Prepared translations for release. 5_1_x

Sun, 27 Feb 2011 11:26:53 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 27 Feb 2011 11:26:53 +0100
branch
5_1_x
changeset 918
c601407cb8e7
parent 916
861bc555e9cf
child 919
260612f1eb20

Prepared translations for release.

i18n/eric5_cs.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
Binary file i18n/eric5_cs.qm has changed
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Feb 26 14:29:49 2011 +0100
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sun Feb 27 11:26:53 2011 +0100
@@ -340,32 +340,32 @@
     <translation>&amp;Typ souboru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="95"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
-    <source>Source Files</source>
-    <translation>Zdrojové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
+    <source>Source Files</source>
+    <translation>Zdrojové soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Forms Files</source>
     <translation>Soubory s formuláři</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
+    <source>Interface Files</source>
+    <translation>Interface soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
+    <source>Other Files (*)</source>
+    <translation>Jiné soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
-    <source>Interface Files</source>
-    <translation>Interface soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
-    <source>Other Files (*)</source>
-    <translation>Jiné soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Resource Files</source>
     <translation>Resource soubory</translation>
   </message>
@@ -455,7 +455,7 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="61"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation>Výběr cílového adresáře</translation>
   </message>
@@ -903,7 +903,7 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
@@ -953,22 +953,17 @@
     <translation>Je &amp;hlavní projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
-    <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="68"/>
     <source>&amp;Description:</source>
     <translation>&amp;Popis:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="43"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation type="unfinished">Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
@@ -1739,72 +1734,72 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="65"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="66"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="83"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="84"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="199"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="200"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="177"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="238"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="239"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="211"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="212"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="214"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="215"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="223"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="415"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="416"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="225"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="243"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="244"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="187"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="188"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="228"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="229"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="218"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Obnovit složku</translation>
   </message>
@@ -1993,11 +1988,6 @@
     <translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="546"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="560"/>
     <source>Error saving Chat</source>
     <translation>Chyba při ukládání pokecu</translation>
@@ -2239,7 +2229,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="92"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="93"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>Nesprávné kódování &apos;{0}&apos; pro daný text.</translation>
   </message>
@@ -2873,11 +2863,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
-    <source>Py3Flakes</source>
-    <translation type="obsolete">Py3Flakes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="230"/>
     <source>Keywords</source>
     <translation>Klíčová slova</translation>
@@ -3518,22 +3503,22 @@
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1245"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1256"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1258"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1270"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1114"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1124"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3542,7 +3527,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4890,17 +4875,17 @@
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="100"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="115"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
@@ -5136,11 +5121,6 @@
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
-    <source>Python Files (*.py)</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
@@ -5325,11 +5305,6 @@
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="288"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/DiffDialog.py" line="307"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -5373,100 +5348,10 @@
     <translation>Po ukončení ponechat otevřený</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="50"/>
-    <source>Try Again</source>
-    <translation type="obsolete">Zkusit znova</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="53"/>
-    <source>Stop</source>
-    <translation type="obsolete">Stop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="148"/>
-    <source>Save File</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
-    <source>?</source>
-    <translation type="obsolete">?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation type="obsolete">bajtů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
-    <source>kB</source>
-    <translation type="obsolete">kB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="393"/>
-    <source>MB</source>
-    <translation type="obsolete">MB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
-    <source>Downloading</source>
-    <translation type="obsolete">Stahování</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
     <source>Eric5 Download</source>
     <translation>Eric5 Download</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
-    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="159"/>
-    <source>Download canceled: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Download zrušen: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="272"/>
-    <source>Error opening save file: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="279"/>
-    <source>Error saving: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při ukládání: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="296"/>
-    <source>Network Error: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba sítě: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="352"/>
-    <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
-    <translation type="obsolete">- {0}:{1:02} zbývá minut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
-    <source>- {0} seconds remaining</source>
-    <translation type="obsolete">- {0} zbývá vteřin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="361"/>
-    <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
-    <translation type="obsolete">{0} of {1} ({2}/sek) {3}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
-    <source>{0} downloaded</source>
-    <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="373"/>
-    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
-    <translation type="obsolete">{0} z {1} - zastaveno</translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DownloadItem</name>
@@ -5531,37 +5416,37 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="341"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="349"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="358"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="362"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="370"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="470"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="478"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) - {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="471"/>
-    <source>?</source>
-    <translation type="unfinished">?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="479"/>
+    <source>?</source>
+    <translation type="unfinished">?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="487"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation type="unfinished">{0} staženo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="482"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="490"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -6191,7 +6076,7 @@
 <context>
   <name>E5NetworkProxyFactory</name>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy Configuration Error</source>
     <translation>Chyba proxy konfigurace</translation>
   </message>
@@ -6201,7 +6086,7 @@
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Připojit k proxy &apos;{0}&apos; za použití:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host for protocol &apos;{0}&apos; configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6468,12 +6353,12 @@
     <translation>Ignorovat počet:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="84"/>
     <source>Add Breakpoint</source>
     <translation>Přidat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="113"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="114"/>
     <source>Select filename of the breakpoint</source>
     <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
   </message>
@@ -7264,11 +7149,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2381"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4832"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -7279,11 +7159,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
-    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4890"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -7397,7 +7272,7 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu instalovaných API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Přidat z instalovaných API</translation>
   </message>
@@ -7407,7 +7282,7 @@
     <translation>Stiskněte pro kompilování vybrané API definici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="219"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="220"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Kompilovat API</translation>
   </message>
@@ -7447,22 +7322,22 @@
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>Select API file</source>
     <translation>Výběr API souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>API File (*.api);;All Files (*)</source>
     <translation>API soubor (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation>Výběr ze seznamu instalovaných API souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="234"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="235"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation>Zrušit kompilaci</translation>
   </message>
@@ -7477,12 +7352,12 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu API souborů instalovaných z pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Přidat z API pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation>Vybrat ze seznamu API souborů instalovaných pluginy</translation>
   </message>
@@ -8546,11 +8421,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="461"/>
-    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe v souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="61"/>
     <source>Family and Size only</source>
     <translation>Jen rodina a velikost</translation>
@@ -10268,17 +10138,17 @@
     <translation>Seznam jmen bázových adresářů, které budou ignorovány</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>Select output file</source>
     <translation>Vybrat výstupní soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>API files (*.api);;All files (*)</source>
     <translation>API soubory (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="200"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Vybrat adresář, který bude vyloučen</translation>
   </message>
@@ -10628,27 +10498,22 @@
     <translation>Zde se zobrazuje příklad vybraných barev.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
-    <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;  &lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička první úrovně&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička druhé úrovně&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Hlavička třídy a funkce&lt;/h2&gt;Standardní text s různými &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;odkazy&lt;/a&gt; v textu.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="260"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="261"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation>Výběr výstupního adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="286"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Vybrat adresář, který bude vyloučen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Select CSS style sheet</source>
     <translation>Vybrat CSS soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Style sheet (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Style sheet (*.css);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -10728,7 +10593,7 @@
     <translation>Zadejte krátký titulek pro vstup nahoře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="471"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="472"/>
     <source>Select output directory for QtHelp files</source>
     <translation>Vybrat výstupní adresář pro soubory QtNápovědy</translation>
   </message>
@@ -10743,7 +10608,7 @@
     <translation>Generovat kolekci souborů QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="45"/>
     <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:{BodyBgColor};color:{BodyColor}&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:{Level1HeaderBgColor};color:{Level1HeaderColor}&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:{Level2HeaderBgColor};color:{Level2HeaderColor}&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:{CFBgColor};color:{CFColor}&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:{LinkColor}&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10952,11 +10817,6 @@
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="54"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="56"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -11251,7 +11111,7 @@
     <translation>Zobrazit jen adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="48"/>
     <source>Test</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -11517,7 +11377,7 @@
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="522"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="531"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
@@ -11577,7 +11437,7 @@
     <translation>Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
@@ -11602,37 +11462,37 @@
     <translation>Pocit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="655"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="660"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="656"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="661"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>Invalid search expression</source>
     <translation>Neplatný výraz hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Výraz hledná není platný. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="586"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="595"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze číst ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="600"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;The current and the original hash of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; are different. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 1: {1}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 2: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11730,22 +11590,22 @@
     <translation>Cesta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="54"/>
     <source>Press to stop the search</source>
     <translation>Stisknout pro ukončení hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="56"/>
     <source>Opens the selected file</source>
     <translation>Otevřít vybraný soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="183"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="184"/>
     <source>Select search directory</source>
     <translation>Vybrat hledaný adresář</translation>
   </message>
@@ -12279,31 +12139,11 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace dokumentace nápovědy&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="37"/>
-    <source>Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="43"/>
-    <source>Press to select the Python documentation directory via a dialog</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr Python dokumentace přes dialog výběru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="190"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="53"/>
-    <source>Enter the Python documentation directory</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte adresář Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="60"/>
-    <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYTHONDOCDIR environment variable, if set.</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYTHONDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="109"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 dokumentace</translation>
@@ -12364,11 +12204,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYSIDEDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="73"/>
-    <source>Select Python documentation entry</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro vstup do Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="138"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm);;All Files (*)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html *.htm);;Všechny soubory (*)</translation>
@@ -12730,22 +12565,22 @@
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="75"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="76"/>
     <source>Select Custom Viewer</source>
     <translation>Vybrat obvyklý prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="89"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="90"/>
     <source>Select Web-Browser</source>
     <translation>Vybrat web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="104"/>
     <source>Select PDF-Viewer</source>
     <translation>Vybrat PDF prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="118"/>
     <source>Select CHM-Viewer</source>
     <translation>Vybrat CHM prohlížeč</translation>
   </message>
@@ -13530,16 +13365,6 @@
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1220"/>
-    <source>Move Left</source>
-    <translation type="obsolete">Posun doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1223"/>
-    <source>Move Right</source>
-    <translation type="obsolete">Posun doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
@@ -13580,11 +13405,6 @@
     <translation>Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1311"/>
-    <source>&lt;p&gt;Enter the help file to be displayed directly into this edit field. Select a previously shown help file from the drop down list.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
@@ -13595,11 +13415,6 @@
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2108"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="308"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
@@ -13802,11 +13617,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1735"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Zobrazit následující tab</translation>
@@ -14027,11 +13837,6 @@
     <translation>Engine nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="181"/>
-    <source>Show a navigation menu</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit menu navigace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="482"/>
     <source>Private Browsing</source>
     <translation>Mód soukromí</translation>
@@ -14047,16 +13852,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2310"/>
-    <source>Loading...</source>
-    <translation type="obsolete">Načítám...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2325"/>
-    <source>Finished loading</source>
-    <translation type="obsolete">Načteno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
@@ -14385,11 +14180,6 @@
     <translation>Uložkt taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1234"/>
-    <source>Close Others</source>
-    <translation type="obsolete">Zavřít ostatní</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
@@ -14428,11 +14218,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1227"/>
-    <source>Duplicate Page</source>
-    <translation type="obsolete">Duplikovat stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="367"/>
     <source>Save As </source>
     <translation>Uložit jako </translation>
@@ -14539,11 +14324,6 @@
     <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2327"/>
-    <source>Failed to load</source>
-    <translation type="obsolete">Načtení selhalo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="425"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -14594,11 +14374,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2947"/>
-    <source>Default</source>
-    <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -14887,11 +14662,6 @@
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1738"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Mercurial skupiny změn&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1845"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
@@ -15380,12 +15150,12 @@
     <translation>Vynutit operaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="43"/>
     <source>Mercurial Move</source>
     <translation>Mercurial přesun</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="72"/>
     <source>Select target</source>
     <translation>Vybrat cíl</translation>
   </message>
@@ -15546,11 +15316,6 @@
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="278"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="297"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -16148,12 +15913,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Adresář projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání adresáře nového projektu. Ten bude stažen z repozitáře a umístěn do tohoto adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="58"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Vyberte adresář repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="72"/>
     <source>Select Project Directory</source>
     <translation>Vyberte adresář projektu</translation>
   </message>
@@ -19194,13 +18959,6 @@
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1122"/>
-    <source>The icon image has been modified.
-Do you want to save your changes?</source>
-    <translation type="obsolete">Obrázek ikony byl změněn.
-Chcete uložit změny?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="111"/>
     <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
     <translation>Multiple-Image Network Graphics soubor (*.mng)</translation>
@@ -19231,11 +18989,6 @@
     <translation>Targa Graphic soubor (*.tga)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1004"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1121"/>
     <source>eric5 Icon Editor</source>
     <translation>eric5 editor ikon</translation>
@@ -19406,7 +19159,7 @@
     <translation>Seznam adresářů s ikonami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="124"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="125"/>
     <source>Select icon directory</source>
     <translation>Vybrat adresář s ikonami</translation>
   </message>
@@ -19591,7 +19344,7 @@
 <context>
   <name>InterfacePage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="223"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="224"/>
     <source>English</source>
     <comment>Translate this with your language</comment>
     <translation>Česky</translation>
@@ -19827,17 +19580,17 @@
     <translation>Resetovat layout továrny defaultů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="240"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="241"/>
     <source>System</source>
     <translation>Systém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Select style sheet file</source>
     <translation>Vybrat soubor s CSS styly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -20349,11 +20102,6 @@
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="91"/>
-    <source>Python</source>
-    <translation type="obsolete">Python</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="93"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
@@ -20749,21 +20497,11 @@
     <translation>Python GUI soubory (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
-    <source>Python Files (*.py2)</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="354"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="355"/>
-    <source>Python GUI Files (*.pyw2)</source>
-    <translation type="obsolete">Python GUI soubory (*.pyw2)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="358"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI soubory (*.pyw)</translation>
@@ -20817,11 +20555,6 @@
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="209"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="207"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
@@ -21177,11 +20910,6 @@
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="110"/>
-    <source>Caption</source>
-    <translation type="obsolete">Titulek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
     <source>Enter the caption for the QMessageBox</source>
     <translation>Zadejte titulek okna QMessageBox</translation>
@@ -21197,96 +20925,11 @@
     <translation>Zadání zprávy, která se zobrazí v QMessageBox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="144"/>
-    <source>Buttons</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="155"/>
-    <source>Enter the text of button 1</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání textu tlačítka 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="277"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="287"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="297"/>
-    <source>&amp;Abort</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Přerušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="302"/>
-    <source>&amp;Retry</source>
-    <translation type="obsolete">V&amp;rátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="307"/>
-    <source>&amp;Ignore</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ignorovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="205"/>
-    <source>Enter the text of button 0</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte text tlačítka 0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="255"/>
-    <source>Button 2</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="265"/>
-    <source>Enter the text of button 2</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte text tlačítka 2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="315"/>
-    <source>Button 1</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="322"/>
-    <source>Button 0</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 0</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="335"/>
     <source>Default Button:</source>
     <translation>Defaultní tlačítko:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="340"/>
-    <source>Enter the index of the default button</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte číslo defaultního tlačítka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="350"/>
-    <source>Escape Button:</source>
-    <translation type="obsolete">Escape tlačítko:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="357"/>
-    <source>Enter the index of the button to be activated upon pressing Esc or -1 to ignore</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte číslo tlačítka, které bude aktivováno po stisku Esc nebo -1 má-li být toto stisknutí ignorováno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="197"/>
     <source>Standard Buttons</source>
     <translation>Standardní tlačítka</translation>
@@ -21825,12 +21468,6 @@
     <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1478"/>
-    <source>The document has been modified.
-Do you want to save your changes?</source>
-    <translation type="obsolete">Dokument byl změněn.Chcete vaše změny uložit?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1518"/>
     <source>File loaded</source>
     <translation>Soubor načten</translation>
@@ -22066,242 +21703,207 @@
 <context>
   <name>MultiProject</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="475"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="474"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="552"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="551"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="565"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="564"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="577"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="576"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="588"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="587"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="599"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="598"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="611"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="610"/>
     <source>Add &amp;project...</source>
     <translation>Přidat &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="625"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="624"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="647"/>
+    <source>&amp;Multiproject</source>
+    <translation>&amp;Multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="648"/>
-    <source>&amp;Multiproject</source>
-    <translation>&amp;Multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="649"/>
     <source>Open &amp;Recent Multiprojects</source>
     <translation>Otevřít poslední multip&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="688"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="687"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="746"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="745"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>Read multiproject file</source>
     <translation>Načíst soubor multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="363"/>
-    <source>Compressed multiproject files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované multiprojektové soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>Save multiproject file</source>
     <translation>Uložit soubor multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="565"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="564"/>
     <source>Open multiproject</source>
     <translation>Otevřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="406"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e4m *.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m *.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="460"/>
-    <source>Compressed Multiproject Files (*.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory multiprojektu (*.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="460"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="459"/>
     <source>Multiproject Files (*.e4m)</source>
     <translation>Soubory multiprojektu (*.e4m)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="599"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="598"/>
     <source>Save multiproject as</source>
     <translation>Uložit multiprojekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="463"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e4m);;Compressed Multiproject Files (*.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m);;Komprimované soubory multiprojektu (*.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="499"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="498"/>
     <source>Close Multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="499"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="498"/>
     <source>The current multiproject has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální multiprojekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="552"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="551"/>
     <source>New multiproject</source>
     <translation>Nový multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="555"/>
+    <source>Generate a new multiproject</source>
+    <translation>Vygenerovat nový multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="556"/>
-    <source>Generate a new multiproject</source>
-    <translation>Vygenerovat nový multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="568"/>
+    <source>Open an existing multiproject</source>
+    <translation>Otevřít existující multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="569"/>
-    <source>Open an existing multiproject</source>
-    <translation>Otevřít existující multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="570"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující multiprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="577"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="576"/>
     <source>Close multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="579"/>
+    <source>Close the current multiproject</source>
+    <translation>Uzavře aktuální multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="580"/>
-    <source>Close the current multiproject</source>
-    <translation>Uzavře aktuální multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="581"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="588"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="587"/>
     <source>Save multiproject</source>
     <translation>Uložit multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="590"/>
+    <source>Save the current multiproject</source>
+    <translation>Uložit aktuální multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="591"/>
-    <source>Save the current multiproject</source>
-    <translation>Uložit aktuální multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="592"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="602"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="601"/>
     <source>Save the current multiproject to a new file</source>
     <translation>Uloží aktuální multiprojekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="604"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="603"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální mulktiprojekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="611"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="610"/>
     <source>Add project to multiproject</source>
     <translation>Přidat projekt do multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="615"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="614"/>
     <source>Add a project to the current multiproject</source>
     <translation>Projekt se přidá do aktuálního multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="617"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="616"/>
     <source>&lt;b&gt;Add project...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a project to the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat projekt...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání projektu do aktuálního multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="625"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="624"/>
     <source>Multiproject properties</source>
     <translation>Nastavení multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="627"/>
+    <source>Show the multiproject properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="628"/>
-    <source>Show the multiproject properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="629"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the multiproject properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="238"/>
-    <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="312"/>
-    <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="602"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="475"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="474"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22425,11 +22027,6 @@
     <translation>&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="272"/>
-    <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;br/&gt;Alternativní jména:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="283"/>
     <source>Name: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22674,7 +22271,7 @@
     <translation>Zadejte jméno souboru pro kód formulářů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/NewDialogClassDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="Project/NewDialogClassDialog.py" line="50"/>
     <source>Select source directory</source>
     <translation>Vybrat zdrojový adresář</translation>
   </message>
@@ -23950,62 +23547,62 @@
 <context>
   <name>PluginInstallWidget</name>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="55"/>
     <source>&lt; Back</source>
     <translation>&lt; Zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="55"/>
-    <source>Next &gt;</source>
-    <translation>Další &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="64"/>
-    <source>User plugins directory</source>
-    <translation>Uživatelský adresář s pluginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="69"/>
-    <source>Global plugins directory</source>
-    <translation>Globální adresář s pluginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="145"/>
-    <source>Select plugin ZIP-archives</source>
-    <translation>Vybrat plugin ZIP-archivy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="145"/>
-    <source>Plugin archive (*.zip)</source>
-    <translation>Plugin archiv (*.zip)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="211"/>
-    <source> ok</source>
-    <translation> ok</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="218"/>
-    <source>The plugins were installed successfully.</source>
-    <translation>Pluginy byly úspěšně instalovány.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="221"/>
-    <source>Some plugins could not be installed.</source>
-    <translation>Některé pluginy nebyly instalovány.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="428"/>
-    <source>Unspecific exception installing plugin.</source>
-    <translation>Neznámá výjimka při instalaci pluginu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="57"/>
+    <source>Next &gt;</source>
+    <translation>Další &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="66"/>
+    <source>User plugins directory</source>
+    <translation>Uživatelský adresář s pluginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="71"/>
+    <source>Global plugins directory</source>
+    <translation>Globální adresář s pluginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="147"/>
+    <source>Select plugin ZIP-archives</source>
+    <translation>Vybrat plugin ZIP-archivy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="147"/>
+    <source>Plugin archive (*.zip)</source>
+    <translation>Plugin archiv (*.zip)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="213"/>
+    <source> ok</source>
+    <translation> ok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="220"/>
+    <source>The plugins were installed successfully.</source>
+    <translation>Pluginy byly úspěšně instalovány.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="223"/>
+    <source>Some plugins could not be installed.</source>
+    <translation>Některé pluginy nebyly instalovány.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="430"/>
+    <source>Unspecific exception installing plugin.</source>
+    <translation>Neznámá výjimka při instalaci pluginu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="59"/>
     <source>Install</source>
     <translation>Instalovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="133"/>
     <source>Plugin ZIP-Archives:
 {0}
 
@@ -24014,47 +23611,47 @@
     <translation>Plugin ZIP-Archivy:{0}Umístění:{1} ({2})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="207"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="209"/>
     <source>Installing {0} ...</source>
     <translation>Instalovat {0}...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="250"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="252"/>
     <source>&lt;p&gt;The archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor archívu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="284"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid plugin ZIP-archive. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není platný ZIP archiv plugin. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="264"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="266"/>
     <source>&lt;p&gt;The destination directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not writeable. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do cílového adresáře &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="320"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="322"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not contain a &apos;packageName&apos; attribute. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neobsahuje atribut &apos;packageName&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="327"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="329"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not conform with the PyQt v2 API. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není v souladu s PyQt v2 API. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="339"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin balíček &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="348"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="422"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="424"/>
     <source>Error installing plugin. Reason: {0}</source>
     <translation>Chyba při instalaci pluginu. Důvod: {0}</translation>
   </message>
@@ -24283,11 +23880,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor repozitáře pluginů &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst. Vyberte Obnovit&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="314"/>
-    <source>&lt;p&gt;The plugins repository file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor repozitáře pluginů &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má nepodporovaný formát.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="327"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not download the requested file from {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze stáhnout požadovaný soubor z {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -24385,17 +23977,17 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="895"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="897"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="921"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="923"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="921"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="923"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24527,117 +24119,107 @@
     <translation>Verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="44"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="45"/>
     <source>Press to search for programs</source>
     <translation>Stisknout pro hledání programů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="82"/>
     <source>Translation Converter (Qt4)</source>
     <translation>Konvertor překladů (Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="88"/>
     <source>Qt4 Designer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="93"/>
     <source>Qt4 Linguist</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="98"/>
     <source>Qt4 Assistant</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="102"/>
     <source>Translation Extractor (Python, Qt4)</source>
     <translation>Extraktor překladů (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="107"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="106"/>
     <source>Forms Compiler (Python, Qt4)</source>
     <translation>Kompilátor formulářů (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="110"/>
     <source>Resource Compiler (Python, Qt4)</source>
     <translation>Kompilátor resource (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="130"/>
     <source>Forms Compiler (Ruby, Qt4)</source>
     <translation>Kompilátor formulářů (Ruby, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="135"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="134"/>
     <source>Resource Compiler (Ruby, Qt4)</source>
     <translation>Kompilátor resource (Ruby, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="143"/>
     <source>CORBA IDL Compiler</source>
     <translation>CORBA IDL kompilátor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="232"/>
     <source>(not configured)</source>
     <translation>(nezkonfigurováno)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="267"/>
     <source>(not executable)</source>
     <translation>(nevykonavatelný)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="294"/>
     <source>(not found)</source>
     <translation>(nenalezeno)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="280"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="265"/>
     <source>(unknown)</source>
     <translation>(neznámý)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="175"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="160"/>
     <source>Spell Checker - PyEnchant</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="116"/>
     <source>Translation Extractor (Python, PySide)</source>
     <translation>Vypisovač překladů (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="121"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="120"/>
     <source>Forms Compiler (Python, PySide)</source>
     <translation>Kopilátor formulářů (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="124"/>
     <source>Resource Compiler (Python, PySide)</source>
     <translation>Kompilátor resourců (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="141"/>
-    <source>Eric5 Translation Previewer</source>
-    <translation>Eric5 prohlížeč překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="147"/>
-    <source>Eric5 Forms Previewer</source>
-    <translation>Eric5 prohlížeč formulářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="176"/>
     <source>Source Highlighter - Pygments</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24675,11 +24257,6 @@
     <translation>Načíst soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="792"/>
-    <source>Compressed project files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="690"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Uložit soubor projektu</translation>
@@ -24705,11 +24282,6 @@
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1039"/>
-    <source>Compressed project session files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanou relací projektu není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="805"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Uložit relaci projektu</translation>
@@ -24725,11 +24297,6 @@
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1227"/>
-    <source>Compressed tasks files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými úlohami není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="871"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
@@ -24745,11 +24312,6 @@
     <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1162"/>
-    <source>Compressed project debugger properties files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými nastaveními debuggeru není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="957"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
@@ -24825,7 +24387,7 @@
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2837"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
@@ -24840,31 +24402,21 @@
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2850"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2623"/>
-    <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2385"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2626"/>
-    <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p);;Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2400"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
@@ -24880,12 +24432,12 @@
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2566"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="2566"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -24894,587 +24446,587 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2837"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2841"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2849"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2842"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2850"/>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2854"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2855"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2862"/>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2863"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2862"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2865"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2866"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2873"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2874"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2881"/>
     <source>Save project</source>
     <translation>Uložit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3027"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2876"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2885"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2887"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2895"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2896"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2897"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2897"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2901"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2909"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2902"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2910"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2911"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2911"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Přidat adresář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2915"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2923"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2917"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2929"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2937"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2931"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2942"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2950"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2954"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2963"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2965"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2973"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2967"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2975"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2974"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2974"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2985"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2979"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2987"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3005"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3005"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3008"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3009"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3016"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3016"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3019"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3020"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3027"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3028"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3031"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3039"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3041"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3049"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>&amp;Reset</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3061"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3062"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3063"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3071"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3066"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3074"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3088"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3083"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3084"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3092"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3097"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3100"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3108"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3101"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3110"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3110"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3113"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3115"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3125"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3133"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3127"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3807"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profilovat data</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profilovat data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3138"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3140"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3148"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3155"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3150"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3158"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3152"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3160"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3224"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3225"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3226"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3229"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3231"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3236"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3237"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3239"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3240"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3241"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3244"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3339"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3347"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3648"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3786"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3794"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3807"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3991"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3161"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3175"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3183"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3964"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4008"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4016"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4024"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
@@ -25499,12 +25051,12 @@
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
@@ -25524,22 +25076,22 @@
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2989"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2989"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2992"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3000"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2994"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3002"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25554,11 +25106,6 @@
     <translation>PySide konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="202"/>
-    <source>Python Files (*.py2);;Python GUI Files (*.pyw2);;</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2);;Python GUI soubory (*.pyw2);;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="205"/>
     <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py *.py3);;Python3 GUI soubory (*.pyw *.pyw3);;</translation>
@@ -25579,16 +25126,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="616"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="728"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="690"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -25604,16 +25141,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="984"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relaci projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="938"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relace projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="775"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -25634,11 +25161,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1150"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="871"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -25649,11 +25171,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1067"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="933"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -25699,82 +25216,72 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2462"/>
-    <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2910"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3165"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3173"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3167"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3175"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3179"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3187"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Vytvořit soubor eric5 plugin archivu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3194"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3202"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3204"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3639"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3648"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3991"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4028"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4036"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4050"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4062"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4070"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4074"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4082"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -26438,21 +25945,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace nastavení projektu&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="36"/>
-    <source>Compression</source>
-    <translation type="obsolete">Komprese</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="42"/>
-    <source>Select, if the project file of a new project should be compressed</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte, jestliže soubor nového projektu má být zkomprimován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="45"/>
-    <source>Compress project file upon creation</source>
-    <translation type="obsolete">Zkomprimovat soubor projektu po vytvoření</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="69"/>
     <source>Select whether a search for new files on a project open should be performed.</source>
     <translation>Vybrat, jestliže má být pro otevřený projekt provedeno vyhledání nových souborů.</translation>
@@ -27468,21 +26960,11 @@
 <context>
   <name>Py3FlakesPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="17"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure Py3Flakes Behavior&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Konfigurovat chování Py3Flakes&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="37"/>
     <source>Select to include a py3flakes check after the syntax check</source>
     <translation>Vybrat pro vložení kontroly py3flakes po kontrole syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="40"/>
-    <source>Include Py3Flakes Checks</source>
-    <translation type="obsolete">Zahrnout kotrolu Py3Flakes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="47"/>
     <source>Select to suppress star import warnings</source>
     <translation>Zvolte pro potlačení varovných hvězd importu</translation>
@@ -28501,11 +27983,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.py" line="312"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.py" line="349"/>
     <source>&lt;p&gt;The regular expression could not be saved.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Regulární výraz nemůže být uložen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -29148,11 +28625,6 @@
     <translation>Regulární výraz a text musí byt zadány.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.py" line="226"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.py" line="263"/>
     <source>&lt;p&gt;The regular expression could not be saved.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Regulární výraz nemůže být uložen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -29224,11 +28696,6 @@
     <translation>Odebrat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/QtHelpDocumentationDialog.py" line="108"/>
-    <source>Some documents currently opened reference the documentation you are attempting to remove. Removing the documentation will close those documents.</source>
-    <translation type="obsolete">Pokoušíte se odebrat dokumenty, ze kterých jsou některé právě otevřené. Odebrání z dokumentace tyto soubory uzavře.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/QtHelpDocumentationDialog.ui" line="38"/>
     <source>Press to select QtHelp documents to add to the database</source>
     <translation>Stisknout pro výběr dokumentů QtNápovědy, které se přidají do databáze</translation>
@@ -29340,7 +28807,7 @@
     <translation>Zadejte cestu adresáře s Qt4 překlady.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="76"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="74"/>
     <source>Select Qt4 Translations Directory</source>
     <translation>Výběr adresáře s Qt4 překlady</translation>
   </message>
@@ -29405,7 +28872,7 @@
     <translation>Stisknout pro výběr Qt4 adresáře přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="62"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="60"/>
     <source>Select Qt4 Directory</source>
     <translation>Vybrat Qt4 adresář</translation>
   </message>
@@ -29946,11 +29413,6 @@
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="275"/>
-    <source>Compressed keyboard shortcut files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimovaný soubor s klávesovými zkratkami není podporován. Knihovna pro komprimaci chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="224"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Importovat klávesové zkratky</translation>
@@ -29961,11 +29423,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Klávesové zkratky se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="304"/>
-    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky v souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="197"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -30267,22 +29724,22 @@
     <translation>Výběr souboru se seznamem vyřazených z projektu přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="46"/>
     <source>&lt;default&gt;</source>
     <translation>&lt;default&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="75"/>
     <source>Select project word list</source>
     <translation>Vybrat seznam slov projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="92"/>
     <source>Dictionary File (*.dic);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubor slovníku (*.dic);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="92"/>
     <source>Select project exclude list</source>
     <translation>Vybrat seznam vyřazených v projektu</translation>
   </message>
@@ -30417,11 +29874,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="SqlBrowser/SqlBrowser.py" line="62"/>
-    <source>Unable to open connection: %s</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze otevčít spojení: %s</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlBrowser.py" line="62"/>
     <source>Unable to open connection: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30597,12 +30049,12 @@
     <translation>Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="91"/>
     <source>Select Database File</source>
     <translation>Vybrat soubor databáze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="91"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -31202,12 +30654,12 @@
 <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="119"/>
     <source>Working directory</source>
     <translation>Pracovní adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="75"/>
     <source>Clear Histories</source>
     <translation>Vyčistit historii</translation>
   </message>
@@ -32259,7 +31711,7 @@
     <translation>projekt adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.py" line="68"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.py" line="69"/>
     <source>Working directory</source>
     <translation>Pracovní adresář</translation>
   </message>
@@ -32391,12 +31843,12 @@
     <translation>Cíl:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="43"/>
     <source>Subversion Move</source>
     <translation>Subversion přesun</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="72"/>
     <source>Select target</source>
     <translation>Vybrat cíl</translation>
   </message>
@@ -32626,11 +32078,6 @@
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="332"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="347"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -33307,12 +32754,12 @@
     <translation>&amp;Tag:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="59"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Vyberte adresář repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="84"/>
     <source>Select Project Directory</source>
     <translation>Vyberte adresář projektu</translation>
   </message>
@@ -33408,7 +32855,7 @@
     <translation>Prot&amp;otokol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.py" line="62"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Vyberte adresář repozitáře</translation>
   </message>
@@ -34364,7 +33811,7 @@
     <translation>Hodnota &amp;vlastnosti:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.py" line="40"/>
     <source>Select file for property</source>
     <translation>Vybrat soubor pro vlastnost</translation>
   </message>
@@ -34626,7 +34073,7 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="218"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="233"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -34738,192 +34185,192 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="55"/>
     <source>Refresh</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="57"/>
     <source>Press to refresh the status display</source>
     <translation>Stisknout pro obnovení statusu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="65"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="74"/>
     <source>Commit changes to repository...</source>
     <translation>Komitnout změny do repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="457"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="513"/>
     <source>Lock</source>
     <translation>Zamknout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="472"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="529"/>
     <source>Unlock</source>
     <translation>Odemknout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="84"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="94"/>
     <source>Break lock</source>
     <translation>Prolomit zámek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="86"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="97"/>
     <source>Steal lock</source>
     <translation>Zcizit zámek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="101"/>
     <source>Adjust column sizes</source>
     <translation>Přizpůsobit šířky sloupců</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="119"/>
-    <source>added</source>
-    <translation>přidáno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="120"/>
-    <source>deleted</source>
-    <translation>smazáno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="132"/>
-    <source>modified</source>
-    <translation>změněno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="123"/>
-    <source>locked</source>
-    <translation>zamčeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="124"/>
-    <source>other lock</source>
-    <translation>jiný zámek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="125"/>
-    <source>stolen lock</source>
-    <translation>scizený zámek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="126"/>
-    <source>broken lock</source>
-    <translation>prolomený zámek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="122"/>
-    <source>not locked</source>
-    <translation>nezamčeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="131"/>
-    <source>normal</source>
-    <translation>normální</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="122"/>
-    <source>replaced</source>
-    <translation>nahrazeno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="133"/>
+    <source>added</source>
+    <translation>přidáno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="134"/>
+    <source>deleted</source>
+    <translation>smazáno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="146"/>
+    <source>modified</source>
+    <translation>změněno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="137"/>
+    <source>locked</source>
+    <translation>zamčeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="138"/>
+    <source>other lock</source>
+    <translation>jiný zámek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="139"/>
+    <source>stolen lock</source>
+    <translation>scizený zámek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="140"/>
+    <source>broken lock</source>
+    <translation>prolomený zámek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="136"/>
+    <source>not locked</source>
+    <translation>nezamčeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="145"/>
+    <source>normal</source>
+    <translation>normální</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="136"/>
+    <source>replaced</source>
+    <translation>nahrazeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="147"/>
     <source>conflict</source>
     <translation>konflikt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="138"/>
     <source>external</source>
     <translation>externí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="139"/>
     <source>ignored</source>
     <translation>ignorováno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="140"/>
     <source>unversioned</source>
     <translation>mimo verzi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="141"/>
     <source>missing</source>
     <translation>chybějící</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="142"/>
     <source>type error</source>
     <translation>chyba typu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="129"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="143"/>
     <source>no</source>
     <translation>ne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="130"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="144"/>
     <source>yes</source>
     <translation>ano</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="334"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="391"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="444"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Commit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="437"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="492"/>
     <source>There are no uncommitted changes available/selected.</source>
     <translation>Nezapsané změny nejsou dostupné/vybrané.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="457"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="513"/>
     <source>There are no unlocked files available/selected.</source>
     <translation>Odemčené soubory nejsou dostupné/vybrané.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="563"/>
     <source>There are no locked files available/selected.</source>
     <translation>Zamčené soubory nejsou dostupné/vybrané.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="487"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="546"/>
     <source>Break Lock</source>
     <translation>Prolomit zámek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="563"/>
     <source>Steal Lock</source>
     <translation>Scizit zámek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="68"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="77"/>
     <source>Add to repository</source>
     <translation>Přidat do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="79"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="417"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="471"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="417"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="471"/>
     <source>There are no unversioned entries available/selected.</source>
     <translation>Položky mimo verzi nejsou dostupné/vybrány.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="437"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="492"/>
     <source>Revert</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
@@ -34933,27 +34380,27 @@
     <translation>Seznam změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="83"/>
     <source>Add to Changelist</source>
     <translation>Přidat do seznamu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="535"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="597"/>
     <source>Remove from Changelist</source>
     <translation>Odebrat ze seznamu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="517"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="579"/>
     <source>There are no files available/selected not belonging to a changelist.</source>
     <translation>Nejsou dostupné/vybrány soubory, které nepatří do seznamu změn.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="535"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="597"/>
     <source>There are no files available/selected belonging to a changelist.</source>
     <translation>Nejsou dostupné/vybrány soubory, které patří do seznamu změn.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="334"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -36302,11 +35749,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="245"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="245"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
@@ -37174,11 +36616,6 @@
     <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="Templates/TemplateViewer.py" line="930"/>
-    <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>TemplatesPage</name>
@@ -38115,7 +37552,7 @@
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraného záznamu ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="64"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -38125,12 +37562,12 @@
     <translation>Zadejte vzorek cesty pro soubory s překlady</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="93"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="94"/>
     <source>Select translation file</source>
     <translation>Vybrat soubor s překladem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="118"/>
     <source>Select directory for binary translations</source>
     <translation>Výběr adresáře pro binární překlady</translation>
   </message>
@@ -38155,12 +37592,12 @@
 (Použijte &apos;%language%&apos; na místě kódu jazyka, např. i18n/eric5_%language%.ts)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="59"/>
     <source>Source Files ({0});;</source>
     <translation>Zdrojové soubory ({0});;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="62"/>
     <source>Forms Files ({0});;</source>
     <translation>Soubory s formuláři ({0});;</translation>
   </message>
@@ -38372,7 +37809,7 @@
 <context>
   <name>UIPreviewer</name>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="286"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="287"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>UI náhled</translation>
   </message>
@@ -38387,262 +37824,262 @@
     <translation>Výběr GUI tématu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="114"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="115"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="116"/>
-    <source>Ctrl+O</source>
-    <comment>File|Open</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="117"/>
-    <source>Open a UI file for display</source>
-    <translation>Otevřít UI soubory pro zobrazení</translation>
+    <source>Ctrl+O</source>
+    <comment>File|Open</comment>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="118"/>
+    <source>Open a UI file for display</source>
+    <translation>Otevřít UI soubory pro zobrazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="119"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new UI file for display.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto otevře a zobrazí nový UI soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="124"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="125"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="126"/>
-    <source>Ctrl+P</source>
-    <comment>File|Print</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="127"/>
-    <source>Print a screen capture</source>
-    <translation>Vytisknout sejmutou obrazovku</translation>
+    <source>Ctrl+P</source>
+    <comment>File|Print</comment>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="128"/>
+    <source>Print a screen capture</source>
+    <translation>Vytisknout sejmutou obrazovku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print a screen capture.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytiskne sejmutou obrazovku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="144"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="145"/>
     <source>&amp;Screen Capture</source>
     <translation>&amp;Sejmout obrazovku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="146"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="147"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Screen Capture</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="148"/>
-    <source>Save a screen capture to an image file</source>
-    <translation>Uložit sejmutou obrazovku jako obrázek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="149"/>
+    <source>Save a screen capture to an image file</source>
+    <translation>Uložit sejmutou obrazovku jako obrázek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="150"/>
     <source>&lt;b&gt;Screen Capture&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a screen capture to an image file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sejmout obrazovku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří se otisk obrazovky a uloží se do souboru jako obrázek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="155"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="156"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="157"/>
-    <source>Ctrl+Q</source>
-    <comment>File|Quit</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="158"/>
-    <source>Quit the application</source>
-    <translation>Ukončit aplikaci</translation>
+    <source>Ctrl+Q</source>
+    <comment>File|Quit</comment>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="159"/>
+    <source>Quit the application</source>
+    <translation>Ukončit aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konec&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aplikace se ukončí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="166"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="167"/>
-    <source>Ctrl+C</source>
-    <comment>Edit|Copy</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="168"/>
-    <source>Copy screen capture to clipboard</source>
-    <translation>Uložit sejmutou obrazovku do schránky</translation>
+    <source>Ctrl+C</source>
+    <comment>Edit|Copy</comment>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="169"/>
+    <source>Copy screen capture to clipboard</source>
+    <translation>Uložit sejmutou obrazovku do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="170"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy screen capture to clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat sejmutou obrazovku do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="175"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="176"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="177"/>
-    <source>Shift+F1</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="178"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+    <source>Shift+F1</source>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="179"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="180"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="189"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="190"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
+    <source>&amp;About</source>
+    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="191"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="192"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="197"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>O &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="198"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="199"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="200"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="201"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="212"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="213"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="222"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="223"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="228"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="229"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="239"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="240"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="249"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="250"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="253"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="254"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="276"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="277"/>
     <source>&lt;h3&gt; About UI Previewer &lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The UI Previewer loads and displays Qt User-Interface files with various styles, which are selectable via a selection list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;O UI náhledu&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;UI náhled načte a zobrazí Qt User-Interface soubory s různými styly, které lze vybrat ze seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="292"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="293"/>
     <source>Select UI file</source>
     <translation>Vybrat UI soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="292"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="293"/>
     <source>Qt User-Interface Files (*.ui)</source>
     <translation>Qt User-Interface soubory (*.ui)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="329"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="330"/>
     <source>Load UI File</source>
     <translation>Načíst UI soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="454"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="455"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="507"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="508"/>
     <source>There is no UI file loaded.</source>
     <translation>Žádný UI soubor nebyl načten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="489"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="490"/>
     <source>Printing the image...</source>
     <translation>Tisknu obrázek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="498"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="499"/>
     <source>Image sent to printer...</source>
     <translation>Obrázek byl odeslán na tiskárnu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="507"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="508"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="136"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="137"/>
     <source>Print preview a screen capture</source>
     <translation>Náhled zachycené obrazovky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="138"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="139"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview a screen capture.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Náhkled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhkled tisku zachycené obrazovky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="468"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="469"/>
     <source>Print Image</source>
     <translation>Tisk obrázku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="329"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="330"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="426"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="427"/>
     <source>Images ({0})</source>
     <translation>Obrázky ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="444"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="445"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38791,11 +38228,6 @@
     <translation>Zmenšit výšku o {0} body</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="338"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="350"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -39892,26 +39324,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
-    <source>Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
-    <source>&amp;Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
-    <source>Open Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít Python dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
-    <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Python dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí python dokumentaci. Pokud není adresář dokumentace nastaven, tak ve Windows se dokumentace hledá v adresáři odkud se python spouští a na Unixu v doc adresáři &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Pokud chcete jiný, nastavte si proměnnou prostředí PYTHONDOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2194"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API dokumentace</translation>
@@ -40856,21 +40268,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4884"/>
-    <source>Keyboard shortcut file (*.e4k);;Compressed keyboard shortcut file (*.e4kz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor eric4 klávesových zkratek (*.e4k);;Komprimovaný soubor eric4 klávesových zkratek (*.e4kz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
-    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
-    <source>Keyboard shortcut file (*.e4k *.e4kz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="5133"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -40881,11 +40278,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5098"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="5170"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -40896,11 +40288,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5177"/>
-    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="5311"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -41123,17 +40510,17 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="959"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="960"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1131"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1132"/>
     <source>Python2 interpreter not configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1176"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1177"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41744,11 +41131,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="211"/>
-    <source>The project retrieved from the repository does not contain an eric project file (*.e4p *.e4pz). Create it?</source>
-    <translation type="obsolete">Projekt vrácený z repozitáře neobsahuje eric projekt soubory (*.e4p *.e4pz *.e3p *.e3pz). Vytvořit je?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="211"/>
     <source>The project retrieved from the repository does not contain an eric project file (*.e4p). Create it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -42019,27 +41401,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
-    <source>Save to Pro&amp;ject</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do pro&amp;jektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="589"/>
-    <source>Save the current file to the current project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit aktuální soubor do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="591"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save to Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of the current editor window to the current project. After the file has been saved, it is automatically added to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Uložit do projektu&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do projektu. Po uložení bude soubor automaticky přidán do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
@@ -44116,22 +43477,22 @@
     <translation>Otevřené soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2981"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3606"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3605"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3602"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3601"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>Přid&amp;at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3604"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3603"/>
     <source>&amp;Edit...</source>
     <translation>&amp;Edit...</translation>
   </message>
@@ -44350,22 +43711,22 @@
     <translation>Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2981"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3261"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3260"/>
     <source>File: {0}</source>
     <translation>Soubor: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3265"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3264"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Řádek: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3270"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
     <source>Pos: {0:5}</source>
     <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
@@ -44821,11 +44182,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/OfflineStorage/WebDatabasesDialog.ui" line="43"/>
-    <source>Enter search term for cookies</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte hledaný výraz pro cookies</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/OfflineStorage/WebDatabasesDialog.ui" line="50"/>
     <source>Press to clear the search edit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -44921,47 +44277,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>WidgetWorkspace</name>
-  <message>
-    <location filename="Tools/TRPreviewer.py" line="733"/>
-    <source>Load UI File</source>
-    <translation type="obsolete">Načíst UI soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/TRPreviewer.py" line="733"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>XMLMessageDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="E5XML/XMLMessageDialog.ui" line="13"/>
-    <source>XML Parse Messages</source>
-    <translation type="obsolete">XML parse hlášení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5XML/XMLMessageDialog.py" line="34"/>
-    <source>Fatal Error</source>
-    <translation type="obsolete">Závažná chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5XML/XMLMessageDialog.py" line="37"/>
-    <source>Error</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5XML/XMLMessageDialog.py" line="40"/>
-    <source>Warning</source>
-    <translation type="obsolete">Varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5XML/XMLMessageDialog.py" line="43"/>
-    <source>Line: {0}, Column: {1}</source>
-    <translation type="obsolete">Řádek: {0}, sloupec: {1}</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>XMLStreamReaderBase</name>
   <message>
     <location filename="E5XML/XMLStreamReaderBase.py" line="54"/>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sat Feb 26 14:29:49 2011 +0100
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sun Feb 27 11:26:53 2011 +0100
@@ -250,7 +250,7 @@
 <context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="95"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Wähle ein Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -347,27 +347,27 @@
     <translation>&amp;Dateityp:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
     <source>Source Files</source>
     <translation>Quelldateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Forms Files</source>
     <translation>Formulare</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
+    <source>Interface Files</source>
+    <translation>Corba IDL Dateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
+    <source>Other Files (*)</source>
+    <translation>Andere Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
-    <source>Interface Files</source>
-    <translation>Corba IDL Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
-    <source>Other Files (*)</source>
-    <translation>Andere Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Resource Files</source>
     <translation>Resource Dateien</translation>
   </message>
@@ -375,7 +375,7 @@
 <context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="61"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation>Wähle das Zielverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -910,7 +910,7 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
@@ -965,12 +965,12 @@
     <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="43"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Projekteigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
@@ -1741,72 +1741,72 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="83"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="84"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Das Browser Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erlaubt es ihnen, sich leicht in der Verzeichnishierarchie ihres Systems zu bewegen, Python Programme zu identifizieren und diese in einem Quelltextfenster zu öffnen. Das Fenster stellt verschiedene Hierarchien dar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die erste wird nur angezeigt, wenn ein Programm zum debuggen geöffnet ist. Gewöhnlich werden alle zum Programm zugehörigen Python Dateien im selben Verzeichnis gespeichert, so dass sie über diese Hierarchie Zugriff auf das am meisten Benötigte haben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die nächste Hierarchie wird verwendet, um sich in den in der Python Variablen &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; gespeicherten Verzeichnissen zu bewegen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die restlichen Hierachien erlauben die Navigation im gesamten System. Unter UNIX wird gewöhnlich ein Verzeichnis mit &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; als Wurzel und eines mit dem Home-Verzeichnis des Nutzers angezeigt. Auf einem Windows System wird eine Hierarchie pro Laufwerk angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python Programme (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) werden mit einem Python Sinnbild dargestellt. Ein Rechtsklick bringt ein Kontextmenü, über das die Datei in einem Editor, zum Debuggen oder für einen Modultest geöffnet werden kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Kontextmenü einer Klasse, einer Funktion oder einer Methode öffnet die Datei, in der diese Klasse, Funktion oder Methode definiert ist, und stellt sicher, dass die richtige Codezeile sichtbar ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) werden mit einem Designer Sinnbild dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt-Designer zu öffnen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) werden mit eine Linguist Sinnbild dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt-Linguist zu öffnen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="199"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="200"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="177"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Modultest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="65"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="66"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Datei-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="238"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="239"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Neuer übergeordneter Ordner...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="214"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="215"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Vom Anfang entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="211"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="212"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Als übergeordneten Ordner hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="415"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="416"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Neuer übergeordneter Ordner</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="223"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>In diesem Verzeichnis suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="225"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>In diesem Verzeichnis suchen&amp;&amp;ersetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="243"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="244"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Einstellungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="187"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="188"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Mit Icon Editor öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="228"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="229"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="218"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Verzeichnis aktualisieren</translation>
   </message>
@@ -2235,7 +2235,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="92"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="93"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>Die Kodierung &apos;{0}&apos; ist für den übergebenen Text falsch.</translation>
   </message>
@@ -3497,12 +3497,12 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1245"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1256"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Verbindung für passives Debuggen empfangen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1258"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1270"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Verbindung für passives Debuggen geschlossen</translation>
   </message>
@@ -3519,12 +3519,12 @@
     <translation>geändert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Verbindung von ungültigem Rechner</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1114"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1124"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3533,7 +3533,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es wurde versucht, eine Verbindung von dem nicht zugelassenen Rechner &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; aufzubauen. Soll die Verbindung angenommen werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4703,17 +4703,17 @@
 <context>
   <name>DebuggerPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="100"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Wähle den Interpreter für den Debug Client</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="115"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Wähle den Debug Client</translation>
   </message>
@@ -5434,37 +5434,37 @@
     <translation>Das Downloadverzeichnis ({0}) konnte nicht erzeugt werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="341"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="349"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Öffnen der zu speichernden Datei: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="358"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Speichern: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="362"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="370"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Netzwerkfehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="470"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="478"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) - {3}</source>
     <translation>{0} von {1} ({2}/s) - {3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="471"/>
-    <source>?</source>
-    <translation>?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="479"/>
+    <source>?</source>
+    <translation>?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="487"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation>{0} heruntergeladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="482"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="490"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} von {1} - Angehalten</translation>
   </message>
@@ -6094,7 +6094,7 @@
 <context>
   <name>E5NetworkProxyFactory</name>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy Configuration Error</source>
     <translation>Proxykonfigurationsfehler</translation>
   </message>
@@ -6104,7 +6104,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Verbinden zu Proxy &apos;{0}&apos; mit:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host for protocol &apos;{0}&apos; configured.</source>
     <translation>Proxyverwendung ist aktiviert, aber es ist kein Proxyrechner für das Protokoll &apos;{0}&apos; konfiguriert.</translation>
   </message>
@@ -6296,7 +6296,7 @@
 <context>
   <name>EditBreakpointDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="113"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="114"/>
     <source>Select filename of the breakpoint</source>
     <translation>Wähle den Dateinamen des Haltepunktes aus</translation>
   </message>
@@ -6376,7 +6376,7 @@
     <translation>Aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="84"/>
     <source>Add Breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt hinzufügen</translation>
   </message>
@@ -7305,12 +7305,12 @@
     <translation>Liste der API Dateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>Select API file</source>
     <translation>Wähle API Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>API File (*.api);;All Files (*)</source>
     <translation>API Dateien (*.api);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -7335,7 +7335,7 @@
     <translation>Drücken, um eine API Datei aus der Liste installierter API Dateien zu wählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Von installierten APIs hinzufügen</translation>
   </message>
@@ -7345,17 +7345,17 @@
     <translation>Drücke, um die gewählte APIs Zusammenstellung zu übersetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="219"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="220"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>APIs übersetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation>Wähle aus der Liste installierter API Dateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="234"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="235"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation>Übersetzung abbrechen</translation>
   </message>
@@ -7370,12 +7370,12 @@
     <translation>Drücken, um eine API Datei aus der Liste von API Dateien, die von Plugins installierter wurden, zu wählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Von Plugin APIs hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation>Wähle aus der Liste von API Dateien, die von Plugins installierter wurden</translation>
   </message>
@@ -10066,12 +10066,12 @@
 <context>
   <name>EricapiConfigDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>Select output file</source>
     <translation>Wähle eine Ausgabedatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="200"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Wähle ein zu ignorierendes Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -10166,7 +10166,7 @@
     <translation>Liste von zu ignorierenden Verzeichnisnamen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>API files (*.api);;All files (*)</source>
     <translation>API Dateien (*.api);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -10298,22 +10298,22 @@
 <context>
   <name>EricdocConfigDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="260"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="261"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation>Wähle ein Ausgabeverzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="286"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Wähle ein zu ignorierendes Verzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Style sheet (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Style Sheet (*.css);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Select CSS style sheet</source>
     <translation>Wähle ein CSS Style Sheet</translation>
   </message>
@@ -10613,7 +10613,7 @@
     <translation>Gib einen Kurztitel für den obersten Eintrag ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="471"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="472"/>
     <source>Select output directory for QtHelp files</source>
     <translation>Wähle das Verzeichnis für die QtHelp Dateien</translation>
   </message>
@@ -10628,7 +10628,7 @@
     <translation>Erzeuge QtHelp Kollektionsdateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="45"/>
     <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:{BodyBgColor};color:{BodyColor}&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:{Level1HeaderBgColor};color:{Level1HeaderColor}&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:{Level2HeaderBgColor};color:{Level2HeaderColor}&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:{CFBgColor};color:{CFColor}&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:{LinkColor}&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
     <translation>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:{BodyBgColor};color:{BodyColor}&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:{Level1HeaderBgColor};color:{Level1HeaderColor}&quot;&gt;Ebene 1 Titel&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:{Level2HeaderBgColor};color:{Level2HeaderColor}&quot;&gt;Ebene 2 Titel&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:{CFBgColor};color:{CFColor}&quot;&gt;Klassen und Funktionen Titel&lt;/h2&gt;Normaler Text mit eingebetteten &lt;a style=&quot;color:{LinkColor}&quot;&gt;Verweisen&lt;/a&gt;.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
@@ -11137,7 +11137,7 @@
     <translation>nur Verzeichnisse anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="48"/>
     <source>Test</source>
     <translation>Test</translation>
   </message>
@@ -11268,7 +11268,7 @@
 <context>
   <name>FindFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="522"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="531"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Wähle ein Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -11463,17 +11463,17 @@
     <translation>Ersetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Ersetzen in Dateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="586"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="595"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden. Überspringe sie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden. Überspringe sie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11498,27 +11498,27 @@
     <translation>Ersttreffer öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="655"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="660"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="656"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="661"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>Invalid search expression</source>
     <translation>Ungültiger Suchausdruck</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Suchausdruck ist nicht gültig.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="600"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;The current and the original hash of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; are different. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 1: {1}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 2: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der aktuelle und der originale Hash-Wert der Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; sind unterschiedlich. Überspringe sie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 1: {1}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 2: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11616,22 +11616,22 @@
     <translation>Pfad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="56"/>
     <source>Opens the selected file</source>
     <translation>Öffnet die ausgewählte Datei</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="54"/>
+    <source>Press to stop the search</source>
+    <translation>Drücken, um die Suche anzuhalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="184"/>
+    <source>Select search directory</source>
+    <translation>Wähle das Suchverzeichnis</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
-    <source>Press to stop the search</source>
-    <translation>Drücken, um die Suche anzuhalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="183"/>
-    <source>Select search directory</source>
-    <translation>Wähle das Suchverzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="52"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Anhalten</translation>
   </message>
@@ -12588,22 +12588,22 @@
     <translation>Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="75"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="76"/>
     <source>Select Custom Viewer</source>
     <translation>Wähle anderen Betrachter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="89"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="90"/>
     <source>Select Web-Browser</source>
     <translation>Wähle Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="104"/>
     <source>Select PDF-Viewer</source>
     <translation>Wähle PDF-Viewer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="118"/>
     <source>Select CHM-Viewer</source>
     <translation>Wähle CHM-Viewer</translation>
   </message>
@@ -15184,12 +15184,12 @@
     <translation>Operation erzwingen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="43"/>
     <source>Mercurial Move</source>
     <translation>Mercurial Move</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="72"/>
     <source>Select target</source>
     <translation>Wähle Ziel aus</translation>
   </message>
@@ -15957,12 +15957,12 @@
 und in dieses Verzeichnis geschrieben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="58"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Wähle Repository-Verzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="72"/>
     <source>Select Project Directory</source>
     <translation>Wähle Projektverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -19205,7 +19205,7 @@
     <translation>Liste von Symbole Verzeichnissen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="124"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="125"/>
     <source>Select icon directory</source>
     <translation>Wähle Symbole Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -19400,7 +19400,7 @@
 <context>
   <name>InterfacePage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="223"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="224"/>
     <source>English</source>
     <comment>Translate this with your language</comment>
     <translation>Deutsch</translation>
@@ -19636,17 +19636,17 @@
     <translation>Layout auf Standardwerte zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="240"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="241"/>
     <source>System</source>
     <translation>System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Select style sheet file</source>
     <translation>Wähle ein Qt Style Sheet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -21759,207 +21759,207 @@
 <context>
   <name>MultiProject</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="475"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="474"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei sichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="552"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="551"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Neu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="565"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="564"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Öffnen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="577"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="576"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>Schl&amp;ießen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="588"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="587"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="599"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="598"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="611"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="610"/>
     <source>Add &amp;project...</source>
     <translation>&amp;Projekt hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="625"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="624"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="647"/>
+    <source>&amp;Multiproject</source>
+    <translation>&amp;Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="648"/>
-    <source>&amp;Multiproject</source>
-    <translation>&amp;Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="649"/>
     <source>Open &amp;Recent Multiprojects</source>
     <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Mehrfachprojekte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="688"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="687"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation>Mehrfachprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="746"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="745"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>Read multiproject file</source>
     <translation>Mehrfachprojektdatei lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Mehrfachprojektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>Save multiproject file</source>
     <translation>Mehrfachprojektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Mehrfachprojektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="565"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="564"/>
     <source>Open multiproject</source>
     <translation>Mehrfachprojekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="460"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="459"/>
     <source>Multiproject Files (*.e4m)</source>
     <translation>Mehrfachprojekt Dateien (*.e4m)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="599"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="598"/>
     <source>Save multiproject as</source>
     <translation>Mehrfachprojekt speichern unter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="499"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="498"/>
     <source>Close Multiproject</source>
     <translation>Mehrfachprojekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="499"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="498"/>
     <source>The current multiproject has unsaved changes.</source>
     <translation>Das aktuelle Mehrfachprojekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="552"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="551"/>
     <source>New multiproject</source>
     <translation>Neues Mehrfachprojekt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="555"/>
+    <source>Generate a new multiproject</source>
+    <translation>Erstelle ein neues Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="556"/>
-    <source>Generate a new multiproject</source>
-    <translation>Erstelle ein neues Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Mehrfachprojektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="568"/>
+    <source>Open an existing multiproject</source>
+    <translation>Öffnet ein bestehendes Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="569"/>
-    <source>Open an existing multiproject</source>
-    <translation>Öffnet ein bestehendes Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="570"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Mehrfachprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="577"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="576"/>
     <source>Close multiproject</source>
     <translation>Mehrfachprojekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="579"/>
+    <source>Close the current multiproject</source>
+    <translation>Schließt das aktuelle Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="580"/>
-    <source>Close the current multiproject</source>
-    <translation>Schließt das aktuelle Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="581"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Mehrfachprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="588"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="587"/>
     <source>Save multiproject</source>
     <translation>Mehrfachprojekt speichern</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="590"/>
+    <source>Save the current multiproject</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="591"/>
-    <source>Save the current multiproject</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="592"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Mehrfachprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="602"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="601"/>
     <source>Save the current multiproject to a new file</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Mehrfachprojekt in eine neue Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="604"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="603"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Mehrfachprojekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="611"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="610"/>
     <source>Add project to multiproject</source>
     <translation>Projekt zum Mehrfachprojekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="615"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="614"/>
     <source>Add a project to the current multiproject</source>
     <translation>Ein Projekt zum aktuellen Mehrfachprojekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="617"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="616"/>
     <source>&lt;b&gt;Add project...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a project to the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Projekt hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Projekt zum aktuellen Mehrfachprojekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="625"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="624"/>
     <source>Multiproject properties</source>
     <translation>Mehrfachprojekteigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="627"/>
+    <source>Show the multiproject properties</source>
+    <translation>Zeigt die Mehrfachprojekt Eigenschaften an</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="628"/>
-    <source>Show the multiproject properties</source>
-    <translation>Zeigt die Mehrfachprojekt Eigenschaften an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="629"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the multiproject properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Mehrfachprojekt Eigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="475"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="474"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22327,7 +22327,7 @@
     <translation>Gib den Namen der Datei für den Quelltext ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/NewDialogClassDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="Project/NewDialogClassDialog.py" line="50"/>
     <source>Select source directory</source>
     <translation>Wähle das Quelltextverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -23603,27 +23603,27 @@
 <context>
   <name>PluginInstallWidget</name>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="55"/>
     <source>&lt; Back</source>
     <translation>&lt; Zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="57"/>
     <source>Next &gt;</source>
     <translation>Weiter &gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="64"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="66"/>
     <source>User plugins directory</source>
     <translation>Nutzer Plugin Verzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="69"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="71"/>
     <source>Global plugins directory</source>
     <translation>Globales Plugin Verzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="133"/>
     <source>Plugin ZIP-Archives:
 {0}
 
@@ -23636,82 +23636,82 @@
 {1} ({2})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="147"/>
     <source>Select plugin ZIP-archives</source>
     <translation>Wähle Plugin ZIP-Archive</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="147"/>
     <source>Plugin archive (*.zip)</source>
     <translation>Plugin Archiv (*.zip)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="207"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="209"/>
     <source>Installing {0} ...</source>
     <translation>Installiere {0} ...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="211"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="213"/>
     <source> ok</source>
     <translation> ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="218"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="220"/>
     <source>The plugins were installed successfully.</source>
     <translation>Die Plugins wurden erfolgreich installiert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="221"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="223"/>
     <source>Some plugins could not be installed.</source>
     <translation>Einige Plugins konnten nicht installiert werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="250"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="252"/>
     <source>&lt;p&gt;The archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="284"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid plugin ZIP-archive. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist kein gültiges Plugin ZIP-Archiv. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="264"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="266"/>
     <source>&lt;p&gt;The destination directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not writeable. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;In das Zielverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="320"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="322"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not contain a &apos;packageName&apos; attribute. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Plugin Modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; besitzt kein Attribut &apos;packageName&apos;. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="339"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Plugin Package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="348"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Plugin Modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="422"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="424"/>
     <source>Error installing plugin. Reason: {0}</source>
     <translation>Fehler bei der Plugin-Installation. Ursache: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="430"/>
     <source>Unspecific exception installing plugin.</source>
     <translation>Unbekannte Ausnahme bei der Plugin-Installation.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="59"/>
     <source>Install</source>
     <translation>Installieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="327"/>
+    <location filename="PluginManager/PluginInstallDialog.py" line="329"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin module &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not conform with the PyQt v2 API. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Plugin Modul &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verwendet nicht die PyQt API Version 2. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -24037,17 +24037,17 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="895"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="897"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Konfiguration exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="921"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="923"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Konfiguration importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="921"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="923"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation>Properties Dateien (*.ini);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -24174,77 +24174,77 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="44"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="45"/>
     <source>Press to search for programs</source>
     <translation>Drücke, um nach Programmen zu suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="82"/>
     <source>Translation Converter (Qt4)</source>
     <translation>Compiler für Übersetzungsdatei (Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="88"/>
     <source>Qt4 Designer</source>
     <translation>Qt4 Designer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="93"/>
     <source>Qt4 Linguist</source>
     <translation>Qt4 Linguist</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="98"/>
     <source>Qt4 Assistant</source>
     <translation>Qt4 Assistant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="102"/>
     <source>Translation Extractor (Python, Qt4)</source>
     <translation>Übersetzungsextraktor (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="107"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="106"/>
     <source>Forms Compiler (Python, Qt4)</source>
     <translation>Formularcompiler (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="110"/>
     <source>Resource Compiler (Python, Qt4)</source>
     <translation>Resourcencompiler (Python, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="130"/>
     <source>Forms Compiler (Ruby, Qt4)</source>
     <translation>Formularcompiler (Ruby, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="135"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="134"/>
     <source>Resource Compiler (Ruby, Qt4)</source>
     <translation>Resourcencompiler (Ruby, Qt4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="143"/>
     <source>CORBA IDL Compiler</source>
     <translation>CORBA IDL Compiler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="232"/>
     <source>(not configured)</source>
     <translation>(nicht konfiguriert)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="267"/>
     <source>(not executable)</source>
     <translation>(nicht ausführbar)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="294"/>
     <source>(not found)</source>
     <translation>(nicht gefunden)</translation>
   </message>
@@ -24254,42 +24254,32 @@
     <translation>Externe Programme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="280"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="265"/>
     <source>(unknown)</source>
     <translation>(unbekannt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="175"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="160"/>
     <source>Spell Checker - PyEnchant</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung - PyEnchant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="121"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="120"/>
     <source>Forms Compiler (Python, PySide)</source>
     <translation>Formularcompiler (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="124"/>
     <source>Resource Compiler (Python, PySide)</source>
     <translation>Resourcencompiler (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="116"/>
     <source>Translation Extractor (Python, PySide)</source>
     <translation>Übersetzungsextraktor (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="141"/>
-    <source>Eric5 Translation Previewer</source>
-    <translation>Eric5 Übersetzungsvorschau</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="147"/>
-    <source>Eric5 Forms Previewer</source>
-    <translation>Eric5 Formularbetrachter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="176"/>
     <source>Source Highlighter - Pygments</source>
     <translation>Quelltextfärber - Pygments</translation>
   </message>
@@ -24322,12 +24312,12 @@
     <translation>Projektverzeichnis erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2850"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Projekt speichern unter</translation>
   </message>
@@ -24347,132 +24337,132 @@
     <translation>Das aktuelle Projekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3027"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2837"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2837"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2845"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Neu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2841"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2849"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Erstelle ein neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2842"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2850"/>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2858"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Öffnen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2854"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2855"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2862"/>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2863"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Projekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2862"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2870"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>Schl&amp;ießen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2865"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2866"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2873"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2874"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2881"/>
     <source>Save project</source>
     <translation>Projekt speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2876"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2885"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2887"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2895"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2896"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2933"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2929"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2937"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2931"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzung hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Projekt Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2954"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zeigt die Projekt Eigenschaften an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2963"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Projekt Eigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3225"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
     <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
   </message>
@@ -24482,17 +24472,17 @@
     <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2939"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2942"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2950"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
   </message>
@@ -24512,22 +24502,22 @@
     <translation>Sprache hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2884"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2892"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3648"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3518"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
   </message>
@@ -24547,147 +24537,147 @@
     <translation>Projekt Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3063"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3071"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Session laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3066"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3074"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3088"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3083"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3084"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3092"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3237"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>&amp;Prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Quelltext Metriken</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3118"/>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>&amp;Quelltext Metriken...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Zeige einige Quelltext Metriken für das Projekt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Metriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltext Metriken für alle Python Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Python Quelltext Abdeckung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3130"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3133"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profildaten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation>&amp;Profildaten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3148"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3239"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>&amp;Zeige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3794"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
+    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
+    <source>Coverage Data</source>
+    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3229"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>&amp;Prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3110"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Quelltext Metriken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3110"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>&amp;Quelltext Metriken...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3113"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Zeige einige Quelltext Metriken für das Projekt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3115"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Metriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltext Metriken für alle Python Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Python Quelltext Abdeckung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3125"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3127"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3807"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profildaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation>&amp;Profildaten...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3138"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3140"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3231"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>&amp;Zeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3786"/>
-    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
-    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3740"/>
-    <source>Coverage Data</source>
-    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3226"/>
     <source>&amp;Version Control</source>
     <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3155"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3150"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3158"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zeigt ein Diagramm des Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3152"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3160"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Applikations-Diagramm...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt ein Diagramm des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3240"/>
     <source>&amp;Diagrams</source>
     <translation>&amp;Diagramme</translation>
   </message>
@@ -24697,37 +24687,37 @@
     <translation>Projektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3769"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3807"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3815"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2911"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2911"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2919"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2915"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2923"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2917"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2925"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -24817,17 +24807,17 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Projekt Session Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3097"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Session löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3100"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3108"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Löscht die Projekt Session Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3101"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Session Datei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -24837,7 +24827,7 @@
     <translation>Ruby Dateien (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -24852,7 +24842,7 @@
     <translation>Sonstige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3868"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -24917,152 +24907,152 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3005"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3005"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3013"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Debugger &amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3008"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3009"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3016"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3016"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>&amp;Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3019"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften laden</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3027"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3038"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3041"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3049"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3061"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3244"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Debugger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3241"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3028"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3039"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3050"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3236"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Debugger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Session</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3020"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3031"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3062"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2974"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2974"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2982"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2985"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2979"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2987"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3237"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2897"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2897"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2901"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2909"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Fügt Dateien zum aktuellen Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2902"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2910"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem Dateien zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann. Der Ort, an dem sie eingefügt werden, wird durch die Dateinamenerweiterung bestimmt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25087,17 +25077,17 @@
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3224"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3232"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3339"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3347"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
@@ -25127,32 +25117,32 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2965"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2973"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zeigt die Nutzer bezogenen Projektdaten an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2967"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2975"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nutzer bezogene Projektdaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um Nutzer bezogene Projektdaten zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2566"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Syntaxfehler gefunden</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="2566"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2574"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Das Projekt beinhaltet %n Datei mit Syntaxfehlern.</numerusform>
@@ -25160,47 +25150,47 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3991"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Erzeuge Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3161"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3175"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3183"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3964"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3991"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3999"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4008"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4016"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4024"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4028"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4036"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25230,22 +25220,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4062"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4070"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3198"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4162"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25265,32 +25255,32 @@
     <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze &apos;%language%&apos; anstelle des Sprachcodes):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3639"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Ignoriere Übersteuerung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3648"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2989"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2989"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2992"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3000"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zeigt die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2994"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3002"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lexer Zuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexer Zuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -25315,42 +25305,42 @@
     <translation>Eric Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3165"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3173"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Erzeugt eine erste PKGLIST Datei für ein eric5 Plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3167"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3175"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste List von Dateien, die in ein eric5 Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3179"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3187"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3194"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3202"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3204"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4050"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4074"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4082"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -28929,7 +28919,7 @@
     <translation>Gib den Pfad des Qt4 Übersetzungenverzeichnisses ein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="76"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="74"/>
     <source>Select Qt4 Translations Directory</source>
     <translation>Wähle Qt4 Übersetzungenverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -28999,7 +28989,7 @@
     <translation>Das Qt4 Verzeichnis mittels eines Verzeichnisauswahldialoges wählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="62"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="60"/>
     <source>Select Qt4 Directory</source>
     <translation>Wähle das Qt4 Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -29853,22 +29843,22 @@
     <translation>Wähle die Projektausnahmenliste mittels eines Dateiauswahldialoges</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="46"/>
     <source>&lt;default&gt;</source>
     <translation>&lt;Standard&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="75"/>
     <source>Select project word list</source>
     <translation>Wähle Projektwörterliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="92"/>
     <source>Dictionary File (*.dic);;All Files (*)</source>
     <translation>Wörterbuch (*.dic);;Alle Dateien(*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="Project/SpellingPropertiesDialog.py" line="92"/>
     <source>Select project exclude list</source>
     <translation>Wähle Projektausnahmenliste</translation>
   </message>
@@ -30178,12 +30168,12 @@
     <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="91"/>
     <source>Select Database File</source>
     <translation>Wähle Datenbankdatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="SqlBrowser/SqlConnectionDialog.py" line="91"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -30790,12 +30780,12 @@
 <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="119"/>
     <source>Working directory</source>
     <translation>Arbeitsverzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Debugger/StartDialog.py" line="75"/>
     <source>Clear Histories</source>
     <translation>Histories löschen</translation>
   </message>
@@ -31802,7 +31792,7 @@
 <context>
   <name>SvnCommandDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.py" line="68"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.py" line="69"/>
     <source>Working directory</source>
     <translation>Arbeitsverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -31945,12 +31935,12 @@
 <context>
   <name>SvnCopyDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="43"/>
     <source>Subversion Move</source>
     <translation>Subversion Verschieben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.py" line="72"/>
     <source>Select target</source>
     <translation>Wähle Ziel aus</translation>
   </message>
@@ -32836,12 +32826,12 @@
 <context>
   <name>SvnNewProjectOptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="59"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Wähle Repository-Verzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="84"/>
     <source>Select Project Directory</source>
     <translation>Wähle Projektverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -32954,7 +32944,7 @@
 <context>
   <name>SvnOptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.py" line="62"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation>Wähle Repository-Verzeichnis</translation>
   </message>
@@ -33911,7 +33901,7 @@
 <context>
   <name>SvnPropSetDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.py" line="40"/>
     <source>Select file for property</source>
     <translation>Wähle Datei für die Eigenschaft</translation>
   </message>
@@ -34243,152 +34233,152 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="145"/>
     <source>normal</source>
     <translation>normal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="119"/>
-    <source>added</source>
-    <translation>hinzugefügt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="120"/>
-    <source>deleted</source>
-    <translation>gelöscht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="132"/>
-    <source>modified</source>
-    <translation>modifiziert</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="133"/>
+    <source>added</source>
+    <translation>hinzugefügt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="134"/>
+    <source>deleted</source>
+    <translation>gelöscht</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="146"/>
+    <source>modified</source>
+    <translation>modifiziert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="147"/>
     <source>conflict</source>
     <translation>Konflikt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="140"/>
     <source>unversioned</source>
     <translation>unversioniert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="141"/>
     <source>missing</source>
     <translation>fehlt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="142"/>
     <source>type error</source>
     <translation>Typfehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="129"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="143"/>
     <source>no</source>
     <translation>nein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="130"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="144"/>
     <source>yes</source>
     <translation>ja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="138"/>
     <source>external</source>
     <translation>Extern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="139"/>
     <source>ignored</source>
     <translation>ignoriert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="218"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="233"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation>Subversion Status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="65"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="74"/>
     <source>Commit changes to repository...</source>
     <translation>Änderungen einpflegen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="391"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="444"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="437"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="492"/>
     <source>There are no uncommitted changes available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine nicht eingepflegten Änderungen vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="457"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="513"/>
     <source>Lock</source>
     <translation>Sperren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="472"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="529"/>
     <source>Unlock</source>
     <translation>Entsperren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="84"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="94"/>
     <source>Break lock</source>
     <translation>Sperre brechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="86"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="97"/>
     <source>Steal lock</source>
     <translation>Sperre stehlen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="123"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="137"/>
     <source>locked</source>
     <translation>gesperrt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="138"/>
     <source>other lock</source>
     <translation>fremdgesperrt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="139"/>
     <source>stolen lock</source>
     <translation>Sperre gestohlen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="140"/>
     <source>broken lock</source>
     <translation>Sperre gebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="136"/>
     <source>not locked</source>
     <translation>nicht gesperrt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="136"/>
     <source>replaced</source>
     <translation>ersetzt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="457"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="513"/>
     <source>There are no unlocked files available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine ungesperrten Dateien vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="563"/>
     <source>There are no locked files available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine gesperrten Dateien vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="487"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="546"/>
     <source>Break Lock</source>
     <translation>Sperre brechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="563"/>
     <source>Steal Lock</source>
     <translation>Sperre stehlen</translation>
   </message>
@@ -34500,52 +34490,52 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="57"/>
     <source>Press to refresh the status display</source>
     <translation>Drücken, um die Statusanzeige zu erneuern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="89"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="101"/>
     <source>Adjust column sizes</source>
     <translation>Spaltengrößen anpassen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="334"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="55"/>
     <source>Refresh</source>
     <translation>Erneuern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="68"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="77"/>
     <source>Add to repository</source>
     <translation>Zum Repository hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="79"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Änderungen rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="417"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="471"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="417"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="471"/>
     <source>There are no unversioned entries available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine unversionierten Einträge vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="437"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="492"/>
     <source>Revert</source>
     <translation>Rückgängig machen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="334"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
@@ -34555,22 +34545,22 @@
     <translation>Änderungsliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="83"/>
     <source>Add to Changelist</source>
     <translation>Zu Änderungsliste hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="535"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="597"/>
     <source>Remove from Changelist</source>
     <translation>Von Änderungsliste entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="517"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="579"/>
     <source>There are no files available/selected not belonging to a changelist.</source>
     <translation>Es sind keine Dateien vorhanden/ausgewählt, die nicht zu einer Änderungsliste gehören.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="535"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="597"/>
     <source>There are no files available/selected belonging to a changelist.</source>
     <translation>Es sind keine Dateien vorhanden/ausgewählt, die zu einer Änderungsliste gehören.</translation>
   </message>
@@ -37743,17 +37733,17 @@
     <translation>Löscht den ausgewählte Eintrag aus der Liste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="59"/>
     <source>Source Files ({0});;</source>
     <translation>Quelldateien ({0});;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="62"/>
     <source>Forms Files ({0});;</source>
     <translation>Formulare ({0});;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="64"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -37763,12 +37753,12 @@
     <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="93"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="94"/>
     <source>Select translation file</source>
     <translation>Wähle Übersetzungsdatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="118"/>
     <source>Select directory for binary translations</source>
     <translation>Wähle Verzeichnis für binäre Übersetzungsdateien</translation>
   </message>
@@ -38001,7 +37991,7 @@
 <context>
   <name>UIPreviewer</name>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="286"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="287"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>UI Betrachter</translation>
   </message>
@@ -38016,262 +38006,262 @@
     <translation>Wähle den Oberflächenstil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="114"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="115"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>Datei &amp;öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="118"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="119"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new UI file for display.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Datei öffnen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet eine neue UI-Datei für die Anzeige.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="155"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="156"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>B&amp;eenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="158"/>
-    <source>Quit the application</source>
-    <translation>Beendet die Applikation</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="159"/>
+    <source>Quit the application</source>
+    <translation>Beendet die Applikation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Beenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Beendet die Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="175"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="176"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="178"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="179"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="180"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige kontextsensitive Hilfe an&lt;b&gt;&lt;/p&gt;Im &quot;Was ist das?&quot; Modus (der Mauszeiger stellt einen Pfeil mit Fragezeichen dar) wird auf einen Mausklick eine kurze Hilfebeschreibung zu dem ausgewählten MMI-Element angezeigt. In Dialogen kann diese Funktionalität durch den entsprechenden Knopf im Fensterkopf erreicht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="189"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>Ü&amp;ber</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="190"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
+    <source>&amp;About</source>
+    <translation>Ü&amp;ber</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="191"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="192"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Über&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="197"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>Über &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="198"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>Über &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="199"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zeige Informationen über das Qt Toolkit an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="200"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="201"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="212"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="213"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>&amp;Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="228"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="229"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="276"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="277"/>
     <source>&lt;h3&gt; About UI Previewer &lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The UI Previewer loads and displays Qt User-Interface files with various styles, which are selectable via a selection list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt; Über UI Betrachter &lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Der UI Betrachter lädt Qt User-Interface Dateien und zeigt diese in verschiedenen Stilen, die über eine Auswahlliste gewählt werden können, an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="292"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="293"/>
     <source>Qt User-Interface Files (*.ui)</source>
     <translation>Qt Formulare (*.ui)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="292"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="293"/>
     <source>Select UI file</source>
     <translation>Wähle UI Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="329"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="330"/>
     <source>Load UI File</source>
     <translation>UI Datei laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="329"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="330"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geladen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="117"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="118"/>
     <source>Open a UI file for display</source>
     <translation>Öffnet eine UI Datei zur Anzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="124"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="125"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="127"/>
-    <source>Print a screen capture</source>
-    <translation>Ein Bildschirmfoto drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="128"/>
+    <source>Print a screen capture</source>
+    <translation>Ein Bildschirmfoto drucken</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print a screen capture.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Drucken&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ein Bildschirmfoto drucken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="144"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="145"/>
     <source>&amp;Screen Capture</source>
     <translation>&amp;Bildschirmfoto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="148"/>
-    <source>Save a screen capture to an image file</source>
-    <translation>Ein Bildschirmfoto in eine Datei schreiben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="165"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="168"/>
-    <source>Copy screen capture to clipboard</source>
-    <translation>Bildschormfoto in die Zwischenablage kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="169"/>
-    <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy screen capture to clipboard.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Kopieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopiert ein Bildschirmfoto in die Zwischenablage.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="222"/>
-    <source>&amp;Edit</source>
-    <translation>&amp;Bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="454"/>
-    <source>Save Image</source>
-    <translation>Bildschirmfoto speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="507"/>
-    <source>There is no UI file loaded.</source>
-    <translation>Es ist keine UI Datei geladen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="426"/>
-    <source>Images ({0})</source>
-    <translation>Bilder ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="444"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="489"/>
-    <source>Printing the image...</source>
-    <translation>Drucke das Bild...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="498"/>
-    <source>Image sent to printer...</source>
-    <translation>Bild wurde zum Drucker geschickt...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="149"/>
+    <source>Save a screen capture to an image file</source>
+    <translation>Ein Bildschirmfoto in eine Datei schreiben</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="166"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>&amp;Kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="169"/>
+    <source>Copy screen capture to clipboard</source>
+    <translation>Bildschormfoto in die Zwischenablage kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="170"/>
+    <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy screen capture to clipboard.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Kopieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopiert ein Bildschirmfoto in die Zwischenablage.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="223"/>
+    <source>&amp;Edit</source>
+    <translation>&amp;Bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="455"/>
+    <source>Save Image</source>
+    <translation>Bildschirmfoto speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="508"/>
+    <source>There is no UI file loaded.</source>
+    <translation>Es ist keine UI Datei geladen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="427"/>
+    <source>Images ({0})</source>
+    <translation>Bilder ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="445"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="490"/>
+    <source>Printing the image...</source>
+    <translation>Drucke das Bild...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="499"/>
+    <source>Image sent to printer...</source>
+    <translation>Bild wurde zum Drucker geschickt...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="150"/>
     <source>&lt;b&gt;Screen Capture&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a screen capture to an image file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Bildschirmfoto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ein Bildschirmfoto in eine Datei schreiben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="116"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="117"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation>Ctrl+O</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="126"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="127"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation>Ctrl+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="146"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="147"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Screen Capture</comment>
     <translation>Ctrl+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="157"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="158"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="167"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="168"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation>Ctrl+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="177"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="178"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="239"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="240"/>
     <source>File</source>
     <translation>Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="249"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="250"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="253"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="254"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="507"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="508"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Seitenansicht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="136"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="137"/>
     <source>Print preview a screen capture</source>
     <translation>Seitenansicht eines Bildschirmfotos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="138"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="139"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview a screen capture.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Seitenansicht&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die Seitenansicht eines Bildschirmfotos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="468"/>
+    <location filename="Tools/UIPreviewer.py" line="469"/>
     <source>Print Image</source>
     <translation>Bildschirmfoto drucken</translation>
   </message>
@@ -40707,17 +40697,17 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="959"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="960"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sie können %-Codes als Platzhalter in der Eingabe verwenden. Unterstützte Codes sind:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Spalte des Cursor des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Verzeichnis des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Dateiname des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Home-Verzeichnis des aktullen Nutzers&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Zeile des Cursor des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Pfad des aktuellen Projektes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selektierter Text des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Nutzername des aktuellen Nutzers&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;das Prozentzeichen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1131"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1132"/>
     <source>Python2 interpreter not configured.</source>
     <translation>Kein Python2 Interpreter konfiguriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1176"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1177"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
     <translation>Python2 Interpreter wurde nicht innerhalb von 30s beendet.</translation>
   </message>
@@ -41423,7 +41413,7 @@
 <context>
   <name>ViewManager</name>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3261"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3260"/>
     <source>File: {0}</source>
     <translation>Datei: {0}</translation>
   </message>
@@ -41868,7 +41858,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Alle Faltungen umschalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schaltet alle Faltungen des aktuellen Editors um.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2981"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -42853,17 +42843,17 @@
     <translation>Ge&amp;merkte Dateien</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3606"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3605"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3602"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3601"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3604"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3603"/>
     <source>&amp;Edit...</source>
     <translation>&amp;Bearbeiten...</translation>
   </message>
@@ -43126,7 +43116,7 @@
     <translation>Shift+Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2981"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -43886,12 +43876,12 @@
     <translation>Rechtschreibung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3265"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3264"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Zeile: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3270"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
     <source>Pos: {0:5}</source>
     <translation>Pos: {0:5}</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_en.ts	Sat Feb 26 14:29:49 2011 +0100
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Sun Feb 27 11:26:53 2011 +0100
@@ -333,32 +333,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
     <source>Source Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
-    <source>Forms Files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
-    <source>Resource Files</source>
+    <source>Forms Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
-    <source>Interface Files</source>
+    <source>Resource Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
+    <source>Interface Files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
     <source>Other Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="95"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -444,7 +444,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="61"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -890,7 +890,7 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -945,12 +945,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="43"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="61"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1713,72 +1713,72 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="65"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="66"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="83"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="84"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="199"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="200"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="177"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="228"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="229"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="187"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="188"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="243"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="244"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="238"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="239"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="211"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="212"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="214"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="215"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="218"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="223"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="225"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="415"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="416"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2200,7 +2200,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="92"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="93"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3472,29 +3472,29 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="572"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1114"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1124"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1245"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1256"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1258"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1270"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4845,17 +4845,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="100"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="115"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5381,37 +5381,37 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="341"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="349"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="358"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="362"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="370"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="470"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="478"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) - {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="471"/>
-    <source>?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="479"/>
+    <source>?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="487"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="482"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="490"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6032,12 +6032,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy Configuration Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="129"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="130"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host for protocol &apos;{0}&apos; configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6304,12 +6304,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="84"/>
     <source>Add Breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="113"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="114"/>
     <source>Select filename of the breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7263,7 +7263,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7273,7 +7273,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7283,32 +7283,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="219"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="220"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>Select API file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="128"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
     <source>API File (*.api);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="188"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="234"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="235"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10128,17 +10128,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>Select output file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
     <source>API files (*.api);;All files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="200"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10531,32 +10531,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="45"/>
     <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:{BodyBgColor};color:{BodyColor}&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:{Level1HeaderBgColor};color:{Level1HeaderColor}&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:{Level2HeaderBgColor};color:{Level2HeaderColor}&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:{CFBgColor};color:{CFColor}&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:{LinkColor}&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="260"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="261"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="286"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Select CSS style sheet</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="324"/>
     <source>Style sheet (*.css);;All files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="471"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="472"/>
     <source>Select output directory for QtHelp files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11089,7 +11089,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="48"/>
     <source>Test</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11400,47 +11400,47 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>Invalid search expression</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="364"/>
     <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="522"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="531"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="586"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="595"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="629"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="634"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="655"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="660"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="656"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="661"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="600"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;The current and the original hash of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; are different. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 1: {1}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 2: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11538,22 +11538,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
     <source>Stop</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="54"/>
     <source>Press to stop the search</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="56"/>
     <source>Opens the selected file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="183"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="184"/>
     <source>Select search directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -12523,22 +12523,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="75"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="76"/>
     <source>Select Custom Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="89"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="90"/>
     <source>Select Web-Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="104"/>
     <source>Select PDF-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="118"/>
     <source>Select CHM-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15096,12 +15096,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="43"/>
     <source>Mercurial Move</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.py" line="72"/>
     <source>Select target</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15862,12 +15862,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="58"/>
     <source>Select Repository-Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.py" line="72"/>
     <source>Select Project Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -19105,7 +19105,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="124"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.py" line="125"/>
     <source>Select icon directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -19610,23 +19610,23 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="240"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="241"/>
     <source>System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="223"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="224"/>
     <source>English</source>
     <comment>Translate this with your language</comment>
     <translation>English</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Select style sheet file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="251"/>
     <source>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;All files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21644,207 +21644,207 @@
 <context>
   <name>MultiProject</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>Read multiproject file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="209"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="208"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>Save multiproject file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="248"/>
+    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="247"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.