Updated translations.

Sat, 05 Jul 2014 13:35:15 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 05 Jul 2014 13:35:15 +0200
changeset 3674
817bff442043
parent 3673
e26d7d0c1088
child 3675
aa48d3e9b008

Updated translations.

Graphics/UMLDialog.py file | annotate | diff | comparison | revisions
Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py file | annotate | diff | comparison | revisions
Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/Graphics/UMLDialog.py	Sat Jul 05 12:29:15 2014 +0200
+++ b/Graphics/UMLDialog.py	Sat Jul 05 13:35:15 2014 +0200
@@ -222,7 +222,7 @@
         self,
         self.tr("Save Diagram"),
         "",
-        self.tr("Eric6 Graphics File (*.e5g);;All Files (*)"),
+        self.tr("Eric Graphics File (*.e5g);;All Files (*)"),
         "",
         E5FileDialog.Options(E5FileDialog.DontConfirmOverwrite))
       if not fname:
@@ -280,7 +280,7 @@
       self,
       self.tr("Load Diagram"),
       "",
-      self.tr("Eric6 Graphics File (*.e5g);;All Files (*)"))
+      self.tr("Eric Graphics File (*.e5g);;All Files (*)"))
     if not filename:
       # Cancelled by user
       return False
--- a/Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py	Sat Jul 05 12:29:15 2014 +0200
+++ b/Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py	Sat Jul 05 13:35:15 2014 +0200
@@ -25,12 +25,12 @@
     remaining = QCoreApplication.translate(
       "DownloadUtilities",
       "%n:{0:02} minutes remaining""", "",
-      QCoreApplication, minutes).format(seconds)
+      minutes).format(seconds)
   else:
     seconds = int(timeRemaining)
     remaining = QCoreApplication.translate(
       "DownloadUtilities",
-      "%n seconds remaining", "", QCoreApplication, seconds)
+      "%n seconds remaining", "", seconds)
   
   return remaining
 
--- a/Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py	Sat Jul 05 12:29:15 2014 +0200
+++ b/Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py	Sat Jul 05 13:35:15 2014 +0200
@@ -471,10 +471,10 @@
   
   "FE302+": lambda n=1: QCoreApplication.translate(
     'CodeStyleFixer',
-    "%n blank line(s) inserted.", '', QCoreApplication.CodecForTr, n),
+    "%n blank line(s) inserted.", '', n),
   "FE302-": lambda n=1: QCoreApplication.translate(
     'CodeStyleFixer',
-    "%n superfluous lines removed", '', QCoreApplication.CodecForTr, n),
+    "%n superfluous lines removed", '', n),
   
   "FE303": QCoreApplication.translate(
     'CodeStyleFixer',
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sat Jul 05 12:29:15 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sat Jul 05 13:35:15 2014 +0200
@@ -33,7 +33,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;{0} je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="24"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="25"/>
     <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41,42 +41,42 @@
 <context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="84"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="95"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="95"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="100"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="101"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
     <source>About {0}</source>
     <translation>O aplikaci {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
     <source>&amp;About {0}</source>
     <translation>O &amp;aplikaci {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="86"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="87"/>
     <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -325,27 +325,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="453"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="391"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="399"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="476"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="270"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
@@ -355,22 +355,22 @@
     <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="378"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="386"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="476"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="453"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -378,27 +378,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="121"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation type="unfinished">Přidat vlastní pravidlo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="121"/>
     <source>Write your rule here:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="172"/>
     <source>Add Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="171"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="174"/>
     <source>Remove Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="223"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226"/>
     <source>{0} (recently updated)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1122,7 +1122,7 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="79"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="80"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
@@ -1182,12 +1182,12 @@
     <translation>&amp;Popis:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="59"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="79"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="80"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
@@ -1492,32 +1492,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="164"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="165"/>
     <source>Restart background client?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="189"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="190"/>
     <source>An error in Erics background client stopped the service.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="356"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="357"/>
     <source>Erics background client disconnected because of an unknown reason.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="362"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="363"/>
     <source>Background client disconnected.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="362"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="363"/>
     <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnect because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="164"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="165"/>
     <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It&apos;s used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Yes&apos;&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Retry&apos;&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;No&apos;&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1791,32 +1791,32 @@
     <translation>Přidat s&amp;ložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="145"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="147"/>
     <source>Open in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít v novém &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="149"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="150"/>
     <source>Edit &amp;Name</source>
     <translation>Editovat &amp;název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="152"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="153"/>
     <source>Edit &amp;Address</source>
     <translation>Editovat &amp;adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="154"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="155"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="263"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="264"/>
     <source>New Folder</source>
     <translation>Nová složka</translation>
   </message>
@@ -1826,7 +1826,7 @@
     <translation>Stisknout pro smazání vybraných položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="159"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -1859,27 +1859,27 @@
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="94"/>
     <source>Choose Directory ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="104"/>
     <source>Choose File ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="133"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="136"/>
     <source>Finish</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="151"/>
     <source>Error importing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1910,32 +1910,32 @@
 <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27"/>
     <source>Bookmarks Bar</source>
     <translation>Panel záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="28"/>
     <source>Bookmarks Menu</source>
     <translation>Menu záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="140"/>
     <source>Loading Bookmarks</source>
     <translation>Nahrání záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="154"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155"/>
     <source>Toolbar Bookmarks</source>
     <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="160"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="161"/>
     <source>Menu</source>
     <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="206"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="207"/>
     <source>Saving Bookmarks</source>
     <translation>Ukládání záložek</translation>
   </message>
@@ -1955,37 +1955,37 @@
     <translation type="obsolete">Importovat záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="368"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="369"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="393"/>
     <source>Exporting Bookmarks</source>
     <translation>Exportování záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="533"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="534"/>
     <source>Remove Bookmark</source>
     <translation>Odebrat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="575"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576"/>
     <source>Insert Bookmark</source>
     <translation>Vložit záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="616"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617"/>
     <source>Name Change</source>
     <translation>Změnit název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="620"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621"/>
     <source>Address Change</source>
     <translation>Změnit adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="206"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="207"/>
     <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
@@ -2006,12 +2006,12 @@
     <translation type="obsolete">Importováno {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="393"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="408"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="409"/>
     <source>Converted {0}</source>
     <translation>Konvertováno {0}</translation>
   </message>
@@ -2028,12 +2028,12 @@
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="368"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="369"/>
     <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="140"/>
     <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -2042,27 +2042,27 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenu</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="97"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="98"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation>Otevřít vše v tabech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="142"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="145"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="151"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="155"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="156"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -2070,17 +2070,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="279"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="280"/>
     <source>Default Home Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="282"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="283"/>
     <source>Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="286"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="287"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít vše v tabech</translation>
   </message>
@@ -2109,37 +2109,37 @@
 <context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="42"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="89"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="90"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="99"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="108"/>
-    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
-    <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="109"/>
+    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
+    <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="110"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="104"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -2180,72 +2180,72 @@
 <context>
   <name>BreakPointViewer</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="47"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="48"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="181"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="149"/>
     <source>Edit...</source>
     <translation>Editovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="150"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
     <source>Enable</source>
     <translation>Zapnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="185"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
     <source>Enable all</source>
     <translation>Zapnout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="153"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="154"/>
     <source>Disable</source>
     <translation>Vypnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="190"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="191"/>
     <source>Disable all</source>
     <translation>Vypnout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="157"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="158"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="195"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="196"/>
     <source>Delete all</source>
     <translation>Smazat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="160"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="161"/>
     <source>Goto</source>
     <translation>Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="183"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="184"/>
     <source>Enable selected</source>
     <translation>Zapnout vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="189"/>
     <source>Disable selected</source>
     <translation>Vypnout vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="193"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="194"/>
     <source>Delete selected</source>
     <translation>Smazat vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="198"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="199"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
@@ -2253,7 +2253,7 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="72"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="73"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
@@ -2263,77 +2263,77 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="219"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="221"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="194"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="196"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="278"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="280"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="232"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="234"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="235"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="237"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="243"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="245"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="487"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="490"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="246"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="248"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="283"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="285"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="205"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="207"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="250"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="252"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="239"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="241"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Obnovit složku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="260"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="262"/>
     <source>Goto</source>
     <translation type="unfinished">Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="364"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="366"/>
     <source>Line {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="92"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierarchy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierarchies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierarchy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierarchy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierarchy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierarchies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierarchy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierarchy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierarchies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2341,17 +2341,17 @@
 <context>
   <name>BrowserModel</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="63"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="65"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="680"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="686"/>
     <source>Attributes</source>
     <translation>Atributy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="635"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="641"/>
     <source>Globals</source>
     <translation>Globální</translation>
   </message>
@@ -2361,12 +2361,12 @@
     <translation type="obsolete">Atributy (globální)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="629"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="635"/>
     <source>Coding: {0}</source>
     <translation>Kódování: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="690"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="696"/>
     <source>Class Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2553,50 +2553,50 @@
     <translation>Zobrazuje stav serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="306"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="307"/>
     <source>Start Server</source>
     <translation>Spustit server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="152"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="153"/>
     <source>! Unknown command: {0}
 </source>
     <translation>!Neznámý příkaz: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="175"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="176"/>
     <source>* {0} has joined.
 </source>
     <translation>* {0} připojeno.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="212"/>
     <source>* {0} has left.
 </source>
     <translation>* {0} odešlo.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="317"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="318"/>
     <source>Stop Server</source>
     <translation>Zastavit server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="322"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="323"/>
     <source>! Server Error: {0}
 </source>
     <translation>!Chyba serveru: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="334"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="335"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation>Odpojeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="338"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="339"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Připojeno</translation>
   </message>
@@ -2631,27 +2631,27 @@
     <translation>Stisknutím zrušit sdílený editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="512"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="517"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="518"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="498"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="499"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="571"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="573"/>
     <source>Save Chat</source>
     <translation>Uložit pokec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="557"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="559"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -2661,12 +2661,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="586"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="588"/>
     <source>Error saving Chat</source>
     <translation>Chyba při ukládání pokecu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="586"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="588"/>
     <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Obsah pokecu se nepodařilo zapsat do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -2706,77 +2706,77 @@
     <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="503"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="504"/>
     <source>Cut all</source>
     <translation>Vyjmout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="507"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="508"/>
     <source>Copy all</source>
     <translation>Kopírovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="625"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="627"/>
     <source>Kick User</source>
     <translation>Vykopnout uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="629"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="631"/>
     <source>Ban User</source>
     <translation>Zakázat uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="633"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="635"/>
     <source>Ban and Kick User</source>
     <translation>Zakázat a vykopnout uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="662"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="664"/>
     <source>* {0} has been kicked.
 </source>
     <translation>* {0} bylo vykopnuto.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="678"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="680"/>
     <source>* {0} has been banned.
 </source>
     <translation>* {0} bylo zakázáno.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="694"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="696"/>
     <source>* {0} has been banned and kicked.
 </source>
     <translation>* {0} bylo zakázáno a vykopnuto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="571"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="573"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="187"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="188"/>
     <source>New User</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="187"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="188"/>
     <source>{0} has joined.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="218"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="219"/>
     <source>User Left</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="218"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="219"/>
     <source>{0} has left.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="241"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="242"/>
     <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2804,28 +2804,28 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="114"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="130"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="131"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; cannot be read.
 Reason: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="142"/>
     <source>Google Chrome Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="143"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="144"/>
     <source>Chromium Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="145"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="146"/>
     <source>Imported {0}</source>
     <translation type="unfinished">Importováno {0}</translation>
   </message>
@@ -2838,57 +2838,57 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="99"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished">Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="93"/>
     <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="97"/>
     <source>Show information about object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="101"/>
     <source>Delete object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="104"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos; to Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="106"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="107"/>
     <source>Remove &apos;{0}&apos; from Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="114"/>
     <source>Configure Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="261"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="262"/>
     <source>Flash Object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="264"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="265"/>
     <source>&lt;b&gt;Attribute Name&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="264"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="265"/>
     <source>&lt;b&gt;Value&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="279"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="280"/>
     <source>No information available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2896,7 +2896,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2936,7 +2936,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
     <source>Enter host name to add to whitelist:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3287,37 +3287,37 @@
     <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="63"/>
     <source>PEP-257</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="64"/>
     <source>Eric</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="65"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="66"/>
     <source>Statistics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="68"/>
     <source>Press to show some statistics for the last run</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="71"/>
     <source>Show</source>
     <translation type="unfinished">Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="73"/>
     <source>Press to show all files containing an issue</source>
     <translation type="unfinished">Stisknout pro zobrazení všech souborů, které obsahují problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="408"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="410"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
@@ -3327,7 +3327,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="503"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="505"/>
     <source>No issues found.</source>
     <translation type="unfinished">Žádné problémy nenalezeny.</translation>
   </message>
@@ -3352,7 +3352,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="461"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="463"/>
     <source>{0} (ignored)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3555,23 +3555,15 @@
     <source>One blank line inserted.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message numerus="yes">
+  <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="472"/>
     <source>%n blank line(s) inserted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="475"/>
     <source>%n superfluous lines removed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="479"/>
@@ -3644,7 +3636,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="575"/>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="576"/>
     <source> no message defined for code &apos;{0}&apos;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3728,27 +3720,27 @@
 <context>
   <name>ColorDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="125"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Editor není znám</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="125"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="77"/>
-    <source>QColorDialog Wizard</source>
-    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="73"/>
-    <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
-    <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="78"/>
+    <source>QColorDialog Wizard</source>
+    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
+    <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
+    <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="79"/>
     <source>&lt;b&gt;QColorDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QColorDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QColorDialog průvodce&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání všech parametrů potřebných pro vytvoření QColorDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -3942,12 +3934,12 @@
     <translation>Zelená</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="38"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="39"/>
     <source>Test</source>
     <translation>Test</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="73"/>
     <source>QColorDialog Wizard Error</source>
     <translation>Chyba v QColorDialog průvodci</translation>
   </message>
@@ -3987,7 +3979,7 @@
     <translation>Zadejte titulek dialogu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="73"/>
     <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Barva &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není platná.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4125,7 +4117,7 @@
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="446"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="448"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
@@ -4140,22 +4132,22 @@
     <translation>&amp;Synchronizovat vodorovné posuvníky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="360"/>
     <source>Total: {0}</source>
     <translation>Celkem: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="360"/>
-    <source>Changed: {0}</source>
-    <translation>Změněno: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="361"/>
-    <source>Added: {0}</source>
-    <translation>Přidáno: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="362"/>
+    <source>Changed: {0}</source>
+    <translation>Změněno: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="363"/>
+    <source>Added: {0}</source>
+    <translation>Přidáno: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="364"/>
     <source>Deleted: {0}</source>
     <translation>Smazáno: {0}</translation>
   </message>
@@ -4441,7 +4433,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="349"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč</translation>
+    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="422"/>
@@ -4463,6 +4455,11 @@
     <source>Code Checkers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="349"/>
+    <source>eric6 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>Connection</name>
@@ -4845,13 +4842,13 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="296"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="297"/>
     <source>Illegal address: {0}@{1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="389"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="390"/>
     <source>No servers present.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5040,42 +5037,42 @@
     <translation>&amp;Filtr pro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="513"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="516"/>
     <source>Code Generation</source>
     <translation>Generování kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="329"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="332"/>
     <source>uic error</source>
     <translation>uic chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="119"/>
     <source>Create Dialog Code</source>
     <translation>Vytvořit Dialog Code</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="119"/>
     <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
     <translation>Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="329"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="332"/>
     <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="398"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="401"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="434"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="437"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="513"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="516"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5118,7 +5115,7 @@
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="675"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="679"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
@@ -5133,7 +5130,7 @@
     <translation type="obsolete">Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1277"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1281"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -5142,18 +5139,18 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="675"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="679"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1457"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1461"/>
     <source>Passive debug connection received
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1471"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1475"/>
     <source>Passive debug connection closed
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -5162,162 +5159,162 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1730"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="175"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="180"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Spustit aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="179"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="181"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1745"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="190"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="195"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="194"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="204"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="206"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="204"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="206"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="209"/>
-    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
-    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211"/>
+    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
+    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="225"/>
-    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
-    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="227"/>
+    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
+    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="237"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="239"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="237"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="239"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Profilovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="241"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="244"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="252"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="252"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
-    <source>Profile the current Project</source>
-    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="257"/>
+    <source>Profile the current Project</source>
+    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1851"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="268"/>
     <source>&amp;Debug Script...</source>
     <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="271"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
     <source>Debug the current Script</source>
     <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="272"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1866"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="284"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
-    <source>Debug the current Project</source>
-    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289"/>
+    <source>Debug the current Project</source>
+    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5327,7 +5324,7 @@
     <translation type="obsolete">Restartovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
   </message>
@@ -5337,355 +5334,355 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="332"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="332"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="335"/>
-    <source>Continue running the program from the current line</source>
-    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="337"/>
+    <source>Continue running the program from the current line</source>
+    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="348"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="348"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="353"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="354"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="367"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="369"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="368"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="370"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="383"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="385"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="397"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="397"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="418"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="418"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="423"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Stop debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="422"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2157"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="435"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="437"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2186"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="447"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Vykon&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449"/>
-    <source>Execute a one line statement in the current context</source>
-    <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451"/>
+    <source>Execute a one line statement in the current context</source>
+    <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="461"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="461"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="463"/>
-    <source>Configure variables type filter</source>
-    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="465"/>
+    <source>Configure variables type filter</source>
+    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="477"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="477"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479"/>
-    <source>Configure exceptions filter</source>
-    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <source>Configure exceptions filter</source>
+    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="517"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="519"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="520"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Editovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="526"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="533"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="535"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="548"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="550"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565"/>
     <source>Previous Breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="556"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="558"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="564"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="577"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="579"/>
     <source>Clear Breakpoints</source>
     <translation>Zrušit breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="573"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="605"/>
-    <source>&amp;Debug</source>
-    <translation>&amp;Debugování</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="607"/>
-    <source>&amp;Start</source>
-    <translation>&amp;Start</translation>
+    <source>&amp;Debug</source>
+    <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="609"/>
+    <source>&amp;Start</source>
+    <translation>&amp;Start</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="611"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="668"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="670"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1065"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1069"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1102"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1106"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1194"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1198"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1267"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1271"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1507"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1512"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1499"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1745"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1625"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1612"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1866"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2157"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2186"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
@@ -5695,7 +5692,7 @@
     <translation type="obsolete">Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="322"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
@@ -5705,136 +5702,136 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="436"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1303"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1307"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1343"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="492"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="492"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="496"/>
-    <source>Configure ignored exceptions</source>
-    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498"/>
+    <source>Configure ignored exceptions</source>
+    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="526"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1013"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1017"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1018"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1022"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1083"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1087"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1142"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1157"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1161"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1267"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1271"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1303"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1307"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1333"/>
-    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1337"/>
+    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1341"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1039"/>
-    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1043"/>
+    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1047"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1038"/>
+    <source>Program terminated</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1031"/>
+    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1034"/>
-    <source>Program terminated</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1027"/>
-    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1030"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="299"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
     <source>Restart</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6278,37 +6275,37 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="364"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="372"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="364"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="372"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="805"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="813"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="806"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="814"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="807"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="815"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="807"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="815"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="161"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="163"/>
     <source>&lt;p&gt;No Python2 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Python2 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -6316,37 +6313,37 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython3</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="361"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="369"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="361"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="369"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="802"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="810"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="803"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="811"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="804"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="812"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="804"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="812"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="158"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="160"/>
     <source>&lt;p&gt;No Python3 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Python2 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt; {3 ?}</translation>
   </message>
@@ -6354,17 +6351,17 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfaceRuby</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="337"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="342"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="337"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="342"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="152"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="153"/>
     <source>&lt;p&gt;No Ruby interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6557,24 +6554,29 @@
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="119"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="134"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="135"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="136"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
+    <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -6702,13 +6704,18 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerPythonPage</name>
@@ -6825,7 +6832,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="145"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="109"/>
@@ -6837,6 +6844,11 @@
     <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="145"/>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerRubyPage</name>
@@ -6878,7 +6890,12 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -6977,27 +6994,27 @@
     <translation>Uložit výstup do path souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="328"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="330"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Uložit Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="292"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="294"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="371"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="471"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="475"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="491"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="495"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
@@ -7007,17 +7024,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="328"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="330"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="371"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="311"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7475,37 +7492,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="228"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="231"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="218"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="221"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="248"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="251"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="425"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="429"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="438"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="442"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="451"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="455"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="564"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="570"/>
     <source>?</source>
     <translation type="unfinished">?</translation>
   </message>
@@ -7515,12 +7532,12 @@
     <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="580"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="586"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="205"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="208"/>
     <source>VirusTotal scan scheduled: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7530,13 +7547,13 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="563"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="569"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec)
 {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="572"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="578"/>
     <source>{0} downloaded
 SHA1: {1}
 MD5: {2}</source>
@@ -7546,7 +7563,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="394"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="396"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7561,7 +7578,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="383"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="385"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -7570,7 +7587,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="152"/>
     <source>There are %n downloads in progress.
 Do you want to quit anyway?</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -7585,47 +7602,47 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="85"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="87"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="90"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="92"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="94"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="96"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="100"/>
     <source>Open Containing Folder</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="102"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="104"/>
     <source>Go to Download Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="107"/>
     <source>Copy Download Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="109"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="111"/>
     <source>Select All</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="116"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="118"/>
     <source>Remove From List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="391"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="393"/>
     <source>Downloading %n file(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -7636,43 +7653,35 @@
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
-  <message numerus="yes">
+  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="31"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="47"/>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
     <source>Bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="50"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="51"/>
     <source>KiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="53"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="54"/>
     <source>MiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="56"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="57"/>
     <source>GiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message numerus="yes">
+  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="25"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7698,27 +7707,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="137"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="139"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="140"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="142"/>
     <source>Critical</source>
     <translation type="unfinished">Kritický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="143"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="145"/>
     <source>Fatal Error</source>
     <translation type="unfinished">Závažná chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="134"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="136"/>
     <source>Debug Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="174"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="177"/>
     <source>No message handler installed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7726,7 +7735,7 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessageFilterDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="51"/>
     <source>Error Messages Filter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7766,7 +7775,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="51"/>
     <source>Enter message filter to add to the list:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7774,7 +7783,7 @@
 <context>
   <name>E5GraphicsView</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="56"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="57"/>
     <source>&lt;b&gt;Graphics View&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This graphics view is used to show a diagram. 
 There are various actions available to manipulate the 
@@ -7809,7 +7818,7 @@
     <translation type="obsolete">Diagram: {0}, Strana {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="371"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="372"/>
     <source>{0}, Page {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7830,27 +7839,27 @@
 <context>
   <name>E5MessageBoxWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="77"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="78"/>
     <source>E5MessageBox Wizard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="74"/>
     <source>&amp;E5MessageBox Wizard...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="78"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="79"/>
     <source>&lt;b&gt;E5MessageBox Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create an E5MessageBox. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="125"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="125"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8279,12 +8288,12 @@
     <translation>Hlavičky response</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="85"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="90"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="85"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="90"/>
     <source>Value</source>
     <translation>Hodnota</translation>
   </message>
@@ -8292,17 +8301,17 @@
 <context>
   <name>E5NetworkProxyFactory</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="139"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="140"/>
     <source>Proxy Configuration Error</source>
     <translation>Chyba proxy konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="52"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="53"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Připojit k proxy &apos;{0}&apos; za použití:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="139"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="140"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host for protocol &apos;{0}&apos; configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8310,42 +8319,42 @@
 <context>
   <name>E5RequestModel</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="219"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="224"/>
     <source>Method</source>
     <translation>Metoda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="220"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="225"/>
     <source>Address</source>
     <translation>Adresa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="221"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="226"/>
     <source>Response</source>
     <translation>Odpověď</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="222"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="227"/>
     <source>Length</source>
     <translation>Délka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="223"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="228"/>
     <source>Content Type</source>
     <translation>Typ obsahu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="224"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="229"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="298"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="304"/>
     <source>Redirect: {0}</source>
     <translation>Přesměrování: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="331"/>
+    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="337"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
@@ -8805,42 +8814,42 @@
     <translation>Stisknout pro posun vybrané akce dolů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="85"/>
     <source>--Separator--</source>
     <translation>--Oddělovač--</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="146"/>
     <source>New Toolbar</source>
     <translation>Nová lišta nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="138"/>
     <source>Toolbar Name:</source>
     <translation>Jméno nástrojové lišty:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="205"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="207"/>
     <source>A toolbar with the name &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.</source>
     <translation>Nástrojová lišta jména &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="171"/>
     <source>Remove Toolbar</source>
     <translation>Odebrat nástrojovou lištu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="171"/>
     <source>Should the toolbar &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; really be removed?</source>
     <translation>Má se nástrojová lišta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; opravdu odebrat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="205"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="207"/>
     <source>Rename Toolbar</source>
     <translation>Přejmenovat lištu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="194"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="196"/>
     <source>New Toolbar Name:</source>
     <translation>Nové jméno nástrojové lišty:</translation>
   </message>
@@ -8901,22 +8910,22 @@
     <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="72"/>
     <source>Enter or select a condition for the breakpoint</source>
     <translation>Zadání nebo výběr podmínky breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter an ignore count for the breakpoint</source>
     <translation>Zadání počtu průchodů, které má breakpoint ignorovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="108"/>
     <source>Enter the linenumber of the breakpoint</source>
     <translation>Zadání čísla řádky breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="165"/>
     <source>Press to open a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro otevření dialogu výběru souborů</translation>
   </message>
@@ -8926,32 +8935,32 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="143"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="137"/>
     <source>Linenumber:</source>
     <translation>Číslo řádky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="144"/>
     <source>Filename:</source>
     <translation>Jméno souboru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="151"/>
     <source>Condition:</source>
     <translation>Podmínka:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="158"/>
     <source>Ignore Count:</source>
     <translation>Ignorovat počet:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="93"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="94"/>
     <source>Add Breakpoint</source>
     <translation>Přidat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="129"/>
     <source>Select filename of the breakpoint</source>
     <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
   </message>
@@ -9032,102 +9041,102 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2829"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2844"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="636"/>
-    <source>Undo</source>
-    <translation>Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="639"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="642"/>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="645"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="648"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="646"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="649"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="652"/>
+    <source>Cut</source>
+    <translation>Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="655"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="658"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="657"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Odsadit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="660"/>
-    <source>Unindent</source>
-    <translation>Zrušit odsazení</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="663"/>
-    <source>Comment</source>
-    <translation>Vytvořit komentář</translation>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="666"/>
-    <source>Uncomment</source>
-    <translation>Zrušit komentář</translation>
+    <source>Unindent</source>
+    <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="669"/>
-    <source>Stream Comment</source>
-    <translation>Proudový komentář</translation>
+    <source>Comment</source>
+    <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="672"/>
-    <source>Box Comment</source>
-    <translation>Obdélníkový komentář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="676"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+    <source>Uncomment</source>
+    <translation>Zrušit komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="675"/>
+    <source>Stream Comment</source>
+    <translation>Proudový komentář</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="678"/>
+    <source>Box Comment</source>
+    <translation>Obdélníkový komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="682"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="684"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="679"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="685"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="693"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="700"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="706"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="705"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="711"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="716"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="722"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
@@ -9142,372 +9151,372 @@
     <translation type="obsolete">Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="744"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="750"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="756"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="753"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="759"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="766"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="772"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="793"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="792"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="798"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="794"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="800"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="796"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="802"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="818"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838"/>
     <source>Show</source>
     <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="834"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Metrika kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="837"/>
-    <source>Show code coverage annotations</source>
-    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="840"/>
-    <source>Hide code coverage annotations</source>
-    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Metrika kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841"/>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843"/>
+    <source>Show code coverage annotations</source>
+    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846"/>
+    <source>Hide code coverage annotations</source>
+    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="856"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagram balíčku...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862"/>
-    <source>Imports Diagram...</source>
-    <translation>Diagram importů...</translation>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864"/>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="866"/>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagram balíčku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="868"/>
+    <source>Imports Diagram...</source>
+    <translation>Diagram importů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="870"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="882"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="891"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1128"/>
-    <source>Toggle bookmark</source>
-    <translation>Přepnout záložku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1130"/>
-    <source>Next bookmark</source>
-    <translation>Následující záložka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1132"/>
-    <source>Previous bookmark</source>
-    <translation>Předchozí záložka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1134"/>
+    <source>Toggle bookmark</source>
+    <translation>Přepnout záložku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1136"/>
+    <source>Next bookmark</source>
+    <translation>Následující záložka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1138"/>
+    <source>Previous bookmark</source>
+    <translation>Předchozí záložka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1140"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1143"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1145"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1141"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1160"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1156"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1162"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1159"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4837"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4856"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1164"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1170"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1166"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1172"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168"/>
-    <source>Clear all breakpoints</source>
-    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1171"/>
-    <source>Next uncovered line</source>
-    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1174"/>
-    <source>Previous uncovered line</source>
-    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+    <source>Clear all breakpoints</source>
+    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1177"/>
+    <source>Next uncovered line</source>
+    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1180"/>
+    <source>Previous uncovered line</source>
+    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1179"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1185"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1188"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB přepínač záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1192"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1198"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1705"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1717"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1705"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1717"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2395"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2409"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2412"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2426"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2414"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2428"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2417"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2431"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3014"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2774"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2789"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4329"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4329"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4840"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4859"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5184"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5203"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5184"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5203"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5248"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5267"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5241"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5260"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5248"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5267"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5363"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5382"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5363"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5382"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5523"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5542"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5523"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5542"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5838"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5857"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5838"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5857"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5866"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5885"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5928"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5889"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5928"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5926"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5945"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5961"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5974"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5974"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5981"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6000"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5981"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6000"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
@@ -9517,227 +9526,227 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6115"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6453"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6436"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6455"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6438"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6457"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6440"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6459"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6443"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6447"/>
-    <source>Add resource frame</source>
-    <translation>Přidat resource frame</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6466"/>
+    <source>Add resource frame</source>
+    <translation>Přidat resource frame</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6485"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6482"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6501"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6509"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6529"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6573"/>
-    <source>Package Diagram</source>
-    <translation>Diagram balíčku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6573"/>
-    <source>Include class attributes?</source>
-    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6607"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Diagram aplikace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6607"/>
-    <source>Include module names?</source>
-    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005"/>
-    <source>Export as</source>
-    <translation>Exportovat jako</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1228"/>
-    <source>Export source</source>
-    <translation>Export zdroj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1228"/>
-    <source>No export format given. Aborting...</source>
-    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6593"/>
-    <source>Imports Diagram</source>
-    <translation>Importovat diagram</translation>
+    <source>Package Diagram</source>
+    <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6593"/>
+    <source>Include class attributes?</source>
+    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Diagram aplikace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
+    <source>Include module names?</source>
+    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1011"/>
+    <source>Export as</source>
+    <translation>Exportovat jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1234"/>
+    <source>Export source</source>
+    <translation>Export zdroj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1234"/>
+    <source>No export format given. Aborting...</source>
+    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6613"/>
+    <source>Imports Diagram</source>
+    <translation>Importovat diagram</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6613"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="795"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dynamický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="799"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="805"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="763"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="769"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="379"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="384"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="709"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="715"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="969"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="975"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="973"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="980"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="986"/>
     <source>Windows</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="987"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="908"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="914"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1243"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1249"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1259"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1259"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6895"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6915"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="685"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="691"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6918"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6900"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6920"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="689"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="695"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="326"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="331"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1226"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1239"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1245"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2774"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2789"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2829"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2844"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2932"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2947"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -9747,12 +9756,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5880"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5899"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5889"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -9762,47 +9771,47 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5961"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6105"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6273"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6509"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6529"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1150"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1157"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
@@ -9817,115 +9826,120 @@
     <translation type="obsolete">Varování py3flakes není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3014"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5926"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5945"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5777"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5796"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5784"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5803"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6130"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4430"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4430"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4601"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4620"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4601"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4620"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="759"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="765"/>
     <source>Open &apos;rejection&apos; file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="868"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="874"/>
     <source>Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1188"/>
     <source>Next change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1185"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191"/>
     <source>Previous change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7309"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7332"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7309"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7332"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5713"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5732"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5713"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5732"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5774"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5793"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="736"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="742"/>
     <source>New Document View</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="739"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="745"/>
     <source>New Document View (with new split)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828"/>
     <source>Tools</source>
     <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="950"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="956"/>
     <source>Re-Open With Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6124"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorAPIsPage</name>
@@ -9965,7 +9979,7 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu instalovaných API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="196"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="197"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Přidat z instalovaných API</translation>
   </message>
@@ -9975,7 +9989,7 @@
     <translation>Stiskněte pro kompilování vybrané API definici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="248"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Kompilovat API</translation>
   </message>
@@ -10015,22 +10029,22 @@
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="141"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="142"/>
     <source>Select API file</source>
     <translation>Výběr API souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="141"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="142"/>
     <source>API File (*.api);;All Files (*)</source>
     <translation>API soubor (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="185"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="186"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation>Výběr ze seznamu instalovaných API souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="263"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="264"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation>Zrušit kompilaci</translation>
   </message>
@@ -10045,17 +10059,17 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu API souborů instalovaných z pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="215"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="216"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Přidat z API pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="215"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="216"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation>Vybrat ze seznamu API souborů instalovaných pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="196"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="197"/>
     <source>There are no APIs installed yet. Selection is not available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -12484,7 +12498,7 @@
     <translation>Mód:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="52"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="53"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Vypnuto</translation>
   </message>
@@ -12809,32 +12823,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="54"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="55"/>
     <source>Word Boundary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="56"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="57"/>
     <source>Character Boundary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="59"/>
     <source>No Indicator</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="61"/>
     <source>Indicator by Text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="62"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="63"/>
     <source>Indicator by Margin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="65"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="66"/>
     <source>Indicator in Line Number Margin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13228,7 +13242,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="334"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="336"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Odeslat hlášení o chybách</translation>
   </message>
@@ -13283,32 +13297,32 @@
     <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="91"/>
     <source>Send</source>
     <translation>Odeslat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="143"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="144"/>
     <source>Close dialog</source>
     <translation>Zavřít dialog</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="143"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="144"/>
     <source>Do you really want to close the dialog?</source>
     <translation>Opravdu chcete zavřít dialog?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="290"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="292"/>
     <source>Mail Server Password</source>
     <translation>Heslo mail serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="290"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="292"/>
     <source>Enter your mail server password</source>
     <translation>Zadejte heslo vašeho mail serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="352"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="354"/>
     <source>Attach file</source>
     <translation>Připojit soubor</translation>
   </message>
@@ -13323,27 +13337,27 @@
     <translation>Přílohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="79"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="80"/>
     <source>Enter your &amp;feature request below. Version information is added automatically.</source>
     <translation>Zadejte níže váš &amp;požadavek na vlastnost. Informace o verzi bude přidána automaticky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="85"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="86"/>
     <source>Enter your &amp;bug description below. Version information is added automatically.</source>
     <translation>Zadejte níže popis &amp;problému. Informace o verzi bude přidána automaticky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="78"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="79"/>
     <source>Send feature request</source>
     <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="308"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="310"/>
     <source>&lt;p&gt;Authentication failed.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Autentizace selhala.&lt;br&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="334"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="336"/>
     <source>&lt;p&gt;Message could not be sent.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zprávu nelze odeslat.&lt;br&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -13446,17 +13460,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="173"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="175"/>
     <source>Login Test</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="136"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="138"/>
     <source>The login test succeeded.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="173"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EmailPage.py" line="175"/>
     <source>&lt;p&gt;The login test failed.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13736,7 +13750,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="57"/>
     <source>Eric5 API File Generator</source>
-    <translation>Generátor Eric5 API souboru</translation>
+    <translation type="obsolete">Generátor Eric5 API souboru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="95"/>
@@ -13759,23 +13773,28 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat API soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API soubor za použití eric5-api.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
-    <source>Generate API file (eric5_api)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
-    <source>Generate &amp;API file (eric5_api)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="102"/>
-    <source>Generate an API file using eric5_api</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="104"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric5_api.&lt;/p&gt;</source>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="58"/>
+    <source>Eric6 API File Generator</source>
+    <translation type="unfinished">Generátor Eric5 API souboru {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="99"/>
+    <source>Generate API file (eric6_api)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="99"/>
+    <source>Generate &amp;API file (eric6_api)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="103"/>
+    <source>Generate an API file using eric6_api</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="105"/>
+    <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric6_api.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -14007,22 +14026,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;  &lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička první úrovně&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička druhé úrovně&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Hlavička třídy a funkce&lt;/h2&gt;Standardní text s různými &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;odkazy&lt;/a&gt; v textu.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="301"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="302"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation>Výběr výstupního adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="326"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="327"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Vybrat adresář, který bude vyloučen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="366"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="367"/>
     <source>Select CSS style sheet</source>
     <translation>Vybrat CSS soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="366"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="367"/>
     <source>Style sheet (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Style sheet (*.css);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -14102,7 +14121,7 @@
     <translation>Zadejte krátký titulek pro vstup nahoře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="515"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="516"/>
     <source>Select output directory for QtHelp files</source>
     <translation>Vybrat výstupní adresář pro soubory QtNápovědy</translation>
   </message>
@@ -14117,7 +14136,7 @@
     <translation>Generovat kolekci souborů QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="56"/>
     <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:{BodyBgColor};color:{BodyColor}&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:{Level1HeaderBgColor};color:{Level1HeaderColor}&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:{Level2HeaderBgColor};color:{Level2HeaderColor}&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:{CFBgColor};color:{CFColor}&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:{LinkColor}&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14179,7 +14198,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="57"/>
     <source>Eric5 Documentation Generator</source>
-    <translation>Generátor Eric5 dokumentace</translation>
+    <translation type="obsolete">Generátor Eric5 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="131"/>
@@ -14202,30 +14221,35 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API dokumentaci za použití eric5-doc.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="133"/>
-    <source>Generate documentation (eric5_doc)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="133"/>
-    <source>Generate &amp;documentation (eric5_doc)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="137"/>
-    <source>Generate API documentation using eric5_doc</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="139"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric5_doc.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="90"/>
     <source>Qt Help Tools</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="58"/>
+    <source>Eric6 Documentation Generator</source>
+    <translation type="unfinished">Generátor Eric5 dokumentace {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="134"/>
+    <source>Generate documentation (eric6_doc)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="134"/>
+    <source>Generate &amp;documentation (eric6_doc)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="138"/>
+    <source>Generate API documentation using eric6_doc</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="140"/>
+    <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric6_doc.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ErrorLogDialog</name>
@@ -14391,7 +14415,7 @@
 <context>
   <name>Exporter</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="44"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="43"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -14399,7 +14423,7 @@
 <context>
   <name>ExporterBase</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="60"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="59"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
@@ -14409,7 +14433,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="60"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="59"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14417,17 +14441,17 @@
 <context>
   <name>ExporterHTML</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="407"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="411"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="372"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="376"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="407"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="411"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14453,17 +14477,17 @@
 <context>
   <name>ExporterPDF</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="428"/>
     <source>PDF Files (*.pdf)</source>
     <translation>PDF Soubory (*.pdf)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="599"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="611"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="599"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="611"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14471,17 +14495,17 @@
 <context>
   <name>ExporterRTF</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="119"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="123"/>
     <source>RTF Files (*.rtf)</source>
     <translation>RTF Soubory (*.rtf)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="359"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="359"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14489,17 +14513,17 @@
 <context>
   <name>ExporterTEX</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="114"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="116"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX soubory (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="272"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="276"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="272"/>
+    <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="276"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14671,32 +14695,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="313"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="317"/>
     <source>Error fetching feed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="343"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="345"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab</source>
-    <translation type="unfinished">Otevřít v novém &amp;tabu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="348"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation type="unfinished">&amp;Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="350"/>
+    <source>Open in New &amp;Tab</source>
+    <translation type="unfinished">Otevřít v novém &amp;tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="353"/>
     <source>&amp;Copy URL to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="355"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="360"/>
     <source>&amp;Show error data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Feeds/FeedsManager.py" line="439"/>
     <source>Error loading feed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14745,27 +14769,27 @@
 <context>
   <name>FileDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="135"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Žádný aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="135"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdřív otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="81"/>
-    <source>QFileDialog Wizard</source>
-    <translation>QFileDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="77"/>
-    <source>Q&amp;FileDialog Wizard...</source>
-    <translation>Q&amp;FileDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="82"/>
+    <source>QFileDialog Wizard</source>
+    <translation>QFileDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="78"/>
+    <source>Q&amp;FileDialog Wizard...</source>
+    <translation>Q&amp;FileDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="83"/>
     <source>&lt;b&gt;QFileDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QFileDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QFileDialog průvodce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání parametrů potřebných pro vytvoření QFileDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14913,7 +14937,7 @@
     <translation>Zobrazit jen adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="73"/>
     <source>Test</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -15036,24 +15060,24 @@
 <context>
   <name>FileReply</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="215"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="216"/>
     <source> &lt;p&gt;&lt;a class=&quot;link_parent&quot; href=&quot;{0}&quot;&gt;Change to parent directory&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="228"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="230"/>
     <source>  &lt;tr&gt;&lt;th align=&quot;left&quot;&gt;Name&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Size&lt;/th&gt;&lt;th align=&quot;left&quot;&gt;Last modified&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="254"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="256"/>
     <source>{0} {1}</source>
     <comment>size unit</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="278"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FileReply.py" line="281"/>
     <source>Listing of {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15159,37 +15183,37 @@
     <translation>Hledat v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="140"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="134"/>
     <source>File type</source>
     <translation>Typ souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="146"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="140"/>
     <source>Search in source files</source>
     <translation>Hledat ve zdrojových kódech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="149"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="143"/>
     <source>&amp;Sources</source>
     <translation>&amp;Zdrojové kódy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="169"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="163"/>
     <source>Search in forms</source>
     <translation>Hledat ve formulářech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="172"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="166"/>
     <source>&amp;Forms</source>
     <translation>&amp;Formuláře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="179"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="173"/>
     <source>Search in interfaces</source>
     <translation>Hledat v interfacech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="182"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="176"/>
     <source>&amp;Interfaces</source>
     <translation>&amp;Interface soubory</translation>
   </message>
@@ -15199,37 +15223,37 @@
     <translation>Zadejte hledaný text nebo regulární výraz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="231"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="225"/>
     <source>Find in</source>
     <translation>Hledat v</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="239"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="233"/>
     <source>Search in files of the current project</source>
     <translation>Hledat v souborech aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="242"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="236"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="252"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="246"/>
     <source>Search in files of a directory tree to be entered below</source>
     <translation>Hledat v souborech stromu adresáře, který byl zadán níže</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="255"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="249"/>
     <source>&amp;Directory tree</source>
     <translation>Strom a&amp;dresářů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="275"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="269"/>
     <source>Enter the directory to search in</source>
     <translation>Zadejte adresář pro hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="294"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="288"/>
     <source>Select the directory via a directory selection dialog</source>
     <translation>Výběr adresáře přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
@@ -15239,32 +15263,32 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="96"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="90"/>
     <source>Select to match case sensitive</source>
     <translation>Vybrat pro rozlišování velkých/malých znaků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="99"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="93"/>
     <source>&amp;Match upper/lower case</source>
     <translation>Rozlišit velké/&amp;malé znaky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="100"/>
     <source>Select to match whole words only</source>
     <translation>Vybrat pro rozlišování jen celých slov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="103"/>
     <source>Whole &amp;word</source>
     <translation>Celá slo&amp;va</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="116"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="110"/>
     <source>Select if the searchtext is a regular expression</source>
     <translation>Vybrat jestliže hledaný text je regulární výraz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="119"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="113"/>
     <source>Regular &amp;Expression</source>
     <translation>R&amp;egulární výraz</translation>
   </message>
@@ -15274,153 +15298,153 @@
     <translation>Hledat &amp;text:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="335"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="329"/>
     <source>Shows the progress of the search action</source>
     <translation>Zobrazit průběh vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="372"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="366"/>
     <source>Text</source>
     <translation>Text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="73"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="548"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="550"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="68"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="159"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="153"/>
     <source>Search in resources</source>
     <translation>Hledat ve zdrojích</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="162"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="156"/>
     <source>&amp;Resources</source>
     <translation>Zd&amp;roje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="190"/>
     <source>Select to filter the files by a given filename pattern</source>
     <translation>Vybrat pro filtrování souborů podle zadaného vzorku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="199"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="193"/>
     <source>Fi&amp;lter</source>
     <translation>Fi&amp;ltr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="215"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="209"/>
     <source>Enter the filename wildcards separated by &apos;;&apos;</source>
     <translation>Zadejte zástupné znaky pro názvy souborů oddělené &apos;;&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="57"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="54"/>
     <source>Replace te&amp;xt:</source>
     <translation>Nahradit te&amp;xt:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="70"/>
     <source>Enter the replacement text or regular expression</source>
     <translation>Zadejte text k nahrazení nebo regulární výraz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="367"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="361"/>
     <source>File/Line</source>
     <translation>Soubor/Řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="380"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="374"/>
     <source>Press to apply the selected replacements</source>
     <translation>Stisknout pro použití vybraných náhrad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="383"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="377"/>
     <source>Replace</source>
     <translation>Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="659"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="661"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="305"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="299"/>
     <source>Search in open files only </source>
     <translation>Hledat jen v otevřených souborech </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="308"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="302"/>
     <source>&amp;Open files only</source>
     <translation>Jen &amp;otevřené soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="120"/>
     <source>Select to open the first occurence automatically</source>
     <translation>Vybrat pro automatické otevření prvního výskytu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="129"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="123"/>
     <source>Feeling Like</source>
     <translation>Pocit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="686"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="688"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="687"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="689"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="372"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="373"/>
     <source>Invalid search expression</source>
     <translation>Neplatný výraz hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="372"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="373"/>
     <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Výraz hledná není platný. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="618"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="620"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze číst ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="659"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="661"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="633"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="635"/>
     <source>&lt;p&gt;The current and the original hash of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; are different. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 1: {1}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hash 2: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="344"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="338"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="492"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="494"/>
     <source>{0} / {1}</source>
     <comment>occurrences / files</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="493"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="495"/>
     <source>%n occurrence(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -15429,7 +15453,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="493"/>
+    <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="495"/>
     <source>%n file(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -15564,23 +15588,23 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="94"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="171"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="172"/>
     <source>Unable to open database.
 Reason: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="177"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="178"/>
     <source>Mozilla Firefox Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="179"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/FirefoxImporter.py" line="180"/>
     <source>Imported {0}</source>
     <translation type="unfinished">Importováno {0}</translation>
   </message>
@@ -15588,27 +15612,27 @@
 <context>
   <name>FontDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="125"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Žádný aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="125"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="77"/>
-    <source>QFontDialog Wizard</source>
-    <translation>QFontDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="73"/>
-    <source>Q&amp;FontDialog Wizard...</source>
-    <translation>QF&amp;ontDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="78"/>
+    <source>QFontDialog Wizard</source>
+    <translation>QFontDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="74"/>
+    <source>Q&amp;FontDialog Wizard...</source>
+    <translation>QF&amp;ontDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="79"/>
     <source>&lt;b&gt;QFontDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QFontDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QFontDialog průvodce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání parametrů potřebných pro vytvoření QFontDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -15714,24 +15738,24 @@
 <context>
   <name>FtpReply</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="424"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="426"/>
     <source> &lt;p&gt;&lt;a class=&quot;link_parent&quot; href=&quot;{0}&quot;&gt;Change to parent directory&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="437"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="440"/>
     <source>  &lt;tr&gt;&lt;th align=&quot;left&quot;&gt;Name&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Size&lt;/th&gt;&lt;th align=&quot;left&quot;&gt;Last modified&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="463"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="466"/>
     <source>{0} {1}</source>
     <comment>size unit</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="487"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="491"/>
     <source>Listing of {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15741,13 +15765,13 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="275"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="277"/>
     <source>The proxy type seems to be wrong. If it is not in the list of supported proxy types please report it with the instructions given by the proxy.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="289"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="291"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15887,7 +15911,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15922,22 +15946,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="56"/>
     <source>&lt;p&gt;runs at:&lt;br/&gt;&lt;i&gt;{0}&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="60"/>
     <source>&lt;p&gt;does not run at:&lt;br/&gt;&lt;i&gt;{0}&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="90"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; installed successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="95"/>
     <source>&lt;p&gt;Cannot install script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15965,12 +15989,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyConfiguration/GreaseMonkeyConfigurationDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyConfiguration/GreaseMonkeyConfigurationDialog.py" line="149"/>
     <source>Remove Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyConfiguration/GreaseMonkeyConfigurationDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyConfiguration/GreaseMonkeyConfigurationDialog.py" line="149"/>
     <source>&lt;p&gt;Are you sure you want to remove &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16046,17 +16070,17 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyDownloader</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="167"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="168"/>
     <source>GreaseMonkey Download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="122"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="123"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened for writing.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="167"/>
+    <location filename="../Helpviewer/GreaseMonkey/GreaseMonkeyDownloader.py" line="168"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already installed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16192,72 +16216,72 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1085"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1094"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="658"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="666"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1344"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1353"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1965"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1970"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1980"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1974"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1984"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1263"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1272"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1090"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1099"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1093"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1102"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Záložka na tento link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1098"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1107"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1115"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1124"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1120"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1129"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1132"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1125"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1134"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
   </message>
@@ -16267,269 +16291,279 @@
     <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1134"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1143"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1300"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="830"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="838"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{}&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="875"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="883"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="855"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="863"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1944"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1954"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1962"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1972"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2013"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2013"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2024"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2024"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2047"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2058"/>
     <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2050"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2061"/>
     <source>kB</source>
     <translation type="unfinished">kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2053"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2064"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished">MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1340"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1349"/>
     <source>Add to web search toolbar</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1519"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1528"/>
     <source>Method not supported</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1519"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1528"/>
     <source>{0} method is not supported.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1564"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1564"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1582"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1582"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1980"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1990"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1116"/>
     <source>Scan Link with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1149"/>
     <source>Scan Image with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2406"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1101"/>
+    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1110"/>
     <source>Send Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1129"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1138"/>
     <source>Send Image Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1225"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1234"/>
     <source>This Frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1228"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1237"/>
     <source>Show &amp;only this frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1240"/>
     <source>Show in new &amp;tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1236"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1245"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1239"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1248"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1242"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1251"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1246"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1255"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation type="unfinished">Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1249"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1258"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1261"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1256"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1265"/>
     <source>Show frame so&amp;urce</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1266"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1275"/>
     <source>Send Page Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1284"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1293"/>
     <source>Send Text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1316"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1325"/>
     <source>Google Translate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1323"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1332"/>
     <source>Dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1331"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1340"/>
     <source>Go to web address</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2374"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1270"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1279"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1985"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1995"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Zkusit znova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1158"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1167"/>
     <source>Play</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1162"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1171"/>
     <source>Pause</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1166"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1175"/>
     <source>Unmute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1170"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1179"/>
     <source>Mute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1174"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1183"/>
     <source>Copy Media Address to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1178"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1187"/>
     <source>Send Media Address</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1182"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1191"/>
     <source>Save Media</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2406"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <source>eric6 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2387"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -16668,7 +16702,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být registrován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="212"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="214"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered. &lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16783,7 +16817,7 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="173"/>
     <source>Select PyQt4 documentation entry</source>
-    <translation>Vyberte pro vstup do PyQt4 dokumentace</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro vstup do PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="201"/>
@@ -16899,17 +16933,17 @@
 <context>
   <name>HelpIndexWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="46"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="47"/>
     <source>&amp;Look for:</source>
     <translation>H&amp;ledat:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="145"/>
-    <source>Open Link</source>
-    <translation>Otevřít link</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="146"/>
+    <source>Open Link</source>
+    <translation>Otevřít link</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="147"/>
     <source>Open Link in New Tab</source>
     <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
@@ -17003,12 +17037,12 @@
 <context>
   <name>HelpSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="132"/>
     <source>Open Link</source>
     <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="133"/>
     <source>Open Link in New Tab</source>
     <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
@@ -17016,77 +17050,77 @@
 <context>
   <name>HelpTabWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="97"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="98"/>
     <source>Show a navigation menu</source>
     <translation type="unfinished">Zobrazit menu navigace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="119"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="120"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="137"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="151"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation type="unfinished">Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="154"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="155"/>
     <source>Move Left</source>
     <translation type="unfinished">Posun doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="157"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="158"/>
     <source>Move Right</source>
     <translation type="unfinished">Posun doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="161"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="162"/>
     <source>Duplicate Page</source>
     <translation type="unfinished">Duplikovat stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="164"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="165"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="167"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="168"/>
     <source>Close Others</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="192"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="193"/>
     <source>Close All</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="173"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="174"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="176"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="177"/>
     <source>Print</source>
     <translation type="unfinished">Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="179"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="180"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="197"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="198"/>
     <source>Bookmark All Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="348"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="350"/>
     <source>...</source>
     <translation type="unfinished">...</translation>
   </message>
@@ -17098,30 +17132,30 @@
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="744"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="746"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation type="unfinished">Načítám...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="765"/>
-    <source>Finished loading</source>
-    <translation type="unfinished">Načteno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="767"/>
+    <source>Finished loading</source>
+    <translation type="unfinished">Načteno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="769"/>
     <source>Failed to load</source>
     <translation type="unfinished">Načtení selhalo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="807"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="809"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="807"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="809"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?
 You have %n tab(s) open.</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -17131,54 +17165,64 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="815"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="817"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="819"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="821"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="822"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="824"/>
     <source>C&amp;lose Current Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="110"/>
+    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="111"/>
     <source>Show a navigation menu for closed tabs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="194"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="195"/>
     <source>Reload All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="201"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="202"/>
     <source>Restore Closed Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="979"/>
-    <source>Restore All Closed Tabs</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="981"/>
+    <source>Restore All Closed Tabs</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="983"/>
     <source>Clear List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="589"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="645"/>
+    <source>eric6 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="591"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="645"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -17847,72 +17891,72 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="341"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="349"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="360"/>
-    <source>When connecting to: {0}.</source>
-    <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="363"/>
-    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
-    <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="368"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="371"/>
+    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
+    <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="376"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa v pořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="373"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="381"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="379"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="387"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="208"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="215"/>
     <source>Resending POST request</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="208"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="215"/>
     <source>In order to display the site, the request along with all the data must be sent once again, which may lead to some unexpected behaviour of the site e.g. the same action might be performed once again. Do you want to continue anyway?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="384"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="392"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Zkusit znova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="316"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="324"/>
     <source>Content blocked by AdBlock Plus</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="317"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="325"/>
     <source>Blocked by rule: &lt;i&gt;{0}&lt;/i&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="289"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="297"/>
     <source>Select files to upload...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="549"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="557"/>
     <source>SSL Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="549"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="557"/>
     <source>This site does not contain SSL information.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -17920,27 +17964,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="134"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Návrhy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="140"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="143"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>Žádné poslední hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="145"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="148"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Poslení hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="287"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Smazat poslední vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="274"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="277"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Přidat &apos;{0}&apos;</translation>
   </message>
@@ -17948,360 +17992,360 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="637"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="447"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation>Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="441"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>&amp;Nový tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="441"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <comment>File|New Tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="446"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="448"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nový tab v okně nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="456"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New Window</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="460"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="462"/>
     <source>Open a new help browser window</source>
     <translation>Otevřít nové okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="463"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nové okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nové okno nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="469"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="471"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="469"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="471"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="475"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="477"/>
     <source>Open a help file for display</source>
     <translation>Otevřít soubor s nápovědou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="476"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="478"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí nové okno s nápovědou. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="485"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="487"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="485"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="487"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="491"/>
-    <source>Open a help file for display in a new tab</source>
-    <translation>Otevřít nápovědu do nového tabu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="493"/>
+    <source>Open a help file for display in a new tab</source>
+    <translation>Otevřít nápovědu do nového tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="495"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor do nového tabu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se nápověda a zobrazí se v novém tabu. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="584"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="584"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="588"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="590"/>
     <source>Print the displayed help</source>
     <translation>Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="591"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout zobrazenou nápovědu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="631"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="631"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="637"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="639"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno s nápovědou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="645"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="647"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="650"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="652"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít všechna okna s nápovědou kromě prvního.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="676"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="678"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="676"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="678"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="696"/>
     <source>&amp;Backward</source>
     <translation>&amp;Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="701"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="703"/>
     <source>Move one help screen backward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku nápovědy nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="702"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="704"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nazpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku nazpět. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="711"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>&amp;Forward</source>
     <translation>&amp;Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="718"/>
-    <source>Move one help screen forward</source>
-    <translation>Posun o jednu obrazovku dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="720"/>
+    <source>Move one help screen forward</source>
+    <translation>Posun o jednu obrazovku dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="722"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dopředu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku dopředu. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="731"/>
     <source>&amp;Home</source>
     <translation>&amp;Hlavní strana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="735"/>
-    <source>Move to the initial help screen</source>
-    <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="737"/>
+    <source>Move to the initial help screen</source>
+    <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="739"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hlavní strana&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na hlavní stranu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="745"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>&amp;Reload</source>
     <translation>&amp;Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="752"/>
-    <source>Reload the current help screen</source>
-    <translation>Obsah aktuální nápovědy se obnoví</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="754"/>
+    <source>Reload the current help screen</source>
+    <translation>Obsah aktuální nápovědy se obnoví</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu načte aktuální obrazovku nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="795"/>
     <source>&amp;Find...</source>
     <translation>&amp;Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="799"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="801"/>
     <source>Find text in page</source>
     <translation>Hledat text na stránce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="800"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="802"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se text na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="810"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>Hledat &amp;následující</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="904"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="912"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="911"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="913"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="923"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="925"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="927"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="929"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="931"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="937"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="939"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="941"/>
-    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-    <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
+    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+    <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="945"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="960"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>Zvětšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="959"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="976"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Zmenšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="975"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="778"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="778"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="786"/>
     <source>Copy the selected text</source>
     <translation>Kopírovat vybraný text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="787"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1536"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1538"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1558"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1560"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1566"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1568"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1583"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1585"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1598"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1600"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1606"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1608"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1679"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1681"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
@@ -18316,42 +18360,42 @@
     <translation type="obsolete">Posun doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="631"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="584"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1690"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1692"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1715"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1717"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1720"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1722"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1729"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1731"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1767"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1769"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1774"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1776"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Jít</translation>
   </message>
@@ -18361,12 +18405,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2026"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2026"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -18376,204 +18420,204 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="441"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="456"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="485"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="487"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="645"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="647"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="676"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="678"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="696"/>
     <source>Backward</source>
     <translation>Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="696"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="696"/>
     <source>Backspace</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="711"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="711"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="711"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>Shift+Backspace</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="731"/>
     <source>Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="731"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <comment>Go|Home</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="745"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>Reload</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="745"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="778"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="795"/>
     <source>Find...</source>
     <translation>Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="795"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Edit|Find</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="810"/>
     <source>Find next</source>
     <translation>Najít další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="810"/>
     <source>F3</source>
     <comment>Edit|Find next</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
     <source>Find previous</source>
     <translation>Najít předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="826"/>
     <source>Shift+F3</source>
     <comment>Edit|Find previous</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="859"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Přidat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="904"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="904"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="923"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="925"/>
     <source>About</source>
     <translation>O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="937"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="939"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
-    <source>Find next occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
+    <source>Find next occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="818"/>
     <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="830"/>
-    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="832"/>
+    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
     <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="613"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="618"/>
-    <source>Print preview of the displayed help</source>
-    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
+    <source>Print preview of the displayed help</source>
+    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -18583,222 +18627,222 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1046"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Zobrazit následující tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1046"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1056"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1058"/>
     <source>Show previous tab</source>
     <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1056"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1058"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1066"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Přepnout mezi taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1066"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1315"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1317"/>
     <source>Clear icons database</source>
     <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1320"/>
-    <source>Clear the database of favicons</source>
-    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1322"/>
+    <source>Clear the database of favicons</source>
+    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1324"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1076"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1078"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Předvolby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1076"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1078"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>&amp;Předvolby...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1080"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1082"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1084"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="180"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="182"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>Obsah</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="649"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
     <source>Close all help windows</source>
     <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1193"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1195"/>
     <source>Sync with Table of Contents</source>
     <translation>Sync obsahu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1198"/>
-    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
-    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1200"/>
+    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
+    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1202"/>
     <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1209"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1211"/>
     <source>Table of Contents</source>
     <translation>Obsah</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1213"/>
-    <source>Shows the table of contents window</source>
-    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1215"/>
+    <source>Shows the table of contents window</source>
+    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1217"/>
     <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1254"/>
     <source>Manage QtHelp Documents</source>
     <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1256"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
-    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1258"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1260"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1668"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1670"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1737"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1739"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Filtr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1742"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1744"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Filtrováno: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2668"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2672"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1268"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1270"/>
     <source>Manage QtHelp Filters</source>
     <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1272"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
-    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1274"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1276"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat filtry QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1223"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1225"/>
     <source>Index</source>
     <translation>Index</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1227"/>
-    <source>Shows the index window</source>
-    <translation>Zobrazit index okna</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1229"/>
+    <source>Shows the index window</source>
+    <translation>Zobrazit index okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1231"/>
     <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1237"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1239"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1241"/>
-    <source>Shows the search window</source>
-    <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1243"/>
+    <source>Shows the search window</source>
+    <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1245"/>
     <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1283"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1285"/>
     <source>Reindex Documentation</source>
     <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1287"/>
-    <source>Reindexes the documentation set</source>
-    <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1289"/>
+    <source>Reindexes the documentation set</source>
+    <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1291"/>
     <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2791"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2795"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2861"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2865"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2896"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2900"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Nefiltrováno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2915"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2919"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Engine nápovědy</translation>
   </message>
@@ -18808,17 +18852,17 @@
     <translation type="obsolete">Zobrazit menu navigace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="666"/>
     <source>Private Browsing</source>
     <translation>Mód soukromí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="659"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="661"/>
     <source>Private &amp;Browsing</source>
     <translation>Mód &amp;soukromí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="665"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="667"/>
     <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -18833,52 +18877,52 @@
     <translation type="obsolete">Načteno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2365"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2369"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1035"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1037"/>
     <source>&amp;Full Screen</source>
     <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1035"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1037"/>
     <source>F11</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1254"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
     <translation>Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1268"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1270"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
     <translation>Uspořádat QtHelp &amp;filtry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1283"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1285"/>
     <source>&amp;Reindex Documentation</source>
     <translation>Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1303"/>
-    <source>Clear private data</source>
-    <translation>Smazat soukromá data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1298"/>
-    <source>&amp;Clear private data</source>
-    <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1305"/>
+    <source>Clear private data</source>
+    <translation>Smazat soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1300"/>
+    <source>&amp;Clear private data</source>
+    <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1307"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1315"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1317"/>
     <source>Clear &amp;icons database</source>
     <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
   </message>
@@ -18893,7 +18937,7 @@
     <translation type="obsolete">Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1423"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1425"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
   </message>
@@ -18903,260 +18947,260 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1621"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1623"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Na&amp;stavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1659"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1661"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1019"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1021"/>
     <source>Show page source</source>
     <translation>Zobrazit zdroj strany</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1019"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1021"/>
     <source>Ctrl+U</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1024"/>
-    <source>Show the page source in an editor</source>
-    <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1026"/>
+    <source>Show the page source in an editor</source>
+    <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1028"/>
     <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1091"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1093"/>
     <source>&amp;Languages...</source>
     <translation>&amp;Jazyky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1096"/>
-    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
-    <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1098"/>
+    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
+    <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1100"/>
     <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1091"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1093"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1109"/>
     <source>Cookies</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1109"/>
     <source>C&amp;ookies...</source>
     <translation>C&amp;ookies...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1111"/>
-    <source>Configure cookies handling</source>
-    <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1113"/>
+    <source>Configure cookies handling</source>
+    <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1115"/>
     <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1749"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1751"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="983"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="985"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation>Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="983"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="985"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="983"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="985"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <comment>View|Zoom reset</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="989"/>
-    <source>Reset the zoom of the text</source>
-    <translation>Resetovat lupu textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1001"/>
-    <source>Zoom text only</source>
-    <translation>Jen lupa textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1001"/>
-    <source>Zoom &amp;text only</source>
-    <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1006"/>
-    <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
-    <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1008"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="991"/>
+    <source>Reset the zoom of the text</source>
+    <translation>Resetovat lupu textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1003"/>
+    <source>Zoom text only</source>
+    <translation>Jen lupa textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1003"/>
+    <source>Zoom &amp;text only</source>
+    <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1008"/>
+    <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
+    <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1010"/>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="993"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="456"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation>&amp;Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="552"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
     <source>Import Bookmarks</source>
     <translation>Importovat záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="552"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
     <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
     <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
-    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
-    <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="558"/>
+    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
+    <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="567"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="569"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="567"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="569"/>
     <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
     <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
-    <source>Export the bookmarks into a file</source>
-    <translation>Export záložek do souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="573"/>
+    <source>Export the bookmarks into a file</source>
+    <translation>Export záložek do souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="575"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="841"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="843"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Správa záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="841"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="843"/>
     <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
     <translation>&amp;Správa záložek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="841"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="843"/>
     <source>Ctrl+Shift+B</source>
     <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="846"/>
-    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="848"/>
+    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="850"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="859"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>Přid&amp;at záložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="859"/>
     <source>Ctrl+D</source>
     <comment>Help|Add bookmark</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="864"/>
-    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="866"/>
+    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání aktuální URL jako záložky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="876"/>
     <source>Add Folder</source>
     <translation>Přidat složku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="876"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="878"/>
-    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="880"/>
+    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat složku...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="889"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="891"/>
     <source>Bookmark All Tabs</source>
     <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="889"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="891"/>
     <source>Bookmark All Tabs...</source>
     <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="893"/>
-    <source>Bookmark all open tabs.</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="895"/>
+    <source>Bookmark all open tabs.</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="897"/>
     <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2164"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2168"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Uložkt taby</translation>
   </message>
@@ -19166,40 +19210,40 @@
     <translation type="obsolete">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="745"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="764"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Zastavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="764"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>Za&amp;stavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="764"/>
     <source>Ctrl+.</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Ctrl+.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="764"/>
     <source>Esc</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="769"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
     <source>Stop loading</source>
     <translation>Zastavit načítání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="772"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -19214,23 +19258,23 @@
     <translation type="obsolete">Uložit jako </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="502"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="504"/>
     <source>&amp;Save As...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="502"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="504"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
-    <source>Save the current page to disk</source>
-    <translation>Uložit aktuální stranu na disk</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <source>Save the current page to disk</source>
+    <translation>Uložit aktuální stranu na disk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="512"/>
     <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -19255,64 +19299,64 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ukončit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit web prohlížeč.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1331"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1333"/>
     <source>Configure Search Engines</source>
     <translation>Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1336"/>
-    <source>Configure the available search engines</source>
-    <translation>Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1338"/>
+    <source>Configure the available search engines</source>
+    <translation>Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1340"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurivat vyhledávací enginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci dostupných vyhledávacích enginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1348"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1350"/>
     <source>Manage Saved Passwords</source>
     <translation>Spravovat uložená hesla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1348"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1350"/>
     <source>Manage Saved Passwords...</source>
     <translation>Spravovat uložená hesla...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1354"/>
-    <source>Manage the saved passwords</source>
-    <translation>Spravovat vaše uložená hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1356"/>
+    <source>Manage the saved passwords</source>
+    <translation>Spravovat vaše uložená hesla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1358"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spravovat uložená hesla...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro spravování uložených hesel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1364"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1366"/>
     <source>Ad Block</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1364"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1366"/>
     <source>&amp;Ad Block...</source>
     <translation>&amp;Ad Block...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1370"/>
-    <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
-    <translation>Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1372"/>
+    <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
+    <translation>Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1374"/>
     <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2871"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
+    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2327"/>
@@ -19320,52 +19364,52 @@
     <translation type="obsolete">Načtení selhalo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="597"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="599"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
-    <source>Print the displayed help as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="604"/>
+    <source>Print the displayed help as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
     <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1122"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1124"/>
     <source>Offline Storage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1122"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1124"/>
     <source>Offline &amp;Storage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
-    <source>Configure offline storage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1129"/>
+    <source>Configure offline storage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1131"/>
     <source>&lt;b&gt;Offline Storage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure offline storage.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1331"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1333"/>
     <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2395"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2399"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1577"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1579"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -19375,317 +19419,302 @@
     <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3345"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3350"/>
     <source>ISO</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3346"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3351"/>
     <source>Windows</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3347"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3352"/>
     <source>ISCII</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3353"/>
     <source>Unicode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3349"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3354"/>
     <source>Other</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3350"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3355"/>
     <source>IBM</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3372"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3377"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1436"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1438"/>
-    <source>Shows the downloads window</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1440"/>
+    <source>Shows the downloads window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1442"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1827"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1829"/>
     <source>VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1833"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1835"/>
     <source>&lt;h2&gt;File search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;In order to search for the last VirusTotal report on a given file just enter its hash. Currently the allowed hashes are MD5, SHA1 and SHA256. You can also search for a particular file report by typing in its permalink id.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;URL search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;URL searches are simple, just type in the given URL, the application will normalize it and compare it with the entries in VirusTotal&apos;s database. Alternatively you may enter the MD5 hash of an URL preceded by &quot;url:&quot;, e.g. url:7f911bbcf618f052ac6b9928600d2820.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;User search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Do you want to know whether a friend has a VT Community account? Simply type in his nick preceded by the symbol &quot;@&quot;, e.g. @EmilianoMartinez.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Search through comments&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The comments in VT Community may often help in disinfecting your PC or may proof themselves useful when analysing a particular malware sample, comment tags enable users to search through the VT Community reviews. The standard file tags are: {0} The standard URL tags are: {1}User generated tags are preceded by the symbol &quot;#&quot;, e.g. #disinfect.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1881"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1883"/>
     <source>Search VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1887"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1889"/>
     <source>Scan current site</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3631"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3636"/>
     <source>VirusTotal Scan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3631"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3636"/>
     <source>&lt;p&gt;The VirusTotal scan could not be scheduled.&lt;p&gt;
 &lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="682"/>
-    <source>Quit the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="683"/>
-    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1449"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1451"/>
     <source>RSS Feeds Dialog</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1449"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1451"/>
     <source>&amp;RSS Feeds Dialog...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1449"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1451"/>
     <source>Ctrl+Shift+F</source>
     <comment>Help|RSS Feeds Dialog</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1455"/>
-    <source>Open a dialog showing the configured RSS feeds.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1457"/>
+    <source>Open a dialog showing the configured RSS feeds.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1459"/>
     <source>&lt;b&gt;RSS Feeds Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to show the configured RSS feeds. It can be used to mange the feeds and to show their contents.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1467"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1469"/>
     <source>Siteinfo Dialog</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1467"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1469"/>
     <source>&amp;Siteinfo Dialog...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1467"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1469"/>
     <source>Ctrl+Shift+I</source>
     <comment>Help|Siteinfo Dialog</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1473"/>
-    <source>Open a dialog showing some information about the current site.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1475"/>
+    <source>Open a dialog showing some information about the current site.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>&lt;b&gt;Siteinfo Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing some information about the current site.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1759"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1761"/>
     <source>Tools</source>
     <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
     <source>Zoom In</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
     <source>Zoom Out</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1418"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1420"/>
     <source>Network Monitor</source>
     <translation type="unfinished">Monitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1418"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1420"/>
     <source>&amp;Network Monitor...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1425"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1427"/>
     <source>&lt;b&gt;Network Monitor...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2071"/>
-    <source>&lt;b&gt;eric5 Web Browser - {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The eric5 Web Browser is a combined help file and HTML browser. It is part of the eric5 development toolset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2372"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2376"/>
     <source>Restore Window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1486"/>
     <source>Manage User Agent Settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1486"/>
     <source>Manage &amp;User Agent Settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1488"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the User Agent settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1490"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the User Agent settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1492"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage User Agent Settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the User Agent settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1646"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1648"/>
     <source>Global User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="502"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="504"/>
     <source>Save As</source>
     <translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="518"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
     <source>Save Page Screen</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="518"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
     <source>Save Page Screen...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="523"/>
-    <source>Save the current page as a screen shot</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="525"/>
+    <source>Save the current page as a screen shot</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Page Screen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page as a screen shot.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1499"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1501"/>
     <source>Synchronize data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1499"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1501"/>
     <source>&amp;Synchronize Data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1504"/>
-    <source>Shows a dialog to synchronize data via the network</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1506"/>
+    <source>Shows a dialog to synchronize data via the network</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1508"/>
     <source>&lt;b&gt;Synchronize Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to synchronize data via the network.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1381"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1383"/>
     <source>ClickToFlash</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1381"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1383"/>
     <source>&amp;ClickToFlash...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1387"/>
-    <source>Configure ClickToFlash whitelist</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1389"/>
+    <source>Configure ClickToFlash whitelist</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1391"/>
     <source>&lt;b&gt;ClickToFlash...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the ClickToFlash whitelist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1140"/>
     <source>Personal Information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1140"/>
     <source>Personal Information...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1144"/>
-    <source>Configure personal information for completing form fields</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1146"/>
+    <source>Configure personal information for completing form fields</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1148"/>
     <source>&lt;b&gt;Personal Information...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the personal information used for completing form fields.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1156"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1158"/>
     <source>GreaseMonkey Scripts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1156"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1158"/>
     <source>GreaseMonkey Scripts...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1162"/>
-    <source>Configure the GreaseMonkey Scripts</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1164"/>
+    <source>Configure the GreaseMonkey Scripts</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1166"/>
     <source>&lt;b&gt;GreaseMonkey Scripts...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available GreaseMonkey Scripts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -19700,105 +19729,125 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1400"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1402"/>
     <source>Manage SSL Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1400"/>
+