eric6/E5Gui/E5MainWindow.py

branch
maintenance
changeset 7924
8a96736d465e
parent 7836
2f0d208b8137
child 8205
4a0f1f896341
diff -r 92297aa58a1d -r 8a96736d465e eric6/E5Gui/E5MainWindow.py
--- a/eric6/E5Gui/E5MainWindow.py	Wed Dec 30 10:53:07 2020 +0100
+++ b/eric6/E5Gui/E5MainWindow.py	Wed Dec 30 11:00:44 2020 +0100
@@ -1,6 +1,6 @@
 # -*- coding: utf-8 -*-
 
-# Copyright (c) 2012 - 2020 Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
+# Copyright (c) 2012 - 2021 Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
 #
 
 """

eric ide

mercurial