EVEN', 'LAST-FORM', 'LASTKEY', 'LAST-KEY', 'LAST-OBJECT', 'LAST-OF',
+  'LAST-PROCEDURE', 'LAST-PROCE', 'LAST-PROCED', 'LAST-PROCEDU',
+  'LAST-PROCEDUR', 'LAST-SERVER', 'LAST-TAB-ITEM', 'LAST-TAB-I',
+  'LAST-TAB-IT', 'LAST-TAB-ITE', 'LC', 'LDBNAME', 'LE', 'LEAVE',
+  'LEFT-ALIGNED', 'LEFT-ALIGN', 'LEFT-ALIGNE', 'LEFT-TRIM', 'LENGTH',
+  'LIBRARY', 'LIKE', 'LIKE-SEQUENTIAL', 'LINE', 'LINE-COUNTER', 'LINE-COUNT',
+  'LINE-COUNTE', 'LIST-EVENTS', 'LISTING', 'LISTI', 'LISTIN',
+  'LIST-ITEM-PAIRS', 'LIST-ITEMS', 'LIST-PROPERTY-NAMES', 'LIST-QUERY-ATTRS',
+  'LIST-SET-ATTRS', 'LIST-WIDGETS', 'LITERAL-QUESTION', 'LITTLE-ENDIAN',
+  'LOAD', 'LOAD-DOMAINS', 'LOAD-ICON', 'LOAD-IMAGE', 'LOAD-IMAGE-DOWN',
+  'LOAD-IMAGE-INSENSITIVE', 'LOAD-IMAGE-UP', 'LOAD-MOUSE-POINTER',
+  'LOAD-MOUSE-P', 'LOAD-MOUSE-PO', 'LOAD-MOUSE-POI', 'LOAD-MOUSE-POIN',
+  'LOAD-MOUSE-POINT', 'LOAD-MOUSE-POINTE', 'LOAD-PICTURE', 'LOAD-SMALL-ICON',
+  'LOCAL-NAME', 'LOCATOR-COLUMN-NUMBER', 'LOCATOR-LINE-NUMBER',
+  'LOCATOR-PUBLIC-ID', 'LOCATOR-SYSTEM-ID', 'LOCATOR-TYPE', 'LOCKED',
+  'LOCK-REGISTRATION', 'LOG', 'LOG-AUDIT-EVENT', 'LOGIN-EXPIRATION-TIMESTAMP',
+  'LOGIN-HOST', 'LOGIN-STATE', 'LOG-MANAGER', 'LOGOUT', 'LOOKAHEAD', 'LOOKUP',
+  'LT', 'MACHINE-CLASS', 'MANDATORY', 'MANUAL-HIGHLIGHT', 'MAP',
+  'MARGIN-EXTRA', 'MARGIN-HEIGHT-CHARS', 'MARGIN-HEIGHT', 'MARGIN-HEIGHT-',
+  'MARGIN-HEIGHT-C', 'MARGIN-HEIGHT-CH', 'MARGIN-HEIGHT-CHA',
+  'MARGIN-HEIGHT-CHAR', 'MARGIN-HEIGHT-PIXELS', 'MARGIN-HEIGHT-P',
+  'MARGIN-HEIGHT-PI', 'MARGIN-HEIGHT-PIX', 'MARGIN-HEIGHT-PIXE',
+  'MARGIN-HEIGHT-PIXEL', 'MARGIN-WIDTH-CHARS', 'MARGIN-WIDTH',
+  'MARGIN-WIDTH-', 'MARGIN-WIDTH-C', 'MARGIN-WIDTH-CH', 'MARGIN-WIDTH-CHA',
+  'MARGIN-WIDTH-CHAR', 'MARGIN-WIDTH-PIXELS', 'MARGIN-WIDTH-P',
+  'MARGIN-WIDTH-PI', 'MARGIN-WIDTH-PIX', 'MARGIN-WIDTH-PIXE',
+  'MARGIN-WIDTH-PIXEL', 'MARK-NEW', 'MARK-ROW-STATE', 'MATCHES', 'MAX',
+  'MAX-BUTTON', 'MAX-CHARS', 'MAX-DATA-GUESS', 'MAX-HEIGHT',
+  'MAX-HEIGHT-CHARS', 'MAX-HEIGHT-C', 'MAX-HEIGHT-CH', 'MAX-HEIGHT-CHA',
+  'MAX-HEIGHT-CHAR', 'MAX-HEIGHT-PIXELS', 'MAX-HEIGHT-P', 'MAX-HEIGHT-PI',
+  'MAX-HEIGHT-PIX', 'MAX-HEIGHT-PIXE', 'MAX-HEIGHT-PIXEL', 'MAXIMIZE',
+  'MAXIMUM', 'MAX', 'MAXI', 'MAXIM', 'MAXIMU', 'MAXIMUM-LEVEL', 'MAX-ROWS',
+  'MAX-SIZE', 'MAX-VALUE', 'MAX-VAL', 'MAX-VALU', 'MAX-WIDTH',
+  'MAX-WIDTH-CHARS', 'MAX-WIDTH', 'MAX-WIDTH-', 'MAX-WIDTH-C', 'MAX-WIDTH-CH',
+  'MAX-WIDTH-CHA', 'MAX-WIDTH-CHAR', 'MAX-WIDTH-PIXELS', 'MAX-WIDTH-P',
+  'MAX-WIDTH-PI', 'MAX-WIDTH-PIX', 'MAX-WIDTH-PIXE', 'MAX-WIDTH-PIXEL',
+  'MD5-DIGEST', 'MEMBER', 'MEMPTR-TO-NODE-VALUE', 'MENU', 'MENUBAR',
+  'MENU-BAR', 'MENU-ITEM', 'MENU-KEY', 'MENU-K', 'MENU-KE', 'MENU-MOUSE',
+  'MENU-M', 'MENU-MO', 'MENU-MOU', 'MENU-MOUS', 'MERGE-BY-FIELD', 'MESSAGE',
+  'MESSAGE-AREA', 'MESSAGE-AREA-FONT', 'MESSAGE-LINES', 'METHOD', 'MIN',
+  'MIN-BUTTON', 'MIN-COLUMN-WIDTH-CHARS', 'MIN-COLUMN-WIDTH-C',
+  'MIN-COLUMN-WIDTH-CH', 'MIN-COLUMN-WIDTH-CHA', 'MIN-COLUMN-WIDTH-CHAR',
+  'MIN-COLUMN-WIDTH-PIXELS', 'MIN-COLUMN-WIDTH-P', 'MIN-COLUMN-WIDTH-PI',
+  'MIN-COLUMN-WIDTH-PIX', 'MIN-COLUMN-WIDTH-PIXE', 'MIN-COLUMN-WIDTH-PIXEL',
+  'MIN-HEIGHT-CHARS', 'MIN-HEIGHT', 'MIN-HEIGHT-', 'MIN-HEIGHT-C',
+  'MIN-HEIGHT-CH', 'MIN-HEIGHT-CHA', 'MIN-HEIGHT-CHAR', 'MIN-HEIGHT-PIXELS',
+  'MIN-HEIGHT-P', 'MIN-HEIGHT-PI', 'MIN-HEIGHT-PIX', 'MIN-HEIGHT-PIXE',
+  'MIN-HEIGHT-PIXEL', 'MINIMUM', 'MIN', 'MINI', 'MINIM', 'MINIMU', 'MIN-SIZE',
+  'MIN-VALUE', 'MIN-VAL', 'MIN-VALU', 'MIN-WIDTH-CHARS', 'MIN-WIDTH',
+  'MIN-WIDTH-', 'MIN-WIDTH-C', 'MIN-WIDTH-CH', 'MIN-WIDTH-CHA',
+  'MIN-WIDTH-CHAR', 'MIN-WIDTH-PIXELS', 'MIN-WIDTH-P', 'MIN-WIDTH-PI',
+  'MIN-WIDTH-PIX', 'MIN-WIDTH-PIXE', 'MIN-WIDTH-PIXEL', 'MODIFIED', 'MODULO',
+  'MOD', 'MODU', 'MODUL', 'MONTH', 'MOUSE', 'MOUSE-POINTER', 'MOUSE-P',
+  'MOUSE-PO', 'MOUSE-POI', 'MOUSE-POIN', 'MOUSE-POINT', 'MOUSE-POINTE',
+  'MOVABLE', 'MOVE-AFTER-TAB-ITEM', 'MOVE-AFTER', 'MOVE-AFTER-',
+  'MOVE-AFTER-T', 'MOVE-AFTER-TA', 'MOVE-AFTER-TAB', 'MOVE-AFTER-TAB-',
+  'MOVE-AFTER-TAB-I', 'MOVE-AFTER-TAB-IT', 'MOVE-AFTER-TAB-ITE',
+  'MOVE-BEFORE-TAB-ITEM', 'MOVE-BEFOR', 'MOVE-BEFORE', 'MOVE-BEFORE-',
+  'MOVE-BEFORE-T', 'MOVE-BEFORE-TA', 'MOVE-BEFORE-TAB', 'MOVE-BEFORE-TAB-',
+  'MOVE-BEFORE-TAB-I', 'MOVE-BEFORE-TAB-IT', 'MOVE-BEFORE-TAB-ITE',
+  'MOVE-COLUMN', 'MOVE-COL', 'MOVE-COLU', 'MOVE-COLUM', 'MOVE-TO-BOTTOM',
+  'MOVE-TO-B', 'MOVE-TO-BO', 'MOVE-TO-BOT', 'MOVE-TO-BOTT', 'MOVE-TO-BOTTO',
+  'MOVE-TO-EOF', 'MOVE-TO-TOP', 'MOVE-TO-T', 'MOVE-TO-TO', 'MPE',
+  'MULTI-COMPILE', 'MULTIPLE', 'MULTIPLE-KEY', 'MULTITASKING-INTERVAL',
+  'MUST-EXIST', 'NAME', 'NAMESPACE-PREFIX', 'NAMESPACE-URI', 'NATIVE', 'NE',
+  'NEEDS-APPSERVER-PROMPT', 'NEEDS-PROMPT', 'NEW', 'NEW-INSTANCE', 'NEW-ROW',
+  'NEXT', 'NEXT-COLUMN', 'NEXT-PROMPT', 'NEXT-ROWID', 'NEXT-SIBLING',
+  'NEXT-TAB-ITEM', 'NEXT-TAB-I', 'NEXT-TAB-IT', 'NEXT-TAB-ITE', 'NEXT-VALUE',
+  'NO', 'NO-APPLY', 'NO-ARRAY-MESSAGE', 'NO-ASSIGN', 'NO-ATTR-LIST',
+  'NO-ATTR', 'NO-ATTR-', 'NO-ATTR-L', 'NO-ATTR-LI', 'NO-ATTR-LIS',
+  'NO-ATTR-SPACE', 'NO-ATTR', 'NO-ATTR-', 'NO-ATTR-S', 'NO-ATTR-SP',
+  'NO-ATTR-SPA', 'NO-ATTR-SPAC', 'NO-AUTO-VALIDATE', 'NO-BIND-WHERE',
+  'NO-BOX', 'NO-CONSOLE', 'NO-CONVERT', 'NO-CONVERT-3D-COLORS',
+  'NO-CURRENT-VALUE', 'NO-DEBUG', 'NODE-VALUE-TO-MEMPTR', 'NO-DRAG',
+  'NO-ECHO', 'NO-EMPTY-SPACE', 'NO-ERROR', 'NO-FILL', 'NO-F', 'NO-FI',
+  'NO-FIL', 'NO-FOCUS', 'NO-HELP', 'NO-HIDE', 'NO-INDEX-HINT',
+  'NO-INHERIT-BGCOLOR', 'NO-INHERIT-BGC', 'NO-INHERIT-BGCO', 'LABEL-BGCOL',
+  'LABEL-BGCOLO', 'NO-INHERIT-FGCOLOR', 'NO-INHERIT-FGC', 'NO-INHERIT-FGCO',
+  'NO-INHERIT-FGCOL', 'NO-INHERIT-FGCOLO', 'NO-JOIN-BY-SQLDB', 'NO-LABELS',
+  'NO-LABE', 'NO-LOBS', 'NO-LOCK', 'NO-LOOKAHEAD', 'NO-MAP', 'NO-MESSAGE',
+  'NO-MES', 'NO-MESS', 'NO-MESSA', 'NO-MESSAG', 'NONAMESPACE-SCHEMA-LOCATION',
+  'NONE', 'NO-PAUSE', 'NO-PREFETCH', 'NO-PREFE', 'NO-PREFET', 'NO-PREFETC',
+  'NORMALIZE', 'NO-ROW-MARKERS', 'NO-SCROLLBAR-VERTICAL',
+  'NO-SEPARATE-CONNECTION', 'NO-SEPARATORS', 'NOT', 'NO-TAB-STOP',
+  'NOT-ACTIVE', 'NO-UNDERLINE', 'NO-UND', 'NO-UNDE', 'NO-UNDER', 'NO-UNDERL',
+  'NO-UNDERLI', 'NO-UNDERLIN', 'NO-UNDO', 'NO-VALIDATE', 'NO-VAL', 'NO-VALI',
+  'NO-VALID', 'NO-VALIDA', 'NO-VALIDAT', 'NOW', 'NO-WAIT', 'NO-WORD-WRAP',
+  'NULL', 'NUM-ALIASES', 'NUM-ALI', 'NUM-ALIA', 'NUM-ALIAS', 'NUM-ALIASE',
+  'NUM-BUFFERS', 'NUM-BUTTONS', 'NUM-BUT', 'NUM-BUTT', 'NUM-BUTTO',
+  'NUM-BUTTON', 'NUM-COLUMNS', 'NUM-COL', 'NUM-COLU', 'NUM-COLUM',
+  'NUM-COLUMN', 'NUM-COPIES', 'NUM-DBS', 'NUM-DROPPED-FILES', 'NUM-ENTRIES',
+  'NUMERIC', 'NUMERIC-FORMAT', 'NUMERIC-F', 'NUMERIC-FO', 'NUMERIC-FOR',
+  'NUMERIC-FORM', 'NUMERIC-FORMA', 'NUM-FIELDS', 'NUM-FORMATS', 'NUM-ITEMS',
+  'NUM-ITERATIONS', 'NUM-LINES', 'NUM-LOCKED-COLUMNS', 'NUM-LOCKED-COL',
+  'NUM-LOCKED-COLU', 'NUM-LOCKED-COLUM', 'NUM-LOCKED-COLUMN', 'NUM-MESSAGES',
+  'NUM-PARAMETERS', 'NUM-REFERENCES', 'NUM-REPLACED', 'NUM-RESULTS',
+  'NUM-SELECTED-ROWS', 'NUM-SELECTED-WIDGETS', 'NUM-SELECTED',
+  'NUM-SELECTED-', 'NUM-SELECTED-W', 'NUM-SELECTED-WI', 'NUM-SELECTED-WID',
+  'NUM-SELECTED-WIDG', 'NUM-SELECTED-WIDGE', 'NUM-SELECTED-WIDGET',
+  'NUM-TABS', 'NUM-TO-RETAIN', 'NUM-VISIBLE-COLUMNS', 'OCTET-LENGTH', 'OF',
+  'OFF', 'OK', 'OK-CANCEL', 'OLD', 'ON', 'ON-FRAME-BORDER', 'ON-FRAME',
+  'ON-FRAME-', 'ON-FRAME-B', 'ON-FRAME-BO', 'ON-FRAME-BOR', 'ON-FRAME-BORD',
+  'ON-FRAME-BORDE', 'OPEN', 'OPSYS', 'OPTION', 'OR', 'ORDERED-JOIN',
+  'ORDINAL', 'OS-APPEND', 'OS-COMMAND', 'OS-COPY', 'OS-CREATE-DIR',
+  'OS-DELETE', 'OS-DIR', 'OS-DRIVES', 'OS-DRIVE', 'OS-ERROR', 'OS-GETENV',
+  'OS-RENAME', 'OTHERWISE', 'OUTPUT', 'OVERLAY', 'OVERRIDE', 'OWNER', 'PAGE',
+  'PAGE-BOTTOM', 'PAGE-BOT', 'PAGE-BOTT', 'PAGE-BOTTO', 'PAGED',
+  'PAGE-NUMBER', 'PAGE-NUM', 'PAGE-NUMB', 'PAGE-NUMBE', 'PAGE-SIZE',
+  'PAGE-TOP', 'PAGE-WIDTH', 'PAGE-WID', 'PAGE-WIDT', 'PARAMETER', 'PARAM',
+  'PARAME', 'PARAMET', 'PARAMETE', 'PARENT', 'PARSE-STATUS', 'PARTIAL-KEY',
+  'PASCAL', 'PASSWORD-FIELD', 'PATHNAME', 'PAUSE', 'PBE-HASH-ALGORITHM',
+  'PBE-HASH-ALG', 'PBE-HASH-ALGO', 'PBE-HASH-ALGOR', 'PBE-HASH-ALGORI',
+  'PBE-HASH-ALGORIT', 'PBE-HASH-ALGORITH', 'PBE-KEY-ROUNDS', 'PDBNAME',
+  'PERSISTENT', 'PERSIST', 'PERSISTE', 'PERSISTEN',
+  'PERSISTENT-CACHE-DISABLED', 'PFCOLOR', 'PFC', 'PFCO', 'PFCOL', 'PFCOLO',
+  'PIXELS', 'PIXELS-PER-COLUMN', 'PIXELS-PER-COL', 'PIXELS-PER-COLU',
+  'PIXELS-PER-COLUM', 'PIXELS-PER-ROW', 'POPUP-MENU', 'POPUP-M', 'POPUP-ME',
+  'POPUP-MEN', 'POPUP-ONLY', 'POPUP-O', 'POPUP-ON', 'POPUP-ONL', 'PORTRAIT',
+  'POSITION', 'PRECISION', 'PREFER-DATASET', 'PREPARED', 'PREPARE-STRING',
+  'PREPROCESS', 'PREPROC', 'PREPROCE', 'PREPROCES', 'PRESELECT', 'PRESEL',
+  'PRESELE', 'PRESELEC', 'PREV', 'PREV-COLUMN', 'PREV-SIBLING',
+  'PREV-TAB-ITEM', 'PREV-TAB-I', 'PREV-TAB-IT', 'PREV-TAB-ITE', 'PRIMARY',
+  'PRINTER', 'PRINTER-CONTROL-HANDLE', 'PRINTER-HDC', 'PRINTER-NAME',
+  'PRINTER-PORT', 'PRINTER-SETUP', 'PRIVATE', 'PRIVATE-DATA', 'PRIVATE-D',
+  'PRIVATE-DA', 'PRIVATE-DAT', 'PRIVILEGES', 'PROCEDURE', 'PROCE', 'PROCED',
+  'PROCEDU', 'PROCEDUR', 'PROCEDURE-CALL-TYPE', 'PROCESS', 'PROC-HANDLE',
+  'PROC-HA', 'PROC-HAN', 'PROC-HAND', 'PROC-HANDL', 'PROC-STATUS', 'PROC-ST',
+  'PROC-STA', 'PROC-STAT', 'PROC-STATU', 'proc-text', 'proc-text-buffe',
+  'PROFILER', 'PROGRAM-NAME', 'PROGRESS', 'PROGRESS-SOURCE', 'PROGRESS-S',
+  'PROGRESS-SO', 'PROGRESS-SOU', 'PROGRESS-SOUR', 'PROGRESS-SOURC', 'PROMPT',
+  'PROMPT-FOR', 'PROMPT-F', 'PROMPT-FO', 'PROMSGS', 'PROPATH', 'PROPERTY',
+  'PROTECTED', 'PROVERSION', 'PROVERS', 'PROVERSI', 'PROVERSIO', 'PROXY',
+  'PROXY-PASSWORD', 'PROXY-USERID', 'PUBLIC', 'PUBLIC-ID', 'PUBLISH',
+  'PUBLISHED-EVENTS', 'PUT', 'PUTBYTE', 'PUT-BYTE', 'PUT-DOUBLE', 'PUT-FLOAT',
+  'PUT-INT64', 'PUT-KEY-VALUE', 'PUT-KEY-VAL', 'PUT-KEY-VALU', 'PUT-LONG',
+  'PUT-SHORT', 'PUT-STRING', 'PUT-UNSIGNED-LONG', 'QUERY', 'QUERY-CLOSE',
+  'QUERY-OFF-END', 'QUERY-OPEN', 'QUERY-PREPARE', 'QUERY-TUNING', 'QUESTION',
+  'QUIT', 'QUOTER', 'RADIO-BUTTONS', 'RADIO-SET', 'RANDOM', 'RAW-TRANSFER',
+  'RCODE-INFORMATION', 'RCODE-INFO', 'RCODE-INFOR', 'RCODE-INFORM',
+  'RCODE-INFORMA', 'RCODE-INFORMAT', 'RCODE-INFORMATI', 'RCODE-INFORMATIO',
+  'READ-AVAILABLE', 'READ-EXACT-NUM', 'READ-FILE', 'READKEY', 'READ-ONLY',
+  'READ-XML', 'READ-XMLSCHEMA', 'REAL', 'RECORD-LENGTH', 'RECTANGLE', 'RECT',
+  'RECTA', 'RECTAN', 'RECTANG', 'RECTANGL', 'RECURSIVE', 'REFERENCE-ONLY',
+  'REFRESH', 'REFRESHABLE', 'REFRESH-AUDIT-POLICY', 'REGISTER-DOMAIN',
+  'RELEASE', 'REMOTE', 'REMOVE-EVENTS-PROCEDURE', 'REMOVE-SUPER-PROCEDURE',
+  'REPEAT', 'REPLACE', 'REPLACE-SELECTION-TEXT', 'REPOSITION',
+  'REPOSITION-BACKWARD', 'REPOSITION-FORWARD', 'REPOSITION-MODE',
+  'REPOSITION-TO-ROW', 'REPOSITION-TO-ROWID', 'REQUEST', 'RESET', 'RESIZABLE',
+  'RESIZA', 'RESIZAB', 'RESIZABL', 'RESIZE', 'RESTART-ROW', 'RESTART-ROWID',
+  'RETAIN', 'RETAIN-SHAPE', 'RETRY', 'RETRY-CANCEL', 'RETURN',
+  'RETURN-INSERTED', 'RETURN-INS', 'RETURN-INSE', 'RETURN-INSER',
+  'RETURN-INSERT', 'RETURN-INSERTE', 'RETURNS', 'RETURN-TO-START-DIR',
+  'RETURN-TO-START-DI', 'RETURN-VALUE', 'RETURN-VAL', 'RETURN-VALU',
+  'RETURN-VALUE-DATA-TYPE', 'REVERSE-FROM', 'REVERT', 'REVOKE', 'RGB-VALUE',
+  'RIGHT-ALIGNED', 'RETURN-ALIGN', 'RETURN-ALIGNE', 'RIGHT-TRIM', 'R-INDEX',
+  'ROLES', 'ROUND', 'ROUTINE-LEVEL', 'ROW', 'ROW-HEIGHT-CHARS', 'HEIGHT',
+  'ROW-HEIGHT-PIXELS', 'HEIGHT-P', 'ROW-MARKERS', 'ROW-OF', 'ROW-RESIZABLE',
+  'RULE', 'RUN', 'RUN-PROCEDURE', 'SAVE', 'SAVE-AS', 'SAVE-FILE',
+  'SAX-COMPLETE', 'SAX-COMPLE', 'SAX-COMPLET', 'SAX-PARSE', 'SAX-PARSE-FIRST',
+  'SAX-PARSE-NEXT', 'SAX-PARSER-ERROR', 'SAX-RUNNING', 'SAX-UNINITIALIZED',
+  'SAX-WRITE-BEGIN', 'SAX-WRITE-COMPLETE', 'SAX-WRITE-CONTENT',
+  'SAX-WRITE-ELEMENT', 'SAX-WRITE-ERROR', 'SAX-WRITE-IDLE', 'SAX-WRITER',
+  'SAX-WRITE-TAG', 'SCHEMA', 'SCHEMA-LOCATION', 'SCHEMA-MARSHAL',
+  'SCHEMA-PATH', 'SCREEN', 'SCREEN-IO', 'SCREEN-LINES', 'SCREEN-VALUE',
+  'SCREEN-VAL', 'SCREEN-VALU', 'SCROLL', 'SCROLLABLE', 'SCROLLBAR-HORIZONTAL',
+  'SCROLLBAR-H', 'SCROLLBAR-HO', 'SCROLLBAR-HOR', 'SCROLLBAR-HORI',
+  'SCROLLBAR-HORIZ', 'SCROLLBAR-HORIZO', 'SCROLLBAR-HORIZON',
+  'SCROLLBAR-HORIZONT', 'SCROLLBAR-HORIZONTA', 'SCROLL-BARS',
+  'SCROLLBAR-VERTICAL', 'SCROLLBAR-V', 'SCROLLBAR-VE', 'SCROLLBAR-VER',
+  'SCROLLBAR-VERT', 'SCROLLBAR-VERTI', 'SCROLLBAR-VERTIC',
+  'SCROLLBAR-VERTICA', 'SCROLL-DELTA', 'SCROLLED-ROW-POSITION',
+  'SCROLLED-ROW-POS', 'SCROLLED-ROW-POSI', 'SCROLLED-ROW-POSIT',
+  'SCROLLED-ROW-POSITI', 'SCROLLED-ROW-POSITIO', 'SCROLLING', 'SCROLL-OFFSET',
+  'SCROLL-TO-CURRENT-ROW', 'SCROLL-TO-ITEM', 'SCROLL-TO-I', 'SCROLL-TO-IT',
+  'SCROLL-TO-ITE', 'SCROLL-TO-SELECTED-ROW', 'SDBNAME', 'SEAL',
+  'SEAL-TIMESTAMP', 'SEARCH', 'SEARCH-SELF', 'SEARCH-TARGET', 'SECTION',
+  'SECURITY-POLICY', 'SEEK', 'SELECT', 'SELECTABLE', 'SELECT-ALL', 'SELECTED',
+  'SELECT-FOCUSED-ROW', 'SELECTION', 'SELECTION-END', 'SELECTION-LIST',
+  'SELECTION-START', 'SELECTION-TEXT', 'SELECT-NEXT-ROW', 'SELECT-PREV-ROW',
+  'SELECT-ROW', 'SELF', 'SEND', 'send-sql-statement', 'send-sql', 'SENSITIVE',
+  'SEPARATE-CONNECTION', 'SEPARATOR-FGCOLOR', 'SEPARATORS', 'SERVER',
+  'SERVER-CONNECTION-BOUND', 'SERVER-CONNECTION-BOUND-REQUEST',
+  'SERVER-CONNECTION-CONTEXT', 'SERVER-CONNECTION-ID',
+  'SERVER-OPERATING-MODE', 'SESSION', 'SESSION-ID', 'SET', 'SET-APPL-CONTEXT',
+  'SET-ATTR-CALL-TYPE', 'SET-ATTRIBUTE-NODE', 'SET-BLUE-VALUE', 'SET-BLUE',
+  'SET-BLUE-', 'SET-BLUE-V', 'SET-BLUE-VA', 'SET-BLUE-VAL', 'SET-BLUE-VALU',
+  'SET-BREAK', 'SET-BUFFERS', 'SET-CALLBACK', 'SET-CLIENT', 'SET-COMMIT',
+  'SET-CONTENTS', 'SET-CURRENT-VALUE', 'SET-DB-CLIENT', 'SET-DYNAMIC',
+  'SET-EVENT-MANAGER-OPTION', 'SET-GREEN-VALUE', 'SET-GREEN', 'SET-GREEN-',
+  'SET-GREEN-V', 'SET-GREEN-VA', 'SET-GREEN-VAL', 'SET-GREEN-VALU',
+  'SET-INPUT-SOURCE', 'SET-OPTION', 'SET-OUTPUT-DESTINATION', 'SET-PARAMETER',
+  'SET-POINTER-VALUE', 'SET-PROPERTY', 'SET-RED-VALUE', 'SET-RED', 'SET-RED-',
+  'SET-RED-V', 'SET-RED-VA', 'SET-RED-VAL', 'SET-RED-VALU',
+  'SET-REPOSITIONED-ROW', 'SET-RGB-VALUE', 'SET-ROLLBACK', 'SET-SELECTION',
+  'SET-SIZE', 'SET-SORT-ARROW', 'SETUSERID', 'SETUSER', 'SETUSERI',
+  'SET-WAIT-STATE', 'SHA1-DIGEST', 'SHARED', 'SHARE-LOCK', 'SHARE', 'SHARE-',
+  'SHARE-L', 'SHARE-LO', 'SHARE-LOC', 'SHOW-IN-TASKBAR', 'SHOW-STATS',
+  'SHOW-STAT', 'SIDE-LABEL-HANDLE', 'SIDE-LABEL-H', 'SIDE-LABEL-HA',
+  'SIDE-LABEL-HAN', 'SIDE-LABEL-HAND', 'SIDE-LABEL-HANDL', 'SIDE-LABELS',
+  'SIDE-LAB', 'SIDE-LABE', 'SIDE-LABEL', 'SILENT', 'SIMPLE', 'SINGLE', 'SIZE',
+  'SIZE-CHARS', 'SIZE-C', 'SIZE-CH', 'SIZE-CHA', 'SIZE-CHAR', 'SIZE-PIXELS',
+  'SIZE-P', 'SIZE-PI', 'SIZE-PIX', 'SIZE-PIXE', 'SIZE-PIXEL', 'SKIP',
+  'SKIP-DELETED-RECORD', 'SLIDER', 'SMALL-ICON', 'SMALLINT', 'SMALL-TITLE',
+  'SOME', 'SORT', 'SORT-ASCENDING', 'SORT-NUMBER', 'SOURCE',
+  'SOURCE-PROCEDURE', 'SPACE', 'SQL', 'SQRT', 'SSL-SERVER-NAME', 'STANDALONE',
+  'START', 'START-DOCUMENT', 'START-ELEMENT', 'START-MOVE', 'START-RESIZE',
+  'START-ROW-RESIZE', 'STATE-DETAIL', 'STATIC', 'STATUS', 'STATUS-AREA',
+  'STATUS-AREA-FONT', 'STDCALL', 'STOP', 'STOP-PARSING', 'STOPPED', 'STOPPE',
+  'STORED-PROCEDURE', 'STORED-PROC', 'STORED-PROCE', 'STORED-PROCED',
+  'STORED-PROCEDU', 'STORED-PROCEDUR', 'STREAM', 'STREAM-HANDLE', 'STREAM-IO',
+  'STRETCH-TO-FIT', 'STRICT', 'STRING', 'STRING-VALUE', 'STRING-XREF',
+  'SUB-AVERAGE', 'SUB-AVE', 'SUB-AVER', 'SUB-AVERA', 'SUB-AVERAG',
+  'SUB-COUNT', 'SUB-MAXIMUM', 'SUM-MAX', 'SUM-MAXI', 'SUM-MAXIM',
+  'SUM-MAXIMU', 'SUB-MENU', 'SUBSUB-', 'MINIMUM', 'SUB-MIN', 'SUBSCRIBE',
+  'SUBSTITUTE', 'SUBST', 'SUBSTI', 'SUBSTIT', 'SUBSTITU', 'SUBSTITUT',
+  'SUBSTRING', 'SUBSTR', 'SUBSTRI', 'SUBSTRIN', 'SUB-TOTAL', 'SUBTYPE', 'SUM',
+  'SUPER', 'SUPER-PROCEDURES', 'SUPPRESS-NAMESPACE-PROCESSING',
+  'SUPPRESS-WARNINGS', 'SUPPRESS-W', 'SUPPRESS-WA', 'SUPPRESS-WAR',
+  'SUPPRESS-WARN', 'SUPPRESS-WARNI', 'SUPPRESS-WARNIN', 'SUPPRESS-WARNING',
+  'SYMMETRIC-ENCRYPTION-ALGORITHM', 'SYMMETRIC-ENCRYPTION-IV',
+  'SYMMETRIC-ENCRYPTION-KEY', 'SYMMETRIC-SUPPORT', 'SYSTEM-ALERT-BOXES',
+  'SYSTEM-ALERT', 'SYSTEM-ALERT-', 'SYSTEM-ALERT-B', 'SYSTEM-ALERT-BO',
+  'SYSTEM-ALERT-BOX', 'SYSTEM-ALERT-BOXE', 'SYSTEM-DIALOG', 'SYSTEM-HELP',
+  'SYSTEM-ID', 'TABLE', 'TABLE-HANDLE', 'TABLE-NUMBER', 'TAB-POSITION',
+  'TAB-STOP', 'TARGET', 'TARGET-PROCEDURE', 'TEMP-DIRECTORY', 'TEMP-DIR',
+  'TEMP-DIRE', 'TEMP-DIREC', 'TEMP-DIRECT', 'TEMP-DIRECTO', 'TEMP-DIRECTOR',
+  'TEMP-TABLE', 'TEMP-TABLE-PREPARE', 'TERM', 'TERMINAL', 'TERM', 'TERMI',
+  'TERMIN', 'TERMINA', 'TERMINATE', 'TEXT', 'TEXT-CURSOR', 'TEXT-SEG-GROW',
+  'TEXT-SELECTED', 'THEN', 'THIS-OBJECT', 'THIS-PROCEDURE', 'THREE-D',
+  'THROW', 'THROUGH', 'THRU', 'TIC-MARKS', 'TIME', 'TIME-SOURCE', 'TITLE',
+  'TITLE-BGCOLOR', 'TITLE-BGC', 'TITLE-BGCO', 'TITLE-BGCOL', 'TITLE-BGCOLO',
+  'TITLE-DCOLOR', 'TITLE-DC', 'TITLE-DCO', 'TITLE-DCOL', 'TITLE-DCOLO',
+  'TITLE-FGCOLOR', 'TITLE-FGC', 'TITLE-FGCO', 'TITLE-FGCOL', 'TITLE-FGCOLO',
+  'TITLE-FONT', 'TITLE-FO', 'TITLE-FON', 'TO', 'TODAY', 'TOGGLE-BOX',
+  'TOOLTIP', 'TOOLTIPS', 'TOPIC', 'TOP-NAV-QUERY', 'TOP-ONLY', 'TO-ROWID',
+  'TOTAL', 'TRAILING', 'TRANS', 'TRANSACTION', 'TRANSACTION-MODE',
+  'TRANS-INIT-PROCEDURE', 'TRANSPARENT', 'TRIGGER', 'TRIGGERS', 'TRIM',
+  'TRUE', 'TRUNCATE', 'TRUNC', 'TRUNCA', 'TRUNCAT', 'TYPE', 'TYPE-OF',
+  'UNBOX', 'UNBUFFERED', 'UNBUFF', 'UNBUFFE', 'UNBUFFER', 'UNBUFFERE',
+  'UNDERLINE', 'UNDERL', 'UNDERLI', 'UNDERLIN', 'UNDO', 'UNFORMATTED',
+  'UNFORM', 'UNFORMA', 'UNFORMAT', 'UNFORMATT', 'UNFORMATTE', 'UNION',
+  'UNIQUE', 'UNIQUE-ID', 'UNIQUE-MATCH', 'UNIX', 'UNLESS-HIDDEN', 'UNLOAD',
+  'UNSIGNED-LONG', 'UNSUBSCRIBE', 'UP', 'UPDATE', 'UPDATE-ATTRIBUTE', 'URL',
+  'URL-DECODE', 'URL-ENCODE', 'URL-PASSWORD', 'URL-USERID', 'USE',
+  'USE-DICT-EXPS', 'USE-FILENAME', 'USE-INDEX', 'USER', 'USE-REVVIDEO',
+  'USERID', 'USER-ID', 'USE-TEXT', 'USE-UNDERLINE', 'USE-WIDGET-POOL',
+  'USING', 'V6DISPLAY', 'V6FRAME', 'VALIDATE', 'VALIDATE-EXPRESSION',
+  'VALIDATE-MESSAGE', 'VALIDATE-SEAL', 'VALIDATION-ENABLED', 'VALID-EVENT',
+  'VALID-HANDLE', 'VALID-OBJECT', 'VALUE', 'VALUE-CHANGED', 'VALUES',
+  'VARIABLE', 'VAR', 'VARI', 'VARIA', 'VARIAB', 'VARIABL', 'VERBOSE',
+  'VERSION', 'VERTICAL', 'VERT', 'VERTI', 'VERTIC', 'VERTICA', 'VIEW',
+  'VIEW-AS', 'VIEW-FIRST-COLUMN-ON-REOPEN', 'VIRTUAL-HEIGHT-CHARS',
+  'VIRTUAL-HEIGHT', 'VIRTUAL-HEIGHT-', 'VIRTUAL-HEIGHT-C',
+  'VIRTUAL-HEIGHT-CH', 'VIRTUAL-HEIGHT-CHA', 'VIRTUAL-HEIGHT-CHAR',
+  'VIRTUAL-HEIGHT-PIXELS', 'VIRTUAL-HEIGHT-P', 'VIRTUAL-HEIGHT-PI',
+  'VIRTUAL-HEIGHT-PIX', 'VIRTUAL-HEIGHT-PIXE', 'VIRTUAL-HEIGHT-PIXEL',
+  'VIRTUAL-WIDTH-CHARS', 'VIRTUAL-WIDTH', 'VIRTUAL-WIDTH-', 'VIRTUAL-WIDTH-C',
+  'VIRTUAL-WIDTH-CH', 'VIRTUAL-WIDTH-CHA', 'VIRTUAL-WIDTH-CHAR',
+  'VIRTUAL-WIDTH-PIXELS', 'VIRTUAL-WIDTH-P', 'VIRTUAL-WIDTH-PI',
+  'VIRTUAL-WIDTH-PIX', 'VIRTUAL-WIDTH-PIXE', 'VIRTUAL-WIDTH-PIXEL', 'VISIBLE',
+  'VOID', 'WAIT', 'WAIT-FOR', 'WARNING', 'WEB-CONTEXT', 'WEEKDAY', 'WHEN',
+  'WHERE', 'WHILE', 'WIDGET', 'WIDGET-ENTER', 'WIDGET-E', 'WIDGET-EN',
+  'WIDGET-ENT', 'WIDGET-ENTE', 'WIDGET-ID', 'WIDGET-LEAVE', 'WIDGET-L',
+  'WIDGET-LE', 'WIDGET-LEA', 'WIDGET-LEAV', 'WIDGET-POOL', 'WIDTH',
+  'WIDTH-CHARS', 'WIDTH', 'WIDTH-', 'WIDTH-C', 'WIDTH-CH', 'WIDTH-CHA',
+  'WIDTH-CHAR', 'WIDTH-PIXELS', 'WIDTH-P', 'WIDTH-PI', 'WIDTH-PIX',
+  'WIDTH-PIXE', 'WIDTH-PIXEL', 'WINDOW', 'WINDOW-MAXIMIZED', 'WINDOW-MAXIM',
+  'WINDOW-MAXIMI', 'WINDOW-MAXIMIZ', 'WINDOW-MAXIMIZE', 'WINDOW-MINIMIZED',
+  'WINDOW-MINIM', 'WINDOW-MINIMI', 'WINDOW-MINIMIZ', 'WINDOW-MINIMIZE',
+  'WINDOW-NAME', 'WINDOW-NORMAL', 'WINDOW-STATE', 'WINDOW-STA', 'WINDOW-STAT',
+  'WINDOW-SYSTEM', 'WITH', 'WORD-INDEX', 'WORD-WRAP',
+  'WORK-AREA-HEIGHT-PIXELS', 'WORK-AREA-WIDTH-PIXELS', 'WORK-AREA-X',
+  'WORK-AREA-Y', 'WORKFILE', 'WORK-TABLE', 'WORK-TAB', 'WORK-TABL', 'WRITE',
+  'WRITE-CDATA', 'WRITE-CHARACTERS', 'WRITE-COMMENT', 'WRITE-DATA-ELEMENT',
+  'WRITE-EMPTY-ELEMENT', 'WRITE-ENTITY-REF', 'WRITE-EXTERNAL-DTD',
+  'WRITE-FRAGMENT', 'WRITE-MESSAGE', 'WRITE-PROCESSING-INSTRUCTION',
+  'WRITE-STATUS', 'WRITE-XML', 'WRITE-XMLSCHEMA', 'X', 'XCODE',
+  'XML-DATA-TYPE', 'XML-NODE-TYPE', 'XML-SCHEMA-PATH',
+  'XML-SUPPRESS-NAMESPACE-PROCESSING', 'X-OF', 'XREF', 'XREF-XML', 'Y',
+  'YEAR', 'YEAR-OFFSET', 'YES', 'YES-NO', 'YES-NO-CANCEL', 'Y-OF'
+]
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_phpbuiltins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_phpbuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -12,7 +12,7 @@
       internet connection. don't run that at home, use
       a server ;-)
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -3784,4 +3784,4 @@
     regenerate(__file__, modules)
     shutil.rmtree(PHP_MANUAL_DIR)
 
-  run()
\ No newline at end of file
+  run()
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_postgres_builtins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_postgres_builtins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -1,10 +1,11 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
 """
   pygments.lexers._postgres_builtins
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
   Self-updating data files for PostgreSQL lexer.
 
-  :copyright: Copyright 2006-2012 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
   :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
@@ -41,7 +42,6 @@
 
 def parse_datatypes(f):
   dt = set()
-  re_entry = re.compile('\s*<entry><type>([^<]+)</type></entry>')
   for line in f:
     if '<sect1' in line:
       break
@@ -57,7 +57,8 @@
     line = re.sub("<[^>]+>", "", line)
 
     # Drop the parts containing braces
-    for tmp in [ t for tmp in line.split('[') for t in tmp.split(']') if "(" not in t ]:
+    for tmp in [t for tmp in line.split('[')
+          for t in tmp.split(']') if "(" not in t]:
       for t in tmp.split(','):
         t = t.strip()
         if not t: continue
@@ -204,17 +205,18 @@
   'bigint', 'bigserial', 'bit', 'bit varying', 'bool', 'boolean', 'box',
   'bytea', 'char', 'character', 'character varying', 'cidr', 'circle',
   'date', 'decimal', 'double precision', 'float4', 'float8', 'inet',
-  'int', 'int2', 'int4', 'int8', 'integer', 'interval', 'line', 'lseg',
-  'macaddr', 'money', 'numeric', 'path', 'point', 'polygon', 'real',
-  'serial', 'serial4', 'serial8', 'smallint', 'text', 'time', 'timestamp',
-  'timestamptz', 'timetz', 'tsquery', 'tsvector', 'txid_snapshot', 'uuid',
-  'varbit', 'varchar', 'with time zone', 'without time zone', 'xml',
+  'int', 'int2', 'int4', 'int8', 'integer', 'interval', 'json', 'line',
+  'lseg', 'macaddr', 'money', 'numeric', 'path', 'point', 'polygon',
+  'real', 'serial', 'serial2', 'serial4', 'serial8', 'smallint',
+  'smallserial', 'text', 'time', 'timestamp', 'timestamptz', 'timetz',
+  'tsquery', 'tsvector', 'txid_snapshot', 'uuid', 'varbit', 'varchar',
+  'with time zone', 'without time zone', 'xml',
   ]
 
 PSEUDO_TYPES = [
-  'any', 'anyarray', 'anyelement', 'anyenum', 'anynonarray', 'cstring',
-  'internal', 'language_handler', 'fdw_handler', 'record', 'trigger',
-  'void', 'opaque',
+  'any', 'anyelement', 'anyarray', 'anynonarray', 'anyenum', 'anyrange',
+  'cstring', 'internal', 'language_handler', 'fdw_handler', 'record',
+  'trigger', 'void', 'opaque',
   ]
 
 # Remove 'trigger' from types
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_robotframeworklexer.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -0,0 +1,557 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._robotframeworklexer
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  Lexer for Robot Framework.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
+# Copyright 2012 Nokia Siemens Networks Oyj
+#
+# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+# you may not use this file except in compliance with the License.
+# You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+
+import re
+
+from pygments.lexer import Lexer
+from pygments.token import Token
+
+
+HEADING = Token.Generic.Heading
+SETTING = Token.Keyword.Namespace
+IMPORT = Token.Name.Namespace
+TC_KW_NAME = Token.Generic.Subheading
+KEYWORD = Token.Name.Function
+ARGUMENT = Token.String
+VARIABLE = Token.Name.Variable
+COMMENT = Token.Comment
+SEPARATOR = Token.Punctuation
+SYNTAX = Token.Punctuation
+GHERKIN = Token.Generic.Emph
+ERROR = Token.Error
+
+
+def normalize(string, remove=''):
+  string = string.lower()
+  for char in remove + ' ':
+    if char in string:
+      string = string.replace(char, '')
+  return string
+
+
+class RobotFrameworkLexer(Lexer):
+  """
+  For `Robot Framework <http://robotframework.org>`_ test data.
+
+  Supports both space and pipe separated plain text formats.
+
+  *New in Pygments 1.6.*
+  """
+  name = 'RobotFramework'
+  aliases = ['RobotFramework', 'robotframework']
+  filenames = ['*.txt', '*.robot']
+  mimetypes = ['text/x-robotframework']
+
+  def __init__(self, **options):
+    options['tabsize'] = 2
+    options['encoding'] = 'UTF-8'
+    Lexer.__init__(self, **options)
+
+  def get_tokens_unprocessed(self, text):
+    row_tokenizer = RowTokenizer()
+    var_tokenizer = VariableTokenizer()
+    index = 0
+    for row in text.splitlines():
+      for value, token in row_tokenizer.tokenize(row):
+        for value, token in var_tokenizer.tokenize(value, token):
+          if value:
+            yield index, token, str(value)
+            index += len(value)
+
+
+class VariableTokenizer(object):
+
+  def tokenize(self, string, token):
+    var = VariableSplitter(string, identifiers='$@%')
+    if var.start < 0 or token in (COMMENT, ERROR):
+      yield string, token
+      return
+    for value, token in self._tokenize(var, string, token):
+      if value:
+        yield value, token
+
+  def _tokenize(self, var, string, orig_token):
+    before = string[:var.start]
+    yield before, orig_token
+    yield var.identifier + '{', SYNTAX
+    for value, token in self.tokenize(var.base, VARIABLE):
+      yield value, token
+    yield '}', SYNTAX
+    if var.index:
+      yield '[', SYNTAX
+      for value, token in self.tokenize(var.index, VARIABLE):
+        yield value, token
+      yield ']', SYNTAX
+    for value, token in self.tokenize(string[var.end:], orig_token):
+      yield value, token
+
+
+class RowTokenizer(object):
+
+  def __init__(self):
+    self._table = UnknownTable()
+    self._splitter = RowSplitter()
+    testcases = TestCaseTable()
+    settings = SettingTable(testcases.set_default_template)
+    variables = VariableTable()
+    keywords = KeywordTable()
+    self._tables = {'settings': settings, 'setting': settings,
+            'metadata': settings,
+            'variables': variables, 'variable': variables,
+            'testcases': testcases, 'testcase': testcases,
+            'keywords': keywords, 'keyword': keywords,
+            'userkeywords': keywords, 'userkeyword': keywords}
+
+  def tokenize(self, row):
+    commented = False
+    heading = False
+    for index, value in enumerate(self._splitter.split(row)):
+      # First value, and every second after that, is a separator.
+      index, separator = divmod(index-1, 2)
+      if value.startswith('#'):
+        commented = True
+      elif index == 0 and value.startswith('*'):
+        self._table = self._start_table(value)
+        heading = True
+      for value, token in self._tokenize(value, index, commented,
+                        separator, heading):
+        yield value, token
+    self._table.end_row()
+
+  def _start_table(self, header):
+    name = normalize(header, remove='*')
+    return self._tables.get(name, UnknownTable())
+
+  def _tokenize(self, value, index, commented, separator, heading):
+    if commented:
+      yield value, COMMENT
+    elif separator:
+      yield value, SEPARATOR
+    elif heading:
+      yield value, HEADING
+    else:
+      for value, token in self._table.tokenize(value, index):
+        yield value, token
+
+
+class RowSplitter(object):
+  _space_splitter = re.compile('( {2,})')
+  _pipe_splitter = re.compile('((?:^| +)\|(?: +|$))')
+
+  def split(self, row):
+    splitter = (row.startswith('| ') and self._split_from_pipes
+          or self._split_from_spaces)
+    for value in splitter(row.rstrip()):
+      yield value
+    yield '\n'
+
+  def _split_from_spaces(self, row):
+    yield '' # Start with (pseudo)separator similarly as with pipes
+    for value in self._space_splitter.split(row):
+      yield value
+
+  def _split_from_pipes(self, row):
+    _, separator, rest = self._pipe_splitter.split(row, 1)
+    yield separator
+    while self._pipe_splitter.search(rest):
+      cell, separator, rest = self._pipe_splitter.split(rest, 1)
+      yield cell
+      yield separator
+    yield rest
+
+
+class Tokenizer(object):
+  _tokens = None
+
+  def __init__(self):
+    self._index = 0
+
+  def tokenize(self, value):
+    values_and_tokens = self._tokenize(value, self._index)
+    self._index += 1
+    if isinstance(values_and_tokens, type(Token)):
+      values_and_tokens = [(value, values_and_tokens)]
+    return values_and_tokens
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    index = min(index, len(self._tokens) - 1)
+    return self._tokens[index]
+
+  def _is_assign(self, value):
+    if value.endswith('='):
+      value = value[:-1].strip()
+    var = VariableSplitter(value, identifiers='$@')
+    return var.start == 0 and var.end == len(value)
+
+
+class Comment(Tokenizer):
+  _tokens = (COMMENT,)
+
+
+class Setting(Tokenizer):
+  _tokens = (SETTING, ARGUMENT)
+  _keyword_settings = ('suitesetup', 'suiteprecondition', 'suiteteardown',
+             'suitepostcondition', 'testsetup', 'testprecondition',
+             'testteardown', 'testpostcondition', 'testtemplate')
+  _import_settings = ('library', 'resource', 'variables')
+  _other_settings = ('documentation', 'metadata', 'forcetags', 'defaulttags',
+            'testtimeout')
+  _custom_tokenizer = None
+
+  def __init__(self, template_setter=None):
+    Tokenizer.__init__(self)
+    self._template_setter = template_setter
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if index == 1 and self._template_setter:
+      self._template_setter(value)
+    if index == 0:
+      normalized = normalize(value)
+      if normalized in self._keyword_settings:
+        self._custom_tokenizer = KeywordCall(support_assign=False)
+      elif normalized in self._import_settings:
+        self._custom_tokenizer = ImportSetting()
+      elif normalized not in self._other_settings:
+        return ERROR
+    elif self._custom_tokenizer:
+      return self._custom_tokenizer.tokenize(value)
+    return Tokenizer._tokenize(self, value, index)
+
+
+class ImportSetting(Tokenizer):
+  _tokens = (IMPORT, ARGUMENT)
+
+
+class TestCaseSetting(Setting):
+  _keyword_settings = ('setup', 'precondition', 'teardown', 'postcondition',
+             'template')
+  _import_settings = ()
+  _other_settings = ('documentation', 'tags', 'timeout')
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if index == 0:
+      type = Setting._tokenize(self, value[1:-1], index)
+      return [('[', SYNTAX), (value[1:-1], type), (']', SYNTAX)]
+    return Setting._tokenize(self, value, index)
+
+
+class KeywordSetting(TestCaseSetting):
+  _keyword_settings = ('teardown',)
+  _other_settings = ('documentation', 'arguments', 'return', 'timeout')
+
+
+class Variable(Tokenizer):
+  _tokens = (SYNTAX, ARGUMENT)
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if index == 0 and not self._is_assign(value):
+      return ERROR
+    return Tokenizer._tokenize(self, value, index)
+
+
+class KeywordCall(Tokenizer):
+  _tokens = (KEYWORD, ARGUMENT)
+
+  def __init__(self, support_assign=True):
+    Tokenizer.__init__(self)
+    self._keyword_found = not support_assign
+    self._assigns = 0
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if not self._keyword_found and self._is_assign(value):
+      self._assigns += 1
+      return SYNTAX # VariableTokenizer tokenizes this later.
+    if self._keyword_found:
+      return Tokenizer._tokenize(self, value, index - self._assigns)
+    self._keyword_found = True
+    return GherkinTokenizer().tokenize(value, KEYWORD)
+
+
+class GherkinTokenizer(object):
+  _gherkin_prefix = re.compile('^(Given|When|Then|And) ', re.IGNORECASE)
+
+  def tokenize(self, value, token):
+    match = self._gherkin_prefix.match(value)
+    if not match:
+      return [(value, token)]
+    end = match.end()
+    return [(value[:end], GHERKIN), (value[end:], token)]
+
+
+class TemplatedKeywordCall(Tokenizer):
+  _tokens = (ARGUMENT,)
+
+
+class ForLoop(Tokenizer):
+
+  def __init__(self):
+    Tokenizer.__init__(self)
+    self._in_arguments = False
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    token = self._in_arguments and ARGUMENT or SYNTAX
+    if value.upper() in ('IN', 'IN RANGE'):
+      self._in_arguments = True
+    return token
+
+
+class _Table(object):
+  _tokenizer_class = None
+
+  def __init__(self, prev_tokenizer=None):
+    self._tokenizer = self._tokenizer_class()
+    self._prev_tokenizer = prev_tokenizer
+    self._prev_values_on_row = []
+
+  def tokenize(self, value, index):
+    if self._continues(value, index):
+      self._tokenizer = self._prev_tokenizer
+      yield value, SYNTAX
+    else:
+      for value_and_token in self._tokenize(value, index):
+        yield value_and_token
+    self._prev_values_on_row.append(value)
+
+  def _continues(self, value, index):
+    return value == '...' and all(self._is_empty(t)
+                   for t in self._prev_values_on_row)
+
+  def _is_empty(self, value):
+    return value in ('', '\\')
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    return self._tokenizer.tokenize(value)
+
+  def end_row(self):
+    self.__init__(prev_tokenizer=self._tokenizer)
+
+
+class UnknownTable(_Table):
+  _tokenizer_class = Comment
+
+  def _continues(self, value, index):
+    return False
+
+
+class VariableTable(_Table):
+  _tokenizer_class = Variable
+
+
+class SettingTable(_Table):
+  _tokenizer_class = Setting
+
+  def __init__(self, template_setter, prev_tokenizer=None):
+    _Table.__init__(self, prev_tokenizer)
+    self._template_setter = template_setter
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if index == 0 and normalize(value) == 'testtemplate':
+      self._tokenizer = Setting(self._template_setter)
+    return _Table._tokenize(self, value, index)
+
+  def end_row(self):
+    self.__init__(self._template_setter, prev_tokenizer=self._tokenizer)
+
+
+class TestCaseTable(_Table):
+  _setting_class = TestCaseSetting
+  _test_template = None
+  _default_template = None
+
+  @property
+  def _tokenizer_class(self):
+    if self._test_template or (self._default_template and
+                  self._test_template is not False):
+      return TemplatedKeywordCall
+    return KeywordCall
+
+  def _continues(self, value, index):
+    return index > 0 and _Table._continues(self, value, index)
+
+  def _tokenize(self, value, index):
+    if index == 0:
+      if value:
+        self._test_template = None
+      return GherkinTokenizer().tokenize(value, TC_KW_NAME)
+    if index == 1 and self._is_setting(value):
+      if self._is_template(value):
+        self._test_template = False
+        self._tokenizer = self._setting_class(self.set_test_template)
+      else:
+        self._tokenizer = self._setting_class()
+    if index == 1 and self._is_for_loop(value):
+      self._tokenizer = ForLoop()
+    if index == 1 and self._is_empty(value):
+      return [(value, SYNTAX)]
+    return _Table._tokenize(self, value, index)
+
+  def _is_setting(self, value):
+    return value.startswith('[') and value.endswith(']')
+
+  def _is_template(self, value):
+    return normalize(value) == '[template]'
+
+  def _is_for_loop(self, value):
+    return value.startswith(':') and normalize(value, remove=':') == 'for'
+
+  def set_test_template(self, template):
+    self._test_template = self._is_template_set(template)
+
+  def set_default_template(self, template):
+    self._default_template = self._is_template_set(template)
+
+  def _is_template_set(self, template):
+    return normalize(template) not in ('', '\\', 'none', '${empty}')
+
+
+class KeywordTable(TestCaseTable):
+  _tokenizer_class = KeywordCall
+  _setting_class = KeywordSetting
+
+  def _is_template(self, value):
+    return False
+
+
+# Following code copied directly from Robot Framework 2.7.5.
+
+class VariableSplitter:
+
+  def __init__(self, string, identifiers):
+    self.identifier = None
+    self.base = None
+    self.index = None
+    self.start = -1
+    self.end = -1
+    self._identifiers = identifiers
+    self._may_have_internal_variables = False
+    try:
+      self._split(string)
+    except ValueError:
+      pass
+    else:
+      self._finalize()
+
+  def get_replaced_base(self, variables):
+    if self._may_have_internal_variables:
+      return variables.replace_string(self.base)
+    return self.base
+
+  def _finalize(self):
+    self.identifier = self._variable_chars[0]
+    self.base = ''.join(self._variable_chars[2:-1])
+    self.end = self.start + len(self._variable_chars)
+    if self._has_list_variable_index():
+      self.index = ''.join(self._list_variable_index_chars[1:-1])
+      self.end += len(self._list_variable_index_chars)
+
+  def _has_list_variable_index(self):
+    return self._list_variable_index_chars\
+    and self._list_variable_index_chars[-1] == ']'
+
+  def _split(self, string):
+    start_index, max_index = self._find_variable(string)
+    self.start = start_index
+    self._open_curly = 1
+    self._state = self._variable_state
+    self._variable_chars = [string[start_index], '{']
+    self._list_variable_index_chars = []
+    self._string = string
+    start_index += 2
+    for index, char in enumerate(string[start_index:]):
+      index += start_index # Giving start to enumerate only in Py 2.6+
+      try:
+        self._state(char, index)
+      except StopIteration:
+        return
+      if index == max_index and not self._scanning_list_variable_index():
+        return
+
+  def _scanning_list_variable_index(self):
+    return self._state in [self._waiting_list_variable_index_state,
+                self._list_variable_index_state]
+
+  def _find_variable(self, string):
+    max_end_index = string.rfind('}')
+    if max_end_index == -1:
+      raise ValueError('No variable end found')
+    if self._is_escaped(string, max_end_index):
+      return self._find_variable(string[:max_end_index])
+    start_index = self._find_start_index(string, 1, max_end_index)
+    if start_index == -1:
+      raise ValueError('No variable start found')
+    return start_index, max_end_index
+
+  def _find_start_index(self, string, start, end):
+    index = string.find('{', start, end) - 1
+    if index < 0:
+      return -1
+    if self._start_index_is_ok(string, index):
+      return index
+    return self._find_start_index(string, index+2, end)
+
+  def _start_index_is_ok(self, string, index):
+    return string[index] in self._identifiers\
+    and not self._is_escaped(string, index)
+
+  def _is_escaped(self, string, index):
+    escaped = False
+    while index > 0 and string[index-1] == '\\':
+      index -= 1
+      escaped = not escaped
+    return escaped
+
+  def _variable_state(self, char, index):
+    self._variable_chars.append(char)
+    if char == '}' and not self._is_escaped(self._string, index):
+      self._open_curly -= 1
+      if self._open_curly == 0:
+        if not self._is_list_variable():
+          raise StopIteration
+        self._state = self._waiting_list_variable_index_state
+    elif char in self._identifiers:
+      self._state = self._internal_variable_start_state
+
+  def _is_list_variable(self):
+    return self._variable_chars[0] == '@'
+
+  def _internal_variable_start_state(self, char, index):
+    self._state = self._variable_state
+    if char == '{':
+      self._variable_chars.append(char)
+      self._open_curly += 1
+      self._may_have_internal_variables = True
+    else:
+      self._variable_state(char, index)
+
+  def _waiting_list_variable_index_state(self, char, index):
+    if char != '[':
+      raise StopIteration
+    self._list_variable_index_chars.append(char)
+    self._state = self._list_variable_index_state
+
+  def _list_variable_index_state(self, char, index):
+    self._list_variable_index_chars.append(char)
+    if char == ']':
+      raise StopIteration
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_scilab_builtins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_scilab_builtins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -1,3 +1,14 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._scilab_builtins
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  Builtin list for the ScilabLexer.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
 # These lists are generated automatically.
 # Run the following in a Scilab script:
 #
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_sourcemodbuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -0,0 +1,1072 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._sourcemodbuiltins
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  This file contains the names of SourceMod functions.
+  It is able to re-generate itself.
+
+  Do not edit the FUNCTIONS list by hand.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
+FUNCTIONS = ['TopMenuHandler',
+ 'CreateTopMenu',
+ 'LoadTopMenuConfig',
+ 'AddToTopMenu',
+ 'GetTopMenuInfoString',
+ 'GetTopMenuObjName',
+ 'RemoveFromTopMenu',
+ 'DisplayTopMenu',
+ 'FindTopMenuCategory',
+ 'OnAdminMenuCreated',
+ 'OnAdminMenuReady',
+ 'GetAdminTopMenu',
+ 'AddTargetsToMenu',
+ 'AddTargetsToMenu2',
+ 'RedisplayAdminMenu',
+ 'TEHook',
+ 'AddTempEntHook',
+ 'RemoveTempEntHook',
+ 'TE_Start',
+ 'TE_IsValidProp',
+ 'TE_WriteNum',
+ 'TE_ReadNum',
+ 'TE_WriteFloat',
+ 'TE_ReadFloat',
+ 'TE_WriteVector',
+ 'TE_ReadVector',
+ 'TE_WriteAngles',
+ 'TE_WriteFloatArray',
+ 'TE_Send',
+ 'TE_WriteEncodedEnt',
+ 'TE_SendToAll',
+ 'TE_SendToClient',
+ 'CreateKeyValues',
+ 'KvSetString',
+ 'KvSetNum',
+ 'KvSetUInt64',
+ 'KvSetFloat',
+ 'KvSetColor',
+ 'KvSetVector',
+ 'KvGetString',
+ 'KvGetNum',
+ 'KvGetFloat',
+ 'KvGetColor',
+ 'KvGetUInt64',
+ 'KvGetVector',
+ 'KvJumpToKey',
+ 'KvJumpToKeySymbol',
+ 'KvGotoFirstSubKey',
+ 'KvGotoNextKey',
+ 'KvSavePosition',
+ 'KvDeleteKey',
+ 'KvDeleteThis',
+ 'KvGoBack',
+ 'KvRewind',
+ 'KvGetSectionName',
+ 'KvSetSectionName',
+ 'KvGetDataType',
+ 'KeyValuesToFile',
+ 'FileToKeyValues',
+ 'KvSetEscapeSequences',
+ 'KvNodesInStack',
+ 'KvCopySubkeys',
+ 'KvFindKeyById',
+ 'KvGetNameSymbol',
+ 'KvGetSectionSymbol',
+ 'TE_SetupSparks',
+ 'TE_SetupSmoke',
+ 'TE_SetupDust',
+ 'TE_SetupMuzzleFlash',
+ 'TE_SetupMetalSparks',
+ 'TE_SetupEnergySplash',
+ 'TE_SetupArmorRicochet',
+ 'TE_SetupGlowSprite',
+ 'TE_SetupExplosion',
+ 'TE_SetupBloodSprite',
+ 'TE_SetupBeamRingPoint',
+ 'TE_SetupBeamPoints',
+ 'TE_SetupBeamLaser',
+ 'TE_SetupBeamRing',
+ 'TE_SetupBeamFollow',
+ 'HookEvent',
+ 'HookEventEx',
+ 'UnhookEvent',
+ 'CreateEvent',
+ 'FireEvent',
+ 'CancelCreatedEvent',
+ 'GetEventBool',
+ 'SetEventBool',
+ 'GetEventInt',
+ 'SetEventInt',
+ 'GetEventFloat',
+ 'SetEventFloat',
+ 'GetEventString',
+ 'SetEventString',
+ 'GetEventName',
+ 'SetEventBroadcast',
+ 'GetUserMessageId',
+ 'GetUserMessageName',
+ 'StartMessage',
+ 'StartMessageEx',
+ 'EndMessage',
+ 'MsgHook',
+ 'MsgPostHook',
+ 'HookUserMessage',
+ 'UnhookUserMessage',
+ 'StartMessageAll',
+ 'StartMessageOne',
+ 'InactivateClient',
+ 'ReconnectClient',
+ 'GetMaxEntities',
+ 'GetEntityCount',
+ 'IsValidEntity',
+ 'IsValidEdict',
+ 'IsEntNetworkable',
+ 'CreateEdict',
+ 'RemoveEdict',
+ 'GetEdictFlags',
+ 'SetEdictFlags',
+ 'GetEdictClassname',
+ 'GetEntityNetClass',
+ 'ChangeEdictState',
+ 'GetEntData',
+ 'SetEntData',
+ 'GetEntDataFloat',
+ 'SetEntDataFloat',
+ 'GetEntDataEnt2',
+ 'SetEntDataEnt2',
+ 'GetEntDataVector',
+ 'SetEntDataVector',
+ 'GetEntDataString',
+ 'SetEntDataString',
+ 'FindSendPropOffs',
+ 'FindSendPropInfo',
+ 'FindDataMapOffs',
+ 'GetEntSendPropOffs',
+ 'GetEntProp',
+ 'SetEntProp',
+ 'GetEntPropFloat',
+ 'SetEntPropFloat',
+ 'GetEntPropEnt',
+ 'SetEntPropEnt',
+ 'GetEntPropVector',
+ 'SetEntPropVector',
+ 'GetEntPropString',
+ 'SetEntPropString',
+ 'GetEntPropArraySize',
+ 'GetEntDataArray',
+ 'SetEntDataArray',
+ 'GetEntityClassname',
+ 'float',
+ 'FloatMul',
+ 'FloatDiv',
+ 'FloatAdd',
+ 'FloatSub',
+ 'FloatFraction',
+ 'RoundToZero',
+ 'RoundToCeil',
+ 'RoundToFloor',
+ 'RoundToNearest',
+ 'FloatCompare',
+ 'SquareRoot',
+ 'Pow',
+ 'Exponential',
+ 'Logarithm',
+ 'Sine',
+ 'Cosine',
+ 'Tangent',
+ 'FloatAbs',
+ 'ArcTangent',
+ 'ArcCosine',
+ 'ArcSine',
+ 'ArcTangent2',
+ 'RoundFloat',
+ 'operator%',
+ 'DegToRad',
+ 'RadToDeg',
+ 'GetURandomInt',
+ 'GetURandomFloat',
+ 'SetURandomSeed',
+ 'SetURandomSeedSimple',
+ 'RemovePlayerItem',
+ 'GivePlayerItem',
+ 'GetPlayerWeaponSlot',
+ 'IgniteEntity',
+ 'ExtinguishEntity',
+ 'TeleportEntity',
+ 'ForcePlayerSuicide',
+ 'SlapPlayer',
+ 'FindEntityByClassname',
+ 'GetClientEyeAngles',
+ 'CreateEntityByName',
+ 'DispatchSpawn',
+ 'DispatchKeyValue',
+ 'DispatchKeyValueFloat',
+ 'DispatchKeyValueVector',
+ 'GetClientAimTarget',
+ 'GetTeamCount',
+ 'GetTeamName',
+ 'GetTeamScore',
+ 'SetTeamScore',
+ 'GetTeamClientCount',
+ 'SetEntityModel',
+ 'GetPlayerDecalFile',
+ 'GetServerNetStats',
+ 'EquipPlayerWeapon',
+ 'ActivateEntity',
+ 'SetClientInfo',
+ 'SetClientListeningFlags',
+ 'GetClientListeningFlags',
+ 'SetListenOverride',
+ 'GetListenOverride',
+ 'IsClientMuted',
+ 'TR_GetPointContents',
+ 'TR_GetPointContentsEnt',
+ 'TR_TraceRay',
+ 'TR_TraceHull',
+ 'TR_TraceRayFilter',
+ 'TR_TraceHullFilter',
+ 'TR_TraceRayEx',
+ 'TR_TraceHullEx',
+ 'TR_TraceRayFilterEx',
+ 'TR_TraceHullFilterEx',
+ 'TR_GetFraction',
+ 'TR_GetEndPosition',
+ 'TR_GetEntityIndex',
+ 'TR_DidHit',
+ 'TR_GetHitGroup',
+ 'TR_GetPlaneNormal',
+ 'TR_PointOutsideWorld',
+ 'SortIntegers',
+ 'SortFloats',
+ 'SortStrings',
+ 'SortFunc1D',
+ 'SortCustom1D',
+ 'SortCustom2D',
+ 'SortADTArray',
+ 'SortFuncADTArray',
+ 'SortADTArrayCustom',
+ 'CompileRegex',
+ 'MatchRegex',
+ 'GetRegexSubString',
+ 'SimpleRegexMatch',
+ 'TF2_GetPlayerClass',
+ 'TF2_SetPlayerClass',
+ 'TF2_GetPlayerResourceData',
+ 'TF2_SetPlayerResourceData',
+ 'TF2_RemoveWeaponSlot',
+ 'TF2_RemoveAllWeapons',
+ 'TF2_IsPlayerInCondition',
+ 'TF2_GetObjectType',
+ 'TF2_GetObjectMode',
+ 'NominateMap',
+ 'RemoveNominationByMap',
+ 'RemoveNominationByOwner',
+ 'GetExcludeMapList',
+ 'GetNominatedMapList',
+ 'CanMapChooserStartVote',
+ 'InitiateMapChooserVote',
+ 'HasEndOfMapVoteFinished',
+ 'EndOfMapVoteEnabled',
+ 'OnNominationRemoved',
+ 'OnMapVoteStarted',
+ 'CreateTimer',
+ 'KillTimer',
+ 'TriggerTimer',
+ 'GetTickedTime',
+ 'GetMapTimeLeft',
+ 'GetMapTimeLimit',
+ 'ExtendMapTimeLimit',
+ 'GetTickInterval',
+ 'OnMapTimeLeftChanged',
+ 'IsServerProcessing',
+ 'CreateDataTimer',
+ 'ByteCountToCells',
+ 'CreateArray',
+ 'ClearArray',
+ 'CloneArray',
+ 'ResizeArray',
+ 'GetArraySize',
+ 'PushArrayCell',
+ 'PushArrayString',
+ 'PushArrayArray',
+ 'GetArrayCell',
+ 'GetArrayString',
+ 'GetArrayArray',
+ 'SetArrayCell',
+ 'SetArrayString',
+ 'SetArrayArray',
+ 'ShiftArrayUp',
+ 'RemoveFromArray',
+ 'SwapArrayItems',
+ 'FindStringInArray',
+ 'FindValueInArray',
+ 'ProcessTargetString',
+ 'ReplyToTargetError',
+ 'MultiTargetFilter',
+ 'AddMultiTargetFilter',
+ 'RemoveMultiTargetFilter',
+ 'OnBanClient',
+ 'OnBanIdentity',
+ 'OnRemoveBan',
+ 'BanClient',
+ 'BanIdentity',
+ 'RemoveBan',
+ 'CreateTrie',
+ 'SetTrieValue',
+ 'SetTrieArray',
+ 'SetTrieString',
+ 'GetTrieValue',
+ 'GetTrieArray',
+ 'GetTrieString',
+ 'RemoveFromTrie',
+ 'ClearTrie',
+ 'GetTrieSize',
+ 'GetFunctionByName',
+ 'CreateGlobalForward',
+ 'CreateForward',
+ 'GetForwardFunctionCount',
+ 'AddToForward',
+ 'RemoveFromForward',
+ 'RemoveAllFromForward',
+ 'Call_StartForward',
+ 'Call_StartFunction',
+ 'Call_PushCell',
+ 'Call_PushCellRef',
+ 'Call_PushFloat',
+ 'Call_PushFloatRef',
+ 'Call_PushArray',
+ 'Call_PushArrayEx',
+ 'Call_PushString',
+ 'Call_PushStringEx',
+ 'Call_Finish',
+ 'Call_Cancel',
+ 'NativeCall',
+ 'CreateNative',
+ 'ThrowNativeError',
+ 'GetNativeStringLength',
+ 'GetNativeString',
+ 'SetNativeString',
+ 'GetNativeCell',
+ 'GetNativeCellRef',
+ 'SetNativeCellRef',
+ 'GetNativeArray',
+ 'SetNativeArray',
+ 'FormatNativeString',
+ 'OnRebuildAdminCache',
+ 'DumpAdminCache',
+ 'AddCommandOverride',
+ 'GetCommandOverride',
+ 'UnsetCommandOverride',
+ 'CreateAdmGroup',
+ 'FindAdmGroup',
+ 'SetAdmGroupAddFlag',
+ 'GetAdmGroupAddFlag',
+ 'GetAdmGroupAddFlags',
+ 'SetAdmGroupImmuneFrom',
+ 'GetAdmGroupImmuneCount',
+ 'GetAdmGroupImmuneFrom',
+ 'AddAdmGroupCmdOverride',
+ 'GetAdmGroupCmdOverride',
+ 'RegisterAuthIdentType',
+ 'CreateAdmin',
+ 'GetAdminUsername',
+ 'BindAdminIdentity',
+ 'SetAdminFlag',
+ 'GetAdminFlag',
+ 'GetAdminFlags',
+ 'AdminInheritGroup',
+ 'GetAdminGroupCount',
+ 'GetAdminGroup',
+ 'SetAdminPassword',
+ 'GetAdminPassword',
+ 'FindAdminByIdentity',
+ 'RemoveAdmin',
+ 'FlagBitsToBitArray',
+ 'FlagBitArrayToBits',
+ 'FlagArrayToBits',
+ 'FlagBitsToArray',
+ 'FindFlagByName',
+ 'FindFlagByChar',
+ 'FindFlagChar',
+ 'ReadFlagString',
+ 'CanAdminTarget',
+ 'CreateAuthMethod',
+ 'SetAdmGroupImmunityLevel',
+ 'GetAdmGroupImmunityLevel',
+ 'SetAdminImmunityLevel',
+ 'GetAdminImmunityLevel',
+ 'FlagToBit',
+ 'BitToFlag',
+ 'ServerCommand',
+ 'ServerCommandEx',
+ 'InsertServerCommand',
+ 'ServerExecute',
+ 'ClientCommand',
+ 'FakeClientCommand',
+ 'FakeClientCommandEx',
+ 'PrintToServer',
+ 'PrintToConsole',
+ 'ReplyToCommand',
+ 'GetCmdReplySource',
+ 'SetCmdReplySource',
+ 'IsChatTrigger',
+ 'ShowActivity2',
+ 'ShowActivity',
+ 'ShowActivityEx',
+ 'FormatActivitySource',
+ 'SrvCmd',
+ 'RegServerCmd',
+ 'ConCmd',
+ 'RegConsoleCmd',
+ 'RegAdminCmd',
+ 'GetCmdArgs',
+ 'GetCmdArg',
+ 'GetCmdArgString',
+ 'CreateConVar',
+ 'FindConVar',
+ 'ConVarChanged',
+ 'HookConVarChange',
+ 'UnhookConVarChange',
+ 'GetConVarBool',
+ 'SetConVarBool',
+ 'GetConVarInt',
+ 'SetConVarInt',
+ 'GetConVarFloat',
+ 'SetConVarFloat',
+ 'GetConVarString',
+ 'SetConVarString',
+ 'ResetConVar',
+ 'GetConVarDefault',
+ 'GetConVarFlags',
+ 'SetConVarFlags',
+ 'GetConVarBounds',
+ 'SetConVarBounds',
+ 'GetConVarName',
+ 'QueryClientConVar',
+ 'GetCommandIterator',
+ 'ReadCommandIterator',
+ 'CheckCommandAccess',
+ 'CheckAccess',
+ 'IsValidConVarChar',
+ 'GetCommandFlags',
+ 'SetCommandFlags',
+ 'FindFirstConCommand',
+ 'FindNextConCommand',
+ 'SendConVarValue',
+ 'AddServerTag',
+ 'RemoveServerTag',
+ 'CommandListener',
+ 'AddCommandListener',
+ 'RemoveCommandListener',
+ 'TF2_IgnitePlayer',
+ 'TF2_RespawnPlayer',
+ 'TF2_RegeneratePlayer',
+ 'TF2_AddCondition',
+ 'TF2_RemoveCondition',
+ 'TF2_SetPlayerPowerPlay',
+ 'TF2_DisguisePlayer',
+ 'TF2_RemovePlayerDisguise',
+ 'TF2_StunPlayer',
+ 'TF2_MakeBleed',
+ 'TF2_GetResourceEntity',
+ 'TF2_GetClass',
+ 'TF2_CalcIsAttackCritical',
+ 'TF2_OnIsHolidayActive',
+ 'TF2_IsPlayerInDuel',
+ 'TF2_OnConditionAdded',
+ 'TF2_OnConditionRemoved',
+ 'TF2_OnWaitingForPlayersStart',
+ 'TF2_OnWaitingForPlayersEnd',
+ 'SQL_Connect',
+ 'SQL_DefConnect',
+ 'SQL_ConnectCustom',
+ 'SQLite_UseDatabase',
+ 'SQL_CheckConfig',
+ 'SQL_GetDriver',
+ 'SQL_ReadDriver',
+ 'SQL_GetDriverIdent',
+ 'SQL_GetDriverProduct',
+ 'SQL_GetAffectedRows',
+ 'SQL_GetInsertId',
+ 'SQL_GetError',
+ 'SQL_EscapeString',
+ 'SQL_QuoteString',
+ 'SQL_FastQuery',
+ 'SQL_Query',
+ 'SQL_PrepareQuery',
+ 'SQL_FetchMoreResults',
+ 'SQL_HasResultSet',
+ 'SQL_GetRowCount',
+ 'SQL_GetFieldCount',
+ 'SQL_FieldNumToName',
+ 'SQL_FieldNameToNum',
+ 'SQL_FetchRow',
+ 'SQL_MoreRows',
+ 'SQL_Rewind',
+ 'SQL_FetchString',
+ 'SQL_FetchFloat',
+ 'SQL_FetchInt',
+ 'SQL_IsFieldNull',
+ 'SQL_FetchSize',
+ 'SQL_BindParamInt',
+ 'SQL_BindParamFloat',
+ 'SQL_BindParamString',
+ 'SQL_Execute',
+ 'SQL_LockDatabase',
+ 'SQL_UnlockDatabase',
+ 'SQLTCallback',
+ 'SQL_IsSameConnection',
+ 'SQL_TConnect',
+ 'SQL_TQuery',
+ 'CloseHandle',
+ 'CloneHandle',
+ 'MenuHandler',
+ 'CreateMenu',
+ 'DisplayMenu',
+ 'DisplayMenuAtItem',
+ 'AddMenuItem',
+ 'InsertMenuItem',
+ 'RemoveMenuItem',
+ 'RemoveAllMenuItems',
+ 'GetMenuItem',
+ 'GetMenuSelectionPosition',
+ 'GetMenuItemCount',
+ 'SetMenuPagination',
+ 'GetMenuPagination',
+ 'GetMenuStyle',
+ 'SetMenuTitle',
+ 'GetMenuTitle',
+ 'CreatePanelFromMenu',
+ 'GetMenuExitButton',
+ 'SetMenuExitButton',
+ 'GetMenuExitBackButton',
+ 'SetMenuExitBackButton',
+ 'SetMenuNoVoteButton',
+ 'CancelMenu',
+ 'GetMenuOptionFlags',
+ 'SetMenuOptionFlags',
+ 'IsVoteInProgress',
+ 'CancelVote',
+ 'VoteMenu',
+ 'VoteMenuToAll',
+ 'VoteHandler',
+ 'SetVoteResultCallback',
+ 'CheckVoteDelay',
+ 'IsClientInVotePool',
+ 'RedrawClientVoteMenu',
+ 'GetMenuStyleHandle',
+ 'CreatePanel',
+ 'CreateMenuEx',
+ 'GetClientMenu',
+ 'CancelClientMenu',
+ 'GetMaxPageItems',
+ 'GetPanelStyle',
+ 'SetPanelTitle',
+ 'DrawPanelItem',
+ 'DrawPanelText',
+ 'CanPanelDrawFlags',
+ 'SetPanelKeys',
+ 'SendPanelToClient',
+ 'GetPanelTextRemaining',
+ 'GetPanelCurrentKey',
+ 'SetPanelCurrentKey',
+ 'RedrawMenuItem',
+ 'InternalShowMenu',
+ 'GetMenuVoteInfo',
+ 'IsNewVoteAllowed',
+ 'PrefetchSound',
+ 'EmitAmbientSound',
+ 'FadeClientVolume',
+ 'StopSound',
+ 'EmitSound',
+ 'EmitSentence',
+ 'GetDistGainFromSoundLevel',
+ 'AmbientSHook',
+ 'NormalSHook',
+ 'AddAmbientSoundHook',
+ 'AddNormalSoundHook',
+ 'RemoveAmbientSoundHook',
+ 'RemoveNormalSoundHook',
+ 'EmitSoundToClient',
+ 'EmitSoundToAll',
+ 'ATTN_TO_SNDLEVEL',
+ 'strlen',
+ 'StrContains',
+ 'strcmp',
+ 'strncmp',
+ 'StrEqual',
+ 'strcopy',
+ 'Format',
+ 'FormatEx',
+ 'VFormat',
+ 'StringToInt',
+ 'StringToIntEx',
+ 'IntToString',
+ 'StringToFloat',
+ 'StringToFloatEx',
+ 'FloatToString',
+ 'BreakString',
+ 'TrimString',
+ 'SplitString',
+ 'ReplaceString',
+ 'ReplaceStringEx',
+ 'GetCharBytes',
+ 'IsCharAlpha',
+ 'IsCharNumeric',
+ 'IsCharSpace',
+ 'IsCharMB',
+ 'IsCharUpper',
+ 'IsCharLower',
+ 'StripQuotes',
+ 'CharToUpper',
+ 'CharToLower',
+ 'FindCharInString',
+ 'StrCat',
+ 'ExplodeString',
+ 'ImplodeStrings',
+ 'GetVectorLength',
+ 'GetVectorDistance',
+ 'GetVectorDotProduct',
+ 'GetVectorCrossProduct',
+ 'NormalizeVector',
+ 'GetAngleVectors',
+ 'GetVectorAngles',
+ 'GetVectorVectors',
+ 'AddVectors',
+ 'SubtractVectors',
+ 'ScaleVector',
+ 'NegateVector',
+ 'MakeVectorFromPoints',
+ 'BaseComm_IsClientGagged',
+ 'BaseComm_IsClientMuted',
+ 'BaseComm_SetClientGag',
+ 'BaseComm_SetClientMute',
+ 'FormatUserLogText',
+ 'FindPluginByFile',
+ 'FindTarget',
+ 'AcceptEntityInput',
+ 'SetVariantBool',
+ 'SetVariantString',
+ 'SetVariantInt',
+ 'SetVariantFloat',
+ 'SetVariantVector3D',
+ 'SetVariantPosVector3D',
+ 'SetVariantColor',
+ 'SetVariantEntity',
+ 'GameRules_GetProp',
+ 'GameRules_SetProp',
+ 'GameRules_GetPropFloat',
+ 'GameRules_SetPropFloat',
+ 'GameRules_GetPropEnt',
+ 'GameRules_SetPropEnt',
+ 'GameRules_GetPropVector',
+ 'GameRules_SetPropVector',
+ 'GameRules_GetPropString',
+ 'GameRules_SetPropString',
+ 'GameRules_GetRoundState',
+ 'OnClientConnect',
+ 'OnClientConnected',
+ 'OnClientPutInServer',
+ 'OnClientDisconnect',
+ 'OnClientDisconnect_Post',
+ 'OnClientCommand',
+ 'OnClientSettingsChanged',
+ 'OnClientAuthorized',
+ 'OnClientPreAdminCheck',
+ 'OnClientPostAdminFilter',
+ 'OnClientPostAdminCheck',
+ 'GetMaxClients',
+ 'GetClientCount',
+ 'GetClientName',
+ 'GetClientIP',
+ 'GetClientAuthString',
+ 'GetClientUserId',
+ 'IsClientConnected',
+ 'IsClientInGame',
+ 'IsClientInKickQueue',
+ 'IsClientAuthorized',
+ 'IsFakeClient',
+ 'IsClientSourceTV',
+ 'IsClientReplay',
+ 'IsClientObserver',
+ 'IsPlayerAlive',
+ 'GetClientInfo',
+ 'GetClientTeam',
+ 'SetUserAdmin',
+ 'GetUserAdmin',
+ 'AddUserFlags',
+ 'RemoveUserFlags',
+ 'SetUserFlagBits',
+ 'GetUserFlagBits',
+ 'CanUserTarget',
+ 'RunAdminCacheChecks',
+ 'NotifyPostAdminCheck',
+ 'CreateFakeClient',
+ 'SetFakeClientConVar',
+ 'GetClientHealth',
+ 'GetClientModel',
+ 'GetClientWeapon',
+ 'GetClientMaxs',
+ 'GetClientMins',
+ 'GetClientAbsAngles',
+ 'GetClientAbsOrigin',
+ 'GetClientArmor',
+ 'GetClientDeaths',
+ 'GetClientFrags',
+ 'GetClientDataRate',
+ 'IsClientTimingOut',
+ 'GetClientTime',
+ 'GetClientLatency',
+ 'GetClientAvgLatency',
+ 'GetClientAvgLoss',
+ 'GetClientAvgChoke',
+ 'GetClientAvgData',
+ 'GetClientAvgPackets',
+ 'GetClientOfUserId',
+ 'KickClient',
+ 'KickClientEx',
+ 'ChangeClientTeam',
+ 'GetClientSerial',
+ 'GetClientFromSerial',
+ 'FindStringTable',
+ 'GetNumStringTables',
+ 'GetStringTableNumStrings',
+ 'GetStringTableMaxStrings',
+ 'GetStringTableName',
+ 'FindStringIndex',
+ 'ReadStringTable',
+ 'GetStringTableDataLength',
+ 'GetStringTableData',
+ 'SetStringTableData',
+ 'AddToStringTable',
+ 'LockStringTables',
+ 'AddFileToDownloadsTable',
+ 'GetEntityFlags',
+ 'SetEntityFlags',
+ 'GetEntityMoveType',
+ 'SetEntityMoveType',
+ 'GetEntityRenderMode',
+ 'SetEntityRenderMode',
+ 'GetEntityRenderFx',
+ 'SetEntityRenderFx',
+ 'SetEntityRenderColor',
+ 'GetEntityGravity',
+ 'SetEntityGravity',
+ 'SetEntityHealth',
+ 'GetClientButtons',
+ 'EntityOutput',
+ 'HookEntityOutput',
+ 'UnhookEntityOutput',
+ 'HookSingleEntityOutput',
+ 'UnhookSingleEntityOutput',
+ 'SMC_CreateParser',
+ 'SMC_ParseFile',
+ 'SMC_GetErrorString',
+ 'SMC_ParseStart',
+ 'SMC_SetParseStart',
+ 'SMC_ParseEnd',
+ 'SMC_SetParseEnd',
+ 'SMC_NewSection',
+ 'SMC_KeyValue',
+ 'SMC_EndSection',
+ 'SMC_SetReaders',
+ 'SMC_RawLine',
+ 'SMC_SetRawLine',
+ 'BfWriteBool',
+ 'BfWriteByte',
+ 'BfWriteChar',
+ 'BfWriteShort',
+ 'BfWriteWord',
+ 'BfWriteNum',
+ 'BfWriteFloat',
+ 'BfWriteString',
+ 'BfWriteEntity',
+ 'BfWriteAngle',
+ 'BfWriteCoord',
+ 'BfWriteVecCoord',
+ 'BfWriteVecNormal',
+ 'BfWriteAngles',
+ 'BfReadBool',
+ 'BfReadByte',
+ 'BfReadChar',
+ 'BfReadShort',
+ 'BfReadWord',
+ 'BfReadNum',
+ 'BfReadFloat',
+ 'BfReadString',
+ 'BfReadEntity',
+ 'BfReadAngle',
+ 'BfReadCoord',
+ 'BfReadVecCoord',
+ 'BfReadVecNormal',
+ 'BfReadAngles',
+ 'BfGetNumBytesLeft',
+ 'CreateProfiler',
+ 'StartProfiling',
+ 'StopProfiling',
+ 'GetProfilerTime',
+ 'OnPluginStart',
+ 'AskPluginLoad2',
+ 'OnPluginEnd',
+ 'OnPluginPauseChange',
+ 'OnGameFrame',
+ 'OnMapStart',
+ 'OnMapEnd',
+ 'OnConfigsExecuted',
+ 'OnAutoConfigsBuffered',
+ 'OnAllPluginsLoaded',
+ 'GetMyHandle',
+ 'GetPluginIterator',
+ 'MorePlugins',
+ 'ReadPlugin',
+ 'GetPluginStatus',
+ 'GetPluginFilename',
+ 'IsPluginDebugging',
+ 'GetPluginInfo',
+ 'FindPluginByNumber',
+ 'SetFailState',
+ 'ThrowError',
+ 'GetTime',
+ 'FormatTime',
+ 'LoadGameConfigFile',
+ 'GameConfGetOffset',
+ 'GameConfGetKeyValue',
+ 'GetSysTickCount',
+ 'AutoExecConfig',
+ 'RegPluginLibrary',
+ 'LibraryExists',
+ 'GetExtensionFileStatus',
+ 'OnLibraryAdded',
+ 'OnLibraryRemoved',
+ 'ReadMapList',
+ 'SetMapListCompatBind',
+ 'OnClientFloodCheck',
+ 'OnClientFloodResult',
+ 'CanTestFeatures',
+ 'GetFeatureStatus',
+ 'RequireFeature',
+ 'LoadFromAddress',
+ 'StoreToAddress',
+ 'CreateStack',
+ 'PushStackCell',
+ 'PushStackString',
+ 'PushStackArray',
+ 'PopStackCell',
+ 'PopStackString',
+ 'PopStackArray',
+ 'IsStackEmpty',
+ 'PopStack',
+ 'OnPlayerRunCmd',
+ 'BuildPath',
+ 'OpenDirectory',
+ 'ReadDirEntry',
+ 'OpenFile',
+ 'DeleteFile',
+ 'ReadFileLine',
+ 'ReadFile',
+ 'ReadFileString',
+ 'WriteFile',
+ 'WriteFileString',
+ 'WriteFileLine',
+ 'ReadFileCell',
+ 'WriteFileCell',
+ 'IsEndOfFile',
+ 'FileSeek',
+ 'FilePosition',
+ 'FileExists',
+ 'RenameFile',
+ 'DirExists',
+ 'FileSize',
+ 'FlushFile',
+ 'RemoveDir',
+ 'CreateDirectory',
+ 'GetFileTime',
+ 'LogToOpenFile',
+ 'LogToOpenFileEx',
+ 'SetNextMap',
+ 'GetNextMap',
+ 'ForceChangeLevel',
+ 'GetMapHistorySize',
+ 'GetMapHistory',
+ 'GeoipCode2',
+ 'GeoipCode3',
+ 'GeoipCountry',
+ 'MarkNativeAsOptional',
+ 'RegClientCookie',
+ 'FindClientCookie',
+ 'SetClientCookie',
+ 'GetClientCookie',
+ 'SetAuthIdCookie',
+ 'AreClientCookiesCached',
+ 'OnClientCookiesCached',
+ 'CookieMenuHandler',
+ 'SetCookiePrefabMenu',
+ 'SetCookieMenuItem',
+ 'ShowCookieMenu',
+ 'GetCookieIterator',
+ 'ReadCookieIterator',
+ 'GetCookieAccess',
+ 'GetClientCookieTime',
+ 'LoadTranslations',
+ 'SetGlobalTransTarget',
+ 'GetClientLanguage',
+ 'GetServerLanguage',
+ 'GetLanguageCount',
+ 'GetLanguageInfo',
+ 'SetClientLanguage',
+ 'GetLanguageByCode',
+ 'GetLanguageByName',
+ 'CS_OnBuyCommand',
+ 'CS_OnCSWeaponDrop',
+ 'CS_OnGetWeaponPrice',
+ 'CS_OnTerminateRound',
+ 'CS_RespawnPlayer',
+ 'CS_SwitchTeam',
+ 'CS_DropWeapon',
+ 'CS_TerminateRound',
+ 'CS_GetTranslatedWeaponAlias',
+ 'CS_GetWeaponPrice',
+ 'CS_GetClientClanTag',
+ 'CS_SetClientClanTag',
+ 'LogToGame',
+ 'SetRandomSeed',
+ 'GetRandomFloat',
+ 'GetRandomInt',
+ 'IsMapValid',
+ 'IsDedicatedServer',
+ 'GetEngineTime',
+ 'GetGameTime',
+ 'GetGameTickCount',
+ 'GetGameDescription',
+ 'GetGameFolderName',
+ 'GetCurrentMap',
+ 'PrecacheModel',
+ 'PrecacheSentenceFile',
+ 'PrecacheDecal',
+ 'PrecacheGeneric',
+ 'IsModelPrecached',
+ 'IsDecalPrecached',
+ 'IsGenericPrecached',
+ 'PrecacheSound',
+ 'IsSoundPrecached',
+ 'CreateDialog',
+ 'GuessSDKVersion',
+ 'PrintToChat',
+ 'PrintToChatAll',
+ 'PrintCenterText',
+ 'PrintCenterTextAll',
+ 'PrintHintText',
+ 'PrintHintTextToAll',
+ 'ShowVGUIPanel',
+ 'CreateHudSynchronizer',
+ 'SetHudTextParams',
+ 'SetHudTextParamsEx',
+ 'ShowSyncHudText',
+ 'ClearSyncHud',
+ 'ShowHudText',
+ 'ShowMOTDPanel',
+ 'DisplayAskConnectBox',
+ 'EntIndexToEntRef',
+ 'EntRefToEntIndex',
+ 'MakeCompatEntRef',
+ 'SetClientViewEntity',
+ 'SetLightStyle',
+ 'GetClientEyePosition',
+ 'CreateDataPack',
+ 'WritePackCell',
+ 'WritePackFloat',
+ 'WritePackString',
+ 'ReadPackCell',
+ 'ReadPackFloat',
+ 'ReadPackString',
+ 'ResetPack',
+ 'GetPackPosition',
+ 'SetPackPosition',
+ 'IsPackReadable',
+ 'LogMessage',
+ 'LogMessageEx',
+ 'LogToFile',
+ 'LogToFileEx',
+ 'LogAction',
+ 'LogError',
+ 'OnLogAction',
+ 'GameLogHook',
+ 'AddGameLogHook',
+ 'RemoveGameLogHook',
+ 'FindTeamByName',
+ 'StartPrepSDKCall',
+ 'PrepSDKCall_SetVirtual',
+ 'PrepSDKCall_SetSignature',
+ 'PrepSDKCall_SetFromConf',
+ 'PrepSDKCall_SetReturnInfo',
+ 'PrepSDKCall_AddParameter',
+ 'EndPrepSDKCall',
+ 'SDKCall']
+
+if __name__ == '__main__':
+  import pprint
+  import re
+  import sys
+  import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
+
+  # urllib ends up wanting to import a module called 'math' -- if
+  # pygments/lexers is in the path, this ends badly.
+  for i in range(len(sys.path)-1, -1, -1):
+    if sys.path[i].endswith('/lexers'):
+      del sys.path[i]
+
+  def get_version():
+    f = urllib.request.urlopen('http://docs.sourcemod.net/api/index.php')
+    r = re.compile(r'SourceMod v\.<b>([\d\.]+)</td>')
+    for line in f:
+      m = r.search(line)
+      if m is not None:
+        return m.groups()[0]
+
+  def get_sm_functions():
+    f = urllib.request.urlopen('http://docs.sourcemod.net/api/SMfuncs.js')
+    r = re.compile(r'SMfunctions\[\d+\] = Array \("(?:public )?([^,]+)",".+"\);')
+    functions = []
+    for line in f:
+      m = r.match(line)
+      if m is not None:
+        functions.append(m.groups()[0])
+    return functions
+
+  def regenerate(filename, natives):
+    f = open(filename)
+    try:
+      content = f.read()
+    finally:
+      f.close()
+
+    header = content[:content.find('FUNCTIONS = [')]
+    footer = content[content.find("if __name__ == '__main__':"):]
+
+
+    f = open(filename, 'w')
+    f.write(header)
+    f.write('FUNCTIONS = %s\n\n' % pprint.pformat(natives))
+    f.write(footer)
+    f.close()
+
+  def run():
+    version = get_version()
+    print('> Downloading function index for SourceMod %s' % version)
+    functions = get_sm_functions()
+    print('> %d functions found:' % len(functions))
+
+    functionlist = []
+    for full_function_name in functions:
+      print('>> %s' % full_function_name)
+      functionlist.append(full_function_name)
+
+    regenerate(__file__, functionlist)
+
+
+  run()
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_stan_builtins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -0,0 +1,174 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+  pygments.lexers._stan_builtins
+  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+  This file contains the names of functions for Stan used by
+  ``pygments.lexers.math.StanLexer.
+
+  :copyright: Copyright 2006-2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
+  :license: BSD, see LICENSE for details.
+"""
+
+CONSTANTS=[  'e',
+  'epsilon',
+  'log10',
+  'log2',
+  'negative_epsilon',
+  'negative_infinity',
+  'not_a_number',
+  'pi',
+  'positive_infinity',
+  'sqrt2']
+
+FUNCTIONS=[  'Phi',
+  'abs',
+  'acos',
+  'acosh',
+  'asin',
+  'asinh',
+  'atan',
+  'atan2',
+  'atanh',
+  'bernoulli_log',
+  'beta_binomial_log',
+  'beta_log',
+  'binary_log_loss',
+  'binomial_coefficient_log',
+  'categorical_log',
+  'cauchy_log',
+  'cbrt',
+  'ceil',
+  'chi_square_log',
+  'cholesky_decompose',
+  'col',
+  'cols',
+  'cos',
+  'cosh',
+  'determinant',
+  'diag_matrix',
+  'diagonal',
+  'dirichlet_log',
+  'dot_product',
+  'dot_self',
+  'double_exponential_log',
+  'eigenvalues',
+  'eigenvalues_sym',
+  'erf',
+  'erfc',
+  'exp',
+  'exp2',
+  'expm1',
+  'exponential_cdf',
+  'exponential_log',
+  'fabs',
+  'fdim',
+  'floor',
+  'fma',
+  'fmax',
+  'fmin',
+  'fmod',
+  'gamma_log',
+  'hypergeometric_log',
+  'hypot',
+  'if_else',
+  'int_step',
+  'inv_chi_square_log',
+  'inv_cloglog',
+  'inv_gamma_log',
+  'inv_logit',
+  'inv_wishart_log',
+  'inverse',
+  'lbeta',
+  'lgamma',
+  'lkj_corr_cholesky_log',
+  'lkj_corr_log',
+  'lkj_cov_log',
+  'lmgamma',
+  'log',
+  'log10',
+  'log1m',
+  'log1p',
+  'log1p_exp',
+  'log2',
+  'log_sum_exp',
+  'logistic_log',
+  'logit',
+  'lognormal_cdf',
+  'lognormal_log',
+  'max',
+  'mean',
+  'min',
+  'multi_normal_cholesky_log',
+  'multi_normal_log',
+  'multi_student_t_log',
+  'multinomial_log',
+  'multiply_log',
+  'multiply_lower_tri_self_transpose',
+  'neg_binomial_log',
+  'normal_cdf',
+  'normal_log',
+  'ordered_logistic_log',
+  'pareto_log',
+  'poisson_log',
+  'pow',
+  'prod',
+  'round',
+  'row',
+  'rows',
+  'scaled_inv_chi_square_log',
+  'sd',
+  'sin',
+  'singular_values',
+  'sinh',
+  'softmax',
+  'sqrt',
+  'square',
+  'step',
+  'student_t_log',
+  'sum',
+  'tan',
+  'tanh',
+  'tgamma',
+  'trace',
+  'trunc',
+  'uniform_log',
+  'variance',
+  'weibull_cdf',
+  'weibull_log',
+  'wishart_log']
+
+DISTRIBUTIONS=[  'bernoulli',
+  'beta',
+  'beta_binomial',
+  'categorical',
+  'cauchy',
+  'chi_square',
+  'dirichlet',
+  'double_exponential',
+  'exponential',
+  'gamma',
+  'hypergeometric',
+  'inv_chi_square',
+  'inv_gamma',
+  'inv_wishart',
+  'lkj_corr',
+  'lkj_corr_cholesky',
+  'lkj_cov',
+  'logistic',
+  'lognormal',
+  'multi_normal',
+  'multi_normal_cholesky',
+  'multi_student_t',
+  'multinomial',
+  'neg_binomial',
+  'normal',
+  'ordered_logistic',
+  'pareto',
+  'poisson',
+  'scaled_inv_chi_square',
+  'student_t',
+  'uniform',
+  'weibull',
+  'wishart']
+
--- a/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_vimbuiltins.py	Sun Feb 17 19:05:40 2013 +0100
+++ b/ThirdParty/Pygments/pygments/lexers/_vimbuiltins.py	Sun Feb 17 19:07:15 2013 +0100
@@ -1,3 +1,13 @@
-auto=[('BufAdd','BufAdd'),('BufCreate','BufCreate'),('BufDelete','BufDelete'),('BufEnter','BufEnter'),('BufFilePost','BufFilePost'),('BufFilePre','BufFilePre'),('BufHidden','BufHidden'),('BufLeave','BufLeave'),('BufNew','BufNew'),('BufNewFile','BufNewFile'),('BufRead','BufRead'),('BufReadCmd','BufReadCmd'),('BufReadPost','BufReadPost'),('BufReadPre','BufReadPre'),('BufUnload','BufUnload'),('BufWinEnter','BufWinEnter'),('BufWinLeave','BufWinLeave'),('BufWipeout','BufWipeout'),('BufWrite','BufWrite'),('BufWriteCmd','BufWriteCmd'),('BufWritePost','BufWritePost'),('BufWritePre','BufWritePre'),('Cmd','Cmd'),('CmdwinEnter','CmdwinEnter'),('CmdwinLeave','CmdwinLeave'),('ColorScheme','ColorScheme'),('CursorHold','CursorHold'),('CursorHoldI','CursorHoldI'),('CursorMoved','CursorMoved'),('CursorMovedI','CursorMovedI'),('EncodingChanged','EncodingChanged'),('FileAppendCmd','FileAppendCmd'),('FileAppendPost','FileAppendPost'),('FileAppendPre','FileAppendPre'),('FileChangedRO','FileChangedRO'),('FileChangedShell','FileChangedShell'),('FileChangedShellPost','FileChangedShellPost'),('FileEncoding','FileEncoding'),('FileReadCmd','FileReadCmd'),('FileReadPost','FileReadPost'),('FileReadPre','FileReadPre'),('FileType','FileType'),('FileWriteCmd','FileWriteCmd'),('FileWritePost','FileWritePost'),('FileWritePre','FileWritePre'),('FilterReadPost','FilterReadPost'),('FilterReadPre','FilterReadPre'),('FilterWritePost','FilterWritePost'),('FilterWritePre','FilterWritePre'),('FocusGained','FocusGained'),('FocusLost','FocusLost'),('FuncUndefined','FuncUndefined'),('GUIEnter','GUIEnter'),('GUIFailed','GUIFailed'),('InsertChange','InsertChange'),('InsertCharPre','InsertCharPre'),('InsertEnter','InsertEnter'),('InsertLeave','InsertLeave'),('MenuPopup','MenuPopup'),('QuickFixCmdPost','QuickFixCmdPost'),('QuickFixCmdPre','QuickFixCmdPre'),('RemoteReply','RemoteReply'),('SessionLoadPost','SessionLoadPost'),('ShellCmdPost','ShellCmdPost'),('ShellFilterPost','ShellFilterPost'),('SourceCmd','SourceCmd'),('SourcePre','SourcePre'),('SpellFileMissing','SpellFileMissing'),('StdinReadPost','StdinReadPost'),('StdinReadPre','StdinReadPre'),('SwapExists','SwapExists'),('Syntax','Syntax'),('TabEnter','TabEnter'),('TabLeave','TabLeave'),('TermChanged','TermChanged'),('TermResponse','TermResponse'),('User','User'),('UserGettingBored','UserGettingBored'),('VimEnter','VimEnter'),('VimLeave','VimLeave'),('VimLeavePre','VimLeavePre'),('VimResized','VimResized'),('WinEnter','WinEnter'),('WinLeave','WinLeave'),('event','event')]
-command=[('Allargs','Allargs'),('DiffOrig','DiffOrig'),('Error','Error'),('Man','Man'),('MyCommand','MyCommand'),('Mycmd','Mycmd'),('N','N'),('N','Next'),('P','P'),('P','Print'),('Ren','Ren'),('Rena','Rena'),('Renu','Renu'),('TOhtml','TOhtml'),('X','X'),('XMLent','XMLent'),('XMLns','XMLns'),('a','a'),('ab','ab'),('abc','abclear'),('abo','aboveleft'),('al','all'),('ar','ar'),('ar','args'),('arga','argadd'),('argd','argdelete'),('argdo','argdo'),('arge','argedit'),('argg','argglobal'),('argl','arglocal'),('argu','argument'),('as','ascii'),('au','au'),('b','buffer'),('bN','bNext'),('ba','ball'),('bad','badd'),('bar','bar'),('bd','bdelete'),('bel','belowright'),('bf','bfirst'),('bl','blast'),('bm','bmodified'),('bn','bnext'),('bo','botright'),('bp','bprevious'),('br','br'),('br','brewind'),('brea','break'),('breaka','breakadd'),('breakd','breakdel'),('breakl','breaklist'),('bro','browse'),('browseset','browseset'),('bu','bu'),('buf','buf'),('bufdo','bufdo'),('buffers','buffers'),('bun','bunload'),('bw','bwipeout'),('c','c'),('c','change'),('cN','cN'),('cN','cNext'),('cNf','cNf'),('cNf','cNfile'),('cabc','cabclear'),('cad','cad'),('cad','caddexpr'),('caddb','caddbuffer'),('caddf','caddfile'),('cal','call'),('cat','catch'),('cb','cbuffer'),('cc','cc'),('ccl','cclose'),('cd','cd'),('ce','center'),('cex','cexpr'),('cf','cfile'),('cfir','cfirst'),('cg','cgetfile'),('cgetb','cgetbuffer'),('cgete','cgetexpr'),('changes','changes'),('chd','chdir'),('che','checkpath'),('checkt','checktime'),('cl','cl'),('cl','clist'),('cla','clast'),('clo','close'),('cmapc','cmapclear'),('cmdname','cmdname'),('cn','cn'),('cn','cnext'),('cnew','cnewer'),('cnf','cnf'),('cnf','cnfile'),('co','copy'),('col','colder'),('colo','colorscheme'),('com','com'),('comc','comclear'),('comment','comment'),('comp','compiler'),('con','con'),('con','continue'),('conf','confirm'),('cope','copen'),('count','count'),('cp','cprevious'),('cpf','cpfile'),('cq','cquit'),('cr','crewind'),('cs','cs'),('cscope','cscope'),('cstag','cstag'),('cuna','cunabbrev'),('cw','cwindow'),('d','d'),('d','delete'),('de','de'),('debug','debug'),('debugg','debuggreedy'),('del','del'),('delc','delcommand'),('delf','delf'),('delf','delfunction'),('delm','delmarks'),('di','di'),('di','display'),('diffg','diffget'),('diffo','diffo'),('diffoff','diffoff'),('diffp','diffp'),('diffpatch','diffpatch'),('diffpu','diffput'),('diffsplit','diffsplit'),('difft','difft'),('diffthis','diffthis'),('diffu','diffupdate'),('dig','dig'),('dig','digraphs'),('dj','djump'),('dl','dlist'),('do','do'),('doau','doau'),('dr','drop'),('ds','dsearch'),('dsp','dsplit'),('dwim','dwim'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','edit'),('ea','ea'),('earlier','earlier'),('ec','ec'),('echoe','echoerr'),('echom','echomsg'),('echon','echon'),('el','else'),('elsei','elseif'),('em','emenu'),('emenu','emenu'),('en','en'),('en','endif'),('endf','endf'),('endf','endfunction'),('endfo','endfor'),('endfun','endfun'),('endt','endtry'),('endw','endwhile'),('ene','enew'),('ex','ex'),('exi','exit'),('exu','exusage'),('f','f'),('f','file'),('filename','filename'),('files','files'),('filet','filet'),('filetype','filetype'),('fin','fin'),('fin','find'),('fina','finally'),('fini','finish'),('fir','first'),('fix','fixdel'),('fo','fold'),('foldc','foldclose'),('foldd','folddoopen'),('folddoc','folddoclosed'),('foldo','foldopen'),('for','for'),('fu','fu'),('fu','function'),('fun','fun'),('g','g'),('get','get'),('go','goto'),('gr','grep'),('grepa','grepadd'),('gs','gs'),('gs','gs'),('gui','gui'),('gvim','gvim'),('h','h'),('h','h'),('h','h'),('h','h'),('h','help'),('ha','hardcopy'),('helpf','helpfind'),('helpg','helpgrep'),('helpt','helptags'),('hi','hi'),('hid','hide'),('his','history'),('i','i'),('ia','ia'),('iabc','iabclear'),('if','if'),('ij','ijump'),('il','ilist'),('imapc','imapclear'),('in','in'),('index','index'),('intro','intro'),('is','isearch'),('isp','isplit'),('iuna','iunabbrev'),('j','join'),('ju','jumps'),('k','k'),('kee','keepmarks'),('keepa','keepa'),('keepalt','keepalt'),('keepj','keepjumps'),('l','l'),('l','list'),('lN','lN'),('lN','lNext'),('lNf','lNf'),('lNf','lNfile'),('la','la'),('la','last'),('lad','lad'),('lad','laddexpr'),('laddb','laddbuffer'),('laddf','laddfile'),('lan','lan'),('lan','language'),('lat','lat'),('later','later'),('lb','lbuffer'),('lc','lcd'),('lch','lchdir'),('lcl','lclose'),('lcs','lcs'),('lcscope','lcscope'),('le','left'),('lefta','leftabove'),('let','let'),('lex','lexpr'),('lf','lfile'),('lfir','lfirst'),('lg','lgetfile'),('lgetb','lgetbuffer'),('lgete','lgetexpr'),('lgr','lgrep'),('lgrepa','lgrepadd'),('lh','lhelpgrep'),('ll','ll'),('lla','llast'),('lli','llist'),('lmak','lmake'),('lmapc','lmapclear'),('lne','lne'),('lne','lnext'),('lnew','lnewer'),('lnf','lnf'),('lnf','lnfile'),('lo','lo'),('lo','loadview'),('loadk','loadk'),('loadkeymap','loadkeymap'),('loc','lockmarks'),('locale','locale'),('lockv','lockvar'),('lol','lolder'),('lop','lopen'),('lp','lprevious'),('lpf','lpfile'),('lr','lrewind'),('ls','ls'),('lt','ltag'),('lua','lua'),('luado','luado'),('luafile','luafile'),('lv','lvimgrep'),('lvimgrepa','lvimgrepadd'),('lw','lwindow'),('m','move'),('ma','ma'),('ma','mark'),('main','main'),('main','main'),('mak','make'),('marks','marks'),('mat','match'),('menut','menut'),('menut','menutranslate'),('mes','mes'),('messages','messages'),('mk','mk'),('mk','mkexrc'),('mkdir','mkdir'),('mks','mksession'),('mksp','mkspell'),('mkv','mkv'),('mkv','mkvimrc'),('mkvie','mkview'),('mo','mo'),('mod','mode'),('mv','mv'),('mz','mz'),('mz','mzscheme'),('mzf','mzfile'),('n','n'),('n','n'),('n','next'),('nb','nbkey'),('nbc','nbclose'),('nbs','nbstart'),('ne','ne'),('new','new'),('nkf','nkf'),('nmapc','nmapclear'),('noa','noa'),('noautocmd','noautocmd'),('noh','nohlsearch'),('nu','number'),('o','o'),('o','open'),('ol','oldfiles'),('omapc','omapclear'),('on','only'),('opt','options'),('ownsyntax','ownsyntax'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','print'),('pat','pat'),('pat','pat'),('pc','pclose'),('pe','pe'),('pe','perl'),('ped','pedit'),('perld','perldo'),('po','pop'),('popu','popu'),('popu','popup'),('pp','ppop'),('pr','pr'),('pre','preserve'),('prev','previous'),('pro','pro'),('prof','profile'),('profd','profdel'),('promptf','promptfind'),('promptr','promptrepl'),('ps','psearch'),('ptN','ptN'),('ptN','ptNext'),('pta','ptag'),('ptf','ptfirst'),('ptj','ptjump'),('ptl','ptlast'),('ptn','ptn'),('ptn','ptnext'),('ptp','ptprevious'),('ptr','ptrewind'),('pts','ptselect'),('pu','put'),('pw','pwd'),('py','py'),('py','python'),('py3','py3'),('py3','py3'),('py3file','py3file'),('pyf','pyfile'),('python3','python3'),('q','q'),('q','quit'),('qa','qall'),('quita','quitall'),('quote','quote'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','read'),('re','re'),('rec','recover'),('red','red'),('red','redo'),('redi','redir'),('redr','redraw'),('redraws','redrawstatus'),('reg','registers'),('res','resize'),('ret','retab'),('retu','return'),('rew','rewind'),('ri','right'),('rightb','rightbelow'),('ru','ru'),('ru','runtime'),('rub','ruby'),('rubyd','rubydo'),('rubyf','rubyfile'),('rundo','rundo'),('rv','rviminfo'),('s','s'),('s','s'),('s','s'),('s','s'),('sN','sNext'),('sa','sargument'),('sal','sall'),('san','sandbox'),('sav','saveas'),('sb','sbuffer'),('sbN','sbNext'),('sba','sball'),('sbf','sbfirst'),('sbl','sblast'),('sbm','sbmodified'),('sbn','sbnext'),('sbp','sbprevious'),('sbr','sbrewind'),('scrip','scrip'),('scrip','scriptnames'),('scripte','scriptencoding'),('scs','scs'),('scscope','scscope'),('se','set'),('setf','setfiletype'),('setg','setglobal'),('setl','setlocal'),('sf','sfind'),('sfir','sfirst'),('sh','shell'),('si','si'),('sig','sig'),('sign','sign'),('sil','silent'),('sim','simalt'),('sl','sl'),('sl','sleep'),('sla','slast'),('sm','smagic'),('sm','smap'),('sme','sme'),('smenu','smenu'),('sn','snext'),('sni','sniff'),('sno','snomagic'),('snoreme','snoreme'),('snoremenu','snoremenu'),('so','so'),('so','source'),('sor','sort'),('sp','split'),('spe','spe'),('spe','spellgood'),('spelld','spelldump'),('spelli','spellinfo'),('spellr','spellrepall'),('spellu','spellundo'),('spellw','spellwrong'),('spr','sprevious'),('sre','srewind'),('st','st'),('st','stop'),('sta','stag'),('star','star'),('star','startinsert'),('start','start'),('startg','startgreplace'),('startr','startreplace'),('stj','stjump'),('stopi','stopinsert'),('sts','stselect'),('sub','sub'),('sub','sub'),('sun','sunhide'),('sunme','sunme'),('sunmenu','sunmenu'),('sus','suspend'),('sv','sview'),('sw','swapname'),('sy','sy'),('syn','syn'),('sync','sync'),('syncbind','syncbind'),('synlist','synlist'),('t','t'),('t','t'),('t','t'),('tN','tN'),('tN','tNext'),('ta','ta'),('ta','tag'),('tab','tab'),('tabN','tabN'),('tabN','tabNext'),('tabc','tabclose'),('tabd','tabdo'),('tabe','tabedit'),('tabf','tabfind'),('tabfir','tabfirst'),('tabl','tablast'),('tabm','tabmove'),('tabn','tabnext'),('tabnew','tabnew'),('tabo','tabonly'),('tabp','tabprevious'),('tabr','tabrewind'),('tabs','tabs'),('tags','tags'),('tc','tcl'),('tcld','tcldo'),('tclf','tclfile'),('te','tearoff'),('tf','tfirst'),('th','throw'),('tj','tjump'),('tl','tlast'),('tm','tm'),('tm','tmenu'),('tn','tn'),('tn','tnext'),('to','topleft'),('tp','tprevious'),('tr','tr'),('tr','trewind'),('try','try'),('ts','tselect'),('tu','tu'),('tu','tunmenu'),('u','u'),('u','undo'),('un','un'),('una','unabbreviate'),('undoj','undojoin'),('undol','undolist'),('unh','unhide'),('unl','unl'),('unlo','unlockvar'),('uns','unsilent'),('up','update'),('v','v'),('ve','ve'),('ve','version'),('verb','verbose'),('version','version'),('version','version'),('vert','vertical'),('vi','vi'),('vi','visual'),('vie','view'),('vim','vimgrep'),('vimgrepa','vimgrepadd'),('viu','viusage'),('vmapc','vmapclear'),('vne','vnew'),('vs','vsplit'),('w','w'),('w','write'),('wN','wNext'),('wa','wall'),('wh','while'),('win','win'),('win','winsize'),('winc','wincmd'),('windo','windo'),('winp','winpos'),('wn','wnext'),('wp','wprevious'),('wq','wq'),('wqa','wqall'),('ws','wsverb'),('wundo','wundo'),('wv','wviminfo'),('x','x'),('x','xit'),('xa','xall'),('xmapc','xmapclear'),('xme','xme'),('xmenu','xmenu'),('xnoreme','xnoreme'),('xnoremenu','xnoremenu'),('xterm','xterm'),('xunme','xunme'),('xunmenu','xunmenu'),('xwininfo','xwininfo'),('y','yank')]
-option=[('acd','acd'),('ai','ai'),('akm','akm'),('al','al'),('aleph','aleph'),('allowrevins','allowrevins'),('altkeymap','altkeymap'),('ambiwidth','ambiwidth'),('ambw','ambw'),('anti','anti'),('antialias','antialias'),('ar','ar'),('arab','arab'),('arabic','arabic'),('arabicshape','arabicshape'),('ari','ari'),('arshape','arshape'),('autochdir','autochdir'),('autoindent','autoindent'),('autoread','autoread'),('autowrite','autowrite'),('autowriteall','autowriteall'),('aw','aw'),('awa','awa'),('background','background'),('backspace','backspace'),('backup','backup'),('backupcopy','backupcopy'),('backupdir','backupdir'),('backupext','backupext'),('backupskip','backupskip'),('balloondelay','balloondelay'),('ballooneval','ballooneval'),('balloonexpr','balloonexpr'),('bdir','bdir'),('bdlay','bdlay'),('beval','beval'),('bex','bex'),('bexpr','bexpr'),('bg','bg'),('bh','bh'),('bin','bin'),('binary','binary'),('biosk','biosk'),('bioskey','bioskey'),('bk','bk'),('bkc','bkc'),('bl','bl'),('bomb','bomb'),('breakat','breakat'),('brk','brk'),('browsedir','browsedir'),('bs','bs'),('bsdir','bsdir'),('bsk','bsk'),('bt','bt'),('bufhidden','bufhidden'),('buflisted','buflisted'),('buftype','buftype'),('casemap','casemap'),('cb','cb'),('cc','cc'),('ccv','ccv'),('cd','cd'),('cdpath','cdpath'),('cedit','cedit'),('cf','cf'),('cfu','cfu'),('ch','ch'),('charconvert','charconvert'),('ci','ci'),('cin','cin'),('cindent','cindent'),('cink','cink'),('cinkeys','cinkeys'),('cino','cino'),('cinoptions','cinoptions'),('cinw','cinw'),('cinwords','cinwords'),('clipboard','clipboard'),('cmdheight','cmdheight'),('cmdwinheight','cmdwinheight'),('cmp','cmp'),('cms','cms'),('co','co'),('cocu','cocu'),('cole','cole'),('colorcolumn','colorcolumn'),('columns','columns'),('com','com'),('comments','comments'),('commentstring','commentstring'),('compatible','compatible'),('complete','complete'),('completefunc','completefunc'),('completeopt','completeopt'),('concealcursor','concealcursor'),('conceallevel','conceallevel'),('confirm','confirm'),('consk','consk'),('conskey','conskey'),('copyindent','copyindent'),('cot','cot'),('cp','cp'),('cpo','cpo'),('cpoptions','cpoptions'),('cpt','cpt'),('crb','crb'),('cryptmethod','cryptmethod'),('cscopepathcomp','cscopepathcomp'),('cscopeprg','cscopeprg'),('cscopequickfix','cscopequickfix'),('cscoperelative','cscoperelative'),('cscopetag','cscopetag'),('cscopetagorder','cscopetagorder'),('cscopeverbose','cscopeverbose'),('cspc','cspc'),('csprg','csprg'),('csqf','csqf'),('csre','csre'),('cst','cst'),('csto','csto'),('csverb','csverb'),('cuc','cuc'),('cul','cul'),('cursorbind','cursorbind'),('cursorcolumn','cursorcolumn'),('cursorline','cursorline'),('cwh','cwh'),('debug','debug'),('deco','deco'),('def','def'),('define','define'),('delcombine','delcombine'),('dex','dex'),('dg','dg'),('dict','dict'),('dictionary','dictionary'),('diff','diff'),('diffexpr','diffexpr'),('diffopt','diffopt'),('digraph','digraph'),('dip','dip'),('dir','dir'),('directory','directory'),('display','display'),('dy','dy'),('ea','ea'),('ead','ead'),('eadirection','eadirection'),('eb','eb'),('ed','ed'),('edcompatible','edcompatible'),('ef','ef'),('efm','efm'),('ei','ei'),('ek','ek'),('enc','enc'),('encoding','encoding'),('endofline','endofline'),('eol','eol'),('ep','ep'),('equalalways','equalalways'),('equalprg','equalprg'),('errorbells','errorbells'),('errorfile','errorfile'),('errorformat','errorformat'),('esckeys','esckeys'),('et','et'),('eventignore','eventignore'),('ex','ex'),('expandtab','expandtab'),('exrc','exrc'),('fcl','fcl'),('fcs','fcs'),('fdc','fdc'),('fde','fde'),('fdi','fdi'),('fdl','fdl'),('fdls','fdls'),('fdm','fdm'),('fdn','fdn'),('fdo','fdo'),('fdt','fdt'),('fen','fen'),('fenc','fenc'),('fencs','fencs'),('fex','fex'),('ff','ff'),('ffs','ffs'),('fileencoding','fileencoding'),('fileencodings','fileencodings'),('fileformat','fileformat'),('fileformats','fileformats'),('filetype','filetype'),('fillchars','fillchars'),('fk','fk'),('fkmap','fkmap'),('flp','flp'),('fml','fml'),('fmr','fmr'),('fo','fo'),('foldclose','foldclose'),('foldcolumn','foldcolumn'),('foldenable','foldenable'),('foldexpr','foldexpr'),('foldignore','foldignore'),('foldlevel','foldlevel'),('foldlevelstart','foldlevelstart'),('foldmarker','foldmarker'),('foldmethod','foldmethod'),('foldminlines','foldminlines'),('foldnestmax','foldnestmax'),('foldopen','foldopen'),('foldtext','foldtext'),('formatexpr','formatexpr'),('formatlistpat','formatlistpat'),('formatoptions','formatoptions'),('formatprg','formatprg'),('fp','fp'),('fs','fs'),('fsync','fsync'),('ft','ft'),('gcr','gcr'),('gd','gd'),('gdefault','gdefault'),('gfm','gfm'),('gfn','gfn'),('gfs','gfs'),('gfw','gfw'),('ghr','ghr'),('go','go'),('gp','gp'),('grepformat','grepformat'),('grepprg','grepprg'),('gtl','gtl'),('gtt','gtt'),('guicursor','guicursor'),('guifont','guifont'),('guifontset','guifontset'),('guifontwide','guifontwide'),('guiheadroom','guiheadroom'),('guioptions','guioptions'),('guipty','guipty'),('guitablabel','guitablabel'),('guitabtooltip','guitabtooltip'),('helpfile','helpfile'),('helpheight','helpheight'),('helplang','helplang'),('hf','hf'),('hh','hh'),('hi','hi'),('hid','hid'),('hidden','hidden'),('highlight','highlight'),('history','history'),('hk','hk'),('hkmap','hkmap'),('hkmapp','hkmapp'),('hkp','hkp'),('hl','hl'),('hlg','hlg'),('hls','hls'),('hlsearch','hlsearch'),('ic','ic'),('icon','icon'),('iconstring','iconstring'),('ignorecase','ignorecase'),('im','im'),('imactivatekey','imactivatekey'),('imak','imak'),('imc','imc'),('imcmdline','imcmdline'),('imd','imd'),('imdisable','imdisable'),('imi','imi'),('iminsert','iminsert'),('ims','ims'),('imsearch','imsearch'),('inc','inc'),('include','include'),('includeexpr','includeexpr'),('incsearch','incsearch'),('inde','inde'),('indentexpr','indentexpr'),('indentkeys','indentkeys'),('indk','indk'),('inex','inex'),('inf','inf'),('infercase','infercase'),('inoremap','inoremap'),('insertmode','insertmode'),('invacd','invacd'),('invai','invai'),('invakm','invakm'),('invallowrevins','invallowrevins'),('invaltkeymap','invaltkeymap'),('invanti','invanti'),('invantialias','invantialias'),('invar','invar'),('invarab','invarab'),('invarabic','invarabic'),('invarabicshape','invarabicshape'),('invari','invari'),('invarshape','invarshape'),('invautochdir','invautochdir'),('invautoindent','invautoindent'),('invautoread','invautoread'),('invautowrite','invautowrite'),('invautowriteall','invautowriteall'),('invaw','invaw'),('invawa','invawa'),('invbackup','invbackup'),('invballooneval','invballooneval'),('invbeval','invbeval'),('invbin','invbin'),('invbinary','invbinary'),('invbiosk','invbiosk'),('invbioskey','invbioskey'),('invbk','invbk'),('invbl','invbl'),('invbomb','invbomb'),('invbuflisted','invbuflisted'),('invcf','invcf'),('invci','invci'),('invcin','invcin'),('invcindent','invcindent'),('invcompatible','invcompatible'),('invconfirm','invconfirm'),('invconsk','invconsk'),('invconskey','invconskey'),('invcopyindent','invcopyindent'),('invcp','invcp'),('invcrb','invcrb'),('invcscopetag','invcscopetag'),('invcscopeverbose','invcscopeverbose'),('invcst','invcst'),('invcsverb','invcsverb'),('invcuc','invcuc'),('invcul','invcul'),('invcursorbind','invcursorbind'),('invcursorcolumn','invcursorcolumn'),('invcursorline','invcursorline'),('invdeco','invdeco'),('invdelcombine','invdelcombine'),('invdg','invdg'),('invdiff','invdiff'),('invdigraph','invdigraph'),('invea','invea'),('inveb','inveb'),('inved','inved'),('invedcompatible','invedcompatible'),('invek','invek'),('invendofline','invendofline'),('inveol','inveol'),('invequalalways','invequalalways'),('inverrorbells','inverrorbells'),('invesckeys','invesckeys'),('invet','invet'),('invex','invex'),('invexpandtab','invexpandtab'),('invexrc','invexrc'),('invfen','invfen'),('invfk','invfk'),('invfkmap','invfkmap'),('invfoldenable','invfoldenable'),('invgd','invgd'),('invgdefault','invgdefault'),('invguipty','invguipty'),('invhid','invhid'),('invhidden','invhidden'),('invhk','invhk'),('invhkmap','invhkmap'),('invhkmapp','invhkmapp'),('invhkp','invhkp'),('invhls','invhls'),('invhlsearch','invhlsearch'),('invic','invic'),('invicon','invicon'),('invignorecase','invignorecase'),('invim','invim'),('invimc','invimc'),('invimcmdline','invimcmdline'),('invimd','invimd'),('invimdisable','invimdisable'),('invincsearch','invincsearch'),('invinf','invinf'),('invinfercase','invinfercase'),('invinsertmode','invinsertmode'),('invis','invis'),('invjoinspaces','invjoinspaces'),('invjs','invjs'),('invlazyredraw','invlazyredraw'),('invlbr','invlbr'),('invlinebreak','invlinebreak'),('invlisp','invlisp'),('invlist','invlist'),('invloadplugins','invloadplugins'),('invlpl','invlpl'),('invlz','invlz'),('invma','invma'),('invmacatsui','invmacatsui'),('invmagic','invmagic'),('invmh','invmh'),('invml','invml'),('invmod','invmod'),('invmodeline','invmodeline'),('invmodifiable','invmodifiable'),('invmodified','invmodified'),('invmore','invmore'),('invmousef','invmousef'),('invmousefocus','invmousefocus'),('invmousehide','invmousehide'),('invnu','invnu'),('invnumber','invnumber'),('invodev','invodev'),('invopendevice','invopendevice'),('invpaste','invpaste'),('invpi','invpi'),('invpreserveindent','invpreserveindent'),('invpreviewwindow','invpreviewwindow'),('invprompt','invprompt'),('invpvw','invpvw'),('invreadonly','invreadonly'),('invrelativenumber','invrelativenumber'),('invremap','invremap'),('invrestorescreen','invrestorescreen'),('invrevins','invrevins'),('invri','invri'),('invrightleft','invrightleft'),('invrl','invrl'),('invrnu','invrnu'),('invro','invro'),('invrs','invrs'),('invru','invru'),('invruler','invruler'),('invsb','invsb'),('invsc','invsc'),('invscb','invscb'),('invscrollbind','invscrollbind'),('invscs','invscs'),('invsecure','invsecure'),('invsft','invsft'),('invshellslash','invshellslash'),('invshelltemp','invshelltemp'),('invshiftround','invshiftround'),('invshortname','invshortname'),('invshowcmd','invshowcmd'),('invshowfulltag','invshowfulltag'),('invshowmatch','invshowmatch'),('invshowmode','invshowmode'),('invsi','invsi'),('invsm','invsm'),('invsmartcase','invsmartcase'),('invsmartindent','invsmartindent'),('invsmarttab','invsmarttab'),('invsmd','invsmd'),('invsn','invsn'),('invsol','invsol'),('invspell','invspell'),('invsplitbelow','invsplitbelow'),('invsplitright','invsplitright'),('invspr','invspr'),('invsr','invsr'),('invssl','invssl'),('invsta','invsta'),('invstartofline','invstartofline'),('invstmp','invstmp'),('invswapfile','invswapfile'),('invswf','invswf'),('invta','invta'),('invtagbsearch','invtagbsearch'),('invtagrelative','invtagrelative'),('invtagstack','invtagstack'),('invtbi','invtbi'),('invtbidi','invtbidi'),('invtbs','invtbs'),('invtermbidi','invtermbidi'),('invterse','invterse'),('invtextauto','invtextauto'),('invtextmode','invtextmode'),('invtf','invtf'),('invtgst','invtgst'),('invtildeop','invtildeop'),('invtimeout','invtimeout'),('invtitle','invtitle'),('invto','invto'),('invtop','invtop'),('invtr','invtr'),('invttimeout','invttimeout'),('invttybuiltin','invttybuiltin'),('invttyfast','invttyfast'),('invtx','invtx'),('invvb','invvb'),('invvisualbell','invvisualbell'),('invwa','invwa'),('invwarn','invwarn'),('invwb','invwb'),('invweirdinvert','invweirdinvert'),('invwfh','invwfh'),('invwfw','invwfw'),('invwildignorecase','invwildignorecase'),('invwildmenu','invwildmenu'),('invwinfixheight','invwinfixheight'),('invwinfixwidth','invwinfixwidth'),('invwiv','invwiv'),('invwmnu','invwmnu'),('invwrap','invwrap'),('invwrapscan','invwrapscan'),('invwrite','invwrite'),('invwriteany','invwriteany'),('invwritebackup','invwritebackup'),('invws','invws'),('is','is'),('isf','isf'),('isfname','isfname'),('isi','isi'),('isident','isident'),('isk','isk'),('iskeyword','iskeyword'),('isp','isp'),('isprint','isprint'),('joinspaces','joinspaces'),('js','js'),('key','key'),('keymap','keymap'),('keymodel','keymodel'),('keywordprg','keywordprg'),('km','km'),('kmp','kmp'),('kp','kp'),('langmap','langmap'),('langmenu','langmenu'),('laststatus','laststatus'),('lazyredraw','lazyredraw'),('lbr','lbr'),('lcs','lcs'),('linebreak','linebreak'),('lines','lines'),('linespace','linespace'),('lisp','lisp'),('lispwords','lispwords'),('list','list'),('listchars','listchars'),('lm','lm'),('lmap','lmap'),('loadplugins','loadplugins'),('lpl','lpl'),('ls','ls'),('lsp','lsp'),('lw','lw'),('lz','lz'),('ma','ma'),('macatsui','macatsui'),('magic','magic'),('makeef','makeef'),('makeprg','makeprg'),('mat','mat'),('matchpairs','matchpairs'),('matchtime','matchtime'),('maxcombine','maxcombine'),('maxfuncdepth','maxfuncdepth'),('maxmapdepth','maxmapdepth'),('maxmem','maxmem'),('maxmempattern','maxmempattern'),('maxmemtot','maxmemtot'),('mco','mco'),('mef','mef'),('menuitems','menuitems'),('mfd','mfd'),('mh','mh'),('mis','mis'),('mkspellmem','mkspellmem'),('ml','ml'),('mls','mls'),('mm','mm'),('mmd','mmd'),('mmp','mmp'),('mmt','mmt'),('mod','mod'),('modeline','modeline'),('modelines','modelines'),('modifiable','modifiable'),('modified','modified'),('more','more'),('mouse','mouse'),('mousef','mousef'),('mousefocus','mousefocus'),('mousehide','mousehide'),('mousem','mousem'),('mousemodel','mousemodel'),('mouses','mouses'),('mouseshape','mouseshape'),('mouset','mouset'),('mousetime','mousetime'),('mp','mp'),('mps','mps'),('msm','msm'),('mzq','mzq'),('mzquantum','mzquantum'),('nf','nf'),('nnoremap','nnoremap'),('noacd','noacd'),('noai','noai'),('noakm','noakm'),('noallowrevins','noallowrevins'),('noaltkeymap','noaltkeymap'),('noanti','noanti'),('noantialias','noantialias'),('noar','noar'),('noarab','noarab'),('noarabic','noarabic'),('noarabicshape','noarabicshape'),('noari','noari'),('noarshape','noarshape'),('noautochdir','noautochdir'),('noautoindent','noautoindent'),('noautoread','noautoread'),('noautowrite','noautowrite'),('noautowriteall','noautowriteall'),('noaw','noaw'),('noawa','noawa'),('nobackup','nobackup'),('noballooneval','noballooneval'),('nobeval','nobeval'),('nobin','nobin'),('nobinary','nobinary'),('nobiosk','nobiosk'),('nobioskey','nobioskey'),('nobk','nobk'),('nobl','nobl'),('nobomb','nobomb'),('nobuflisted','nobuflisted'),('nocf','nocf'),('noci','noci'),('nocin','nocin'),('nocindent','nocindent'),('nocompatible','nocompatible'),('noconfirm','noconfirm'),('noconsk','noconsk'),('noconskey','noconskey'),('nocopyindent','nocopyindent'),('nocp','nocp'),('nocrb','nocrb'),('nocscopetag','nocscopetag'),('nocscopeverbose','nocscopeverbose'),('nocst','nocst'),('nocsverb','nocsverb'),('nocuc','nocuc'),('nocul','nocul'),('nocursorbind','nocursorbind'),('nocursorcolumn','nocursorcolumn'),('nocursorline','nocursorline'),('nodeco','nodeco'),('nodelcombine','nodelcombine'),('nodg','nodg'),('nodiff','nodiff'),('nodigraph','nodigraph'),('noea','noea'),('noeb','noeb'),('noed','noed'),('noedcompatible','noedcompatible'),('noek','noek'),('noendofline','noendofline'),('noeol','noeol'),('noequalalways','noequalalways'),('noerrorbells','noerrorbells'),('noesckeys','noesckeys'),('noet','noet'),('noex','noex'),('noexpandtab','noexpandtab'),('noexrc','noexrc'),('nofen','nofen'),('nofk','nofk'),('nofkmap','nofkmap'),('nofoldenable','nofoldenable'),('nogd','nogd'),('nogdefault','nogdefault'),('noguipty','noguipty'),('nohid','nohid'),('nohidden','nohidden'),('nohk','nohk'),('nohkmap','nohkmap'),('nohkmapp','nohkmapp'),('nohkp','nohkp'),('nohls','nohls'),('nohlsearch','nohlsearch'),('noic','noic'),('noicon','noicon'),('noignorecase','noignorecase'),('noim','noim'),('noimc','noimc'),('noimcmdline','noimcmdline'),('noimd','noimd'),('noimdisable','noimdisable'),('noincsearch','noincsearch'),('noinf','noinf'),('noinfercase','noinfercase'),('noinsertmode','noinsertmode'),('nois','nois'),('nojoinspaces','nojoinspaces'),('nojs','nojs'),('nolazyredraw','nolazyredraw'),('nolbr','nolbr'),('nolinebreak','nolinebreak'),('nolisp','nolisp'),('nolist','nolist'),('noloadplugins','noloadplugins'),('nolpl','nolpl'),('nolz','nolz'),('noma','noma'),('nomacatsui','nomacatsui'),('nomagic','nomagic'),('nomh','nomh'),('noml','noml'),('nomod','nomod'),('nomodeline','nomodeline'),('nomodifiable','nomodifiable'),('nomodified','nomodified'),('nomore','nomore'),('nomousef','nomousef'),('nomousefocus','nomousefocus'),('nomousehide','nomousehide'),('nonu','nonu'),('nonumber','nonumber'),('noodev','noodev'),('noopendevice','noopendevice'),('nopaste','nopaste'),('nopi','nopi'),('nopreserveindent','nopreserveindent'),('nopreviewwindow','nopreviewwindow'),('noprompt','noprompt'),('nopvw','nopvw'),('noreadonly','noreadonly'),('norelativenumber','norelativenumber'),('noremap','noremap'),('norestorescreen','norestorescreen'),('norevins','norevins'),('nori','nori'),('norightleft','norightleft'),('norl','norl'),('nornu','nornu'),('noro','noro'),('nors','nors'),('noru','noru'),('noruler','noruler'),('nosb','nosb'),('nosc','nosc'),('noscb','noscb'),('noscrollbind','noscrollbind'),('noscs','noscs'),('nosecure','nosecure'),('nosft','nosft'),('noshellslash','noshellslash'),('noshelltemp','noshelltemp'),('noshiftround','noshiftround'),('noshortname','noshortname'),('noshowcmd','noshowcmd'),('noshowfulltag','noshowfulltag'),('noshowmatch','noshowmatch'),('noshowmode','noshowmode'),('nosi','nosi'),('nosm','nosm'),('nosmartcase','nosmartcase'),('nosmartindent','nosmartindent'),('nosmarttab','nosmarttab'),('nosmd','nosmd'),('nosn','nosn'),('nosol','nosol'),('nospell','nospell'),('nosplitbelow','nosplitbelow'),('nosplitright','nosplitright'),('nospr','nospr'),('nosr','nosr'),('nossl','nossl'),('nosta','nosta'),('nostartofline','nostartofline'),('nostmp','nostmp'),('noswapfile','noswapfile'),('noswf','noswf'),('nota','nota'),('notagbsearch','notagbsearch'),('notagrelative','notagrelative'),('notagstack','notagstack'),('notbi','notbi'),('notbidi','notbidi'),('notbs','notbs'),('notermbidi','notermbidi'),('noterse','noterse'),('notextauto','notextauto'),('notextmode','notextmode'),('notf','notf'),('notgst','notgst'),('notildeop','notildeop'),('notimeout','notimeout'),('notitle','notitle'),('noto','noto'),('notop','notop'),('notr','notr'),('nottimeout','nottimeout'),('nottybuiltin','nottybuiltin'),('nottyfast','nottyfast'),('notx','notx'),('novb','novb'),('novisualbell','novisualbell'),('nowa','nowa'),('nowarn','nowarn'),('nowb','nowb'),('noweirdinvert','noweirdinvert'),('nowfh','nowfh'),('nowfw','nowfw'),('nowildignorecase','nowildignorecase'),('nowildmenu','nowildmenu'),('nowinfixheight','nowinfixheight'),('nowinfixwidth','nowinfixwidth'),('nowiv','nowiv'),('nowmnu','nowmnu'),('nowrap','nowrap'),('nowrapscan','nowrapscan'),('nowrite','nowrite'),('nowriteany','nowriteany'),('nowritebackup','nowritebackup'),('nows','nows'),('nrformats','nrformats'),('nu','nu'),('number','number'),('numberwidth','numberwidth'),('nuw','nuw'),('odev','odev'),('oft','oft'),('ofu','ofu'),('omnifunc','omnifunc'),('opendevice','opendevice'),('operatorfunc','operatorfunc'),('opfunc','opfunc'),('osfiletype','osfiletype'),('pa','pa'),('para','para'),('paragraphs','paragraphs'),('paste','paste'),('pastetoggle','pastetoggle'),('patchexpr','patchexpr'),('patchmode','patchmode'),('path','path'),('pdev','pdev'),('penc','penc'),('pex','pex'),('pexpr','pexpr'),('pfn','pfn'),('ph','ph'),('pheader','pheader'),('pi','pi'),('pm','pm'),('pmbcs','pmbcs'),('pmbfn','pmbfn'),('popt','popt'),('preserveindent','preserveindent'),('previewheight','previewheight'),('previewwindow','previewwindow'),('printdevice','printdevice'),('printencoding','printencoding'),('printexpr','printexpr'),('printfont','printfont'),('printheader','printheader'),('printmbcharset','printmbcharset'),('printmbfont','printmbfont'),('printoptions','printoptions'),('prompt','prompt'),('pt','pt'),('pumheight','pumheight'),('pvh','pvh'),('pvw','pvw'),('qe','qe'),('quoteescape','quoteescape'),('rdt','rdt'),('readonly','readonly'),('redrawtime','redrawtime'),('relativenumber','relativenumber'),('remap','remap'),('report','report'),('restorescreen','restorescreen'),('revins','revins'),('ri','ri'),('rightleft','rightleft'),('rightleftcmd','rightleftcmd'),('rl','rl'),('rlc','rlc'),('rnu','rnu'),('ro','ro'),('rs','rs'),('rtp','rtp'),('ru','ru'),('ruf','ruf'),('ruler','ruler'),('rulerformat','rulerformat'),('runtimepath','runtimepath'),('sb','sb'),('sbo','sbo'),('sbr','sbr'),('sc','sc'),('scb','scb'),('scr','scr'),('scroll','scroll'),('scrollbind','scrollbind'),('scrolljump','scrolljump'),('scrolloff','scrolloff'),('scrollopt','scrollopt'),('scs','scs'),('sect','sect'),('sections','sections'),('secure','secure'),('sel','sel'),('selection','selection'),('selectmode','selectmode'),('sessionoptions','sessionoptions'),('sft','sft'),('sh','sh'),('shcf','shcf'),('shell','shell'),('shellcmdflag','shellcmdflag'),('shellpipe','shellpipe'),('shellquote','shellquote'),('shellredir','shellredir'),('shellslash','shellslash'),('shelltemp','shelltemp'),('shelltype','shelltype'),('shellxquote','shellxquote'),('shiftround','shiftround'),('shiftwidth','shiftwidth'),('shm','shm'),('shortmess','shortmess'),('shortname','shortname'),('showbreak','showbreak'),('showcmd','showcmd'),('showfulltag','showfulltag'),('showmatch','showmatch'),('showmode','showmode'),('showtabline','showtabline'),('shq','shq'),('si','si'),('sidescroll','sidescroll'),('sidescrolloff','sidescrolloff'),('siso','siso'),('sj','sj'),('slm','slm'),('sm','sm'),('smartcase','smartcase'),('smartindent','smartindent'),('smarttab','smarttab'),('smc','smc'),('smd','smd'),('sn','sn'),('so','so'),('softtabstop','softtabstop'),('sol','sol'),('sp','sp'),('spc','spc'),('spell','spell'),('spellcapcheck','spellcapcheck'),('spellfile','spellfile'),('spelllang','spelllang'),('spellsuggest','spellsuggest'),('spf','spf'),('spl','spl'),('splitbelow','splitbelow'),('splitright','splitright'),('spr','spr'),('sps','sps'),('sr','sr'),('srr','srr'),('ss','ss'),('ssl','ssl'),('ssop','ssop'),('st','st'),('sta','sta'),('stal','stal'),('startofline','startofline'),('statusline','statusline'),('stl','stl'),('stmp','stmp'),('sts','sts'),('su','su'),('sua','sua'),('suffixes','suffixes'),('suffixesadd','suffixesadd'),('sw','sw'),('swapfile','swapfile'),('swapsync','swapsync'),('swb','swb'),('swf','swf'),('switchbuf','switchbuf'),('sws','sws'),('sxq','sxq'),('syn','syn'),('synmaxcol','synmaxcol'),('syntax','syntax'),('t_AB','t_AB'),('t_AF','t_AF'),('t_AL','t_AL'),('t_CS','t_CS'),('t_CV','t_CV'),('t_Ce','t_Ce'),('t_Co','t_Co'),('t_Cs','t_Cs'),('t_DL','t_DL'),('t_EI','t_EI'),('t_F1','t_F1'),('t_F2','t_F2'),('t_F3','t_F3'),('t_F4','t_F4'),('t_F5','t_F5'),('t_F6','t_F6'),('t_F7','t_F7'),('t_F8','t_F8'),('t_F9','t_F9'),('t_IE','t_IE'),('t_IS','t_IS'),('t_K1','t_K1'),('t_K3','t_K3'),('t_K4','t_K4'),('t_K5','t_K5'),('t_K6','t_K6'),('t_K7','t_K7'),('t_K8','t_K8'),('t_K9','t_K9'),('t_KA','t_KA'),('t_KB','t_KB'),('t_KC','t_KC'),('t_KD','t_KD'),('t_KE','t_KE'),('t_KF','t_KF'),('t_KG','t_KG'),('t_KH','t_KH'),('t_KI','t_KI'),('t_KJ','t_KJ'),('t_KK','t_KK'),('t_KL','t_KL'),('t_RI','t_RI'),('t_RV','t_RV'),('t_SI','t_SI'),('t_Sb','t_Sb'),('t_Sf','t_Sf'),('t_WP','t_WP'),('t_WS','t_WS'),('t_ZH','t_ZH'),('t_ZR','t_ZR'),('t_al','t_al'),('t_bc','t_bc'),('t_cd','t_cd'),('t_ce','t_ce'),('t_cl','t_cl'),('t_cm','t_cm'),('t_cs','t_cs'),('t_da','t_da'),('t_db','t_db'),('t_dl','t_dl'),('t_fs','t_fs'),('t_k1','t_k1'),('t_k2','t_k2'),('t_k3','t_k3'),('t_k4','t_k4'),('t_k5','t_k5'),('t_k6','t_k6'),('t_k7','t_k7'),('t_k8','t_k8'),('t_k9','t_k9'),('t_kB','t_kB'),('t_kD','t_kD'),('t_kI','t_kI'),('t_kN','t_kN'),('t_kP','t_kP'),('t_kb','t_kb'),('t_kd','t_kd'),('t_ke','t_ke'),('t_kh','t_kh'),('t_kl','t_kl'),('t_kr','t_kr'),('t_ks','t_ks'),('t_ku','t_ku'),('t_le','t_le'),('t_mb','t_mb'),('t_md','t_md'),('t_me','t_me'),('t_mr','t_mr'),('t_ms','t_ms'),('t_nd','t_nd'),('t_op','t_op'),('t_se','t_se'),('t_so','t_so'),('t_sr','t_sr'),('t_te','t_te'),('t_ti','t_ti'),('t_ts','t_ts'),('t_ue','t_ue'),('t_us','t_us'),('t_ut','t_ut'),('t_vb','t_vb'),('t_ve','t_ve'),('t_vi','t_vi'),('t_vs','t_vs'),('t_xs','t_xs'),('ta','ta'),('tabline','tabline'),('tabpagemax','tabpagemax'),('tabstop','tabstop'),('tag','tag'),('tagbsearch','tagbsearch'),('taglength','taglength'),('tagrelative','tagrelative'),('tags','tags'),('tagstack','tagstack'),('tal','tal'),('tb','tb'),('tbi','tbi'),('tbidi','tbidi'),('tbis','tbis'),('tbs','tbs'),('tenc','tenc'),('term','term'),('termbidi','termbidi'),('termencoding','termencoding'),('terse','terse'),('textauto','textauto'),('textmode','textmode'),('textwidth','textwidth'),('tf','tf'),('tgst','tgst'),('thesaurus','thesaurus'),('tildeop','tildeop'),('timeout','timeout'),('timeoutlen','timeoutlen'),('title','title'),('titlelen','titlelen'),('titleold','titleold'),('titlestring','titlestring'),('tl','tl'),('tm','tm'),('to','to'),('toolbar','toolbar'),('toolbariconsize','toolbariconsize'),('top','top'),('tpm','tpm'),('tr','tr'),('ts','ts'),('tsl','tsl'),('tsr','tsr'),('ttimeout','ttimeout'),('ttimeoutlen','ttimeoutlen'),('ttm','ttm'),('tty','tty'),('ttybuiltin','ttybuiltin'),('ttyfast','ttyfast'),('ttym','ttym'),('ttymouse','ttymouse'),('ttyscroll','ttyscroll'),('ttytype','ttytype'),('tw','tw'),('tx','tx'),('uc','uc'),('udf','udf'),('udir','udir'),('ul','ul'),('undodir','undodir'),('undofile','undofile'),('undolevels','undolevels'),('undoreload','undoreload'),('updatecount','updatecount'),('updatetime','updatetime'),('ur','ur'),('ut','ut'),('vb','vb'),('vbs','vbs'),('vdir','vdir'),('ve','ve'),('verbose','verbose'),('verbosefile','verbosefile'),('vfile','vfile'),('vi','vi'),('viewdir','viewdir'),('viewoptions','viewoptions'),('viminfo','viminfo'),('virtualedit','virtualedit'),('visualbell','visualbell'),('vnoremap','vnoremap'),('vop','vop'),('wa','wa'),('wak','wak'),('warn','warn'),('wb','wb'),('wc','wc'),('wcm','wcm'),('wd','wd'),('weirdinvert','weirdinvert'),('wfh','wfh'),('wfw','wfw'),('wh','wh'),('whichwrap','whichwrap'),('wi','wi'),('wic','wic'),('wig','wig'),('wildchar','wildchar'),('wildcharm','wildcharm'),('wildignore','wildignore'),('wildignorecase','wildignorecase'),('wildmenu','wildmenu'),('wildmode','wildmode'),('wildoptions','wildoptions'),('wim','wim'),('winaltkeys','winaltkeys'),('window','window'),('winfixheight','winfixheight'),('winfixwidth','winfixwidth'),('winheight','winheight'),('winminheight','winminheight'),('winminwidth','winminwidth'),('winwidth','winwidth'),('wiv','wiv'),('wiw','wiw'),('wm','wm'),('wmh','wmh'),('wmnu','wmnu'),('wmw','wmw'),('wop','wop'),('wrap','wrap'),('wrapmargin','wrapmargin'),('wrapscan','wrapscan'),('write','write'),('writeany','writeany'),('writebackup','writebackup'),('writedelay','writedelay'),('ws','ws'),('ww','ww')]
+# Split up in multiple functions so it's importable by jython, which has a
+# per-method size limit.
+
+def _getauto():
+  return [('BufAdd','BufAdd'),('BufCreate','BufCreate'),('BufDelete','BufDelete'),('BufEnter','BufEnter'),('BufFilePost','BufFilePost'),('BufFilePre','BufFilePre'),('BufHidden','BufHidden'),('BufLeave','BufLeave'),('BufNew','BufNew'),('BufNewFile','BufNewFile'),('BufRead','BufRead'),('BufReadCmd','BufReadCmd'),('BufReadPost','BufReadPost'),('BufReadPre','BufReadPre'),('BufUnload','BufUnload'),('BufWinEnter','BufWinEnter'),('BufWinLeave','BufWinLeave'),('BufWipeout','BufWipeout'),('BufWrite','BufWrite'),('BufWriteCmd','BufWriteCmd'),('BufWritePost','BufWritePost'),('BufWritePre','BufWritePre'),('Cmd','Cmd'),('CmdwinEnter','CmdwinEnter'),('CmdwinLeave','CmdwinLeave'),('ColorScheme','ColorScheme'),('CursorHold','CursorHold'),('CursorHoldI','CursorHoldI'),('CursorMoved','CursorMoved'),('CursorMovedI','CursorMovedI'),('EncodingChanged','EncodingChanged'),('FileAppendCmd','FileAppendCmd'),('FileAppendPost','FileAppendPost'),('FileAppendPre','FileAppendPre'),('FileChangedRO','FileChangedRO'),('FileChangedShell','FileChangedShell'),('FileChangedShellPost','FileChangedShellPost'),('FileEncoding','FileEncoding'),('FileReadCmd','FileReadCmd'),('FileReadPost','FileReadPost'),('FileReadPre','FileReadPre'),('FileType','FileType'),('FileWriteCmd','FileWriteCmd'),('FileWritePost','FileWritePost'),('FileWritePre','FileWritePre'),('FilterReadPost','FilterReadPost'),('FilterReadPre','FilterReadPre'),('FilterWritePost','FilterWritePost'),('FilterWritePre','FilterWritePre'),('FocusGained','FocusGained'),('FocusLost','FocusLost'),('FuncUndefined','FuncUndefined'),('GUIEnter','GUIEnter'),('GUIFailed','GUIFailed'),('InsertChange','InsertChange'),('InsertCharPre','InsertCharPre'),('InsertEnter','InsertEnter'),('InsertLeave','InsertLeave'),('MenuPopup','MenuPopup'),('QuickFixCmdPost','QuickFixCmdPost'),('QuickFixCmdPre','QuickFixCmdPre'),('RemoteReply','RemoteReply'),('SessionLoadPost','SessionLoadPost'),('ShellCmdPost','ShellCmdPost'),('ShellFilterPost','ShellFilterPost'),('SourceCmd','SourceCmd'),('SourcePre','SourcePre'),('SpellFileMissing','SpellFileMissing'),('StdinReadPost','StdinReadPost'),('StdinReadPre','StdinReadPre'),('SwapExists','SwapExists'),('Syntax','Syntax'),('TabEnter','TabEnter'),('TabLeave','TabLeave'),('TermChanged','TermChanged'),('TermResponse','TermResponse'),('User','User'),('UserGettingBored','UserGettingBored'),('VimEnter','VimEnter'),('VimLeave','VimLeave'),('VimLeavePre','VimLeavePre'),('VimResized','VimResized'),('WinEnter','WinEnter'),('WinLeave','WinLeave'),('event','event')]
+def _getcommand():
+  return [('Allargs','Allargs'),('DiffOrig','DiffOrig'),('Error','Error'),('Man','Man'),('MyCommand','MyCommand'),('Mycmd','Mycmd'),('N','N'),('N','Next'),('P','P'),('P','Print'),('Ren','Ren'),('Rena','Rena'),('Renu','Renu'),('TOhtml','TOhtml'),('X','X'),('XMLent','XMLent'),('XMLns','XMLns'),('a','a'),('ab','ab'),('abc','abclear'),('abo','aboveleft'),('al','all'),('ar','ar'),('ar','args'),('arga','argadd'),('argd','argdelete'),('argdo','argdo'),('arge','argedit'),('argg','argglobal'),('argl','arglocal'),('argu','argument'),('as','ascii'),('au','au'),('b','buffer'),('bN','bNext'),('ba','ball'),('bad','badd'),('bar','bar'),('bd','bdelete'),('bel','belowright'),('bf','bfirst'),('bl','blast'),('bm','bmodified'),('bn','bnext'),('bo','botright'),('bp','bprevious'),('br','br'),('br','brewind'),('brea','break'),('breaka','breakadd'),('breakd','breakdel'),('breakl','breaklist'),('bro','browse'),('browseset','browseset'),('bu','bu'),('buf','buf'),('bufdo','bufdo'),('buffers','buffers'),('bun','bunload'),('bw','bwipeout'),('c','c'),('c','change'),('cN','cN'),('cN','cNext'),('cNf','cNf'),('cNf','cNfile'),('cabc','cabclear'),('cad','cad'),('cad','caddexpr'),('caddb','caddbuffer'),('caddf','caddfile'),('cal','call'),('cat','catch'),('cb','cbuffer'),('cc','cc'),('ccl','cclose'),('cd','cd'),('ce','center'),('cex','cexpr'),('cf','cfile'),('cfir','cfirst'),('cg','cgetfile'),('cgetb','cgetbuffer'),('cgete','cgetexpr'),('changes','changes'),('chd','chdir'),('che','checkpath'),('checkt','checktime'),('cl','cl'),('cl','clist'),('cla','clast'),('clo','close'),('cmapc','cmapclear'),('cmdname','cmdname'),('cn','cn'),('cn','cnext'),('cnew','cnewer'),('cnf','cnf'),('cnf','cnfile'),('co','copy'),('col','colder'),('colo','colorscheme'),('com','com'),('comc','comclear'),('comment','comment'),('comp','compiler'),('con','con'),('con','continue'),('conf','confirm'),('cope','copen'),('count','count'),('cp','cprevious'),('cpf','cpfile'),('cq','cquit'),('cr','crewind'),('cs','cs'),('cscope','cscope'),('cstag','cstag'),('cuna','cunabbrev'),('cw','cwindow'),('d','d'),('d','delete'),('de','de'),('debug','debug'),('debugg','debuggreedy'),('del','del'),('delc','delcommand'),('delf','delf'),('delf','delfunction'),('delm','delmarks'),('di','di'),('di','display'),('diffg','diffget'),('diffo','diffo'),('diffoff','diffoff'),('diffp','diffp'),('diffpatch','diffpatch'),('diffpu','diffput'),('diffsplit','diffsplit'),('difft','difft'),('diffthis','diffthis'),('diffu','diffupdate'),('dig','dig'),('dig','digraphs'),('dj','djump'),('dl','dlist'),('do','do'),('doau','doau'),('dr','drop'),('ds','dsearch'),('dsp','dsplit'),('dwim','dwim'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','e'),('e','edit'),('ea','ea'),('earlier','earlier'),('ec','ec'),('echoe','echoerr'),('echom','echomsg'),('echon','echon'),('el','else'),('elsei','elseif'),('em','emenu'),('emenu','emenu'),('en','en'),('en','endif'),('endf','endf'),('endf','endfunction'),('endfo','endfor'),('endfun','endfun'),('endt','endtry'),('endw','endwhile'),('ene','enew'),('ex','ex'),('exi','exit'),('exu','exusage'),('f','f'),('f','file'),('filename','filename'),('files','files'),('filet','filet'),('filetype','filetype'),('fin','fin'),('fin','find'),('fina','finally'),('fini','finish'),('fir','first'),('fix','fixdel'),('fo','fold'),('foldc','foldclose'),('foldd','folddoopen'),('folddoc','folddoclosed'),('foldo','foldopen'),('for','for'),('fu','fu'),('fu','function'),('fun','fun'),('g','g'),('get','get'),('go','goto'),('gr','grep'),('grepa','grepadd'),('gs','gs'),('gs','gs'),('gui','gui'),('gvim','gvim'),('h','h'),('h','h'),('h','h'),('h','h'),('h','help'),('ha','hardcopy'),('helpf','helpfind'),('helpg','helpgrep'),('helpt','helptags'),('hi','hi'),('hid','hide'),('his','history'),('i','i'),('ia','ia'),('iabc','iabclear'),('if','if'),('ij','ijump'),('il','ilist'),('imapc','imapclear'),('in','in'),('index','index'),('intro','intro'),('is','isearch'),('isp','isplit'),('iuna','iunabbrev'),('j','join'),('ju','jumps'),('k','k'),('kee','keepmarks'),('keepa','keepa'),('keepalt','keepalt'),('keepj','keepjumps'),('l','l'),('l','list'),('lN','lN'),('lN','lNext'),('lNf','lNf'),('lNf','lNfile'),('la','la'),('la','last'),('lad','lad'),('lad','laddexpr'),('laddb','laddbuffer'),('laddf','laddfile'),('lan','lan'),('lan','language'),('lat','lat'),('later','later'),('lb','lbuffer'),('lc','lcd'),('lch','lchdir'),('lcl','lclose'),('lcs','lcs'),('lcscope','lcscope'),('le','left'),('lefta','leftabove'),('let','let'),('lex','lexpr'),('lf','lfile'),('lfir','lfirst'),('lg','lgetfile'),('lgetb','lgetbuffer'),('lgete','lgetexpr'),('lgr','lgrep'),('lgrepa','lgrepadd'),('lh','lhelpgrep'),('ll','ll'),('lla','llast'),('lli','llist'),('lmak','lmake'),('lmapc','lmapclear'),('lne','lne'),('lne','lnext'),('lnew','lnewer'),('lnf','lnf'),('lnf','lnfile'),('lo','lo'),('lo','loadview'),('loadk','loadk'),('loadkeymap','loadkeymap'),('loc','lockmarks'),('locale','locale'),('lockv','lockvar'),('lol','lolder'),('lop','lopen'),('lp','lprevious'),('lpf','lpfile'),('lr','lrewind'),('ls','ls'),('lt','ltag'),('lua','lua'),('luado','luado'),('luafile','luafile'),('lv','lvimgrep'),('lvimgrepa','lvimgrepadd'),('lw','lwindow'),('m','move'),('ma','ma'),('ma','mark'),('main','main'),('main','main'),('mak','make'),('marks','marks'),('mat','match'),('menut','menut'),('menut','menutranslate'),('mes','mes'),('messages','messages'),('mk','mk'),('mk','mkexrc'),('mkdir','mkdir'),('mks','mksession'),('mksp','mkspell'),('mkv','mkv'),('mkv','mkvimrc'),('mkvie','mkview'),('mo','mo'),('mod','mode'),('mv','mv'),('mz','mz'),('mz','mzscheme'),('mzf','mzfile'),('n','n'),('n','n'),('n','next'),('nb','nbkey'),('nbc','nbclose'),('nbs','nbstart'),('ne','ne'),('new','new'),('nkf','nkf'),('nmapc','nmapclear'),('noa','noa'),('noautocmd','noautocmd'),('noh','nohlsearch'),('nu','number'),('o','o'),('o','open'),('ol','oldfiles'),('omapc','omapclear'),('on','only'),('opt','options'),('ownsyntax','ownsyntax'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','p'),('p','print'),('pat','pat'),('pat','pat'),('pc','pclose'),('pe','pe'),('pe','perl'),('ped','pedit'),('perld','perldo'),('po','pop'),('popu','popu'),('popu','popup'),('pp','ppop'),('pr','pr'),('pre','preserve'),('prev','previous'),('pro','pro'),('prof','profile'),('profd','profdel'),('promptf','promptfind'),('promptr','promptrepl'),('ps','psearch'),('ptN','ptN'),('ptN','ptNext'),('pta','ptag'),('ptf','ptfirst'),('ptj','ptjump'),('ptl','ptlast'),('ptn','ptn'),('ptn','ptnext'),('ptp','ptprevious'),('ptr','ptrewind'),('pts','ptselect'),('pu','put'),('pw','pwd'),('py','py'),('py','python'),('py3','py3'),('py3','py3'),('py3file','py3file'),('pyf','pyfile'),('python3','python3'),('q','q'),('q','quit'),('qa','qall'),('quita','quitall'),('quote','quote'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','r'),('r','read'),('re','re'),('rec','recover'),('red','red'),('red','redo'),('redi','redir'),('redr','redraw'),('redraws','redrawstatus'),('reg','registers'),('res','resize'),('ret','retab'),('retu','return'),('rew','rewind'),('ri','right'),('rightb','rightbelow'),('ru','ru'),('ru','runtime'),('rub','ruby'),('rubyd','rubydo'),('rubyf','rubyfile'),('rundo','rundo'),('rv','rviminfo'),('s','s'),('s','s'),('s','s'),('s','s'),('sN','sNext'),('sa','sargument'),('sal','sall'),('san','sandbox'),('sav','saveas'),('sb','sbuffer'),('sbN','sbNext'),('sba','sball'),('sbf','sbfirst'),('sbl','sblast'),('sbm','sbmodified'),('sbn','sbnext'),('sbp','sbprevious'),('sbr','sbrewind'),('scrip','scrip'),('scrip','scriptnames'),('scripte','scriptencoding'),('scs','scs'),('scscope','scscope'),('se','set'),('setf','setfiletype'),('setg','setglobal'),('setl','setlocal'),('sf','sfind'),('sfir','sfirst'),('sh','shell'),('si','si'),('sig','sig'),('sign','sign'),('sil','silent'),('sim','simalt'),('sl','sl'),('sl','sleep'),('sla','slast'),('sm','smagic'),('sm','smap'),('sme','sme'),('smenu','smenu'),('sn','snext'),('sni','sniff'),('sno','snomagic'),('snoreme','snoreme'),('snoremenu','snoremenu'),('so','so'),('so','source'),('sor','sort'),('sp','split'),('spe','spe'),('spe','spellgood'),('spelld','spelldump'),('spelli','spellinfo'),('spellr','spellrepall'),('spellu','spellundo'),('spellw','spellwrong'),('spr','sprevious'),('sre','srewind'),('st','st'),('st','stop'),('sta','stag'),('star','star'),('star','startinsert'),('start','start'),('startg','startgreplace'),('startr','startreplace'),('stj','stjump'),('stopi','stopinsert'),('sts','stselect'),('sub','sub'),('sub','sub'),('sun','sunhide'),('sunme','sunme'),('sunmenu','sunmenu'),('sus','suspend'),('sv','sview'),('sw','swapname'),('sy','sy'),('syn','syn'),('sync','sync'),('syncbind','syncbind'),('synlist','synlist'),('t','t'),('t','t'),('t','t'),('tN','tN'),('tN','tNext'),('ta','ta'),('ta','tag'),('tab','tab'),('tabN','tabN'),('tabN','tabNext'),('tabc','tabclose'),('tabd','tabdo'),('tabe','tabedit'),('tabf','tabfind'),('tabfir','tabfirst'),('tabl','tablast'),('tabm','tabmove'),('tabn','tabnext'),('tabnew','tabnew'),('tabo','tabonly'),('tabp','tabprevious'),('tabr','tabrewind'),('tabs','tabs'),('tags','tags'),('tc','tcl'),('tcld','tcldo'),('tclf','tclfile'),('te','tearoff'),('tf','tfirst'),('th','throw'),('tj','tjump'),('tl','tlast'),('tm','tm'),('tm','tmenu'),('tn','tn'),('tn','tnext'),('to','topleft'),('tp','tprevious'),('tr','tr'),('tr','trewind'),('try','try'),('ts','tselect'),('tu','tu'),('tu','tunmenu'),('u','u'),('u','undo'),('un','un'),('una','unabbreviate'),('undoj','undojoin'),('undol','undolist'),('unh','unhide'),('unl','unl'),('unlo','unlockvar'),('uns','unsilent'),('up','update'),('v','v'),('ve','ve'),('ve','version'),('verb','verbose'),('version','version'),('version','version'),('vert','vertical'),('vi','vi'),('vi','visual'),('vie','view'),('vim','vimgrep'),('vimgrepa','vimgrepadd'),('viu','viusage'),('vmapc','vmapclear'),('vne','vnew'),('vs','vsplit'),('w','w'),('w','write'),('wN','wNext'),('wa','wall'),('wh','while'),('win','win'),('win','winsize'),('winc','wincmd'),('windo','windo'),('winp','winpos'),('wn','wnext'),('wp','wprevious'),('wq','wq'),('wqa','wqall'),('ws','wsverb'),('wundo','wundo'),('wv','wviminfo'),('x','x'),('x','xit'),('xa','xall'),('xmapc','xmapclear'),('xme','xme'),('xmenu','xmenu'),('xnoreme','xnoreme'),('xnoremenu','xnoremenu'),('xterm','xterm'),('xunme','xunme'),('xunmenu','xunmenu'),('xwininfo','xwininfo'),('y','yank')]
+def _getoption():
+  return [('acd','acd'),('ai','ai'),('akm','akm'),('al','al'),('aleph','aleph'),('allowrevins','allowrevins'),('altkeymap','altkeymap'),('ambiwidth','ambiwidth'),('ambw','ambw'),('anti','anti'),('antialias','antialias'),('ar','ar'),('arab','arab'),('arabic','arabic'),('arabicshape','arabicshape'),('ari','ari'),('arshape','arshape'),('autochdir','autochdir'),('autoindent','autoindent'),('autoread','autoread'),('autowrite','autowrite'),('autowriteall','autowriteall'),('aw','aw'),('awa','awa'),('background','background'),('backspace','backspace'),('backup','backup'),('backupcopy','backupcopy'),('backupdir','backupdir'),('backupext','backupext'),('backupskip','backupskip'),('balloondelay','balloondelay'),('ballooneval','ballooneval'),('balloonexpr','balloonexpr'),('bdir','bdir'),('bdlay','bdlay'),('beval','beval'),('bex','bex'),('bexpr','bexpr'),('bg','bg'),('bh','bh'),('bin','bin'),('binary','binary'),('biosk','biosk'),('bioskey','bioskey'),('bk','bk'),('bkc','bkc'),('bl','bl'),('bomb','bomb'),('breakat','breakat'),('brk','brk'),('browsedir','browsedir'),('bs','bs'),('bsdir','bsdir'),('bsk','bsk'),('bt','bt'),('bufhidden','bufhidden'),('buflisted','buflisted'),('buftype','buftype'),('casemap','casemap'),('cb','cb'),('cc','cc'),('ccv','ccv'),('cd','cd'),('cdpath','cdpath'),('cedit','cedit'),('cf','cf'),('cfu','cfu'),('ch','ch'),('charconvert','charconvert'),('ci','ci'),('cin','cin'),('cindent','cindent'),('cink','cink'),('cinkeys','cinkeys'),('cino','cino'),('cinoptions','cinoptions'),('cinw','cinw'),('cinwords','cinwords'),('clipboard','clipboard'),('cmdheight','cmdheight'),('cmdwinheight','cmdwinheight'),('cmp','cmp'),('cms','cms'),('co','co'),('cocu','cocu'),('cole','cole'),('colorcolumn','colorcolumn'),('columns','columns'),('com','com'),('comments','comments'),('commentstring','commentstring'),('compatible','compatible'),('complete','complete'),('completefunc','completefunc'),('completeopt','completeopt'),('concealcursor','concealcursor'),('conceallevel','conceallevel'),('confirm','confirm'),('consk','consk'),('conskey','conskey'),('copyindent','copyindent'),('cot','cot'),('cp','cp'),('cpo','cpo'),('cpoptions','cpoptions'),('cpt','cpt'),('crb','crb'),('cryptmethod','cryptmethod'),('cscopepathcomp','cscopepathcomp'),('cscopeprg','cscopeprg'),('cscopequickfix','cscopequickfix'),('cscoperelative','cscoperelative'),('cscopetag','cscopetag'),('cscopetagorder','cscopetagorder'),('cscopeverbose','cscopeverbose'),('cspc','cspc'),('csprg','csprg'),('csqf','csqf'),('csre','csre'),('cst','cst'),('csto','csto'),('csverb','csverb'),('cuc','cuc'),('cul','cul'),('cursorbind','cursorbind'),('cursorcolumn','cursorcolumn'),('cursorline','cursorline'),('cwh','cwh'),('debug','debug'),('deco','deco'),('def','def'),('define','define'),('delcombine','delcombine'),('dex','dex'),('dg','dg'),('dict','dict'),('dictionary','dictionary'),('diff','diff'),('diffexpr','diffexpr'),('diffopt','diffopt'),('digraph','digraph'),('dip','dip'),('dir','dir'),('directory','directory'),('display','display'),('dy','dy'),('ea','ea'),('ead','ead'),('eadirection','eadirection'),('eb','eb'),('ed','ed'),('edcompatible','edcompatible'),('ef','ef'),('efm','efm'),('ei','ei'),('ek','ek'),('enc','enc'),('encoding','encoding'),('endofline','endofline'),('eol','eol'),('ep','ep'),('equalalways','equalalways'),('equalprg','equalprg'),('errorbells','errorbells'),('errorfile','errorfile'),('errorformat','errorformat'),('esckeys','esckeys'),('et','et'),('eventignore','eventignore'),('ex','ex'),('expandtab','expandtab'),('exrc','exrc'),('fcl','fcl'),('fcs','fcs'),('fdc','fdc'),('fde','fde'),('fdi','fdi'),('fdl','fdl'),('fdls','fdls'),('fdm','fdm'),('fdn','fdn'),('fdo','fdo'),('fdt','fdt'),('fen','fen'),('fenc','fenc'),('fencs','fencs'),('fex','fex'),('ff','ff'),('ffs','ffs'),('fileencoding','fileencoding'),('fileencodings','fileencodings'),('fileformat','fileformat'),('fileformats','fileformats'),('filetype','filetype'),('fillchars','fillchars'),('fk','fk'),('fkmap','fkmap'),('flp','flp'),('fml','fml'),('fmr','fmr'),('fo','fo'),('foldclose','foldclose'),('foldcolumn','foldcolumn'),('foldenable','foldenable'),('foldexpr','foldexpr'),('foldignore','foldignore'),('foldlevel','foldlevel'),('foldlevelstart','foldlevelstart'),('foldmarker','foldmarker'),('foldmethod','foldmethod'),('foldminlines','foldminlines'),('foldnestmax','foldnestmax'),('foldopen','foldopen'),('foldtext','foldtext'),('formatexpr','formatexpr'),('formatlistpat','formatlistpat'),('formatoptions','formatoptions'),('formatprg','formatprg'),('fp','fp'),('fs','fs'),('fsync','fsync'),('ft','ft'),('gcr','gcr'),('gd','gd'),('gdefault','gdefault'),('gfm','gfm'),('gfn','gfn'),('gfs','gfs'),('gfw','gfw'),('ghr','ghr'),('go','go'),('gp','gp'),('grepformat','grepformat'),('grepprg','grepprg'),('gtl','gtl'),('gtt','gtt'),('guicursor','guicursor'),('guifont','guifont'),('guifontset','guifontset'),('guifontwide','guifontwide'),('guiheadroom','guiheadroom'),('guioptions','guioptions'),('guipty','guipty'),('guitablabel','guitablabel'),('guitabtooltip','guitabtooltip'),('helpfile','helpfile'),('helpheight','helpheight'),('helplang','helplang'),('hf','hf'),('hh','hh'),('hi','hi'),('hid','hid'),('hidden','hidden'),('highlight','highlight'),('history','history'),('hk','hk'),('hkmap','hkmap'),('hkmapp','hkmapp'),('hkp','hkp'),('hl','hl'),('hlg','hlg'),('hls','hls'),('hlsearch','hlsearch'),('ic','ic'),('icon','icon'),('iconstring','iconstring'),('ignorecase','ignorecase'),('im','im'),('imactivatekey','imactivatekey'),('imak','imak'),('imc','imc'),('imcmdline','imcmdline'),('imd','imd'),('imdisable','imdisable'),('imi','imi'),('iminsert','iminsert'),('ims','ims'),('imsearch','imsearch'),('inc','inc'),('include','include'),('includeexpr','includeexpr'),('incsearch','incsearch'),('inde','inde'),('indentexpr','indentexpr'),('indentkeys','indentkeys'),('indk','indk'),('inex','inex'),('inf','inf'),('infercase','infercase'),('inoremap','inoremap'),('insertmode','insertmode'),('invacd','invacd'),('invai','invai'),('invakm','invakm'),('invallowrevins','invallowrevins'),('invaltkeymap','invaltkeymap'),('invanti','invanti'),('invantialias','invantialias'),('invar','invar'),('invarab','invarab'),('invarabic','invarabic'),('invarabicshape','invarabicshape'),('invari','invari'),('invarshape','invarshape'),('invautochdir','invautochdir'),('invautoindent','invautoindent'),('invautoread','invautoread'),('invautowrite','invautowrite