Updated the source docu.

Thu, 06 Mar 2014 19:17:30 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Thu, 06 Mar 2014 19:17:30 +0100
changeset 3340
05bea6fa0845
parent 3339
d0a603f1bfcd
child 3341
7c015811fc4d

Updated the source docu.

APIs/Python3/eric5.api file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Help/source.qch file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Help/source.qhp file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html file | annotate | diff | comparison | revisions
Documentation/Source/eric5.Project.PropertiesDialog.html file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/APIs/Python3/eric5.api	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/APIs/Python3/eric5.api	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -1290,7 +1290,8 @@
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.generateIndicatorRect?4(position)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.isEnabled?4()
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.lineDimensions?4()
-eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.mouseReleaseEvent?4(event)
+eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.mouseMoveEvent?4(event)
+eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.mousePressEvent?4(event)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.paintEvent?4(event)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.position2Value?4(position, slider=False)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.scaleFactor?4(slider=False)
@@ -1298,11 +1299,10 @@
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.setEnabled?4(enable)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.setLineDimensions?4(border, height)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.setMaster?4(master)
-eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.setSliderColors?4(border, background)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.setWidth?4(width)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.sizeHint?4()
-eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.sliderColors?4()
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.value2Position?4(value, slider=False)
+eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.wheelEvent?4(event)
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget.width?4()
 eric5.E5Gui.E5MapWidget.E5MapWidget?1(parent=None)
 eric5.E5Gui.E5MessageBox.Abort?7
@@ -4637,6 +4637,7 @@
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.getData?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated?4(protocol)
+eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.HgNewProjectOptionsDialog?1(vcs, parent=None)
@@ -5150,6 +5151,7 @@
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_layoutCheckBox_toggled?4(checked)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated?4(protocol)
+eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog?1(vcs, parent=None)
@@ -5382,6 +5384,7 @@
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_layoutCheckBox_toggled?4(checked)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated?4(protocol)
+eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked?4()
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.SvnNewProjectOptionsDialog?1(vcs, parent=None)
@@ -6698,6 +6701,7 @@
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.getPPath?4()
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.getProjectType?4()
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.on_dirButton_clicked?4()
+eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged?4(txt)
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged?4(language)
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.on_mainscriptButton_clicked?4()
 eric5.Project.PropertiesDialog.PropertiesDialog.on_spellPropertiesButton_clicked?4()
Binary file Documentation/Help/source.qch has changed
--- a/Documentation/Help/source.qhp	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/Documentation/Help/source.qhp	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -3834,6 +3834,7 @@
    <keyword name="E5MapWidget (Constructor)" id="E5MapWidget (Constructor)" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.__init__" />
    <keyword name="E5MapWidget (Module)" id="E5MapWidget (Module)" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html" />
    <keyword name="E5MapWidget.__generateSliderRange" id="E5MapWidget.__generateSliderRange" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.__generateSliderRange" />
+   <keyword name="E5MapWidget.__setSliderColor" id="E5MapWidget.__setSliderColor" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.__setSliderColor" />
    <keyword name="E5MapWidget.__updateMasterViewportWidth" id="E5MapWidget.__updateMasterViewportWidth" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.__updateMasterViewportWidth" />
    <keyword name="E5MapWidget._paintIt" id="E5MapWidget._paintIt" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget._paintIt" />
    <keyword name="E5MapWidget.backgroundColor" id="E5MapWidget.backgroundColor" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.backgroundColor" />
@@ -3841,7 +3842,8 @@
    <keyword name="E5MapWidget.generateIndicatorRect" id="E5MapWidget.generateIndicatorRect" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.generateIndicatorRect" />
    <keyword name="E5MapWidget.isEnabled" id="E5MapWidget.isEnabled" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.isEnabled" />
    <keyword name="E5MapWidget.lineDimensions" id="E5MapWidget.lineDimensions" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.lineDimensions" />
-   <keyword name="E5MapWidget.mouseReleaseEvent" id="E5MapWidget.mouseReleaseEvent" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.mouseReleaseEvent" />
+   <keyword name="E5MapWidget.mouseMoveEvent" id="E5MapWidget.mouseMoveEvent" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.mouseMoveEvent" />
+   <keyword name="E5MapWidget.mousePressEvent" id="E5MapWidget.mousePressEvent" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.mousePressEvent" />
    <keyword name="E5MapWidget.paintEvent" id="E5MapWidget.paintEvent" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.paintEvent" />
    <keyword name="E5MapWidget.position2Value" id="E5MapWidget.position2Value" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.position2Value" />
    <keyword name="E5MapWidget.scaleFactor" id="E5MapWidget.scaleFactor" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.scaleFactor" />
@@ -3849,11 +3851,10 @@
    <keyword name="E5MapWidget.setEnabled" id="E5MapWidget.setEnabled" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.setEnabled" />
    <keyword name="E5MapWidget.setLineDimensions" id="E5MapWidget.setLineDimensions" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.setLineDimensions" />
    <keyword name="E5MapWidget.setMaster" id="E5MapWidget.setMaster" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.setMaster" />
-   <keyword name="E5MapWidget.setSliderColors" id="E5MapWidget.setSliderColors" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.setSliderColors" />
    <keyword name="E5MapWidget.setWidth" id="E5MapWidget.setWidth" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.setWidth" />
    <keyword name="E5MapWidget.sizeHint" id="E5MapWidget.sizeHint" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.sizeHint" />
-   <keyword name="E5MapWidget.sliderColors" id="E5MapWidget.sliderColors" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.sliderColors" />
    <keyword name="E5MapWidget.value2Position" id="E5MapWidget.value2Position" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.value2Position" />
+   <keyword name="E5MapWidget.wheelEvent" id="E5MapWidget.wheelEvent" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.wheelEvent" />
    <keyword name="E5MapWidget.width" id="E5MapWidget.width" ref="eric5.E5Gui.E5MapWidget.html#E5MapWidget.width" />
    <keyword name="E5MessageBox" id="E5MessageBox" ref="eric5.E5Gui.E5MessageBox.html#E5MessageBox" />
    <keyword name="E5MessageBox (Constructor)" id="E5MessageBox (Constructor)" ref="eric5.E5Gui.E5MessageBox.html#E5MessageBox.__init__" />
@@ -6273,6 +6274,7 @@
    <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.getData" id="HgNewProjectOptionsDialog.getData" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.getData" />
    <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" id="HgNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" />
    <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" id="HgNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" />
+   <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" id="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" />
    <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" id="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" />
    <keyword name="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" id="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html#HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" />
    <keyword name="HgOptionsDialog" id="HgOptionsDialog" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgOptionsDialog.html#HgOptionsDialog" />
@@ -9277,6 +9279,7 @@
    <keyword name="PropertiesDialog.getPPath" id="PropertiesDialog.getPPath" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.getPPath" />
    <keyword name="PropertiesDialog.getProjectType" id="PropertiesDialog.getProjectType" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.getProjectType" />
    <keyword name="PropertiesDialog.on_dirButton_clicked" id="PropertiesDialog.on_dirButton_clicked" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.on_dirButton_clicked" />
+   <keyword name="PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged" id="PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged" />
    <keyword name="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged" id="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged" />
    <keyword name="PropertiesDialog.on_mainscriptButton_clicked" id="PropertiesDialog.on_mainscriptButton_clicked" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.on_mainscriptButton_clicked" />
    <keyword name="PropertiesDialog.on_spellPropertiesButton_clicked" id="PropertiesDialog.on_spellPropertiesButton_clicked" ref="eric5.Project.PropertiesDialog.html#PropertiesDialog.on_spellPropertiesButton_clicked" />
@@ -10941,6 +10944,8 @@
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_projectDirButton_clicked" />
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" />
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated" />
+   <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" />
+   <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" />
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" />
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" />
    <keyword name="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" id="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" ref="eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlEdit_textChanged" />
--- a/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsMercurial.HgNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -71,6 +71,9 @@
 <td><a href="#HgNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated">on_protocolCombo_activated</a></td>
 <td>Private slot to switch the status of the directory selection button.</td>
 </tr><tr>
+<td><a href="#HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged">on_vcsProjectDirEdit_textChanged</a></td>
+<td>Private slot to handle a change of the project directory.</td>
+</tr><tr>
 <td><a href="#HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked">on_vcsUrlButton_clicked</a></td>
 <td>Private slot to display a selection dialog.</td>
 </tr><tr>
@@ -121,6 +124,16 @@
 <dd>
 name of the selected protocol (string)
 </dd>
+</dl><a NAME="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ID="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged"></a>
+<h4>HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged</h4>
+<b>on_vcsProjectDirEdit_textChanged</b>(<i>txt</i>)
+<p>
+    Private slot to handle a change of the project directory.
+</p><dl>
+<dt><i>txt</i></dt>
+<dd>
+name of the project directory (string)
+</dd>
 </dl><a NAME="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ID="HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked"></a>
 <h4>HgNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked</h4>
 <b>on_vcsUrlButton_clicked</b>(<i></i>)
--- a/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsPySvn.SvnNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -74,6 +74,9 @@
 <td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated">on_protocolCombo_activated</a></td>
 <td>Private slot to switch the status of the directory selection button.</td>
 </tr><tr>
+<td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged">on_vcsProjectDirEdit_textChanged</a></td>
+<td>Private slot to handle a change of the project directory.</td>
+</tr><tr>
 <td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked">on_vcsUrlButton_clicked</a></td>
 <td>Private slot to display a selection dialog.</td>
 </tr><tr>
@@ -134,6 +137,16 @@
 <dd>
 name of the selected protocol (string)
 </dd>
+</dl><a NAME="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ID="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged"></a>
+<h4>SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged</h4>
+<b>on_vcsProjectDirEdit_textChanged</b>(<i>txt</i>)
+<p>
+    Private slot to handle a change of the project directory.
+</p><dl>
+<dt><i>txt</i></dt>
+<dd>
+name of the project directory (string)
+</dd>
 </dl><a NAME="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ID="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked"></a>
 <h4>SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked</h4>
 <b>on_vcsUrlButton_clicked</b>(<i></i>)
--- a/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/Documentation/Source/eric5.Plugins.VcsPlugins.vcsSubversion.SvnNewProjectOptionsDialog.html	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -74,6 +74,9 @@
 <td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_protocolCombo_activated">on_protocolCombo_activated</a></td>
 <td>Private slot to switch the status of the directory selection button.</td>
 </tr><tr>
+<td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged">on_vcsProjectDirEdit_textChanged</a></td>
+<td>Private slot to handle a change of the project directory.</td>
+</tr><tr>
 <td><a href="#SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked">on_vcsUrlButton_clicked</a></td>
 <td>Private slot to display a selection dialog.</td>
 </tr><tr>
@@ -134,6 +137,16 @@
 <dd>
 selected protocol (string)
 </dd>
+</dl><a NAME="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged" ID="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged"></a>
+<h4>SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsProjectDirEdit_textChanged</h4>
+<b>on_vcsProjectDirEdit_textChanged</b>(<i>txt</i>)
+<p>
+    Private slot to handle a change of the project directory.
+</p><dl>
+<dt><i>txt</i></dt>
+<dd>
+name of the project directory (string)
+</dd>
 </dl><a NAME="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked" ID="SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked"></a>
 <h4>SvnNewProjectOptionsDialog.on_vcsUrlButton_clicked</h4>
 <b>on_vcsUrlButton_clicked</b>(<i></i>)
--- a/Documentation/Source/eric5.Project.PropertiesDialog.html	Thu Mar 06 19:17:09 2014 +0100
+++ b/Documentation/Source/eric5.Project.PropertiesDialog.html	Thu Mar 06 19:17:30 2014 +0100
@@ -69,6 +69,9 @@
 <td><a href="#PropertiesDialog.on_dirButton_clicked">on_dirButton_clicked</a></td>
 <td>Private slot to display a directory selection dialog.</td>
 </tr><tr>
+<td><a href="#PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged">on_dirEdit_textChanged</a></td>
+<td>Private slot to handle a change of the project directory.</td>
+</tr><tr>
 <td><a href="#PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged">on_languageComboBox_currentIndexChanged</a></td>
 <td>Private slot handling the selection of a programming language.</td>
 </tr><tr>
@@ -136,7 +139,17 @@
 <b>on_dirButton_clicked</b>(<i></i>)
 <p>
     Private slot to display a directory selection dialog.
-</p><a NAME="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged" ID="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged"></a>
+</p><a NAME="PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged" ID="PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged"></a>
+<h4>PropertiesDialog.on_dirEdit_textChanged</h4>
+<b>on_dirEdit_textChanged</b>(<i>txt</i>)
+<p>
+    Private slot to handle a change of the project directory.
+</p><dl>
+<dt><i>txt</i></dt>
+<dd>
+name of the project directory (string)
+</dd>
+</dl><a NAME="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged" ID="PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged"></a>
 <h4>PropertiesDialog.on_languageComboBox_currentIndexChanged</h4>
 <b>on_languageComboBox_currentIndexChanged</b>(<i>language</i>)
 <p>

eric ide

mercurial