i18n/eric5_cs.ts

Sun, 30 Mar 2014 22:00:14 +0200

author
T.Rzepka <Tobias.Rzepka@gmail.com>
date
Sun, 30 Mar 2014 22:00:14 +0200
branch
Py2 comp.
changeset 3456
96232974dcdb
parent 3178
f25fc1364c88
child 3484
645c12de6b0c
permissions
-rw-r--r--

Merge with BgService.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="cs_CZ" sourcelanguage="">
<context>
  <name>AboutDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="14"/>
    <source>About Eric</source>
    <translation>O Erikovi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="56"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="73"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Thanks To</source>
    <translation>&amp;Poděkování autorům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="107"/>
    <source>&amp;License Agreement</source>
    <translation>&amp;Licenční ujednání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by it&apos;s respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;{0} je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="82"/>
    <source>Display information about this software</source>
    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
    <source>About Qt</source>
    <translation>O Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96"/>
    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
    <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="77"/>
    <source>About {0}</source>
    <translation>O aplikaci {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="77"/>
    <source>&amp;About {0}</source>
    <translation>O &amp;aplikaci {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="84"/>
    <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockAccessHandler</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="44"/>
    <source>Subscribe?</source>
    <translation>Odebírat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="44"/>
    <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Přihlásit k odběru tento AdBlock?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockBlockedNetworkReply</name>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockBlockedNetworkReply.py" line="30"/>
    <source>Blocked by AdBlock rule: {0}.</source>
    <translation type="obsolete">Blokováno AdBlock pravidlem: {0}.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
    <source>AdBlock Configuration</source>
    <translation>AdBlock konfigurace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="23"/>
    <source>Enable AdBlock</source>
    <translation>Zapnout AdBlock</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="77"/>
    <source>Press to clear the search edit</source>
    <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
    <source>Actions</source>
    <translation>Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="86"/>
    <source>Add Custom Rule</source>
    <translation type="obsolete">Přidat vlastní pravidlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147"/>
    <source>Learn more about writing rules...</source>
    <translation>Další informace o pravidlech psaní...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140"/>
    <source>Update Subscription</source>
    <translation>Aktualizovat odběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="127"/>
    <source>Browse Subscriptions...</source>
    <translation>Procházet odběry...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="222"/>
    <source>Remove Subscription</source>
    <translation>Odebrat odběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="63"/>
    <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
    <translation>Zadejte výraz pro vyhledání odběrů a pravidel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="108"/>
    <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="38"/>
    <source>Search...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="122"/>
    <source>Add Rule</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="124"/>
    <source>Remove Rule</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="135"/>
    <source>Disable Subscription</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="137"/>
    <source>Enable Subscription</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143"/>
    <source>Update All Subscriptions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="212"/>
    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="219"/>
    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="101"/>
    <source>Default Update Period (days):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="14"/>
    <source>AdBlock Exceptions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="51"/>
    <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="61"/>
    <source>Press to add the host</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">Přid&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="84"/>
    <source>Press to delete the selected hosts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="87"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.py" line="34"/>
    <source>Enter host to be added...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockIcon</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="36"/>
    <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="71"/>
    <source>Disable AdBlock</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="76"/>
    <source>Enable AdBlock</source>
    <translation type="unfinished">Zapnout AdBlock</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="77"/>
    <source>AdBlock Configuration</source>
    <translation type="obsolete">AdBlock konfigurace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="104"/>
    <source>Blocked URL (AdBlock Rule) - click to edit rule</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="109"/>
    <source>{0} with ({1})</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="114"/>
    <source>No content blocked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="123"/>
    <source>AdBlock</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="84"/>
    <source>Remove AdBlock Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
    <source>Add AdBlock Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93"/>
    <source>AdBlock Exceptions...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="97"/>
    <source>AdBlock Configuration...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockManager</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="139"/>
    <source>Custom Rules</source>
    <translation>Vlastní pravidla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockModel</name>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockModel.py" line="87"/>
    <source>Rule</source>
    <translation type="obsolete">Pravidlo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockSubscription</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
    <source>Load subscription rules</source>
    <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
    <source>Downloading subscription rules</source>
    <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="394"/>
    <source>Got empty subscription rules.</source>
    <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
    <source>Saving subscription rules</source>
    <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
    <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
    <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="252"/>
    <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
    <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="381"/>
    <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
    <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
    <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
    <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
    <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdBlockTreeWidget</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="118"/>
    <source>Add Custom Rule</source>
    <translation type="unfinished">Přidat vlastní pravidlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="118"/>
    <source>Write your rule here:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
    <source>Add Rule</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="171"/>
    <source>Remove Rule</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="223"/>
    <source>{0} (recently updated)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddBookmarkDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="196"/>
    <source>Add Bookmark</source>
    <translation>Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="28"/>
    <source>Type a name for the bookmark, and choose where to keep it.</source>
    <translation type="obsolete">Napište název záložky a vyberte kde bude uchována.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
    <source>Enter the name</source>
    <translation>Zadejte název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="56"/>
    <source>Enter the address</source>
    <translation>Zadejte adresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="110"/>
    <source>Url</source>
    <translation>Url</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="111"/>
    <source>Title</source>
    <translation>Titulek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193"/>
    <source>Add Folder</source>
    <translation>Přidat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="35"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="49"/>
    <source>Address:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="63"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished">Popisek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="73"/>
    <source>Enter a description</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte popis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="80"/>
    <source>Folder:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddDirectoryDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="13"/>
    <source>Add Directory</source>
    <translation>Přidat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="16"/>
    <source>Add a directory to the current project</source>
    <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="19"/>
    <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Dialogové okno Přidat adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Toto dialogové okno slouží k přidání adresáře do aktuálního projektu&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="34"/>
    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialogové okno výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="45"/>
    <source>&amp;Target Directory:</source>
    <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="55"/>
    <source>Enter the name of the directory to add</source>
    <translation>Vložte jméno adresáře, který se má přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="58"/>
    <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to
 the right.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zdrojový adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Vložte jméno adresáře, krerý se má přidat do aktuálního projektu
Stisknutím pravého tlačítka jej můžete vybrat pomocí dialogového okna.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="68"/>
    <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
    <translation>Vybrat, jestliže přidávání bude rekurzivní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
    <translation>&amp;Rekurzivně i pro podadresáře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="78"/>
    <source>Enter the target directory for the file</source>
    <translation>Název cílového adresáře pro soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="81"/>
    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Zadejte cílový adresář. Stisknutím pravého tlačítka 
jej můžete vybrat v dialogovém okně.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="90"/>
    <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select the source directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zdrojový adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr zdrojového adresáře přes dialogové okno.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="101"/>
    <source>&amp;Source Directory:</source>
    <translation>Zdrojový adre&amp;sář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="111"/>
    <source>&amp;File Type:</source>
    <translation>&amp;Typ souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="107"/>
    <source>Select directory</source>
    <translation>Výběr adresáře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="66"/>
    <source>Source Files</source>
    <translation>Zdrojové soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="68"/>
    <source>Forms Files</source>
    <translation>Soubory s formuláři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="72"/>
    <source>Interface Files</source>
    <translation>Interface soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="74"/>
    <source>Other Files (*)</source>
    <translation>Jiné soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="70"/>
    <source>Resource Files</source>
    <translation>Resource soubory</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddFileDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="13"/>
    <source>Add Files</source>
    <translation>Přidat soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="16"/>
    <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Dialog Přidat soubory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Tento dialog slouží k přidání souborů do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="28"/>
    <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select the source files via a files selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zdrojové soubory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr zdrojových souborů přes dialogové okno výběru souborů.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="39"/>
    <source>&amp;Target Directory:</source>
    <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="49"/>
    <source>Enter the target directory for the file</source>
    <translation>Zadejte cílový adresář pro soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="52"/>
    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadejte cílový adresář. Stisknutím pravého tlačítka jej můžete vybrat v dialogovém okně.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="61"/>
    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="72"/>
    <source>&amp;Source Files:</source>
    <translation>&amp;Zdrojové soubory:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="82"/>
    <source>Enter the name of files to add separated by the path separator</source>
    <translation>Zadejte jména souborů oddělená oddělovačem cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="85"/>
    <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
by the path separator. You may select them with a dialog by pressing 
the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zdrojové soubory&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Vložte jména souborů oddělená oddělovačem cesty, krerá se přidají do aktuálního projektu. Stisknutím pravého tlačítka je můžete vybrat pomocí dialogového okna.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="97"/>
    <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
    <translation>Označte, jestliže soubory mají být přidány jako zdrojový kód (přepíše automatickou detekci)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="100"/>
    <source>Is source&amp;code files</source>
    <translation>Soubor je zdrojový &amp;kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="103"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="63"/>
    <source>Select target directory</source>
    <translation>Výběr cílového adresáře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="106"/>
    <source>Select Files</source>
    <translation>Výběr souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="114"/>
    <source>Select user-interface files</source>
    <translation>Výběr user-interface souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="122"/>
    <source>Select resource files</source>
    <translation>Výběr resource souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="148"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="130"/>
    <source>Select source files</source>
    <translation>Výběr zdrojových souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="138"/>
    <source>Select interface files</source>
    <translation>Výběr interface souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
    <source>Select translation files</source>
    <translation>Výběr souborů s překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="149"/>
    <source>Select files</source>
    <translation>Výběr souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="93"/>
    <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Translation Files ({4});;All Files (*)</source>
    <translation>Zdrojové soubory ({0});;Soubory s formuláři ({1});;Resource soubory ({2});;Interface soubory ({3});; Soubory s překlady ({4});;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
    <source>Forms Files ({0})</source>
    <translation>Soubory s formuláři ({0})</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
    <source>Resource Files ({0})</source>
    <translation>Zdrojové soubory {0})</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
    <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
    <translation>Zdrojové soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
    <source>Interface Files ({0})</source>
    <translation>Interface soubory ({0})</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
    <source>Translation Files ({0})</source>
    <translation>Soubory s překlady ({0})</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddFoundFilesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="13"/>
    <source>Add found files to project</source>
    <translation>Přidat nalezené soubory do projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="16"/>
    <source>Adds the found files to the current project.</source>
    <translation>Přidat nalezené soubory do aktuálního projektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="25"/>
    <source>List of found files.</source>
    <translation>Seznam nalezených souborů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="38"/>
    <source>Add All</source>
    <translation>Přidat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40"/>
    <source>Add all files.</source>
    <translation>Přidat všechny soubory.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="41"/>
    <source>Add Selected</source>
    <translation>Přidat vybrané</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="43"/>
    <source>Add selected files only.</source>
    <translation>Přidat jen vybrané soubory.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddLanguageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="13"/>
    <source>Add Language</source>
    <translation>Přidat jazyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="16"/>
    <source>Add a language to the current project</source>
    <translation>Přidat jazyk do aktuálního projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="19"/>
    <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Dialog přidání jazyka&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Tímto dialogem se přidává jazyk do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="47"/>
    <source>Select a language to add to the current project</source>
    <translation>Výběr jazyka pro přidání do aktuálního projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="50"/>
    <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Jazyk&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr jazyka pro přidání do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="61"/>
    <source>af</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="66"/>
    <source>ar</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="71"/>
    <source>bg</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="76"/>
    <source>bo</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="81"/>
    <source>br</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="86"/>
    <source>bs</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="91"/>
    <source>ca</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="96"/>
    <source>cs</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="101"/>
    <source>cy</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="106"/>
    <source>da</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="111"/>
    <source>de</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="116"/>
    <source>el</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="121"/>
    <source>en</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="126"/>
    <source>en_GB</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="131"/>
    <source>en_US</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="136"/>
    <source>eo</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="141"/>
    <source>es</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="146"/>
    <source>et</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="151"/>
    <source>eu</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="156"/>
    <source>fi</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="161"/>
    <source>fr</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="166"/>
    <source>ga</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="171"/>
    <source>gl</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="176"/>
    <source>gu</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="181"/>
    <source>he</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="186"/>
    <source>hi</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="191"/>
    <source>hu</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="196"/>
    <source>id</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="201"/>
    <source>is</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="206"/>
    <source>it</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="211"/>
    <source>ja</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="216"/>
    <source>km</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="221"/>
    <source>ko</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="226"/>
    <source>lt</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="231"/>
    <source>lv</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="236"/>
    <source>mi</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="241"/>
    <source>mk</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="246"/>
    <source>mr</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="251"/>
    <source>nl</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="256"/>
    <source>no</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="261"/>
    <source>no_NY</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="266"/>
    <source>oc</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="271"/>
    <source>pl</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="276"/>
    <source>pt</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="281"/>
    <source>pt_BR</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="286"/>
    <source>ro</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="291"/>
    <source>ru</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="296"/>
    <source>sk</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="301"/>
    <source>sl</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="306"/>
    <source>sr</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="311"/>
    <source>sv</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="316"/>
    <source>ta</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="321"/>
    <source>th</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="326"/>
    <source>tr</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="331"/>
    <source>uk</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="341"/>
    <source>wa</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="346"/>
    <source>zh_CN.GB2312</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="351"/>
    <source>zh_TW.Big5</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="336"/>
    <source>vn</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AddProjectDialog</name>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
    <source>Add Project</source>
    <translation>Nový projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Jmé&amp;no:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
    <source>Enter the name of the project</source>
    <translation>Zadejte jméno projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
    <source>Project&amp;file:</source>
    <translation>Sou&amp;bor projektu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
    <source>Enter the name of the project file</source>
    <translation>Zadejte název souboru projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
    <source>Select the project file via a file selection dialog</source>
    <translation>Výběr projektu přes dialogové okno výběru souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
    <source>Enter a short description for the project</source>
    <translation>Zadejte krátký popis projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="94"/>
    <source>Select to make this project the master project</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat pro nastavení projektu jako hlavní projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="97"/>
    <source>Is &amp;master project</source>
    <translation type="obsolete">Je &amp;hlavní projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
    <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
    <source>&amp;Description:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
    <source>Project Properties</source>
    <translation>Nastavení projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
    <source>Project Files (*.e4p)</source>
    <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
    <source>Select to make this project the main project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
    <source>Is &amp;main project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplicationDiagram</name>
  <message>
    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="69"/>
    <source>Parsing modules...</source>
    <translation type="obsolete">Parsování modulů...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="189"/>
    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;Aplikace&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="191"/>
    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;Ostatní&gt;&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="43"/>
    <source>Application Diagram {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="64"/>
    <source>Parsing modules...</source>
    <translation type="unfinished">Parsování modulů...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="192"/>
    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;&lt;Aplikace&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="194"/>
    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;&lt;Ostatní&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="279"/>
    <source>Load Diagram</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="279"/>
    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="64"/>
    <source>%v/%m Modules</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplicationPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat aplikace&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="37"/>
    <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
    <translation>Vyberte jen pokud má být spuštěna jen jedna instance aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="40"/>
    <source>Single Application Mode</source>
    <translation>Mód Single Application</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="47"/>
    <source>Select to show the startup splash screen</source>
    <translation>Vybrat pro zobrazení splash screenu při spuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="50"/>
    <source>Show Splash Screen at startup</source>
    <translation>Zobrazit Splash Screen při spuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="122"/>
    <source>Select to disable update checking</source>
    <translation>Vybrat pro vypnutí zjišťování updatů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="125"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="132"/>
    <source>Select to check for updates at every startup</source>
    <translation>Vybrat pro zjišťování updatů při každém spuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="135"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="142"/>
    <source>Select to check for updates once a day</source>
    <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou denně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="145"/>
    <source>Daily</source>
    <translation>Denně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="152"/>
    <source>Select to check for updates once a week</source>
    <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou týdně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="155"/>
    <source>Weekly</source>
    <translation>Týdně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="162"/>
    <source>Select to check for updates once a month</source>
    <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou měsíčně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="165"/>
    <source>Monthly</source>
    <translation>Měsíčně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
    <source>Open at startup</source>
    <translation>Otevřít při startu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="63"/>
    <source>Select to not open anything</source>
    <translation>Neotvírat nic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="73"/>
    <source>Select to open the most recently opened file</source>
    <translation>Otevřít naposled otevřený soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="76"/>
    <source>Last File</source>
    <translation>Poslední soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="83"/>
    <source>Select to open the most recently opened project</source>
    <translation>Vybrat pro otevření naposled otevřeného projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="86"/>
    <source>Last Project</source>
    <translation>Poslední projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="93"/>
    <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
    <translation>Vybrat pro otevření naposled otevřeného multiprojektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="96"/>
    <source>Last Multiproject</source>
    <translation>Poslední multiprojekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="103"/>
    <source>Select to restore the global session</source>
    <translation>Vybrat pro obnovení globální session</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="106"/>
    <source>Global Session</source>
    <translation>Globální session</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="116"/>
    <source>Check for updates</source>
    <translation>Zjistit aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="194"/>
    <source>Error Log</source>
    <translation>Protokol chyb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="200"/>
    <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
    <translation>Vyberte pro ověření existence protokolu chyb při spouštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="175"/>
    <source>Reporting</source>
    <translation>Zasílání zpráv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="181"/>
    <source>Select to use the system email client to send reports</source>
    <translation>Vybrat pro použití systémového email klienta pro zasílání zpráv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="184"/>
    <source>Use System Email Client</source>
    <translation>Použít systémového email klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="203"/>
    <source>Check for Error Log at Startup</source>
    <translation>Ověřit protokol chyb při spuštění</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AuthenticationDialog</name>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="19"/>
    <source>Authentication Required</source>
    <translation>Požadováno ověření oprávnění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="30"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="43"/>
    <source>Info</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="55"/>
    <source>Username:</source>
    <translation>Uživatelské jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="62"/>
    <source>Enter username</source>
    <translation>Zadejte uživatelské jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="69"/>
    <source>Password:</source>
    <translation>Heslo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="76"/>
    <source>Enter password</source>
    <translation>Zadejte heslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="86"/>
    <source>Select to save the login data</source>
    <translation>Vybrat pro uložení login dat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="89"/>
    <source>Save login data</source>
    <translation>Uložit login data</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="27"/>
    <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="49"/>
    <source>Add Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="52"/>
    <source>Edit Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="56"/>
    <source>Remove from Speed Dial</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="60"/>
    <source>Add to Speed Dial</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="14"/>
    <source>Edit Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="43"/>
    <source>Edit this Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="59"/>
    <source>Press to remove this bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="62"/>
    <source>Remove this Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="73"/>
    <source>Title:</source>
    <translation type="unfinished">Titulek:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkPropertiesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="26"/>
    <source>Bookmark Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="35"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="42"/>
    <source>Enter the name</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="49"/>
    <source>Address:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="56"/>
    <source>Enter the address</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte adresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="63"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished">Popisek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="73"/>
    <source>Enter a description</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte popis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarkedFilesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="13"/>
    <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
    <translation>Konfigurace menu souborů v záložkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="34"/>
    <source>Delete the selected entry</source>
    <translation>Smazat vybranou položku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="37"/>
    <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Delete the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Smazat&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Smazat vybranou položku.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="41"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Sma&amp;zat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="114"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="70"/>
    <source>Move up</source>
    <translation>Posunout nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="73"/>
    <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Move the selected entry up.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Posunout nahoru&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Posunout vybranou položku nahoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Up</source>
    <translation>Nahor&amp;u</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="80"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="87"/>
    <source>Select the file via a file selection dialog</source>
    <translation>Vybrat soubor přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="104"/>
    <source>Move down</source>
    <translation>Posunout dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="107"/>
    <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Move the selected entry down.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Posunout dolů&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Posunout vybranou položku dolů.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="111"/>
    <source>&amp;Down</source>
    <translation>&amp;Dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="124"/>
    <source>Add a new bookmarked file</source>
    <translation>Přidat novou záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="127"/>
    <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Add a new bookmarked file with the value entered below.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přidat&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Přidat novou záložku s hodnotou zadanou níže.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="131"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>Přid&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="134"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="141"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="154"/>
    <source>Change the value of the selected entry</source>
    <translation>Změnit hodnotu vybrané položky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="157"/>
    <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Change the value of the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Změnit&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Změnit hodnotu vybrané položky.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="161"/>
    <source>C&amp;hange</source>
    <translation>Z&amp;měnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="164"/>
    <source>Alt+H</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="171"/>
    <source>Enter the filename of the file</source>
    <translation>Vložte jméno souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="90"/>
    <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Select the file to be bookmarked via a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Soubor&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Výběr souboru, který bude uložen do záložek, pomocí dialogu výběru souborů.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="174"/>
    <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the filename of the bookmarked file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Soubor&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Zadejte jméno souboru záložky.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Bookmarks</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="128"/>
    <source>Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="146"/>
    <source>Delete Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="146"/>
    <source>Select the bookmark to be deleted:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="158"/>
    <source>Delete Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="187"/>
    <source>Rename Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="221"/>
    <source>Move Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="309"/>
    <source>Pull Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="309"/>
    <source>Select the bookmark to be pulled:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="321"/>
    <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="343"/>
    <source>Push Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="343"/>
    <source>Select the bookmark to be push:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="355"/>
    <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="14"/>
    <source>Manage Bookmarks</source>
    <translation>Správa záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="43"/>
    <source>Enter search term for bookmarks</source>
    <translation>Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="50"/>
    <source>Press to clear the search edit</source>
    <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
    <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
    <translation>Stisknout pro přidání nové složky záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="91"/>
    <source>Add &amp;Folder</source>
    <translation>Přidat s&amp;ložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="142"/>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
    <source>Open in New &amp;Tab</source>
    <translation>Otevřít v novém &amp;tabu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="147"/>
    <source>Edit &amp;Name</source>
    <translation>Editovat &amp;název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="150"/>
    <source>Edit &amp;Address</source>
    <translation>Editovat &amp;adresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="152"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="261"/>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nová složka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
    <source>Press to delete the selected entries</source>
    <translation>Stisknout pro smazání vybraných položek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="156"/>
    <source>&amp;Properties...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="20"/>
    <source>Import Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">Importovat záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="36"/>
    <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="43"/>
    <source>Choose the source to import from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
    <source>Next</source>
    <translation type="obsolete">Další</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="179"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="89"/>
    <source>Choose Directory ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="99"/>
    <source>Choose File ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="124"/>
    <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="131"/>
    <source>Finish</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="146"/>
    <source>Error importing bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="124"/>
    <source>Shows the name of the bookmarks file or directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
    <source>Next &gt;</source>
    <translation type="unfinished">Další &gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksImporters</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="45"/>
    <source>XBEL File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="49"/>
    <source>HTML File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksManager</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="24"/>
    <source>Bookmarks Bar</source>
    <translation>Panel záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="25"/>
    <source>Bookmarks Menu</source>
    <translation>Menu záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="137"/>
    <source>Loading Bookmarks</source>
    <translation>Nahrání záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="152"/>
    <source>Toolbar Bookmarks</source>
    <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="158"/>
    <source>Menu</source>
    <translation>Menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="204"/>
    <source>Saving Bookmarks</source>
    <translation>Ukládání záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="363"/>
    <source>XBEL bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">XBEL záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="364"/>
    <source>HTML Netscape bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">HTML Netscape záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="397"/>
    <source>Import Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Importovat záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="366"/>
    <source>Export Bookmarks</source>
    <translation>Export záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="390"/>
    <source>Exporting Bookmarks</source>
    <translation>Exportování záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="531"/>
    <source>Remove Bookmark</source>
    <translation>Odebrat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="573"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Vložit záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="614"/>
    <source>Name Change</source>
    <translation>Změnit název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="618"/>
    <source>Address Change</source>
    <translation>Změnit adresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="204"/>
    <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
    <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="381"/>
    <source>Error opening bookmarks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
    <translation type="obsolete">Chyba při otevírání souboru záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="397"/>
    <source>Error when importing bookmarks on line {0}, column [1}:
{2}</source>
    <translation type="obsolete">Chyba při importu záložek na řádce {0}, sloupci {1}:{2}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="407"/>
    <source>Imported {0}</source>
    <translation type="obsolete">Importováno {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="390"/>
    <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
    <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="406"/>
    <source>Converted {0}</source>
    <translation>Konvertováno {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="318"/>
    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml)</source>
    <translation type="obsolete">XBEL záložky (*.xbel);;XBEL záložky (*.xml)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="135"/>
    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
{2}</source>
    <translation type="obsolete">Chyba při načítání záložek na řádce {0}, sloupci {1}:
{2}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="366"/>
    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="137"/>
    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksMenu</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="95"/>
    <source>Open all in Tabs</source>
    <translation>Otevřít vše v tabech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="142"/>
    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
    <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="148"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="153"/>
    <source>&amp;Properties...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="277"/>
    <source>Default Home Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="280"/>
    <source>Speed Dial</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="284"/>
    <source>Open all in Tabs</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít vše v tabech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksModel</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="45"/>
    <source>Title</source>
    <translation>Titulek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="46"/>
    <source>Address</source>
    <translation>Adresa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksProjectHelper</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
    <source>List bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
    <source>List bookmarks...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="38"/>
    <source>List bookmarks of the project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="41"/>
    <source>&lt;b&gt;List bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the bookmarks of the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="48"/>
    <source>Define bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="48"/>
    <source>Define bookmark...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="53"/>
    <source>Define a bookmark for the project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="56"/>
    <source>&lt;b&gt;Define bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This defines a bookmark for the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="63"/>
    <source>Delete bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="63"/>
    <source>Delete bookmark...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="68"/>
    <source>Delete a bookmark of the project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="71"/>
    <source>&lt;b&gt;Delete bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="78"/>
    <source>Rename bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="78"/>
    <source>Rename bookmark...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="83"/>
    <source>Rename a bookmark of the project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="86"/>
    <source>&lt;b&gt;Rename bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This renames a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
    <source>Move bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
    <source>Move bookmark...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="98"/>
    <source>Move a bookmark of the project</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="101"/>
    <source>&lt;b&gt;Move bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This moves a bookmark of the project to another changeset.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="109"/>
    <source>Show incoming bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="114"/>
    <source>Show a list of incoming bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="117"/>
    <source>&lt;b&gt;Show incoming bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the remote repository.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="126"/>
    <source>Pull bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="131"/>
    <source>Pull a bookmark from a remote repository</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="134"/>
    <source>&lt;b&gt;Pull bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls a bookmark from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="142"/>
    <source>Show outgoing bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="147"/>
    <source>Show a list of outgoing bookmarks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="150"/>
    <source>&lt;b&gt;Show outgoing bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the local repository.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="159"/>
    <source>Push bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="164"/>
    <source>Push a bookmark to a remote repository</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="167"/>
    <source>&lt;b&gt;Push bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes a bookmark from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="207"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookmarksToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="39"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="96"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="106"/>
    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
    <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="107"/>
    <source>Add &amp;Folder...</source>
    <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="90"/>
    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
    <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="101"/>
    <source>&amp;Properties...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BreakPointModel</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="29"/>
    <source>Filename</source>
    <translation>Jméno souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="30"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="31"/>
    <source>Condition</source>
    <translation>Podmínka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="32"/>
    <source>Temporary</source>
    <translation>Dočasné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Zapnuto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
    <source>Ignore Count</source>
    <translation>Ignorovat počet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BreakPointViewer</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="45"/>
    <source>Breakpoints</source>
    <translation>Breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="179"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="146"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Editovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
    <source>Enable</source>
    <translation>Zapnout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="183"/>
    <source>Enable all</source>
    <translation>Zapnout vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
    <source>Disable</source>
    <translation>Vypnout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="188"/>
    <source>Disable all</source>
    <translation>Vypnout vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="155"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="193"/>
    <source>Delete all</source>
    <translation>Smazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="158"/>
    <source>Goto</source>
    <translation>Jít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="181"/>
    <source>Enable selected</source>
    <translation>Zapnout vybrané</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
    <source>Disable selected</source>
    <translation>Vypnout vybrané</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="191"/>
    <source>Delete selected</source>
    <translation>Smazat vybrané</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="196"/>
    <source>Configure...</source>
    <translation>Konfigurovat...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Browser</name>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="70"/>
    <source>File-Browser</source>
    <translation>Prohlížeč souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="UI/Browser.py" line="89"/>
    <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="217"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="192"/>
    <source>Run unittest...</source>
    <translation>Spustit unittest...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="276"/>
    <source>New toplevel directory...</source>
    <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="230"/>
    <source>Add as toplevel directory</source>
    <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="233"/>
    <source>Remove from toplevel</source>
    <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="241"/>
    <source>Find in this directory</source>
    <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="487"/>
    <source>New toplevel directory</source>
    <translation>Nový toplevel adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="244"/>
    <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
    <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="281"/>
    <source>Configure...</source>
    <translation>Konfigurovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="203"/>
    <source>Open in Icon Editor</source>
    <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="248"/>
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="237"/>
    <source>Refresh directory</source>
    <translation>Obnovit složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="258"/>
    <source>Goto</source>
    <translation type="unfinished">Jít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="362"/>
    <source>Line {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/Browser.py" line="90"/>
    <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierarchy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierarchies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierarchy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierarchy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierarchy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierarchies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierarchy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierarchy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierarchies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BrowserModel</name>
  <message>
    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="53"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="626"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atributy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="582"/>
    <source>Globals</source>
    <translation>Globální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="613"/>
    <source>Attributes (global)</source>
    <translation type="obsolete">Atributy (globální)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="576"/>
    <source>Coding: {0}</source>
    <translation>Kódování: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="636"/>
    <source>Class Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallStackViewer</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="48"/>
    <source>Show source</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit zdroj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="50"/>
    <source>Clear</source>
    <translation type="unfinished">Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="52"/>
    <source>Save</source>
    <translation type="unfinished">Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="59"/>
    <source>File: {0}
Line: {1}
{2}{3}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
    <source>File: {0}
Line: {1}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="170"/>
    <source>Save Call Stack Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="156"/>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="170"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="189"/>
    <source>Error saving Call Stack Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="189"/>
    <source>&lt;p&gt;The call stack info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="45"/>
    <source>Call Stack</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallTraceViewer</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
    <source>Call Trace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
    <source>Press to clear the call trace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="52"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="52"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="135"/>
    <source>Save Call Trace Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="121"/>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="135"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="160"/>
    <source>Error saving Call Trace Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="160"/>
    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChatWidget</name>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="54"/>
    <source>Chat</source>
    <translation>Pokec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="29"/>
    <source>Users</source>
    <translation>Uživatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
    <source>Press to send the text above</source>
    <translation>Stisknutím odeslat výše uvedený text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="83"/>
    <source>Send</source>
    <translation>Odeslat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="189"/>
    <source>Connection</source>
    <translation>Připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="197"/>
    <source>Host:</source>
    <translation>Host:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="277"/>
    <source>Port:</source>
    <translation>Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="259"/>
    <source>Shows the connection status</source>
    <translation>Zobrazuje stav připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="271"/>
    <source>Server</source>
    <translation>Server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="319"/>
    <source>Shows the status of the server</source>
    <translation>Zobrazuje stav serveru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="304"/>
    <source>Start Server</source>
    <translation>Spustit server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="150"/>
    <source>! Unknown command: {0}
</source>
    <translation>!Neznámý příkaz: {0}
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="173"/>
    <source>* {0} has joined.
</source>
    <translation>* {0} připojeno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="209"/>
    <source>* {0} has left.
</source>
    <translation>* {0} odešlo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="315"/>
    <source>Stop Server</source>
    <translation>Zastavit server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="320"/>
    <source>! Server Error: {0}
</source>
    <translation>!Chyba serveru: {0}
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="332"/>
    <source>Disconnect</source>
    <translation>Odpojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="336"/>
    <source>Connect</source>
    <translation>Připojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="96"/>
    <source>Share Editor</source>
    <translation>Sdílený editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="118"/>
    <source>Press to toggle the shared status of the current editor</source>
    <translation>Stisknutím přepnout sdílený status aktuálního editoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="134"/>
    <source>Press to start a shared edit</source>
    <translation>Stisknutím spustit sdílený editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="150"/>
    <source>Press to end the edit and send the changes</source>
    <translation>Stisknutím ukončit editaci a odeslat změny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="163"/>
    <source>Press to cancel the shared edit</source>
    <translation>Stisknutím zrušit sdílený editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="510"/>
    <source>Clear</source>
    <translation>Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="515"/>
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="496"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="570"/>
    <source>Save Chat</source>
    <translation>Uložit pokec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="556"/>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
    <translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="546"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="585"/>
    <source>Error saving Chat</source>
    <translation>Chyba při ukládání pokecu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="585"/>
    <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Obsah pokecu se nepodařilo zapsat do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="73"/>
    <source>Enter the text to send</source>
    <translation>Zadejte text k odeslání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="284"/>
    <source>Enter the server port</source>
    <translation>Zadejte port serveru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
    <source>Press to clear the message text</source>
    <translation type="obsolete">Stisknutím odebrat text zprávy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
    <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host:port&quot;</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte hosta a port pro připojení ve tvaru &quot;host:port&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="239"/>
    <source>Press to clear the host</source>
    <translation type="obsolete">Stisknutím odebrat hosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
    <source>Press to clear the hosts list</source>
    <translation>Stisknutím vymazat seznam hostů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="501"/>
    <source>Cut all</source>
    <translation>Vyjmout vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="505"/>
    <source>Copy all</source>
    <translation>Kopírovat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="624"/>
    <source>Kick User</source>
    <translation>Vykopnout uživatele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="628"/>
    <source>Ban User</source>
    <translation>Zakázat uživatele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="632"/>
    <source>Ban and Kick User</source>
    <translation>Zakázat a vykopnout uživatele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="661"/>
    <source>* {0} has been kicked.
</source>
    <translation>* {0} bylo vykopnuto.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="677"/>
    <source>* {0} has been banned.
</source>
    <translation>* {0} bylo zakázáno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="693"/>
    <source>* {0} has been banned and kicked.
</source>
    <translation>* {0} bylo zakázáno a vykopnuto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="570"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="185"/>
    <source>New User</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="185"/>
    <source>{0} has joined.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="216"/>
    <source>User Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="216"/>
    <source>{0} has left.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="239"/>
    <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
    <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host@port&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChromeImporter</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="42"/>
    <source>Google Chrome stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="63"/>
    <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="63"/>
    <source>Chromium stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="112"/>
    <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="129"/>
    <source>File &apos;{0}&apos; cannot be read.
Reason: {1}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="140"/>
    <source>Google Chrome Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="142"/>
    <source>Chromium Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="144"/>
    <source>Imported {0}</source>
    <translation type="unfinished">Importováno {0}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClickToFlash</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.ui" line="43"/>
    <source>Press to activate the content; context menu for more options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="97"/>
    <source>Load</source>
    <translation type="unfinished">Načíst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="90"/>
    <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="94"/>
    <source>Show information about object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="98"/>
    <source>Delete object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="101"/>
    <source>Add &apos;{0}&apos; to Whitelist</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="104"/>
    <source>Remove &apos;{0}&apos; from Whitelist</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="111"/>
    <source>Configure Whitelist</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="259"/>
    <source>Flash Object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="262"/>
    <source>&lt;b&gt;Attribute Name&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="262"/>
    <source>&lt;b&gt;Value&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="277"/>
    <source>No information available.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="53"/>
    <source>ClickToFlash Whitelist</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
    <source>Enter search term for bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
    <source>Press to add site to the whitelist</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="106"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation type="unfinished">Přid&amp;at...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="123"/>
    <source>Press to remove the selected entries</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="126"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="136"/>
    <source>Press to remove all entries</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="139"/>
    <source>R&amp;emove All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="53"/>
    <source>Enter host name to add to whitelist:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
    <source>Enter search term for hosts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeMetricsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="14"/>
    <source>Code Metrics</source>
    <translation>Metrika kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Code Metrics&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This dialog shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Metrika kódu&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Tento dialog zobrazuje metriku kódu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="76"/>
    <source>&lt;b&gt;Code metrics&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This list shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento dialog zobrazuje metriky kódu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="84"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="89"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="94"/>
    <source>End</source>
    <translation>Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="99"/>
    <source>Lines</source>
    <translation>Řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="104"/>
    <source>Lines of code</source>
    <translation>Řádky kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="109"/>
    <source>Comments</source>
    <translation>Komentáře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="114"/>
    <source>Empty</source>
    <translation>Prázdné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="128"/>
    <source>&lt;b&gt;Summary&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This shows some overall code metrics.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Sumarizace&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Zde se zobrazují výsledky sumarizace.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="136"/>
    <source>Summary</source>
    <translation>Sumarizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="141"/>
    <source>#</source>
    <translation>#</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="149"/>
    <source>Shows the progress of the code metrics action</source>
    <translation>Zobrazuje průběh procesu měření metriky kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="188"/>
    <source>files</source>
    <translation>soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="190"/>
    <source>lines</source>
    <translation>řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="192"/>
    <source>bytes</source>
    <translation>bajty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="194"/>
    <source>comments</source>
    <translation>komentáře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="196"/>
    <source>empty lines</source>
    <translation>prázdné řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="198"/>
    <source>non-commentary lines</source>
    <translation>nekomentované řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="200"/>
    <source>documentation lines</source>
    <translation>řádky dokumentace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="49"/>
    <source>Collapse all</source>
    <translation>Složit vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="51"/>
    <source>Expand all</source>
    <translation>Rozbalit vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="39"/>
    <source>Exclude Files:</source>
    <translation type="unfinished">Nevkládat soubory:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="46"/>
    <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte patterny jmen souborů oddělené čárkami, které se nemají vkládat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="63"/>
    <source>Press to start the code metrics run</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="158"/>
    <source>%v/%m Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleCheckerDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="14"/>
    <source>Code Style Check Result</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Code Style Check Results&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This dialog shows the results of the code style check. Double clicking an
entry will open an editor window and position the cursor at the respective line and position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="37"/>
    <source>Exclude Files:</source>
    <translation type="unfinished">Nevkládat soubory:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="44"/>
    <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
    <translation type="unfinished">Zadejte patterny jmen souborů oddělené čárkami, které se nemají vkládat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="63"/>
    <source>Press to start the code style check run</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="66"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="73"/>
    <source>Press to fix the selected issues</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="76"/>
    <source>Fix Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="96"/>
    <source>Press to load the default values</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="99"/>
    <source>Load Defaults</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="106"/>
    <source>Press to store the current values as defaults</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="109"/>
    <source>Store Defaults</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="116"/>
    <source>Press to reset the default values</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="119"/>
    <source>Reset Defaults</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="128"/>
    <source>Exclude Messages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="135"/>
    <source>Enter message codes or categories to be excluded separated by a comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="214"/>
    <source>Press to select the message codes from a list</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="217"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="152"/>
    <source>Included Messages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="159"/>
    <source>Enter message codes or categories to be included separated by a comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="176"/>
    <source>Fix Issues:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="183"/>
    <source>Enter message codes of issues to be fixed automatically (leave empty to fix all)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="200"/>
    <source>Don&apos;t Fix Issues:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="207"/>
    <source>Enter message codes of issues not to be fixed automatically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="224"/>
    <source>Max. Line Length:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="233"/>
    <source>Enter the maximum allowed line length (PEP-8: 79 characters)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="267"/>
    <source>Docstring Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="276"/>
    <source>Select the rule set for docstrings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="300"/>
    <source>Select to allow hanging closing brackets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="303"/>
    <source>Allow hanging closing brackets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="327"/>
    <source>Select to repeat each message type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="330"/>
    <source>Repeat messages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="340"/>
    <source>Select to fix some issues</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="343"/>
    <source>Fix issues automatically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="386"/>
    <source>&lt;b&gt;Result List&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This list shows the results of the code style check. Double clicking
an entry will open this entry in an editor window and position the cursor at
the respective line and position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="402"/>
    <source>File/Line</source>
    <translation type="unfinished">Soubor/Řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="407"/>
    <source>Code</source>
    <translation type="unfinished">Kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="412"/>
    <source>Message</source>
    <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="92"/>
    <source>PEP-257</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="93"/>
    <source>Eric</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="95"/>
    <source>Statistics...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="97"/>
    <source>Press to show some statistics for the last run</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="100"/>
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="102"/>
    <source>Press to show all files containing an issue</source>
    <translation type="unfinished">Stisknout pro zobrazení všech souborů, které obsahují problém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="403"/>
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="883"/>
    <source>Fix: {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="546"/>
    <source>No issues found.</source>
    <translation type="unfinished">Žádné problémy nenalezeny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="433"/>
    <source>Shows the progress of the code style check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="442"/>
    <source>%v/%m Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleCheckerPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginCodeStyleChecker.py" line="176"/>
    <source>Check Code Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginCodeStyleChecker.py" line="176"/>
    <source>&amp;Code Style...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginCodeStyleChecker.py" line="84"/>
    <source>Check code style.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginCodeStyleChecker.py" line="180"/>
    <source>&lt;b&gt;Check Code Style...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This checks Python files for compliance to the code style conventions given in various PEPs.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleCheckerPy2</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleChecker.py" line="54"/>
    <source>Python2 interpreter not configured.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleChecker.py" line="131"/>
    <source>Python2 interpreter did not finish within 15s.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleCodeSelectionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCodeSelectionDialog.ui" line="14"/>
    <source>Code Style Message Codes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCodeSelectionDialog.ui" line="23"/>
    <source>Select the message codes from the list:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCodeSelectionDialog.ui" line="30"/>
    <source>Select the message codes from this table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCodeSelectionDialog.ui" line="55"/>
    <source>Code</source>
    <translation type="unfinished">Kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCodeSelectionDialog.ui" line="60"/>
    <source>Message</source>
    <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleFixer</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="187"/>
    <source>Fix Code Style Issues</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="187"/>
    <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="515"/>
    <source>Triple single quotes converted to triple double quotes.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="545"/>
    <source>Introductory quotes corrected to be {0}&quot;&quot;&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="585"/>
    <source>Single line docstring put on one line.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="626"/>
    <source>Period added to summary line.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="842"/>
    <source>Blank line before function/method docstring removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="679"/>
    <source>Blank line inserted before class docstring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="707"/>
    <source>Blank line inserted after class docstring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="739"/>
    <source>Blank line inserted after docstring summary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="767"/>
    <source>Blank line inserted after last paragraph of docstring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="810"/>
    <source>Leading quotes put on separate line.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="812"/>
    <source>Trailing quotes put on separate line.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="840"/>
    <source>Blank line before class docstring removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="871"/>
    <source>Blank line after class docstring removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="873"/>
    <source>Blank line after function/method docstring removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="901"/>
    <source>Blank line after last paragraph removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="930"/>
    <source>Tab converted to 4 spaces.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="932"/>
    <source>Indentation adjusted to be a multiple of four.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="961"/>
    <source>Indentation of continuation line corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="964"/>
    <source>Indentation of closing bracket corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1000"/>
    <source>Missing indentation of continuation line corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1041"/>
    <source>Closing bracket aligned to opening bracket.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1076"/>
    <source>Indentation level changed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1115"/>
    <source>Indentation level of hanging indentation changed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1171"/>
    <source>Visual indentation corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1289"/>
    <source>Extraneous whitespace removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1252"/>
    <source>Missing whitespace added.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1310"/>
    <source>Whitespace around comment sign corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1329"/>
    <source>One blank line inserted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1381"/>
    <source>%n blank line(s) inserted.</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1384"/>
    <source>%n superfluous lines removed</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1419"/>
    <source>Superfluous blank lines removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1449"/>
    <source>Superfluous blank lines after function decorator removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1487"/>
    <source>Imports were put on separate lines.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1537"/>
    <source>Long lines have been shortened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1560"/>
    <source>Redundant backslash in brackets removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1621"/>
    <source>Compound statement corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1662"/>
    <source>Comparison to None/True/False corrected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1701"/>
    <source>&apos;{0}&apos; argument added.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1762"/>
    <source>&apos;{0}&apos; argument removed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1783"/>
    <source>Whitespace stripped from end of line.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1799"/>
    <source>newline added to end of file.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1821"/>
    <source>Superfluous trailing blank lines removed from end of file.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="1838"/>
    <source>&apos;&lt;&gt;&apos; replaced by &apos;!=&apos;.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodeStyleStatisticsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.ui" line="14"/>
    <source>Code Style Checker Statistics</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.ui" line="30"/>
    <source>Count</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.ui" line="35"/>
    <source>Code</source>
    <translation type="unfinished">Kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.ui" line="40"/>
    <source>Message</source>
    <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="67"/>
    <source>%n issue(s) found</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="69"/>
    <source>%n issue(s) fixed</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="71"/>
    <source>%n file(s) checked</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="73"/>
    <source>%n file(s) with issues found</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodingError</name>
  <message>
    <location filename="../Utilities/__init__.py" line="101"/>
    <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
    <translation>Nesprávné kódování &apos;{0}&apos; pro daný text.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorDialogWizard</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="122"/>
    <source>No current editor</source>
    <translation>Editor není znám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="122"/>
    <source>Please open or create a file first.</source>
    <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="75"/>
    <source>QColorDialog Wizard</source>
    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="71"/>
    <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
    <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="76"/>
    <source>&lt;b&gt;QColorDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QColorDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;QColorDialog průvodce&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání všech parametrů potřebných pro vytvoření QColorDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorDialogWizardDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
    <source>QColorDialog Wizard</source>
    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="29"/>
    <source>Select to generate a QColorDialog.getColor dialog</source>
    <translation>Výběr generování QColorDialog.getColor dialogu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="143"/>
    <source>Colour</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="42"/>
    <source>Select to generate a QColorDialog.getRgba dialog</source>
    <translation>Výběr generování QColorDialog.getRgba dialogu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
    <source>RGBA</source>
    <translation>RGBA</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
    <source>Enter a variable name or a colour</source>
    <translation>Zadejte hodnotu barvy nebo název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="167"/>
    <source>Qt.red</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="172"/>
    <source>Qt.darkRed</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="177"/>
    <source>Qt.green</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="182"/>
    <source>Qt.darkGreen</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="187"/>
    <source>Qt.blue</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="192"/>
    <source>Qt.darkBlue</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="197"/>
    <source>Qt.cyan</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="202"/>
    <source>Qt.darkCyan</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="207"/>
    <source>Qt.magenta</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="212"/>
    <source>Qt.darkMagenta</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="217"/>
    <source>Qt.yellow</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="222"/>
    <source>Qt.darkYellow</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
    <source>Qt.white</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="232"/>
    <source>Qt.lightGray</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
    <source>Qt.gray</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="242"/>
    <source>Qt.darkGray</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="247"/>
    <source>Qt.black</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="252"/>
    <source>Qt.transparent</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="257"/>
    <source>Qt.color0</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="262"/>
    <source>Qt.color1</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="285"/>
    <source>Enter a variable name</source>
    <translation>Zadejte název proměnné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
    <source>Variable</source>
    <translation type="obsolete">Proměnná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="299"/>
    <source>Enter the alpha value</source>
    <translation>Zadejte alfa hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="309"/>
    <source>Enter the blue value</source>
    <translation>Zadejte hodnotu modré barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="322"/>
    <source>Enter the green value</source>
    <translation>Zadejte hodnotu zelené barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="335"/>
    <source>Enter the red value</source>
    <translation>Zadejte hodnotu červené barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="348"/>
    <source>Alpha</source>
    <translation>Alfa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="355"/>
    <source>Blue</source>
    <translation>Modrá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="362"/>
    <source>Red</source>
    <translation>Červená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="369"/>
    <source>Green</source>
    <translation>Zelená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="36"/>
    <source>Test</source>
    <translation>Test</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
    <source>QColorDialog Wizard Error</source>
    <translation>Chyba v QColorDialog průvodci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
    <source>Qt Version</source>
    <translation type="obsolete">Qt verze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="32"/>
    <source>Select to generate code for Qt 4.0.0 but less than Qt 4.5.0</source>
    <translation type="obsolete">Stisknout pro generování kódu pro Qt 4.0.0 ale méně než pro Qt 4.5.0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="35"/>
    <source>Qt 4.0</source>
    <translation type="obsolete">Qt 4.0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="45"/>
    <source>Select to generate code for Qt 4.5.0 or newer</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat pro generování kódu pro Qt 4.5.0 nebo vyšší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="48"/>
    <source>Qt 4.5</source>
    <translation type="obsolete">Qt 4.5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
    <source>Title</source>
    <translation>Titulek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="77"/>
    <source>Enter the dialog title</source>
    <translation>Zadejte titulek dialogu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
    <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Barva &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není platná.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
    <source>Result</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
    <source>Enter the result variable name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="292"/>
    <source>Colour Variable</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="87"/>
    <source>Parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="93"/>
    <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="96"/>
    <source>self</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="106"/>
    <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="109"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="118"/>
    <source>Select to enter a parent expression</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="121"/>
    <source>Expression:</source>
    <translation type="unfinished">Sledovací bod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="131"/>
    <source>Enter the parent expression</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CompareDialog</name>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
    <source>File Comparison</source>
    <translation>Porovnání souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
    <source>File &amp;1:</source>
    <translation>Soubor &amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
    <source>Enter the name of the first file</source>
    <translation>Zadejte jméno prvního souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
    <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialogové okno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
    <source>File &amp;2:</source>
    <translation>Soubor &amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
    <source>Enter the name of the second file</source>
    <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
    <source>Press to move to the first difference</source>
    <translation>Stisknout pro posun na první rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
    <source>Press to move to the previous difference</source>
    <translation>Stisknout pro posun na předchozí rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
    <source>Press to move to the next difference</source>
    <translation>Stisknout pro posun na další rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
    <source>Press to move to the last difference</source>
    <translation>Stisknout pro posun na poslední rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="102"/>
    <source>Compare</source>
    <translation>Porovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="104"/>
    <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
    <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="246"/>
    <source>Compare Files</source>
    <translation>Porovnat soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="441"/>
    <source>Select file to compare</source>
    <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
    <source>Select, if the horizontal scrollbars should be synchronized</source>
    <translation>Vybrat, mají-li se vodorovné posuvníky pohybovat společně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
    <source>&amp;Synchronize horizontal scrollbars</source>
    <translation>&amp;Synchronizovat vodorovné posuvníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="353"/>
    <source>Total: {0}</source>
    <translation>Celkem: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="355"/>
    <source>Changed: {0}</source>
    <translation>Změněno: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="356"/>
    <source>Added: {0}</source>
    <translation>Přidáno: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="357"/>
    <source>Deleted: {0}</source>
    <translation>Smazáno: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="246"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConfigurationWidget</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="122"/>
    <source>Application</source>
    <translation>Aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="128"/>
    <source>CORBA</source>
    <translation>CORBA</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
    <source>Email</source>
    <translation>Email</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="137"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="150"/>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation>Plugin Manažer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="327"/>
    <source>Printer</source>
    <translation>Tiskárna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
    <source>Python</source>
    <translation>Python</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="160"/>
    <source>Qt</source>
    <translation>Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="166"/>
    <source>Shell</source>
    <translation>Shell</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="169"/>
    <source>Tasks</source>
    <translation>Úlohy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="172"/>
    <source>Templates</source>
    <translation>Šablony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="178"/>
    <source>Version Control Systems</source>
    <translation>Version Control Systems</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="183"/>
    <source>Debugger</source>
    <translation>Debugger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="195"/>
    <source>Ruby</source>
    <translation>Ruby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
    <source>APIs</source>
    <translation>APIs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="205"/>
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="213"/>
    <source>Calltips</source>
    <translation>Rychlé tipy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="219"/>
    <source>General</source>
    <translation>Hlavní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="239"/>
    <source>Typing</source>
    <translation>Psaní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="242"/>
    <source>Exporters</source>
    <translation>Exportery</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="246"/>
    <source>Highlighters</source>
    <translation>Zvýrazňovače</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="250"/>
    <source>Filetype Associations</source>
    <translation>Asociace typů souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
    <source>Styles</source>
    <translation>Styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="334"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="340"/>
    <source>Help Documentation</source>
    <translation>Dokumenty nápovědy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="275"/>
    <source>Help Viewers</source>
    <translation>Prohlížeče nápovědy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="292"/>
    <source>Project</source>
    <translation>Projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="289"/>
    <source>Project Viewer</source>
    <translation>Prohlížeč projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="295"/>
    <source>Multiproject</source>
    <translation>Multiprojekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="321"/>
    <source>Interface</source>
    <translation>Interface</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="306"/>
    <source>Viewmanager</source>
    <translation>Viewmanager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="559"/>
    <source>Configuration Page Error</source>
    <translation>Chyba na straně konfigurace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="222"/>
    <source>Filehandling</source>
    <translation>Manažer souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="226"/>
    <source>Searching</source>
    <translation>Vyhledávání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="337"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Vzhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="216"/>
    <source>QScintilla</source>
    <translation>QScintilla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="233"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="261"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="482"/>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Předvolby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="487"/>
    <source>Please select an entry of the list 
to display the configuration page.</source>
    <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="173"/>
    <source>Terminal</source>
    <translation type="obsolete">Terminál</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="324"/>
    <source>Network</source>
    <translation>Síť</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="229"/>
    <source>Spell checking</source>
    <translation>Kontrola pravopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
    <source>Python3</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="327"/>
    <source>Eric Web Browser</source>
    <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="559"/>
    <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
    <source>Py3Flakes</source>
    <translation type="obsolete">Py3Flakes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="258"/>
    <source>Keywords</source>
    <translation>Klíčová slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="125"/>
    <source>Cooperation</source>
    <translation>Spolupráce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="359"/>
    <source>Tray Starter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="344"/>
    <source>VirusTotal Interface</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="330"/>
    <source>Security</source>
    <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="347"/>
    <source>eric5 Web Browser</source>
    <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="420"/>
    <source>Enter filter text...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
    <source>Notifications</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="140"/>
    <source>IRC</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="236"/>
    <source>Code Checkers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Connection</name>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="73"/>
    <source>undefined</source>
    <translation>nedefinovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="74"/>
    <source>unknown</source>
    <translation>neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="211"/>
    <source>New Connection</source>
    <translation>Nové spojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="211"/>
    <source>&lt;p&gt;Accept connection from &lt;strong&gt;{0}@{1}&lt;/strong&gt;?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Přijmout připojení z &lt;strong&gt;{0}@{1}&lt;/strong&gt;?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="448"/>
    <source>* Connection to {0}:{1} refused.</source>
    <translation>* Připojení z {0}:{1} odmítnuto.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="201"/>
    <source>* Connection attempted by banned user &apos;{0}&apos;.</source>
    <translation>* Pokus o připojení od zakázaného uživatele &apos;{0}&apos;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookieDetailsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="14"/>
    <source>Cookie Details</source>
    <translation>Detail cookie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="25"/>
    <source>Domain:</source>
    <translation>Doména:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="39"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="53"/>
    <source>Path:</source>
    <translation>Cesta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="67"/>
    <source>Secure:</source>
    <translation>Zabezpečení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="84"/>
    <source>Expires:</source>
    <translation>Platnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="98"/>
    <source>Contents:</source>
    <translation>Obsah:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookieExceptionsModel</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="33"/>
    <source>Website</source>
    <translation>Webstrana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="34"/>
    <source>Status</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="78"/>
    <source>Allow</source>
    <translation>Povolit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="87"/>
    <source>Block</source>
    <translation>Blokovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="96"/>
    <source>Allow For Session</source>
    <translation>Povolit pro relaci</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookieModel</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="28"/>
    <source>Website</source>
    <translation>Webstrana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="29"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="30"/>
    <source>Path</source>
    <translation>Cesta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="31"/>
    <source>Secure</source>
    <translation>Zabezpečení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="32"/>
    <source>Expires</source>
    <translation>Platnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="33"/>
    <source>Contents</source>
    <translation>Obsah</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookiesConfigurationDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="14"/>
    <source>Configure cookies</source>
    <translation>Konfigurovat cookies</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="23"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure cookies&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat cookies&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="45"/>
    <source>&amp;Accept Cookies:</source>
    <translation>&amp;Přijmout cookies:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="61"/>
    <source>Select the accept policy</source>
    <translation>Vybrat pro přijetí pravidla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="65"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="70"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="75"/>
    <source>Only from sites you navigate to</source>
    <translation>Jen ze stran kam směřujete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="83"/>
    <source>Show a dialog to configure exceptions</source>
    <translation>Zobrazit dialog pro nastavení výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Exceptions...</source>
    <translation>&amp;Výjimky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Keep until:</source>
    <translation>Po&amp;kračuj do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="109"/>
    <source>Select the keep policy</source>
    <translation>Vybrat pro pokračování pravidla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="113"/>
    <source>They expire</source>
    <translation>Platnost do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="118"/>
    <source>I exit the application</source>
    <translation>Ukončuji aplikaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="123"/>
    <source>At most 90 days</source>
    <translation>Nevýše 90 dní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="131"/>
    <source>Show a dialog listing all cookies</source>
    <translation>Zobrazit dialog se seznamem cookies</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="134"/>
    <source>&amp;Show Cookies...</source>
    <translation>&amp;Zobrazit cookies...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="141"/>
    <source>Select to filter tracking cookies</source>
    <translation>Vybrat filtr pro sledování cookies</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="144"/>
    <source>&amp;Filter Tracking Cookies</source>
    <translation>&amp;Filtr pro sledování cookies</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookiesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="14"/>
    <source>Cookies</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="50"/>
    <source>Press to clear the search edit</source>
    <translation type="obsolete">Stisknout pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
    <source>Press to remove the selected entries</source>
    <translation>Stisknout pro odebrání vybraných položek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="92"/>
    <source>Press to remove all entries</source>
    <translation>Stisknout pro odebrání všech položek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="95"/>
    <source>Remove &amp;All</source>
    <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="49"/>
    <source>Enter search term for cookies</source>
    <translation>Zadejte hledaný výraz pro cookies</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="105"/>
    <source>Press to open the cookies exceptions dialog to add a new rule</source>
    <translation>Stisknutím tlačítka otevřete dialog výjimek cookies pro přidání nového pravidla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="108"/>
    <source>Add R&amp;ule...</source>
    <translation>Přidat p&amp;ravidlo...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CookiesExceptionsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="14"/>
    <source>Cookie Exceptions</source>
    <translation>Cookies výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="23"/>
    <source>New Exception</source>
    <translation>Nová výjimka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Domain:</source>
    <translation>&amp;Doména:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="41"/>
    <source>Enter the domain name</source>
    <translation>Zadejte jméno domény</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="68"/>
    <source>Press to always reject cookies for the domain</source>
    <translation>Stisknutím tlačítka vždy odmítnout cookies pro doménu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blokovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="84"/>
    <source>Press to accept cookies for the domain for the current session</source>
    <translation>Stisknutím tlačítka akceptovat cookies pro doménu pro aktuální relaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="87"/>
    <source>Allow For &amp;Session</source>
    <translation>Povolit pro r&amp;elaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="100"/>
    <source>Press to always accept cookies for the domain</source>
    <translation>Stisknutím tlačítka vždy akceptovat cookies pro doménu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="103"/>
    <source>Allo&amp;w</source>
    <translation>Po&amp;volit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="118"/>
    <source>Exceptions</source>
    <translation>Výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="150"/>
    <source>Enter search term for exceptions</source>
    <translation>Zadejte hledaný pojem výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="151"/>
    <source>Press to clear the search edit</source>
    <translation type="obsolete">Stisknout tlačítko pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
    <source>Press to remove the selected entries</source>
    <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných položek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="186"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="196"/>
    <source>Press to remove all entries</source>
    <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání všech položek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="199"/>
    <source>Remove &amp;All</source>
    <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="64"/>
    <source>Allow For Session</source>
    <translation>Povolit pro relaci</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CooperationClient</name>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="86"/>
    <source>unknown</source>
    <translation>neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="272"/>
    <source>Illegal address: {0}:{1}
</source>
    <translation type="obsolete">Nelegální adresa: {0}:{1}
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="295"/>
    <source>Illegal address: {0}@{1}
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="388"/>
    <source>No servers present.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CooperationPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="20"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure cooperation settings&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurace nastavení spolupráce&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="46"/>
    <source>Select to start the server automatically</source>
    <translation>Zvolte pro autoamtické spuštění serveru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="49"/>
    <source>Start server automatically</source>
    <translation>Automaticky spustit server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="56"/>
    <source>Server Port:</source>
    <translation>Server port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="63"/>
    <source>Enter the port number to listen on</source>
    <translation>Zadejte číslo portu, na kterém bude server naslouchat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="95"/>
    <source>Select to incrementally try other ports for the server</source>
    <translation>Zvolte, chcete-li zkusit postupně další porty pro server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="98"/>
    <source>Try other ports for server</source>
    <translation>Zkusit jiné porty pro server</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="108"/>
    <source>No. ports to try:</source>
    <translation>Zkusit porty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="118"/>
    <source>Enter the maximum number of additional ports to try</source>
    <translation>Zadejte maximální číslo pro zkoušení portů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="40"/>
    <source>Server</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="147"/>
    <source>Connections</source>
    <translation>Připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="153"/>
    <source>Select to accept incomming connections automatically</source>
    <translation>Zvolte pro automatické přijení příchozích připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="156"/>
    <source>Accept connections automatically</source>
    <translation>Přijmout připojení automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="166"/>
    <source>Banned Users</source>
    <translation>Zakázaní uživatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="185"/>
    <source>Delete the selected entries from the list of banned users</source>
    <translation>Smazat vybrané položky ze seznamu zakázaných uživatelů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="188"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="195"/>
    <source>Enter the user and host of the banned user</source>
    <translation>Zadejte uživatel a host zakázaného uživatele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="205"/>
    <source>Add the user to the list of banned users</source>
    <translation>Přidat uživatele do seznamu zakázaných uživatelů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="208"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CorbaPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="16"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure CORBA support&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Podpora konfigurace CORBA&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="36"/>
    <source>IDL Compiler</source>
    <translation>IDL kompilátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="42"/>
    <source>Press to select the IDL compiler via a file selection dialog.</source>
    <translation>Stisknout pro výběr IDL kompilátoru přes dialog výběru souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="52"/>
    <source>Enter the path to the IDL compiler.</source>
    <translation>Zadejte cestu k IDL kompilátoru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="59"/>
    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Leave this entry empty to use the default value (omniidl or omniidl.exe).</source>
    <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Ponechte tento vstup prázdný chcete-li použít defaultní hodnotu omniidl or omniidl.exe).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
    <source>Select IDL compiler</source>
    <translation>Vyberte IDL kompliátor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateDialogCodeDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="14"/>
    <source>Forms code generator</source>
    <translation>Generátor kódu formulářů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Filename:</source>
    <translation>Jméno &amp;souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="48"/>
    <source>Press to generate a new forms class</source>
    <translation>Stisknout pro vygenerování nové třídy formuláře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="51"/>
    <source>&amp;New...</source>
    <translation>&amp;Nový...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="25"/>
    <source>&amp;Classname:</source>
    <translation>&amp;Jméno třídy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="41"/>
    <source>Select the class that should get the forms code</source>
    <translation>Vyberte třídu, která by měla získat kód formulářů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="68"/>
    <source>Displays the name of the file containing the code</source>
    <translation>Zobrazí jméno souboru obsahující kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="88"/>
    <source>Enter a regular expression to filter the list below</source>
    <translation>Zadejte regulární výraz pro filtrování seznamu níže</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="78"/>
    <source>Filter &amp;with:</source>
    <translation>&amp;Filtr pro:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="513"/>
    <source>Code Generation</source>
    <translation>Generování kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="329"/>
    <source>uic error</source>
    <translation>uic chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="116"/>
    <source>Create Dialog Code</source>
    <translation>Vytvořit Dialog Code</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="116"/>
    <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
    <translation>Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="329"/>
    <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="398"/>
    <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="434"/>
    <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="513"/>
    <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Crypto</name>
  <message>
    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="94"/>
    <source>Master Password</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="66"/>
    <source>Enter the master password:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="79"/>
    <source>The given password is incorrect.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="87"/>
    <source>There is no master password registered.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebugServer</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="153"/>
    <source>created</source>
    <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
    <translation>vytvořeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="155"/>
    <source>changed</source>
    <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
    <translation>změněno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="637"/>
    <source>Connection from illegal host</source>
    <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1419"/>
    <source>Passive debug connection received</source>
    <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1433"/>
    <source>Passive debug connection closed</source>
    <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1239"/>
    <source>
Not connected
</source>
    <translation>
Nepřipojen
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="637"/>
    <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebugUI</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732"/>
    <source>Run Script</source>
    <translation>Spustit skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="172"/>
    <source>&amp;Run Script...</source>
    <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
    <source>Run the current Script</source>
    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1747"/>
    <source>Run Project</source>
    <translation>Spustit projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="187"/>
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="192"/>
    <source>Run the current Project</source>
    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="203"/>
    <source>Coverage run of Script</source>
    <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="203"/>
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="208"/>
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="210"/>
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="219"/>
    <source>Coverage run of Project</source>
    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="219"/>
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="224"/>
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226"/>
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="236"/>
    <source>Profile Script</source>
    <translation>Profilovat skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="236"/>
    <source>Profile Script...</source>
    <translation>Profilovat skript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="240"/>
    <source>Profile the current Script</source>
    <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="241"/>
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249"/>
    <source>Profile Project</source>
    <translation>Profilovat projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249"/>
    <source>Profile Project...</source>
    <translation>Profilovat projekt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="254"/>
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="256"/>
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1853"/>
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Debugovat skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265"/>
    <source>&amp;Debug Script...</source>
    <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="271"/>
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1868"/>
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Debugovat projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281"/>
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="286"/>
    <source>Debug the current Project</source>
    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
    <source>Restart Script</source>
    <translation type="obsolete">Restartovat skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
    <source>Restart the last debugged script</source>
    <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
    <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
    <source>Continue</source>
    <translation>Pokračovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation>&amp;Pokračovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="334"/>
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="336"/>
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
    <source>Continue to Cursor</source>
    <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="350"/>
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="353"/>
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
    <source>Single Step</source>
    <translation>Krok dovnitř</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
    <source>Sin&amp;gle Step</source>
    <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="366"/>
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="367"/>
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
    <source>Step Over</source>
    <translation>Krok přes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
    <source>Step &amp;Over</source>
    <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="382"/>
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="385"/>
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396"/>
    <source>Step Out</source>
    <translation>Krok ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396"/>
    <source>Step Ou&amp;t</source>
    <translation>Krok &amp;ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="401"/>
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
    <source>Stop</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
    <source>&amp;Stop</source>
    <translation>&amp;Stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="420"/>
    <source>Stop debugging</source>
    <translation>Stop debugování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="421"/>
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2159"/>
    <source>Evaluate</source>
    <translation>Evaluate</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430"/>
    <source>E&amp;valuate...</source>
    <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="434"/>
    <source>Evaluate in current context</source>
    <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2188"/>
    <source>Execute</source>
    <translation>Vykonat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444"/>
    <source>E&amp;xecute...</source>
    <translation>Vykon&amp;at...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448"/>
    <source>Execute a one line statement in the current context</source>
    <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450"/>
    <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation>Filtr typů proměnných</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
    <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
    <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462"/>
    <source>Configure variables type filter</source>
    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464"/>
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="474"/>
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation>Filtr výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="474"/>
    <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
    <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="478"/>
    <source>Configure exceptions filter</source>
    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="480"/>
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516"/>
    <source>Toggle Breakpoint</source>
    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="517"/>
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="531"/>
    <source>Edit Breakpoint</source>
    <translation>Editovat breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="525"/>
    <source>Edit Breakpoint...</source>
    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532"/>
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547"/>
    <source>Next Breakpoint</source>
    <translation>Následující breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="540"/>
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="548"/>
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="562"/>
    <source>Previous Breakpoint</source>
    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="555"/>
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563"/>
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="576"/>
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570"/>
    <source>Ctrl+Shift+C</source>
    <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="577"/>
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="604"/>
    <source>&amp;Debug</source>
    <translation>&amp;Debugování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="606"/>
    <source>&amp;Start</source>
    <translation>&amp;Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608"/>
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation>&amp;Breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="653"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="667"/>
    <source>Debug</source>
    <translation>Debug</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1066"/>
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1103"/>
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1195"/>
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1268"/>
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1509"/>
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation>Pokrytí projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1496"/>
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation>Pokrytí skriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1747"/>
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1627"/>
    <source>Profile of Project</source>
    <translation>Profilovat projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1614"/>
    <source>Profile of Script</source>
    <translation>Profilovat skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1868"/>
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2159"/>
    <source>Enter the statement to evaluate</source>
    <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2188"/>
    <source>Enter the statement to execute</source>
    <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="283"/>
    <source>Stop Script</source>
    <translation type="obsolete">Stopnout skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="319"/>
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
    <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="435"/>
    <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304"/>
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1344"/>
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="491"/>
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation>Ignorované výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="491"/>
    <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
    <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="495"/>
    <source>Configure ignored exceptions</source>
    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="497"/>
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="510"/>
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="525"/>
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1014"/>
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1019"/>
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1084"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1143"/>
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1158"/>
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1268"/>
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304"/>
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1334"/>
    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1338"/>
    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1040"/>
    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1044"/>
    <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1035"/>
    <source>Program terminated</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1028"/>
    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1031"/>
    <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="298"/>
    <source>Restart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="304"/>
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebugViewer</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="172"/>
    <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
    <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="176"/>
    <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
    <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů. Proměnné a atributy tříd nalezené jedním z uvedených výrazů, nejsou zobrazovány v seznamu nahoře.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="182"/>
    <source>Set</source>
    <translation>Množina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="157"/>
    <source>Source</source>
    <translation>Zdroj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="259"/>
    <source>Threads:</source>
    <translation>Thready:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="261"/>
    <source>ID</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="261"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="261"/>
    <source>State</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="517"/>
    <source>waiting at breakpoint</source>
    <translation>čekající na breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="519"/>
    <source>running</source>
    <translation>běžící</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerGeneralPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure general debugger settings&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurace hlavních nastavení debuggeru&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="37"/>
    <source>Network Interface</source>
    <translation>Připojení sítě</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="83"/>
    <source>Select the network interface to listen on</source>
    <translation>Výběr připojení sítě, na které se bude naslouchat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="158"/>
    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; These settings are activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
    <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="70"/>
    <source>Select to listen on the configured interface</source>
    <translation>Výběr naslouchání na zkonfigurovaném připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="73"/>
    <source>Only selected interface</source>
    <translation>Jen vybrané připojení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="93"/>
    <source>Allowed hosts</source>
    <translation>Povolené hosty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="115"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="125"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Editovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="132"/>
    <source>Add...</source>
    <translation>Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="152"/>
    <source>Passive Debugger</source>
    <translation>Pasivní debugger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="165"/>
    <source>Enables the passive debug mode</source>
    <translation>Aktivace pasivního debug módu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="168"/>
    <source>&lt;b&gt;Passive Debugger Enabled&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This enables the passive debugging mode. In this mode the debug client (the script) connects to the debug server (the IDE). The script is started outside the IDE. This way mod_python or Zope scripts can be debugged.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pasivní debugger aktivován&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Aktivuje se pasivní debugovací mód. V tomto módu se debugovaný klient (skript) připojí k debug serveru (IDE). Skript je spuštěn mimo IDE. Tím je umožněno debugovat skripty jako mod_python nebo Zope.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="172"/>
    <source>Passive Debugger Enabled</source>
    <translation>Pasivní debugger aktivován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="182"/>
    <source>Debug Server Port:</source>
    <translation>Port debug serveru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="192"/>
    <source>Enter the port the debugger should listen on</source>
    <translation>Zadejte port debuggeru, na kterém bude naslouchat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="195"/>
    <source>&lt;b&gt;Debug Server Port&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the port the debugger should listen on.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Port debug serveru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání portu, na kterém bude debugger naslouchat.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="228"/>
    <source>Debugger Type:</source>
    <translation>Typ debuggeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="238"/>
    <source>Select the debugger type of the backend</source>
    <translation>Vybrat typ debuggeru pro backend</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="261"/>
    <source>Remote Debugger</source>
    <translation>Vzdálený debuger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="270"/>
    <source>Remote Execution:</source>
    <translation>Vykonat vzdálený příkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="283"/>
    <source>Enter the remote execution command.</source>
    <translation>Zadání příkazu pro vzdálené vykonání.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="286"/>
    <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vzdálené vykonání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu pro vzdálené vykonání (např. ssh). Tento příkaz je použit pro zalogování se na vzáleného hosta a spuštění vzdáleného debuggeru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="297"/>
    <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
    <translation>Zadání jméno hosta vzdáleného stroje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="300"/>
    <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vzdálený host&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména hosta vzdáleného stroje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="311"/>
    <source>Remote Host:</source>
    <translation>Vzdálený host:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="321"/>
    <source>Enable remote debugging</source>
    <translation>Zapnout vzdálené debuggování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="324"/>
    <source>This enables the remote debugger. Please enter the hostname of the remote machine and the command for the remote execution (e.g. ssh) below.</source>
    <translation>Zapne se vzdálený debugger. Prosím, zadejte jméno hosta vzáleného stroje a příkaz pro vzdálené provedení (např. ssh).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="327"/>
    <source>Remote Debugging Enabled</source>
    <translation>Vzdálené debuggování zapnuto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="337"/>
    <source>Path Translation</source>
    <translation>Cesta překladu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="343"/>
    <source>Select to perform path translation</source>
    <translation>Výběr pro vykonání překladu cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="346"/>
    <source>Perform Path Translation</source>
    <translation>Vykonat překlad cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="356"/>
    <source>Local Path:</source>
    <translation>Lokální cesta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="366"/>
    <source>Enter the local path</source>
    <translation>Zadání lokální cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="376"/>
    <source>Enter the remote path</source>
    <translation>Zadání vzdálené cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="386"/>
    <source>Remote Path:</source>
    <translation>Vzdálená cesta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="396"/>
    <source>Console Debugger</source>
    <translation>Konzole debuggeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="402"/>
    <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
    <translation>Zadání příkazu konzole (např. xterm -e)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="405"/>
    <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Příkaz konzole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu konzole (např. xterm -e). Tento příkaz je použit pro otevření příkazového okna debuggeru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="413"/>
    <source>Console Command:</source>
    <translation>Příkaz konzole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="420"/>
    <source>Select to start the debugger in a console window (e.g. xterm)</source>
    <translation>Vyberte pro spuštění debuggeru v okně konzole (např. xterm)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="423"/>
    <source>Start debugger in console window</source>
    <translation>Spustit debugger v okně konzole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="433"/>
    <source>Environment for Debug Client</source>
    <translation>Prostředí debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="439"/>
    <source>Select, if the environment should be replaced.</source>
    <translation>Vyberte, jestliže prostředí bude nahrazeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="442"/>
    <source>&lt;b&gt;Replace Environment&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;If this entry is checked, the environment of the debugger will be replaced by the entries of the environment variables field. If it is unchecked, the environment will be ammended by these settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nahrazení prostředí&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Je-li tento přepínač zatržen, prostředí debuggeru bude nahrazeno zadanými hodnotami v poli prostředí. Je-li nezatržen, prostředí bude ponecháno vlastní nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="446"/>
    <source>Replace Environment</source>
    <translation>Nahradit prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="453"/>
    <source>Environment:</source>
    <translation>Prostředí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="460"/>
    <source>Enter the environment variables to be set.</source>
    <translation>Zadání proměnných prostředí.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="463"/>
    <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prostředí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání proměnných prostředí, které debuger použije. Jednotlivá nastavení musí být oddělena prázdnými znaky a být ve formátu &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="500"/>
    <source>Select, whether a reset of the debug client should be performed after a client exit</source>
    <translation>Zatrhnout, jestli po ukončení klienta bude vykonán reset debugovaného klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
    <source>Automatic Reset after Client Exit</source>
    <translation>Automatický reset po ukončení klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="481"/>
    <source>Select, whether changed scripts should be saved upon a debug, run, ... action.</source>
    <translation>Zatrhnout, jestli po debugování, běhu, ..., akci mají být změny ve skriptu uloženy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
    <source>Autosave changed scripts</source>
    <translation>Automatické ukládání změn ve skriptech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="249"/>
    <source>Add allowed host</source>
    <translation>Přidat povoleného hosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="271"/>
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation>Zadání IP adresy povoleného hosta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282"/>
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation>Editovat povolené hosty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="50"/>
    <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv4 mode)</source>
    <translation>Vybrat naslouchání na všech dostupných síťových připojení (mód IPv4)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="53"/>
    <source>All network interfaces (IPv4)</source>
    <translation>Všechna síťová připojení (IPv4)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="60"/>
    <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv6 mode)</source>
    <translation>Vybrat naslouchání na všech dostupných síťových připojení (mód IPv6)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="63"/>
    <source>All network interfaces (IPv6)</source>
    <translation>Všechna síťová připojení (IPv6)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="529"/>
    <source>Select to change the breakpoint toggle order from Off-&gt;On-&gt;Off to Off-&gt;On (permanent)-&gt;On (temporary)-&gt;Off</source>
    <translation>Vybrat pro změnu přepínání breakpointu od Off-&gt;On-&gt;Off na Off-&gt;On (trvale)-&gt;On (dočasně)-&gt;Off</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="532"/>
    <source>Three state breakpoint</source>
    <translation>Třístavový breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="475"/>
    <source>Start Debugging</source>
    <translation>Start debugování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="494"/>
    <source>Debug Client Exit</source>
    <translation>Ukončení debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="510"/>
    <source>Select to suppress the client exit dialog for a clean exit</source>
    <translation>Potlačit dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="513"/>
    <source>Don&apos;t show client exit dialog for a clean exit</source>
    <translation>Nezobrazovat dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="523"/>
    <source>Breakpoints</source>
    <translation>Breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="542"/>
    <source>Exceptions</source>
    <translation>Výjimky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="548"/>
    <source>Select to always break at exceptions</source>
    <translation>Vybrat vždy zastavit na výjimkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="551"/>
    <source>Always break at exceptions</source>
    <translation>Vždy zastavit na výjimkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282"/>
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="561"/>
    <source>Local Variables Viewer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="567"/>
    <source>Automatically view source code when user changes the callstack frame in the callstack viewer.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="570"/>
    <source>Automatically view source code</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerInterfacePython</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="363"/>
    <source>Start Debugger</source>
    <translation>Spustit debuger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="363"/>
    <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="804"/>
    <source>Parent Process</source>
    <translation>Rodičovský proces</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="805"/>
    <source>Child process</source>
    <translation>Dětský proces</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="806"/>
    <source>Client forking</source>
    <translation>Větvení klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="806"/>
    <source>Select the fork branch to follow.</source>
    <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="159"/>
    <source>&lt;p&gt;No Python2 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Python2 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerInterfacePython3</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="358"/>
    <source>Start Debugger</source>
    <translation>Spustit debuger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="358"/>
    <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="799"/>
    <source>Parent Process</source>
    <translation>Rodičovský proces</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="800"/>
    <source>Child process</source>
    <translation>Dětský proces</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="801"/>
    <source>Client forking</source>
    <translation>Větvení klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="801"/>
    <source>Select the fork branch to follow.</source>
    <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerInterfaceRuby</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="325"/>
    <source>Start Debugger</source>
    <translation>Spustit debuger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="325"/>
    <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerPropertiesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
    <source>Debugger Properties</source>
    <translation>Vlastnosti debugeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
    <source>Debug Client</source>
    <translation>Klient debugeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
    <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
    <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
    <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
    <source>Interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Interpret pro klienta debugeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
    <source>Enter the path of the interpreter to be used by the debug client.</source>
    <translation>Zadání cesty k interpretru použitého v klient debugeru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
    <source>Press to select the interpreter via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
    <source>Environment for Debug Client</source>
    <translation>Prostředí klienta debugeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
    <source>Select, if the environment of the debug client should be replaced</source>
    <translation>Zatrhněte, jestliže prostředí klienta debugeru má být nahrazeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
    <source>Replace Environment</source>
    <translation>Nahradit prostředí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
    <source>Enter the environment variables to be set.</source>
    <translation>Zadání proměnných prostředí, které mají být nastaveny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
    <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prostředí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání proměnných prostředím které debuger použije. Jednotlivá nastavení musí být oddělena bílými znaky a být ve formátu &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
    <source>Environment:</source>
    <translation>Prostředí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
    <source>Select, if the debugger should be run remotely</source>
    <translation>Vyberte, má-li debuger běžet vzdáleně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
    <source>Remote Debugger</source>
    <translation>Vzdálený debuger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
    <source>Select, if path translation for remote debugging should be done</source>
    <translation>Vyberte, je-li cesta překladu pro vzdálený debuger dána</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
    <source>Perform Path Translation</source>
    <translation>Vykonat cestu překladu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
    <source>Local Path:</source>
    <translation>Lokální cesta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
    <source>Enter the local path</source>
    <translation>Zadání lokální cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
    <source>Enter the remote path</source>
    <translation>Zadání vzdálené cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
    <source>Remote Path:</source>
    <translation>Vzdálená cesta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
    <source>Remote Host:</source>
    <translation>Vzdálený host:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
    <source>Enter the remote execution command.</source>
    <translation>Zadání příkazu pro vzdálené vykonání.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
    <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vzdálené vykonání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu pro vzdálené vykonání (např. ssh). Tento příkaz je použit pro zalogování se na vzdáleného hosta a spuštění vzdáleného debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
    <source>Remote Execution:</source>
    <translation>Vykonat vzdálený příkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
    <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
    <translation>Zadání jméno hosta vzdáleného stroje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
    <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vzdálený host&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména hosta vzdáleného stroje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
    <source>Select, if the debugger should be executed in a console window</source>
    <translation>Vyberte má-li debuger běžet v okně konzole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
    <source>Console Debugger</source>
    <translation>Debuger na konzoli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
    <source>Console Command:</source>
    <translation>Příkaz konzole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
    <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
    <translation>Zadání příkazu konzole (např. xterm -e)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
    <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Příkaz konzole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu konzole (např. xterm -e). Tento příkaz je použit pro otevření příkazového okna debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
    <source>Select to not set the debug client encoding</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
    <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="110"/>
    <source>Select interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="126"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="127"/>
    <source>Select Debug Client</source>
    <translation>Výběr Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
    <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerPython3Page</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure Python3 Debugger&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Python3 debugeru&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="37"/>
    <source>Python3 Interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Python3 interpret pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
    <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client.</source>
    <translation type="obsolete">Zadání cesty na Python3 interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
    <source>Press to select the Python3 interpreter via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr Python3 interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
    <source>Debug Client Type</source>
    <translation>Typ Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
    <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
    <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru.  Ponechte prázdné chcete-li použít výchozí hodnotu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
    <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
    <source>Select the standard debug client</source>
    <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
    <source>Standard</source>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
    <source>Select the custom selected debug client</source>
    <translation>Zapnout vybraného obvyklého debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Obvyklý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
    <source>Select the multi threaded debug client</source>
    <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
    <source>Multi Threaded</source>
    <translation>Multi Threadový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
    <source>Source association</source>
    <translation>Asociace zdroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
    <source>Enter the file extensions to be associated with the Python3 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python2.</source>
    <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python3 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python2. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
    <source>Select to not set the debug client encoding</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
    <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="93"/>
    <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="108"/>
    <source>Select Debug Client</source>
    <translation>Výběr Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="108"/>
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation>Python soubory (*.py *.py3)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
    <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
    <translation>Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
    <source>Custom Python Interpreter</source>
    <translation>Běžný Python interpret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
    <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerPythonPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure Python Debugger&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Python debugeru&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="37"/>
    <source>Python Interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Python interpret pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
    <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
    <translation type="obsolete">Zadání Python interpretru, který se má použít debug klientem. Má-li se použít default, ponechte zadání nevyplněné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
    <source>Press to select the Python interpreter via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr Python interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
    <source>Debug Client Type</source>
    <translation>Typ Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
    <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
    <translation>Zadání cesty k Debug klinetovi, který se má použít. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
    <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
    <source>Select the standard debug client</source>
    <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
    <source>Standard</source>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
    <source>Select the custom selected debug client</source>
    <translation>Zapnout vybraného běžného debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Běžný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
    <source>Select the multi threaded debug client</source>
    <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
    <source>Multi Threaded</source>
    <translation>Multi Threadový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
    <source>Select to not set the debug client encoding</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
    <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="88"/>
    <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="103"/>
    <source>Select Debug Client</source>
    <translation>Výběr Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
    <source>Python Files (*.py)</source>
    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
    <source>Source association</source>
    <translation>Asociace zdroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
    <source>Enter the file extensions to be associated with the Python2 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python3.</source>
    <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python2 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python3. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="103"/>
    <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3) {2)?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
    <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DebuggerRubyPage</name>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
    <source>&lt;b&gt;Configure Ruby Debugger&lt;/b&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Ruby debuger&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
    <source>Ruby Interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Ruby interpret pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
    <source>Enter the path of the Ruby interpreter to be used by the debug client.</source>
    <translation>Zadání cesty na Ruby interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
    <source>Press to select the Ruby interpreter via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr Ruby interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="59"/>
    <source>Select Ruby interpreter for Debug Client</source>
    <translation>Výběr Ruby interpretru pro Debug klienta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeleteFilesConfirmationDialog</name>
  <message>
    <location filename="../UI/DeleteFilesConfirmationDialog.ui" line="22"/>
    <source>Dummy</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DiffDialog</name>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
    <source>File Differences</source>
    <translation>Odlišnosti v souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
    <source>File &amp;1:</source>
    <translation>Soubor &amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
    <source>Enter the name of the first file</source>
    <translation>Zadání jména prvního souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
    <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialog výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
    <source>File &amp;2:</source>
    <translation>Soubor &amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
    <source>Enter the name of the second file</source>
    <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
    <source>Select to generate a unified diff</source>
    <translation>Zapnout generování sjednoceného diffu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Unified Diff</source>
    <translation>&amp;Sjednocený Diff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
    <source>Select to generate a context diff</source>
    <translation>Zapnout generování diffu kontextu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
    <source>Co&amp;ntext Diff</source>
    <translation>Ko&amp;ntext Diff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="216"/>
    <source>Compare</source>
    <translation>Porovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="218"/>
    <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
    <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="220"/>
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="222"/>
    <source>Save the output to a patch file</source>
    <translation>Uložit výstup do path souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="324"/>
    <source>Save Diff</source>
    <translation>Uložit Diff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="288"/>
    <source>Patch Files (*.diff)</source>
    <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="365"/>
    <source>Compare Files</source>
    <translation>Porovnat soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="469"/>
    <source>There is no difference.</source>
    <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="489"/>
    <source>Select file to compare</source>
    <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="288"/>
    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="324"/>
    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="365"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="305"/>
    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DirectorySyncHandler</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="72"/>
    <source>Error creating the shared directory.
{0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="97"/>
    <source>Cannot read remote file.
{0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="132"/>
    <source>Cannot write remote file.
{0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="217"/>
    <source>Synchronization finished</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocStyleChecker</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="127"/>
    <source>module is missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="129"/>
    <source>public function/method is missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="132"/>
    <source>private function/method may be missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="135"/>
    <source>public class is missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="137"/>
    <source>private class may be missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="139"/>
    <source>docstring not surrounded by &quot;&quot;&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="141"/>
    <source>docstring containing \ not surrounded by r&quot;&quot;&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="144"/>
    <source>docstring containing unicode character not surrounded by u&quot;&quot;&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="147"/>
    <source>one-liner docstring on multiple lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="149"/>
    <source>docstring has wrong indentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="192"/>
    <source>docstring summary does not end with a period</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="155"/>
    <source>docstring summary is not in imperative mood (Does instead of Do)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="159"/>
    <source>docstring summary looks like a function&apos;s/method&apos;s signature</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="162"/>
    <source>docstring does not mention the return value type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="165"/>
    <source>function/method docstring is separated by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="168"/>
    <source>class docstring is not preceded by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="171"/>
    <source>class docstring is not followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="224"/>
    <source>docstring summary is not followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="177"/>
    <source>last paragraph of docstring is not followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="181"/>
    <source>private function/method is missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="184"/>
    <source>private class is missing a docstring</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="186"/>
    <source>leading quotes of docstring not on separate line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="189"/>
    <source>trailing quotes of docstring not on separate line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="194"/>
    <source>docstring does not contain a @return line but function/method returns something</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="198"/>
    <source>docstring contains a @return line but function/method doesn&apos;t return anything</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="202"/>
    <source>docstring does not contain enough @param/@keyparam lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="205"/>
    <source>docstring contains too many @param/@keyparam lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="208"/>
    <source>keyword only arguments must be documented with @keyparam lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="211"/>
    <source>order of @param/@keyparam lines does not match the function/method signature</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="214"/>
    <source>class docstring is preceded by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="216"/>
    <source>class docstring is followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="218"/>
    <source>function/method docstring is preceded by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="221"/>
    <source>function/method docstring is followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="227"/>
    <source>last paragraph of docstring is followed by a blank line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="230"/>
    <source>docstring does not contain a @exception line but function/method raises an exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="234"/>
    <source>docstring contains a @exception line but function/method doesn&apos;t raise an exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="440"/>
    <source>no message for this code defined</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="239"/>
    <source>{0}: {1}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/DocStyleChecker.py" line="151"/>
    <source>docstring does not contain a summary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadAskActionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="14"/>
    <source>What to do?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="23"/>
    <source>You are about to download this file:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="49"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="unfinished">Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="69"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished">Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="100"/>
    <source>Select to open the downloaded file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="103"/>
    <source>&amp;Open File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="110"/>
    <source>Select to scan the file with VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="113"/>
    <source>Scan with &amp;VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="133"/>
    <source>Select to save the file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Save File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="146"/>
    <source>&lt;b&gt;What do you want to do?&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
    <source>Filename</source>
    <translation>Jméno souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
    <source>Info</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
    <source>Select to keep the dialog open when finished</source>
    <translation>Dialog po ukončení zůstává otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
    <source>Keep open when finished</source>
    <translation>Po ukončení ponechat otevřený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="50"/>
    <source>Try Again</source>
    <translation type="obsolete">Zkusit znova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="53"/>
    <source>Stop</source>
    <translation type="obsolete">Stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="148"/>
    <source>Save File</source>
    <translation type="obsolete">Uložit soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
    <source>bytes</source>
    <translation type="obsolete">bajtů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
    <source>kB</source>
    <translation type="obsolete">kB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="393"/>
    <source>MB</source>
    <translation type="obsolete">MB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
    <source>Downloading</source>
    <translation type="obsolete">Stahování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
    <source>Eric5 Download</source>
    <translation>Eric5 Download</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="159"/>
    <source>Download canceled: {0}</source>
    <translation type="obsolete">Download zrušen: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="272"/>
    <source>Error opening save file: {0}</source>
    <translation type="obsolete">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="279"/>
    <source>Error saving: {0}</source>
    <translation type="obsolete">Chyba při ukládání: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="296"/>
    <source>Network Error: {0}</source>
    <translation type="obsolete">Chyba sítě: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="352"/>
    <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
    <translation type="obsolete">- {0}:{1:02} zbývá minut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
    <source>- {0} seconds remaining</source>
    <translation type="obsolete">- {0} zbývá vteřin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="361"/>
    <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
    <translation type="obsolete">{0} of {1} ({2}/sek) {3}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
    <source>{0} downloaded</source>
    <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="373"/>
    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
    <translation type="obsolete">{0} z {1} - zastaveno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadItem</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
    <source>Icon</source>
    <translation type="unfinished">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="41"/>
    <source>Filename</source>
    <translation type="unfinished">Jméno souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="63"/>
    <source>Info</source>
    <translation type="obsolete">Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
    <source>Press to repeat the download</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="98"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
    <source>Press to cancel the download</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="111"/>
    <source>Press to open the downloaded file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="152"/>
    <source>Downloading</source>
    <translation type="obsolete">Stahování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="152"/>
    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="224"/>
    <source>Download canceled: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="214"/>
    <source>Save File</source>
    <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="244"/>
    <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="422"/>
    <source>Error opening save file: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="435"/>
    <source>Error saving: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="447"/>
    <source>Network Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="561"/>
    <source>?</source>
    <translation type="unfinished">?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="528"/>
    <source>{0} downloaded</source>
    <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="577"/>
    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
    <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="201"/>
    <source>VirusTotal scan scheduled: {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="88"/>
    <source>Press to pause the download</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="560"/>
    <source>{0} of {1} ({2}/sec)
{3}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="569"/>
    <source>{0} downloaded
SHA1: {1}
MD5: {2}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadManager</name>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="393"/>
    <source>Downloads</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="31"/>
    <source>Press to clean up the list of downloads</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="59"/>
    <source>0 Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="382"/>
    <source>%n Download(s)</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="149"/>
    <source>There are %n downloads in progress.
Do you want to quit anyway?</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="34"/>
    <source>Clear List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="84"/>
    <source>Retry</source>
    <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="89"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="93"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="97"/>
    <source>Open Containing Folder</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="101"/>
    <source>Go to Download Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="104"/>
    <source>Copy Download Link</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="108"/>
    <source>Select All</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="115"/>
    <source>Remove From List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="390"/>
    <source>Downloading %n file(s)</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadUtilities</name>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="29"/>
    <source>%n seconds remaining</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="46"/>
    <source>Bytes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="49"/>
    <source>KiB</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="52"/>
    <source>MiB</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="55"/>
    <source>GiB</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="23"/>
    <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5ErrorMessage</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="98"/>
    <source>Debug Message:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
    <source>Warning:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
    <source>Critical:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="107"/>
    <source>Fatal Error:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="135"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="138"/>
    <source>Critical</source>
    <translation type="unfinished">Kritický</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="141"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation type="unfinished">Závažná chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="132"/>
    <source>Debug Message</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="172"/>
    <source>No message handler installed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5ErrorMessageFilterDialog</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="50"/>
    <source>Error Messages Filter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="40"/>
    <source>Enter search term for message</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="77"/>
    <source>Press to add filter to the list</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation type="unfinished">Přid&amp;at...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="97"/>
    <source>Press to remove the selected entries</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="100"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="110"/>
    <source>Press to remove all entries</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="113"/>
    <source>R&amp;emove All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="50"/>
    <source>Enter message filter to add to the list:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5GraphicsView</name>
  <message>
    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="54"/>
    <source>&lt;b&gt;Graphics View&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;This graphics view is used to show a diagram. 
There are various actions available to manipulate the 
shown items.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Clicking on an item selects it.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ctrl-clicking adds an item to the selection.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ctrl-clicking a selected item deselects it.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Clicking on an empty spot of the canvas resets the selection.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Dragging the mouse over the canvas spans a rubberband to 
select multiple items.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Dragging the mouse over a selected item moves the 
whole selection.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</source>
    <translation>&lt;b&gt;Náhled grafiky&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Tento náhled grafiky je použit pro zobrazení diagramu. 
Jsou zde dostupné různé akce pro manipulaci 
se zobrazenými položkami.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Kliknutím na položku se položka vybere.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ctrl-kliknutí přidá položku do výběru.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ctrl-kliknutí na položku již vybranou ji z výběru odebere.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Kliknutí mimo výběr všechny výběry zruší.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Tažením kurzoru myši v ploše se zobrazuje rámec. Jsou vybrány položky, které se v rámci nacházejí.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Tažením kurzoru myši na výběru se vybrané položky posunují.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="314"/>
    <source>Diagram: {0}, Page {1}</source>
    <translation type="obsolete">Diagram: {0}, Strana {1}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="369"/>
    <source>{0}, Page {1}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5MainWindow</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
    <source>Loading Style Sheet</source>
    <translation type="unfinished">Načtení kaskádového stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
    <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5MessageBoxWizard</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="75"/>
    <source>E5MessageBox Wizard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="71"/>
    <source>&amp;E5MessageBox Wizard...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="76"/>
    <source>&lt;b&gt;E5MessageBox Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create an E5MessageBox. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="122"/>
    <source>No current editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="122"/>
    <source>Please open or create a file first.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5MessageBoxWizardDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="14"/>
    <source>E5MessageBox Wizard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="23"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="29"/>
    <source>Generate an Information message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="417"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="45"/>
    <source>Generate a Question message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="433"/>
    <source>Question</source>
    <translation type="unfinished">Otázka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="58"/>
    <source>Generate a Warning message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="449"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="71"/>
    <source>Generate a Critical message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="462"/>
    <source>Critical</source>
    <translation type="unfinished">Kritický</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="81"/>
    <source>Generate a Yes/No message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="84"/>
    <source>Yes/No</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="91"/>
    <source>Generate a retry/abort message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="94"/>
    <source>Retry/Abort</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="101"/>
    <source>Generate an &quot;ok to clear data&quot; message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="104"/>
    <source>OK to clear data</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="114"/>
    <source>Generate an About message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
    <source>About</source>
    <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="127"/>
    <source>Generate an AboutQt message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="130"/>
    <source>About Qt</source>
    <translation type="unfinished">O Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="137"/>
    <source>Generate a standard message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="140"/>
    <source>Standard message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
    <source>Title</source>
    <translation type="unfinished">Titulek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
    <source>Enter the title for the message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="178"/>
    <source>Message</source>
    <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="185"/>
    <source>Enter the message to be shown in the message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="195"/>
    <source>Parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="201"/>
    <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="204"/>
    <source>self</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="214"/>
    <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="217"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
    <source>Select to enter a parent expression</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="229"/>
    <source>Expression:</source>
    <translation type="unfinished">Sledovací bod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="239"/>
    <source>Enter the parent expression</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="251"/>
    <source>Standard Buttons</source>
    <translation type="unfinished">Standardní tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="36"/>
    <source>Abort</source>
    <translation type="unfinished">Přerušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="37"/>
    <source>Apply</source>
    <translation type="unfinished">Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="38"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
    <source>Discard</source>
    <translation type="unfinished">Zahodit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
    <source>Ignore</source>
    <translation type="unfinished">Ignorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
    <source>No to all</source>
    <translation type="unfinished">Ne pro všechno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
    <source>Ok</source>
    <translation type="unfinished">Ok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
    <source>Reset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
    <source>Restore defaults</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit defaulty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
    <source>Retry</source>
    <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
    <source>Save</source>
    <translation type="unfinished">Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
    <source>Save all</source>
    <translation type="unfinished">Uložit vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
    <source>Yes to all</source>
    <translation type="unfinished">Ano pro všechno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="386"/>
    <source>Default Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="398"/>
    <source>Select the default button</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat defaultní tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="408"/>
    <source>Icon</source>
    <translation type="unfinished">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="414"/>
    <source>Show an Information icon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="430"/>
    <source>Show a Question icon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="446"/>
    <source>Show a Warning icon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="459"/>
    <source>Show a Critical icon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="477"/>
    <source>Select to generate a modal message box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="480"/>
    <source>Modal Message Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="490"/>
    <source>Select to make &apos;Yes&apos; the default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="493"/>
    <source>Yes is default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="503"/>
    <source>Save function:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="513"/>
    <source>Enter the name of the save function</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="35"/>
    <source>No button</source>
    <translation type="unfinished">Žádné tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="100"/>
    <source>Test</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
    <source>Result:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
    <source>Enter the result variable name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5NetworkHeaderDetailsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="14"/>
    <source>Header Details</source>
    <translation>Detaily hlavičky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="23"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="37"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5NetworkMonitor</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="14"/>
    <source>Network Monitor</source>
    <translation>Monitor sítě</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="25"/>
    <source>Network Requests</source>
    <translation>Síťové requesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="56"/>
    <source>Enter search term for requests</source>
    <translation>Zadejte hledaný výraz pro requesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="57"/>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="85"/>
    <source>Press to remove the selected requests</source>
    <translation>Stisknutím odebrat vybrané requesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="88"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="98"/>
    <source>Press to remove all requests</source>
    <translation>Stisknutím odebrat všechny requesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="101"/>
    <source>Remove &amp;All</source>
    <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="133"/>
    <source>Request Headers</source>
    <translation>Hlavičky requestů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="157"/>
    <source>Response Headers</source>
    <translation>Hlavičky response</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="87"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="87"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5NetworkProxyFactory</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="138"/>
    <source>Proxy Configuration Error</source>
    <translation>Chyba proxy konfigurace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="51"/>
    <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Připojit k proxy &apos;{0}&apos; za použití:&lt;/b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkProxyFactory.py" line="138"/>
    <source>Proxy usage was activated but no proxy host for protocol &apos;{0}&apos; configured.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5RequestModel</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="221"/>
    <source>Method</source>
    <translation>Metoda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="222"/>
    <source>Address</source>
    <translation>Adresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="223"/>
    <source>Response</source>
    <translation>Odpověď</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="224"/>
    <source>Length</source>
    <translation>Délka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="225"/>
    <source>Content Type</source>
    <translation>Typ obsahu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="226"/>
    <source>Info</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="301"/>
    <source>Redirect: {0}</source>
    <translation>Přesměrování: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="334"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SideBar</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5SideBar.py" line="56"/>
    <source>Deselect to activate automatic collapsing</source>
    <translation>Zrušit aktivaci automatického zmizení</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SslCertificatesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="14"/>
    <source>SSL Certificate Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="27"/>
    <source>&amp;Servers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="33"/>
    <source>You have saved certificates identifying these servers:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="140"/>
    <source>Certificate name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="46"/>
    <source>Server</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="145"/>
    <source>Expiry Date</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="158"/>
    <source>Press to view the selected certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="161"/>
    <source>&amp;View...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="168"/>
    <source>Press to import a certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="171"/>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="181"/>
    <source>Press to export the selected certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="184"/>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="194"/>
    <source>Press to delete the selected certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="126"/>
    <source>Certificate &amp;Authorities</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.ui" line="132"/>
    <source>You have saved certificates identifying these certification authorities:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="308"/>
    <source>(Unknown)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="310"/>
    <source>(Unknown common name)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="151"/>
    <source>Delete Server Certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="151"/>
    <source>&lt;p&gt;Shall the server certificate really be deleted?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If the server certificate is deleted, the normal security checks will be reinstantiated and the server has to present a valid certificate.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="497"/>
    <source>Import Certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="409"/>
    <source>&lt;p&gt;The certificate &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Skipping.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="360"/>
    <source>Delete CA Certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="360"/>
    <source>&lt;p&gt;Shall the CA certificate really be deleted?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If the CA certificate is deleted, the browser will not trust any certificate issued by this CA.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="507"/>
    <source>Export Certificate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="448"/>
    <source>Certificate File (PEM) (*.pem);;Certificate File (DER) (*.der)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="464"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="475"/>
    <source>&lt;p&gt;The certificate could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="497"/>
    <source>Certificate Files (*.pem *.crt *.der *.cer *.ca);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesDialog.py" line="507"/>
    <source>&lt;p&gt;The certificate could not be read from file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SslCertificatesInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoDialog.ui" line="14"/>
    <source>SSL Certificate Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SslCertificatesInfoWidget</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="23"/>
    <source>&lt;h2&gt;Certificate Information&lt;/h2&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="32"/>
    <source>Certificate Chain:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="51"/>
    <source>This certificated has been blacklisted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="61"/>
    <source>&lt;b&gt;Issued for:&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="168"/>
    <source>Common Name (CN):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="188"/>
    <source>Organization (O):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="208"/>
    <source>Organizational Unit (OU):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="128"/>
    <source>Serialnumber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="161"/>
    <source>&lt;b&gt;Issued by:&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="241"/>
    <source>&lt;b&gt;Validity:&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="248"/>
    <source>Issued on:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="268"/>
    <source>Expires on:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="288"/>
    <source>This certificate is not valid yet or has expired.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="308"/>
    <source>&lt;b&gt;Fingerprints:&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="315"/>
    <source>SHA1-Fingerprint:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.ui" line="335"/>
    <source>MD5-Fingerprint:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslCertificatesInfoWidget.py" line="168"/>
    <source>&lt;not part of the certificate&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SslErrorHandler</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="131"/>
    <source>SSL Errors</source>
    <translation type="unfinished">SSL chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="131"/>
    <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;SSL chyby pro &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="146"/>
    <source>Certificates</source>
    <translation type="unfinished">Certifikáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="146"/>
    <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Certifikáty:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Chcete akceptovat všechny certifikáty?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="206"/>
    <source>Name: {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="210"/>
    <source>&lt;br/&gt;Organization: {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="214"/>
    <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
    <translation type="unfinished">&lt;br/&gt;Vydatavel: {0}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslErrorHandler.py" line="218"/>
    <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
    <translation type="unfinished">&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5SslInfoWidget</name>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="56"/>
    <source>Identity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="66"/>
    <source>Warning: this site is NOT carrying a certificate.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="80"/>
    <source>The certificate for this site is valid and has been verified by:
{0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="96"/>
    <source>Certificate Information</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="111"/>
    <source>Encryption</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="122"/>
    <source>Your connection to &quot;{0}&quot; is NOT encrypted.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="131"/>
    <source>Your connection to &quot;{0}&quot; is encrypted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="150"/>
    <source>unknown</source>
    <translation type="unfinished">neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="157"/>
    <source>It uses protocol: {0}</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="164"/>
    <source>It is encrypted using {0} at {1} bits, with {2} for message authentication and {3} as key exchange mechanism.

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="87"/>
    <source>The certificate for this site is NOT valid.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5ToolBarDialog</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="14"/>
    <source>Configure Toolbars</source>
    <translation>Konfigurace lišty nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="25"/>
    <source>&amp;Toolbar:</source>
    <translation>Lišta nás&amp;trojů:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="41"/>
    <source>Select the toolbar to configure</source>
    <translation>Vybrat lišty nástrojů pro konfiguraci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="48"/>
    <source>Press to create a new toolbar</source>
    <translation>Stisknout pro vytvoření nové lišty nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="51"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="58"/>
    <source>Press to remove the selected toolbar</source>
    <translation>Stisknout pro odebrání vybrané lišty nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="68"/>
    <source>Press to rename the selected toolbar</source>
    <translation>Stisknout pro přejmenování vybrané lišty nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="71"/>
    <source>R&amp;ename</source>
    <translation>Př&amp;ejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="89"/>
    <source>Actions:</source>
    <translation>Akce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="96"/>
    <source>Current Toolbar Actions:</source>
    <translation>Aktuální akce lišty nástrojů:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="103"/>
    <source>Select the action to add to the current toolbar</source>
    <translation>Vybrat akci pro přidání na lištu nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="134"/>
    <source>Select the action to work on</source>
    <translation>Vybrat akci pro práci na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="137"/>
    <source>&lt;b&gt;Current Toolbar Actions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This list shows the actions of the selected toolbar. Select an action and use the up or down button to change the order of actions or the left button to delete it. To add an action to the toolbar, select it in the list of available actions and press the right button.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Aktuální akce z lišty nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento seznam zobrazuje akce u vybrané lišty nástrojů. Vyberte akci a pro změnu pořadí v seznamu použijte tlačítka nahoru nebo dolů nebo akci levým tlačítkem smažte. Pro přidání akce na lištu nástrojů vyberte akci v seznamu a stiskněte pravé tlačítko.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="149"/>
    <source>Press to move the selected action up.</source>
    <translation>Stisknout pro posun vybrané akce nahoru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="159"/>
    <source>Press to delete the selected action from the toolbar</source>
    <translation>Stisknout pro smazání vybrané akce z lišty nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="169"/>
    <source>Press to add the selected action to the toolbar</source>
    <translation>Stisknout pro přidání vybrané akce na lištu nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="179"/>
    <source>Press to move the selected action down.</source>
    <translation>Stisknout pro posun vybrané akce dolů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="82"/>
    <source>--Separator--</source>
    <translation>--Oddělovač--</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="143"/>
    <source>New Toolbar</source>
    <translation>Nová lišta nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="135"/>
    <source>Toolbar Name:</source>
    <translation>Jméno nástrojové lišty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="204"/>
    <source>A toolbar with the name &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.</source>
    <translation>Nástrojová lišta jména &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="168"/>
    <source>Remove Toolbar</source>
    <translation>Odebrat nástrojovou lištu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="168"/>
    <source>Should the toolbar &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; really be removed?</source>
    <translation>Má se nástrojová lišta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; opravdu odebrat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="204"/>
    <source>Rename Toolbar</source>
    <translation>Přejmenovat lištu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="193"/>
    <source>New Toolbar Name:</source>
    <translation>Nové jméno nástrojové lišty:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>E5ZoomWidget</name>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ZoomWidget.ui" line="75"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished">Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ZoomWidget.ui" line="103"/>
    <source>Drag to zoom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ZoomWidget.ui" line="140"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished">Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../E5Gui/E5ZoomWidget.ui" line="165"/>
    <source>Zoom reset</source>
    <translation type="unfinished">Resetovat lupu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditBreakpointDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="13"/>
    <source>Edit Breakpoint</source>
    <translation>Editovat breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="32"/>
    <source>Select, whether the breakpoint is enabled</source>
    <translation>Vybrat, má-li být breakpoint aktivovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="35"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Zapnuto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="45"/>
    <source>Select whether this is a temporary breakpoint</source>
    <translation>Vybrat, má-li být breakpoint dočasný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="48"/>
    <source>Temporary Breakpoint</source>
    <translation>Dočasný breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="55"/>
    <source>Enter the filename of the breakpoint</source>
    <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="74"/>
    <source>Enter or select a condition for the breakpoint</source>
    <translation>Zadání nebo výběr podmínky breakpointu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="87"/>
    <source>Enter an ignore count for the breakpoint</source>
    <translation>Zadání počtu průchodů, které má breakpoint ignorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="113"/>
    <source>Enter the linenumber of the breakpoint</source>
    <translation>Zadání čísla řádky breakpointu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="142"/>
    <source>Press to open a file selection dialog</source>
    <translation>Stisknout pro otevření dialogu výběru souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="145"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="152"/>
    <source>Linenumber:</source>
    <translation>Číslo řádky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="159"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Jméno souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="166"/>
    <source>Condition:</source>
    <translation>Podmínka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="173"/>
    <source>Ignore Count:</source>
    <translation>Ignorovat počet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="89"/>
    <source>Add Breakpoint</source>
    <translation>Přidat breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="121"/>
    <source>Select filename of the breakpoint</source>
    <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditWatchpointDialog</name>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="58"/>
    <source>Ignore Count:</source>
    <translation>Ignorovat počet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="68"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Zapnuto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="91"/>
    <source>Variable:</source>
    <translation>Proměnná:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="111"/>
    <source>Enter a variable and select the special condition below</source>
    <translation>Zadání proměnné a výběr speciální podmínky dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="121"/>
    <source>Select a special condition</source>
    <translation>Výběr speciální podmínky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="125"/>
    <source>created</source>
    <translation>vytvořeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="130"/>
    <source>changed</source>
    <translation>změněno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="13"/>
    <source>Edit Watch Expression</source>
    <translation>Editovat sledovací bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="48"/>
    <source>Enter an ignore count for the watch expression</source>
    <translation>Zadání počtu ignorovaných průchodů pro sledovací bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="65"/>
    <source>Select, whether the watch expression is enabled</source>
    <translation>Vybrat, má-li být sledovací bod aktivovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="75"/>
    <source>Select whether this is a temporary watch expression</source>
    <translation>Vybrat, má-li být sledovací bod dočasný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="78"/>
    <source>Temporary Watch Expression</source>
    <translation>Dočasný sledovací bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="98"/>
    <source>Expression:</source>
    <translation>Sledovací bod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../Debugger/EditWatchpointDialog.ui" line="138"/>
    <source>Enter the expression for the watch expression</source>
    <translation>Zadejte výraz pro sledovací bod</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2763"/>
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="626"/>
    <source>Undo</source>
    <translation>Vrátit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="629"/>
    <source>Redo</source>
    <translation>Znovu použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="632"/>
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="636"/>
    <source>Cut</source>
    <translation>Vyjmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="639"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="642"/>
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="647"/>
    <source>Indent</source>
    <translation>Odsadit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="650"/>
    <source>Unindent</source>
    <translation>Zrušit odsazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="653"/>
    <source>Comment</source>
    <translation>Vytvořit komentář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="656"/>
    <source>Uncomment</source>
    <translation>Zrušit komentář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="659"/>
    <source>Stream Comment</source>
    <translation>Proudový komentář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="662"/>
    <source>Box Comment</source>
    <translation>Obdélníkový komentář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="666"/>
    <source>Select to brace</source>
    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="668"/>
    <source>Select all</source>
    <translation>Vybrat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="669"/>
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="683"/>
    <source>Shorten empty lines</source>
    <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="690"/>
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="695"/>
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Zapnout autosave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="706"/>
    <source>Autocompletion enabled</source>
    <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="722"/>
    <source>New view</source>
    <translation type="obsolete">Nový pohled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="723"/>
    <source>New view (with new split)</source>
    <translation type="obsolete">Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="734"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="738"/>
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="741"/>
    <source>Save As...</source>
    <translation>Uložit jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="754"/>
    <source>Print</source>
    <translation>Tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="775"/>
    <source>Autocomplete</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="780"/>
    <source>from Document</source>
    <translation>z dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="782"/>
    <source>from APIs</source>
    <translation>z API</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="784"/>
    <source>from Document and APIs</source>
    <translation>z dokumentu a API</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="800"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Zkontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="820"/>
    <source>Show</source>
    <translation>Zobrazit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822"/>
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Metrika kódu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="823"/>
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825"/>
    <source>Show code coverage annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828"/>
    <source>Hide code coverage annotations</source>
    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="831"/>
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profilovat data...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="844"/>
    <source>Diagrams</source>
    <translation>Diagramy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846"/>
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Diagram třídy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="848"/>
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Diagram balíčku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="850"/>
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagram importů...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852"/>
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram aplikace...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="870"/>
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="873"/>
    <source>No Language</source>
    <translation>Žádný jazyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1099"/>
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
    <source>Next bookmark</source>
    <translation>Následující záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1105"/>
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1108"/>
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1112"/>
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1125"/>
    <source>Toggle breakpoint</source>
    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1127"/>
    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1130"/>
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4770"/>
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1135"/>
    <source>Next breakpoint</source>
    <translation>Následující breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1137"/>
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1139"/>
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1142"/>
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1145"/>
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1148"/>
    <source>Next task</source>
    <translation>Následující úloha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1150"/>
    <source>Previous task</source>
    <translation>Předchozí úloha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1159"/>
    <source>LMB toggles bookmarks</source>
    <translation>LMB přepínač záložek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1163"/>
    <source>LMB toggles breakpoints</source>
    <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1672"/>
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1672"/>
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2370"/>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2387"/>
    <source>Printing completed</source>
    <translation>Tisk je hotov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2389"/>
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Chyba během tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2392"/>
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2933"/>
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2714"/>
    <source>File Modified</source>
    <translation>Soubor je modifikován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4244"/>
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4244"/>
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4773"/>
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5127"/>
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5127"/>
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5190"/>
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5183"/>
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5190"/>
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5288"/>
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5288"/>
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5431"/>
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Chyba syntaxe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5431"/>
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5725"/>
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Název makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5725"/>
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Vyberte název makra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5753"/>
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Načíst soubor makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5796"/>
    <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5776"/>
    <source>Error loading macro</source>
    <translation>Chyba při načítání makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5796"/>
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5813"/>
    <source>Save macro</source>
    <translation>Uložit makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5829"/>
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5842"/>
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Spustit záznam makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5842"/>
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Záznam makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Vložte název makra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6000"/>
    <source>File changed</source>
    <translation>Soubor změněn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6272"/>
    <source>Drop Error</source>
    <translation>Zahodit chybu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6293"/>
    <source>Resources</source>
    <translation>Zdroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6295"/>
    <source>Add file...</source>
    <translation>Přidat soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6297"/>
    <source>Add files...</source>
    <translation>Přidat soubory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6299"/>
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6302"/>
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6306"/>
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Přidat resource frame</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6325"/>
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Přidat soubor resource</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6341"/>
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Přidat soubory resource</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6369"/>
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Diagram balíčku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="976"/>
    <source>Export as</source>
    <translation>Exportovat jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1199"/>
    <source>Export source</source>
    <translation>Export zdroj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1199"/>
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6453"/>
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Importovat diagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6453"/>
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="777"/>
    <source>dynamic</source>
    <translation>dynamický</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="787"/>
    <source>Calltip</source>
    <translation>Rychlé tipy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="751"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Náhled tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="373"/>
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="699"/>
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="940"/>
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="944"/>
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="951"/>
    <source>Windows</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958"/>
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="916"/>
    <source>Encodings</source>
    <translation>Kódování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="896"/>
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1214"/>
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1230"/>
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1230"/>
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6755"/>
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="675"/>
    <source>Check spelling of selection...</source>
    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6758"/>
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Přidat do slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6760"/>
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorovat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="679"/>
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="319"/>
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191"/>
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1210"/>
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation>Alternativy ({0})</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2714"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2763"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2866"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2381"/>
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5767"/>
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5776"/>
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5829"/>
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5990"/>