i18n/eric5_cs.ts

changeset 1166
a94b0a2fafd7
parent 1163
0155e7aa345d
child 1169
36a3bb21e6e6
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Jul 02 18:19:03 2011 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sun Jul 03 18:01:53 2011 +0200
@@ -3770,34 +3770,34 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="134"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>vytvořeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="136"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="573"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="582"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1257"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1296"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1271"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1310"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1125"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1138"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3806,7 +3806,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="573"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="582"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -42834,27 +42834,27 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="316"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="330"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="26"/>
     <source>Enter the test name. Leave empty to use the default name &quot;suite&quot;.</source>
     <translation>Zadejte jméno testu. Pro použití defaultního jména &quot;suite&quot; ponechte prázdné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="28"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="29"/>
     <source>&lt;b&gt;Testname&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter the name of the test to be performed. This name must follow the rules given by Python&apos;s unittest module. If this field is empty, the default name of &quot;suite&quot; will be used.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jméno testu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména testu, který bude proveden. Toto jméno musí být zadáno v souladu s pravidly, které definuje modul unittest v Pythonu. Je-li toto pole prázdné, je použito defaultní jméno &quot;suite&quot;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="44"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="45"/>
     <source>Enter name of file defining the testsuite</source>
     <translation>Zadejte jméno souboru definující soupravu testu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="47"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="48"/>
     <source>&lt;b&gt;Testsuite&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the file defining the testsuite.
 It should have a method with a name given below. If no name is given, the suite() method will be tried. If no such method can be
@@ -42865,122 +42865,117 @@
 Může mít metodu pojmenovanou níže. Není-li jméno zadáno, bude spuštěna metoda suite(). Není-li tato metoda přítomna, bude modul prověřen podle vlastních nastavení testu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="71"/>
     <source>Enter &amp;test name:</source>
     <translation>Zadejte jméno &amp;testu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="81"/>
     <source>Open a file selection dialog</source>
     <translation>Otevřít dialog výběru souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="84"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="91"/>
     <source>Enter test &amp;filename:</source>
     <translation>Zadejte jméno &amp;souboru s testem:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="110"/>
     <source>Select whether you want to run the test locally</source>
     <translation>Vybrat, jestliže chcete aby test běžel lokálně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="112"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="113"/>
     <source>Run &amp;local</source>
     <translation>Spustit &amp;lokálně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="119"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="120"/>
     <source>Select whether coverage data should be collected</source>
     <translation>Vybrat, mají-li být data o pokrytí sbírána</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="122"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="123"/>
     <source>C&amp;ollect coverage data</source>
     <translation>Sbírat údaje &amp;o pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="132"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="133"/>
     <source>Select whether old coverage data should be erased</source>
     <translation>Vybrat jestliže mají být stará data vymazána</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="135"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="136"/>
     <source>&amp;Erase coverage data</source>
     <translation>&amp;Vymazat data pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="153"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="154"/>
     <source>Progress:</source>
     <translation>Stav procesu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="190"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="191"/>
     <source>Run:</source>
     <translation>Běží:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="197"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="198"/>
     <source>Number of tests run</source>
     <translation>Počet běžících testů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="251"/>
-    <source>0</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="207"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="242"/>
     <source>Failures:</source>
     <translation>Selhalo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="214"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="249"/>
     <source>Number of test failures</source>
     <translation>Počet testů, které selhaly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="224"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="259"/>
     <source>Errors:</source>
     <translation>Chyby:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="231"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="266"/>
     <source>Number of test errors</source>
     <translation>Počet testů s chybami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="241"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="208"/>
     <source>Remaining:</source>
     <translation>Zbývá:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="248"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="215"/>
     <source>Number of tests to be run</source>
     <translation>Počet testů, které se ještě mají vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="279"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="348"/>
     <source>Tests performed:</source>
     <translation>Provedeno testů:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="289"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="358"/>
     <source>Failures and errors:</source>
     <translation>Selhání a chyby:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="296"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="365"/>
     <source>Failures and Errors list</source>
     <translation>Seznam selhání a chyb</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="299"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="368"/>
     <source>&lt;b&gt;Failures and Errors list&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This list shows all failed and errored tests.
 Double clicking on an entry will show the respective traceback.&lt;/p&gt;</source>
@@ -42989,7 +42984,7 @@
 Dvojklik na položku zobrazí výpis zásobníku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="326"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="395"/>
     <source>Idle</source>
     <translation>V běhu</translation>
   </message>
@@ -43024,70 +43019,115 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zastavit test&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto tlačítko zastaví běžící unittest.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="99"/>
     <source>^Failure: </source>
     <translation>^Selhalo: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="100"/>
     <source>^Error: </source>
     <translation>^Chyby: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="221"/>
     <source>You must enter a test suite file.</source>
     <translation>Musíte zadat soubor soupravy testu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="223"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="228"/>
     <source>Preparing Testsuite</source>
     <translation>Příprava soupravy testu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="375"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="395"/>
     <source>Running</source>
     <translation>Běží</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="479"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="541"/>
     <source>Show Source</source>
     <translation>Zobrazit zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="169"/>
     <source>Python Files (*.py);;All Files (*)</source>
     <translation>Python soubory (*.py);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="160"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="165"/>
     <source>Python3 Files ({1});;Python2 Files ({0});;All Files (*)</source>
     <translation>Python3 soubory ({1});;Python2 soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="316"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="330"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to run test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit test &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;{1}&lt;br&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="393"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="413"/>
     <source>Ran {0} test in {1:.3f}s</source>
     <translation>Doběhl {0} test za {1:.3f}s</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="396"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="416"/>
     <source>Ran {0} tests in {1:.3f}s</source>
     <translation>Doběhlo {0} testů za {1:.3f}s</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="409"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="429"/>
     <source>Failure: {0}</source>
     <translation>Selhalo: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="421"/>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="442"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Chyby: {0}</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="276"/>
+    <source>Skipped:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="283"/>
+    <source>Number of tests skipped</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="293"/>
+    <source>Expected Failures:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="300"/>
+    <source>Number of tests with expected failure</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="310"/>
+    <source>Unexpected Successes:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.ui" line="317"/>
+    <source>Number of tests with unexpected success</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="455"/>
+    <source>  Skipped: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="468"/>
+    <source>  Expected Failure</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="PyUnit/UnittestDialog.py" line="481"/>
+    <source>  Unexpected Success</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>UrlBar</name>
@@ -45135,17 +45175,17 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1022"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1037"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1208"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1223"/>
     <source>Python2 interpreter not configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1254"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1269"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>

eric ide

mercurial